Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Honeywell Esser 8010

Honeywell Esser 8010 to inteligentny system bezpieczeństwa, który może być wykorzystywany w wielu różnych systemach bezpieczeństwa. System jest wyposażony w wiele funkcji bezpieczeństwa, w tym zdalne zarządzanie, kontrola dostępu i funkcje monitorowania. Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Honeywell Esser 8010 zapewnia użytkownikom informacje na temat bezpiecznego użytkowania systemu i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji systemu, konfiguracji oraz wszystkich funkcji bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera również informacje na temat gwarancji i ochrony przed uszkodzeniami oraz informacje dotyczące naprawy i konserwacji systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Honeywell Esser 8010

Honeywell Life Safety posiada w swojej ofercie zasysające detektory dymu FAAST 8100E oraz FAAST LT. Są to nowoczesne urządzenia detekcyjne, produkowane przez Honeywell w oparciu o innowacyjne rozwiązania mające na celu udoskonalenie działań w zakresie wczesnego wykrywania dymu.

Zasysające czujki serii FAAST zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego budynków, gdzie standardowe metody wykrywania pożaru poprzez zastosowanie czujek punktowych mogą być nieskuteczne lub w dużej mierze podatne na generowanie fałszywych alarmów.

Rys. 1. Detektor FAAST 8100E

Głównymi odbiorcami tych urządzeń są coraz bardziej wymagający inwestorzy, budowniczy dużych hal przemysłowych, powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Detektory FAAST mają także zastosowanie w obiektach o dużym zanieczyszczeniu zasysanego powietrza, w miejscach gdzie instalacja czujek punktowych jest niemalże niemożliwa lub utrudniona ze względu na skomplikowane warianty zabudowy, a także w mroźniach i chłodniach. Bardzo ważne jest również ich wykorzystanie do zabezpieczenia pomieszczeń technicznych takich jak serwerownie, pomieszczenia typu cleanroom, gdzie projektanci często wymagają detekcji pożarowej na najwyższym poziomie, a warunki środowiskowe wykluczają użycie standardowych rozwiązań.

Rys. 2. Mechanizm filtrowania cząstek pyłu i zanieczyszczeń FAAST 8100E

Technologia detekcji FAAST 8100E

FAAST 8100E dzięki wykorzystaniu technologii Dual Vision, która polega na połączeniu działania dwóch uzupełniających się sensorów dymu: podczerwonego IR i ultrafioletowego LED, gwarantuje wysoką niezawodność działania i skuteczność w wykrywaniu wczesnych etapów pożaru. Laserowy sensor IR zapewnia najwyższą czułość detekcyjną (poziomy czułości rzędu od 0, 0015%/m), z kolei ultrafioletowy sensor UV umożliwia uzyskanie najwyższych odporności na wystąpienia fałszywych alarmów. FAAST 8100E wykorzystuje zaawansowane algorytmy cyfrowe oraz podwójną sensorykę do odróżnienia dymu występującego w szerokim spektrum pożarów od innych aerozoli. Zakres czułości detektora może być swobodnie konfigurowany od 0, 0015%/m do 20%/m dostosowując czułość do wymagań każdego projektu, klasy czułości systemu zgodnie z normą PN EN 54-20 oraz odpowiednio do warunków pracy detektora.

Innowacją w detektorze FAAST 8100E jest zastosowanie opatentowanego mechanizmu wytrącania cząsteczek pyłu i zanieczyszczeń w zasysanym powietrzu oraz pozbywanie się ich otworem wylotowym powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczona jest konieczność filtracji powietrza przez zewnętrzne mechaniczne filtry piankowe lub materiałowe, co przekłada się na ograniczenie kosztów eksploatacji całości systemu. Powietrze, które dostaje się do detektora, jest filtrowane z bardzo dużą dokładnością i precyzją nie pozwalając by zanieczyszczeniu uległ sam moduł detekcyjny. Dla obszarów o podwyższonym stopniu zabrudzenia zaleca się zastosowanie dodatkowych filtrów zewnętrznych zainstalowanych w bezpośrednim otoczeniu samego detektora na układzie rurarzu, co dodatkowo zabezpiecza moduł detekcyjny urządzenia.

Rys. 3. Detektor FAAST LT: FL0111E z 1 strefą i 1 sensorem

Technologia FAAST LT 

Detektor FAAST LT dostępny jest w trzech wariantach, jako: FL0111E (1 strefa – 1 sensor), FL0112E (1 strefa – 2 sensory), FL0122E (2 strefy – 2 sensory). Pierwszy z nich, z jednym sensorem, pozwala na zabezpieczenie tylko jednej strefy, natomiast urządzenie z dwoma sensorami umożliwia nadzorowanie jednej strefy z wykorzystaniem dwóch sensorów pracujących w układzie redundancji lub całkowicie niezależne nadzorowanie dwóch różnych stref dozorowych. Detektor posiada wbudowane wysokiej czułości sensory promieniowania laserowego oraz ultradźwiękowy elektroniczny czujnik przepływu powietrza. Technologia pracy czujnika wykorzystuje przesunięcie częstotliwości fali ultradźwiękowej opartej na zjawisku Dopplera. Taka metoda pomiaru przepływu powietrza jest również zastosowana w detektorze FAAST 8100E. Wersja LT posiada wbudowany wewnętrzny filtr powietrza, który zabezpiecza przed zabrudzeniem moduł detekcyjny. Podobnie jak w przypadku poprzedniej wersji zaleca się zastosowanie zewnętrznych filtrów − osobno dla każdej z rur, gdzie występuje: pył, kurz i inne zanieczyszczenia pyliste, mogące doprowadzić do uszkodzenia modułu/ modułów detekcyjnych.

Rys. 4. Interfejs użytkownika detektora FAAST LT

Interfejs użytkownika FAAST 8100E oraz FAAST LT 

Wyświetlacz detektora FAAST 8100E składa się z interfejsu użytkownika wyposażonego w wskaźniki stanów alarmowych, wskaźniki stopnia pobudzenia oraz wskaźniki stanu przepływu powietrza/usterki, jak i przyciski funkcyjne. Pierwszy z nich to pięć czerwonych diod LED z możliwością zaprogramowania odpowiednich progów alarmowych. Dodatkowo każdy z nich ma przypisany swobodnie konfigurowalny przekaźnik (pracujący w trybie z zapamiętaniem lub bez zapamiętania), a ustawienia i zmiany trybu pracy mogą być dokonywanie za pomocą programu konfiguracyjnego PipeIQ. Progi alarmowe uaktywniają się kolejno wraz ze wzrostem poziomu zadymienia detektora. Drugi wskaźnik stopnia pobudzenia, składający się z 10 pomarańczowych diod, odpowiada aktualnemu poziomowi wykrytych cząstek pyłu i zanieczyszczeń. Każda z diod od 1 do 10 oznacza wzrost o 10% poziomu pobudzenia. Kolejny wskaźnik stanu przepływu powietrza to segmenty oznaczone na zielono, które informują użytkownika jak blisko progu jest aktualny przepływ powietrza. Gdy przepływ wzrasta lub maleje, oznaczenia diod zmieniają się odpowiednio w prawą lub lewą stronę. Jeżeli któraś z tych diod zapali się na kolor pomarańczowy zasygnalizuje wtedy awarię detektora zgodnie z opisem znajdującym się na folii frontowej. Interfejs obsługi ma 3 przyciski, domyślnie zablokowane (wymagają wpisania kodu dostępu) do obsługi urządzenia.

Konfiguracja wyświetlacza FAAST LT zależy od wariantu budowy detektora. Wersja FL011E oraz FL0112E – wyposażona jest we wskaźniki stanów alarmowych (alarm, prealarm) wskaźniki stopnia pobudzenia od 1 do 9, oraz jak w przypadku 8100E wskaźniki stanu przepływu powietrza/usterki jak i przyciski funkcyjne. Wersja FL0122E jest wzbogacona o drugi kanał detekcyjny, dlatego też wskaźniki stanów alarmowych i wskaźniki stopnia pobudzenia są pokazane osobno na folii frontowej dla pierwszego i drugiego kanału jak na rysunku 4. Zasada działania poszczególnych diod jest zbliżona do FAAST 8100E z tym, że detektor FL0122E posiada dwa oddzielne wskaźniki stanu przepływu powietrza, a aktualny przepływ jest indywidualnie obrazowany dla kanału 1 i kanału 2 detektora. Interfejs obsługi jest bardzo prosty i intuicyjny dla użytkownika. Ogranicza się tylko do wciśnięcia odpowiedniej kombinacji przycisków funkcyjnych, za pomocą których istnieje możliwość np: zresetowania alarmu, sprawdzenia poziomu prędkości wentylatora, czy też przełączenia w tryb testu dla sprawdzenia poprawności działania poszczególnych kanałów.

Tryby pracy detektorów FAAST

Detektor FAAST 8100E posiada kilka przydatnych trybów pracy m. in. : tryb dozoru, testowania, resetu, inicjalizacji. Podstawowe tryby pracy występują w większości konkurencyjnych, zaawansowanych detektorów zasysających dostępnych na rynku. FAAST 8100E, wyróżnia się jednak trybem Acclimate, który umożliwia stałą kalibrację i dostrajanie detektora do zmiennych warunków środowiskowych poprzez automatyczną samoczynną regulację poziomów alarmowych i parametrów pracy. Zapewnia to najbardziej optymalne ustawienie parametrów detektora zapewniając odpowiednio wysoką czułość detekcji przy jednoczesnej minimalizacji podatności na występowanie fałszywych alarmów. W trybie Acclimate detektor samoczynnie dostosowuje próg alarmu pomiędzy zadaną minimalną i maksymalną granicą czułości skonfigurowaną przez instalatora. FAAST 8100E rozpoczyna pomiary przy wyższych nastawach czułości i monitoruje środowisko pracy przez pierwsze 24 godziny działania, a następnie dostosowuje próg alarmu (czułość) w oparciu o odczyty stopnia pobudzenia z poprzedniego 24-godzinnego okresu. Zapewnia to optymalną ochronę obszarów, w których mogą występować stale lub okresowo podwyższone koncentracje cząstek stałych w powietrzu m. in. zadymienie technologiczne, zapylenie, zakurzenie, aerozole itp. Tryb Acclimate może być aktywowany i konfigurowany za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego PipeIQ, który umożliwia również podgląd aktualnego stopnia pobudzenia sensorów oraz ustawienia czułości poszczególnych sygnałów alarmowych.

Bardzo przydatny typ pracy w celach konserwacyjnych i serwisowych to tryb Isolate, w którym możliwe jest testowanie systemu zasysającego bez aktywacji przekaźników alarmowych i uszkodzenia. W trybie Isolate detektor sygnalizuje pobudzenie i stany alarmowe umożliwiając zadymianie testowe i prace serwisowe, jednak sygnały alarmowe i uszkodzenia nie są przekazywane do nadrzędnego systemu SSP, który może być informowany o włączeniu tryby Isolate poprzez przekaźnik Isolate detektora FAAST.

FAAST LT udostępnia możliwość zmiany prędkości wentylatora i dwa dostępne tryby regulacji: Auto oraz Manual. W trybie automatycznym urządzenie automatycznie dopasowuje najlepszą prędkość wentylatora do uzyskania optymalnej wartości przepływu powietrza zasysanego. W trybie ręcznym urządzenie działa ze zdefiniowaną przez instalatora prędkością wentylatora spośród 10 poziomów prędkości. Stosując obniżone ręcznie nastawy prędkości wentylatora możliwe jest np. ograniczenie poboru prądu i wydłużenie żywotności wentylatora, a także wyciszenie detektora w miejscach, gdzie szum pracy wentylatora musi być ograniczony. Poprzez zwiększanie obrotów możemy wydłużyć rurarz zasysający i zwiększyć powierzchnię nadzorowaną przez system lub przyspieszyć wykrycie dymu przez skrócenie czasu transportu powietrza z dymem w rurarzu, zachowując przy tym zgodność z normą EN 54-20 i wytycznymi projektowymi.

Nadzór monitorowanego obszaru

FAAST 8100E może nadzorować chroniony obszar za pomocą jednej lub dwóch rur zasysających − oferując zasięg dla pojedynczej rury bez odgałęzień do 120 m, a rury z odgałęzieniami do 320 m. Detektor pozwala na realizację rozległych systemów detekcji w dowolnej klasie A, B i C wg PN EN 54-20 (maksymalnie 32 otwory zasysające), jednak doskonale sprawdza się dla systemów, gdzie wymagana jest detekcja w klasie A oraz B np: laboratoria, serwerownie, archiwa. FAAST LT maksymalnie z odgałęzieniami pozwala na zabezpieczenie obszaru 180 metrami rurarzu. W klasie C do dyspozycji mamy 18 otworów, przez które zasysane jest powietrze, w klasie B − 6 otworów, a w klasie A − 3 otwory. Urządzenie stanowi idealne rozwiązanie dla większych systemów w klasie C, np: szyby windowe, rozdzielnie transformatorów, a także mniejszych, gdzie wymagana jest detekcja w klasie A lub B – np: magazyny wysokiego składowania, pomieszczenia telekomunikacyjne. Układ rurarzu dla poszczególnych obszarów w przypadku obu detektorów projektuje przy użyciu oprogramowania PipeIQ.

Narzędzie konfiguracyjne, projektowe i monitorujące PipeIQ

Jedną z zalet detektorów FAAST jest zaawansowane i intuicyjne narzędzie konfiguracyjne, projektowe i monitorujące PipeIQ. System FAAST LT połączenie z detektorem i oprogramowaniem nawiązuje za pomocą portu USB, natomiast FAAST 8100E z wykorzystaniem wbudowanego portu Ethernet i sieci LAN.

Moduł konfiguracji programu umożliwia bardzo szczegółowe zdefiniowanie każdego parametru detektora z uwzględnieniem: poziomów czułości, ustawień trybu/funkcji pracy, szczegółowych opisów projektu.

Rys. 5. Program PIPEQI – fragment układu zabezpieczającego podłogę techniczną detektora FAAST LT

Moduł projektowania programu PipeIQ pozwala na swobodną konfigurację rurarzu zasysającego, bez ograniczeń narzuconych schematów i układów rur, a także indywidualne konfigurowanie każdego otworu zasysającego. Projektowanie realizowane jest w edytorze graficznym, w którym rurarz projektowany jest w układzie trójwymiarowym z możliwością wygodnego obracania i powiększania. Dodatkowo program posiada wbudowany kreator układu rurarzu, w którym użytkownik uwzględnia wymiary pomieszczenia, wybiera klasę czułości, ułożenie rur, a w efekcie otrzymuje gotowy projekt wraz z obliczeniami. Dzięki tej funkcji projektowanie jest bardzo proste i znacznie przyspiesza czas pracy projektanta. Po zakończonym projektowaniu może wykonać automatycznie wydruk zaproponowanego układu oraz zestawienie materiałów koniecznych dla montażu.

Moduł monitorujący pozwala na podgląd on-line parametrów detektora FAAST 8100E, w tym zasysanego powietrza na bieżąco, będąc podłączonym lokalnie bądź zdalnie za pomocą oprogramowania PipeIQ. Moduł pozwala na sprawdzenie zapisu historii zdarzeń obu detektorów FAAST, w przypadku wersji 8100E – 18000 zdarzeń, a dla wersji LT – 2240 zdarzeń. Dzięki temu modułowi ma również możliwość testowania podłączonych urządzeń np: sprawdzenia zadziałania przekaźników, zmiany prędkości wentylatora.

 Rys. 6. Narzędzie konfiguracyjne PipeIQ

Przydatną funkcją FAAST 8100E jest funkcjonalność, która pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail do 6 różnych adresatów w celu powiadamiania o alarmie, uszkodzeniu lub np: aktywnej funkcji Isolate. Wiadomość taka zawiera nr ID urządzenia, lokalizację oraz typ komunikatu, co znacznie skraca czas informowania i reakcji odpowiednich służb.

Integrowalność z systemami ESSER by Honeywell

Detektory FAAST 8100E oraz FAAST LT integrowane są z systemami sygnalizacji pożarowej IQ8/FlexES Control za pomocą standardowych modułów EBK 4G2R instalowanych na pętlach dozorowych esserbus®/esserbus®-PLus. Instalacja i podłączenie modułów wykonuje się w dedykowanych obudowach zewnętrznych, które są dostępne do montażu w wersji natynkowej bądź podtynkowej.

Moduł EBK 4G2R wyposażony jest w cztery wejścia (G1 – G4) i dwa wyjścia przekaźnikowe (K1, K2). Każde z czterech wejść może służyć do nadzorowania stanu zestyków detektorów FAAST np: ALARMU, USZKODZENIA. Za pomocą rezystorów parametrycznych 1k i 10k wejścia rozpoznają 4 stany linii: stan normalny (dozoru), stan aktywacji (alarmu), stan przerwy i zwarcia na linii. Każdy z tych stanów jest rozpoznawalny w systemie sygnalizacji pożarowej za pomocą specjalnych kodów uszkodzeń i odpowiednich komunikatów tekstowych. Jedną z wielu funkcji realizowanych przez wyjścia modułu 4G2R jest tzw. tryb pracy jako moduł resetu, do automatycznego kasowania alarmów. Przekaźnik resetu aktywuje się na skonfigurowany czas trwania impulsu resetu, gdy przypisana mu grupa/wejście modułu jest w stanie alarmu i zostanie załączone lub zresetowane. Przekaźnik K1 modułu aktywowany jest przy resecie wejścia G1 i przekaźnik K2 aktywowany jest przy resecie wejścia G2 modułu. Dzięki wykorzystaniu logiki programowej istnieje możliwość podłączenia dwóch detektorów FAAST do jednego modułu EBK, za wyjątkiem wariantu FL0122E, gdzie monitorowane są osobno dwa kanały detekcyjne.

Detektory serii FAAST stosowane są również jako podstawowe rozwiązanie lub jako uzupełnienie detekcji w systemach sterowania gaszeniem ESSER 8010. Centrala, dzięki wykorzystaniu specjalnego modułu komunikacyjnego, zintegrowana jest z pętlą esserbus®/esserbus®-Plus. Za pomocą wbudowanych wyjść przekaźnikowych, wejść monitorujących lub modułów zewnętrznych pozwala również na podłączenie detektorów FAAST. Czujki zasysające podłączone do central sterowania gaszeniem bardzo często wykorzystuje się w celu poprawy bezpieczeństwa lub/i dodatkowego zabezpieczenia przed nieuzasadnionym wyładowaniem np: środka gaśniczego poprzez zapewnienie koincydencji pomiędzy czujkami punktowymi, a systemem zasysającym.

Artykuł firmy Honeywell Life Safety
Austria GmbH Sp. z o. o.
Przedstawicielstwo w Polsce

Tomasz Raczyński − Internal Business and Technical Support Specialist 

Honeywell Life Safety Austria GmbH Sp. o. Przedstawicielstwo w Polsce.
Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www. com 

Znaleziono około 30 wyników dla: zawór trójdrożny honeywell

 • Honeywell + Synchron + Radson - Zawór trójdrożny Honeywell nie zamyka się

  Zdjęcie zębatki:Zębatka wydaje się ok. Myślę, że ta brakująca sprężynka domyka zawór.

  Systemy Grzewcze Użytkowy 19 Sty 2014 19:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4020

 • zawór trójdrożny Honeywell problem

  WitamMam problem z zaworem trójdrożnym typ VC z siłownikiem produkcji Honeywell który zamontowany jest przy kotle gazowym co Buderus. Zawór ten reguluje ogrzewaniem bojlera z ciepłą wodą. Problem polega na tym że nie szczelnie zamyka przepływ wody do ogrzewania bojlera. Sprawdziłem czy to przypadkiem...

  Systemy Grzewcze Serwis 31 Sty 2010 11:18Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6438

  jak wpiąć zawór trójdrożny do pieca Vaillant ecotec plus 656/5

  Witam mamy taki problem czy da się do płyty elektronicznej pieca Vaillant 656/5 ecotec plus wpiąć wiązkę od zaworu trójdrożnego Honeywell VC 4613 tak aby piec nim sterował.piec jest kupiony w Belgii i ten model nie ma wbudowanego zaworu trójdrożnego, a.załączam zdjęcie płyty z pieca i zaworupozdrawiam...

  03 Lis 2022 06:39Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 186

  Zawór trójdrożny w CO dopuszcza wode do cu

  Oto kilka przykładów.Jak chcesz więcej wpisz w googlach "zawór mieszający CO"P. S. zawór czterodrogowy działa lepiej niż trzydrogowy.

  29 Sty 2023 21:03Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 41899

  Vailant VU180/1XE Zawór trójdrożny

  ok teraz kumam (1 funkcyjny z zasobnikiem) to zawór honeywell-a albo przynajmniej bardzo podobny, z możliwości ręcznego przestawiania automat ręczny, powrót realizowany przez sprężynę, podobny silniczek możesz dostać w starych programatorach pralkowych, jeśli chodzi o zawór to najczęściej nie dostanie...

  25 Wrz 2008 19:45Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4763

  zawór trójdrożny termostatyczny

  Kolego ten zawór termostatyczny to gówno, mam go podłączonego pod piec zgodnie z instrukcja i zniszczył mi 3 pompy ciśnienia miało byc ok 50 a czasami dawał 80 stopni, przez niego jestem w plecy kilka tysiecy lepiej zainstaluj sobie zawor honeywell np: tm50 ktory działa precyzyjnie, a to to...

  16 Sty 2014 00:23Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5523

  Zawór trójdrogowy Honeywell - jak podłączyć?

  Dodatkowo założono zawór trójdrożny Afrisio, który miał pozwolić na regulację temperatury wychodzącej na grzejniki i podłogówkę.Tak wpiętym zaworem nie uzyskasz regulacji temperatury wyjścia na grzejniki.tylko zabezpieczenie kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu

  10 Lis 2019 15:23Odpowiedzi: 43 Wyświetleń: 122064

  Termet Unico i tryb pracy zaworu 3-drożnego Honeywell

  Witam,Mam kocioł jednofunkcyjny Termet Unico Elegance (Turbo bodajże). Kocioł steruje sobie zaworem trójdrożnym Honeywell (dostarczony razem z kotłem) i odpowiednio przełącza sobie obieg wody grzewczej między zasobnik CWU, a instalację CO, w zależności od trybu pracy. : grzanie CWU czy grzejniki....

  22 Lis 2020 08:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 567

  Wymiana regulatora Honeywell na Auraton ja to podłączyć?

  Kiedyś ktoś napisał... "proste pismo obrazkowe"....W tym przypadku również takowe jest. L-in = faza N- in = zero. FT i FT czujnik NTC jak mniemam. NC, COM, NO zaciski zasterowania mechanizmu przełączającego. Jeżeli mechanizm przełączający nie posiada własnego zasilania wówczas musisz zrobić mostek...

  30 Paź 2009 23:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4746

  Trójdrożny elektrozawór rozdzielczy GCO-DP-23-07

  Witam. Mam problem z trójdrożnym elektrozaworem rozdzielczym kotła GCO-DP-23-07. Nie przełącza się pomiędzy wodą użytkową a co. Chciałbym się dowiedzieć czy dźwignia rozruchu ręcznego tego zaworu powinna być w jednym położeniu bez względu na tryb pracy. U mnie jest na dole, ale wtedy jest słaby obieg co,...

  28 Wrz 2008 21:39Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4939

  Mieszacz VR70 i psujący się siłownik Honeywell 3-drożny

  VPS - dzwoniłem do Beretty, powiedzieli mi że ten siłownik (Honeywell VC 6982) oryginalnie montują w nowszych modelach Beretta Connect. Powiedzieli też, że zawsze w Beretta Connect były montowane oryginalnie zawory trójdrożne mieszające, nie przełączające, zawór taki ma oznaczenie Honeywell VCZMQ 6100/U...

  05 Mar 2022 19:12Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 789

  termostat pokojowy Honeywell THR840DEE

  Mam 21 stopni na termostacie, steruje pompą na podłogówkę, dom parterowy 110 m2 tylko podłogówka. Piec za duży 25kW Spyra tłokowy podajnik ze sterownikiem G-403-P07. Zasobnik wody 140 z oddzielną pompą - chodzi cały czas co powoduje że temperatura powrotu wody na piec jest wyższa po zmieszaniu z powrotem...

  22 Lis 2021 22:28Odpowiedzi: 35 Wyświetleń: 1416

  Honeywell VC6012 siłownik zaworu gdzie kupić?

  Trupa odkopuję bo znalazłem rozwiązanie przypadkiem.Siłownik vc6012 ma plastikową kostkę tzw. Molex. A siłownik zaworu trójdrożnego VC6013 jej nie ma. Wystarczy tak samo podłączyć i będzie działał. W kartach tech to są te same zawory tylko jeden szybciej się podłącza, bo są zarobione końcówki:)

  16 Mar 2015 13:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3407

  Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym

  Wiec ETNA wg producenta NTS wyglada tak:ETNA BWB 10 - pompa ciepła idealna do domów o powierzchni do 200 mkw.Posiada jedną sprężarkę typu scroll obniżającą zużycie energii o 30% oraz wbudowane pompy obiegowe do układu CO i CWU.Pompa ciepła umożliwia grzanie układu Centralnego Ogrzewania...

  18 Lut 2023 21:55Odpowiedzi: 7723 Wyświetleń: 1592445

  sterownik pompy ciepła Haier monoblok 8kW

  Cześć,mam do Was pytanko. Czy ktoś montował zawór trójdrożny Honeywell v4044f1034? Nie do końca wiem które przewody gdzie podłączyć w ATW. Jeśli ktoś za Was ma wiedzę w tym aspekcie, poproszę o podpowiedź.ps. oczywiście temat zworek i mostka jest ogarnięty.Z góry dziękuję.

  03 Lut 2023 12:35Odpowiedzi: 109 Wyświetleń: 28338

  Saunier Duval ISOTWIN CONDENS F24/30 E-Dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny NAPRAWA

  Nie można powiedzieć że to kocioł bardzo skomplikowany, oczywiście dla laika będzie to skomplikowane ale dla każdego serwisanta czy przeciętnego inżyniera poprostu normalny kocioł, parę pomp, zaworów, rurek, wymiennik ciepła, zbiornik ekspansyjny/naczynie zbiorcze, palnik komora spalania,...

  10 Lip 2018 15:32Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 8124

  Jaki wybrać piec gazowy 2017?

  Witam ponownie. Chyba zdecyduję się na kocioł firmy ACV ze względu na moją instalację, którą opisywałem we wcześniejszych postach. Zastanawiam się jednak nad sposobem podgrzewania ciepłej wody (cwu): 1)kocioł 1-funkcyjny +zawór trójdrożny + zasobnik,2)kocioł 2-funkcyjny + zbiornik warstwowy do...

  05 Gru 2019 11:52Odpowiedzi: 192 Wyświetleń: 40917

  Vts nagrzewnica wodna Sygnał sterujący 0-10v na 24v

  Witam mam centralę Vts z nagrzewnicą wodną. W zestawieniu automatyki otrzymałem siłownik Belimo SR24A-SR i zawór trójdrożny. Na obiekcie hydraulik zamontował swój zawór trójdrożny firmy Corona z siłownikiem Honeywell M6063A 1003 gdzie sterowanie tego siłownika jest sygnałem 24 V AC.Problem polega...

  28 Kwi 2015 17:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1086

  Jak podłączyć czujnik pogodowy do kotła gazowego

  Dziękuję za reakcję.Obecnie grzeje tylko podłogówkę (nie zdążyłem z rurkami i jastrychem tam gdzie miały stać zasobniki, więc ciepła woda nie jest jeszcze podłączona.Dlaczego 30 stopni to dużo? Mówimy o temperaturze na kotle. Jak wygrzewałem jastrych, ustawiałem 30, 40, 50 (x 5 dni), 40, 30....

  21 Gru 2021 13:13Odpowiedzi: 152 Wyświetleń: 4449

  Bateria termostatyczna czy mieszacz - pytanie o zasadę działania i rekomendacje.

  Kolego, zależy o jakim zaworze trójdrożnym mówimy...Są zawory termostatyczne trójdrogowe (np. Honeywell TM 200), które działają tak samo jak bateria termostatyczna czyli mieszają wodę do zadanej temperatury. Instalując taki zawór np. w kotłowni, mamy stałą temperaturę wody we wszystkich punktach...

  18 Maj 2011 09:25Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 33199

  Junkers ZW 23 KE 23 Euroline

  Czujnik ciągu jest elementem bezpieczeństwa i to producent udziela na jego prawidłowe działanie gwarancji. Dostał na to odpowiedni certyfikat. No, chyba, że Ty jesteś urzędem certyfikującym. Może też zaczniesz nadawać certyfikaty na urządzenia przywożone z zachodu UE? Przecież są takie same.Polak...

  24 Sty 2021 09:37Odpowiedzi: 99 Wyświetleń: 65640

  Vaillant VKK366 2E głośne pojedyncze walnięcie? stuk? w CO

  VKK 366 2E z roku 2008 ze sterowaniem pogodowym, VRC420 i z zasobnikiem VIHR200, W ub. sezonie grzewczym pojawił się dziwny pojedynczy stuk, którego nie mogę zlokalizować bo czasem wydaje mi się, że bliżej kotła? zaworu trójdrożnego? a czasem??????Po zakończeniu systemu ogrzewczego problem przestał...

  24 Paź 2022 21:47Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 174

  Kocioł DeDietrich MCR II T - można przerobić?

  Witam ponownieKolego GrekZorba, napisałeś:>Brak takiej potrzeby, kocioł w trybie CWU działa na zapotrzebowanie, niezależnie >od przepływu grzeje do ustawionej T wyj. Pomiń całkowicie zasobnik, zamontuj >czujnik przepływu i zawór 3 drogowy na 230V. Oryginalne sterowanie 3 >drogowego działa w dwóch...

  11 Gru 2017 07:36Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 2856

  Buderus Kocioł Atmosferyczny FC 2520S

  Prosze o wyoślenie Kocioł a Piec jaka różnica?Róznica jest taka, że "kocioł" mówią profesjonaliści, a "piec" profani:)Jeżeli nie jest wyeksploatowany - to pochodzi - mój pracował 14 lat non stop, zanim mu się zeszło.W tym czasie wymieniono:- naczynie przeponowe- zawór trójdrożny-...

  12 Paź 2012 19:03Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 8202

  Buderus Logomax RC35 - awarie sterownika.

  Posiadam sterownik rc35 oraz inne akcesoria do kotłów buderus(elektrody żarnik zawór trójdrożny ze sterownikiem honeywell) wxbx101(at)interia. pl

  01 Sty 2012 18:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3099

  Buderus Logamax plus GB122 - myli obiegi cwu i co

  Witam po długiej przerwie.Problem rozwiązałem, jednak finał jest nieco zaskakujący.Latem kilka razy zabierałem się do tematu, jednak sposób pracy kotła uległ stałej zmianie.W maju bywało, że przełączał czasem prawidłowo, później już zawsze było na odwrót - jak CW, to woda do CO, jak CO, to woda...

  01 Lis 2012 10:40Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 10340

  Czy mój schemat co + cwu jest poprawny

  Co do schematów to polecam tę stronkęoraz każdą inną producenta danego kotła - dbając o klientów udostepniają gotowe schematy.Przepraszam za błąd, przejęzyczenie: zawór zwrotny zawsze za pompąPolecam również tę stronę:szczególnie pkt. 8jeszcze to:Dla mnie kłoci się ze sobą...

  24 Cze 2009 08:44Odpowiedzi: 49 Wyświetleń: 66393

  Kolektor słoneczny za 1500 zł

  Witam.Tarnus napisał:Wydaje się że to bardzo fajne rozwiązanie. Teoretycznie trzeba tylko wybrać sobie jakiś próg temperatury który będzie traktowany jako temperatura przełączenia zaworu - np. 45stC.Tak oczywiście, na rysunku widać, że zawór jest podłączony do elektroniki solarnej. Na nim ustawia...

  13 Paź 2022 12:14Odpowiedzi: 12875 Wyświetleń: 3744006

  Buderus Logamax - Siłownik VC8010-12 Czy można zamienić VC 8010 ZZ00

  Sprowadzone: Siłownik VC-8010ZZ00 i Rdzeń zaworu trójdrożnego VC-6000.Koszt materiałów w detalu 370 PLN.Idealnie nadają się do naprawy zawóru z siłownikiem, za który Buderus-zdziercy-Polska chce ponad 1000 PLNOperacja trwa 10 minut w warunkach optymalnych. W moim przypadku stary rdzeń zaworu rozpadł...

  28 Lut 2015 17:50Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 5988

  Termet elegance turbo - podłączenie siłownika zaworu trójdrogowego

  Witam proszę was o podpowiedź, Jak podłączyć siłownik zaworu trójdrożnego dzielącego honeywell VC6013 do pieca Termet Unico Elegance 29 trubo GCO-24-01-29, nie dzwonie do instalatorów ani serwisu bo nie mam już ani grosza aby zapłacić za takie podłączenie a na gwarancji mi nie zależy, kocioł już jest...

  20 Paź 2013 14:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3906

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa?

Według Kodeksu Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym podczas ewentualnych kontroli PIP. Instrukcje bhp winny być sformułowane w czytelny i zrozumiały sposób. Przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku musi się on zapoznać z instrukcją BHP. Sporządzenie instrukcji BHP bazując na darmowych wzorach może przysporzyć mniej wyzwań niż przygotowanie instrukcji BHP od zera, ponieważ zakres i tematyka instrukcji jest już przygotowana.

Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Honeywell Esser 8010

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Honeywell Esser 8010

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Honeywell Esser 8010