Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Fp 510ii

Asystent Fujitsu FP 510ii jest wysoce wydajnym i wszechstronnym asystentem głosowym, który pozwala użytkownikom wykonywać różne zadania głosowe i powiadomienia. Instrukcja obsługi Fujitsu FP 510ii zawiera wszystkie informacje, które użytkownicy potrzebują, aby zacząć korzystać z asystenta. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat konfigurowania urządzenia, używania go do wykonywania różnych zadań i korzystania z najlepszych funkcji. Instrukcja obsługi Fujitsu FP 510ii zawiera również instrukcje obsługi wielu aplikacji, które można obsługiwać za pomocą asystenta. Instrukcja obsługi Fujitsu FP 510ii jest łatwa w użyciu i wystarczająco szczegółowa, aby zapewnić użytkownikom pełne wykorzystanie tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Fp 510ii

Wersja polska instrukcji do BMW serii 5 F10/F11.

Instrukcja obsługi
samochodu

Radość z jazdy

Contents
A-Z

Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

523i
528i
535i
520d
525d
530d
535d

Instrukcja obsługi samochodu
Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu
BMW.
Im lepiej poznają Państwo swój samochód, tym większa będzie
Państwa niezależność podczas jazdy. Dlatego kierujemy do Pań-
stwa następującą prośbę:
Zanim wyruszą Państwo w drogę swoim nowym BMW, prosimy
o przeczytanie instrukcji obsługi. Mogą Państwo również korzys-
tać z interaktywnej instrukcji obsługi dostępnej w Państwa sa-
mochodzie. Znajdują się w niej istotne informacje dotyczące ob-
sługi samochodu BMW, które umożliwią Państwu pełne
wykorzystanie jego zalet technicznych. Ponadto instrukcja za-
wiera wskazówki, które pomogą utrzymać Państwa BMW w takim
stanie, by było niezawodne w działaniu i bezpieczne w ruchu dro-
gowym, a także długo zachowało swoją wartość.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w osobnych broszurach
literatury pokładowej.
Radości z jazdy życzy oddane Państwu
BMW Polska

(C) 2010 Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
Monachium, Niemcy
Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną
zgodą BMW AG, Monachium.
polski VIII/10, 09 10 500
Wydrukowano na papierze ekologicznym, bielonym bez
chloru, przetwarzalnym.

Mobilność

Przegląd
10
17
23
25

Kokpit
iDrive
System sterowania głosem
Zintegrowana instrukcja obsługi
w samochodzie

Obsługa
30
47
59
63
75
87
92
107
113
140
151
158

Otwieranie i zamykanie
Ustawienie
Bezpieczne przewożenie dzieci
Jazda
Wskaźniki
Światła
Bezpieczeństwo
Układy regulujące stabilność jazdy
Komfort jazdy
Klimatyzacja
Wyposażenie wnętrza
Miejsca na przedmioty

274
276
277
285
287
290
294
301
307

Tankowanie
Paliwo
Koła i opony
Komora silnika
Olej silnikowy
Przeglądy
Wymiana części
Pomoc drogowa
Mycie i pielęgnacja

Wyszukiwanie
314 Dane techniczne
321 Skrócone polecenia systemu sterowania
głosem
330 Wszystko od A do Z

Jazda - porady
166 Co warto uwzględnić podczas jazdy

Nawigacja

Obsługa

Wskazówki

Telefon
Pakiet biurowy
Kontakty
Usługi BMW
Rozszerzone usługi BMW Online

Jazda - porady

6

238
249
259
262
270

Jak korzystać z niniejszej instrukcji
obsługi

Komunikacja

Rozrywka

Aby szybko znaleźć określony temat, najlepiej
skorzystać ze skorowidza haseł, patrz
strona 330.

Spis treści

198
200
205
229

Dźwięk
Radio
CD/multimedia
Funkcja rozrywki z tyłu

Wyszukiwanie

Mobilność

178 Nawigacja

Wskazówki

Wskazówki
Instrukcja obsługi
Określony temat można znaleźć najszybciej
przy pomocy obszernego skorowidza haseł.
Ogólne wiadomości o samochodzie znajdą Pań-
stwo w pierwszym rozdziale.

Dodatkowe źródła informacji
Jeżeli będą mieli Państwo dodatkowe pytania,
Serwis zawsze chętnie służy radą i pomocą.
Informacje o BMW, np. szczegóły techniczne,
znajdą Państwo w internecie na stronie
www. bmw. pl.

Symbole
oznacza wskazówki i ostrzeżenia, do których
powinni się Państwo bezwzględnie stosować ze
względu na bezpieczeństwo własne i innych
osób oraz w celu uchronienia samochodu przed
uszkodzeniami.

Państwa indywidualny
samochód
Kupując swój samochód zdecydowali się Pań-
stwo na indywidualnie wyposażony model.
W niniejszej instrukcji obsługi opisano wszystkie
modele i wszelkie wyposażenie oferowane w ra-
mach tej samej oferty produktów.
Tym samym, instrukcja może obejmować także
wyposażenie, którego być może Państwo nie
wybrali.
Wszelkie różnice, a tym samym wszystkie ele-
menty wyposażenia specjalnego, oznaczone są
za pomocą gwiazdki *.
Gdyby wyposażenie Państwa nie zostało opi-
sane w niniejszej instrukcji obsługi, należy prze-
strzegać zaleceń zamieszczonych w załączo-
nych instrukcjach dodatkowych.

? oznacza koniec wskazówki.

W pojazdach z kierownicą umieszczoną po pra-
wej stronie, niektóre elementy obsługi rozmie-
szczone zostały inaczej, niż pokazano to na ilu-
stracjach.

* oznacza wyposażenie specjalne lub wyposa-
żenie dla wersji krajowych oraz specjalne akce-
soria i wyposażenie lub funkcje, które nie były
jeszcze dostępne w chwili oddania broszury do
druku.

Aktualizacja informacji
zawartych w instrukcji
obsługi

,,... " oznacza teksty wyświetlane na monitorze
centralnym umożliwiające dokonanie wyboru
funkcji.
>... < oznacza polecenia systemu sterowania gło-
sem.
>>... << oznacza odpowiedzi systemu sterowania
głosem.
oznacza postępowanie przyczyniające się do
ochrony środowiska naturalnego.

Symbole na częściach samochodu
symbol ten umieszczony na częściach sa-
mochodu odsyła do porad zawartych w instruk-
cji obsługi.

Producent gwarantuje wysoki poziom bezpie-
czeństwa i jakość swych samochodów, dzięki
nieustannym modyfikacjom ich konstrukcji. Dla-
tego czasami, mogą pojawić się rozbieżności
pomiędzy informacjami zawartymi w instrukcji
obsługi, a rzeczywistym wyposażeniem Pań-
stwa samochodu.

Bezpieczeństwo własne
Samochód jest zaprojektowany pod względem
technicznym do warunków eksploatacji oraz
wymogów związanych z przepisami ruchu dro-
gowego w danym kraju. Jeśli pojazd ma być
użytkowany w innym kraju, w razie potrzeby na-

6
bywają niewystarczające do zagwarantowania
pełnego bezpieczeństwa.

Przegląd

leży go uprzednio dostosować do ew. innych
warunków eksploatacji oraz wymogów związa-
nych z przepisami ruchu drogowego. Informacje
dotyczące ewentualnych ograniczeń bądź wy-
łączeń z zakresu gwarancji na Państwa pojazd
można uzyskać w Serwisie.

Konserwacja i naprawy

Najnowsze rozwiązania techniczne, np. nowo-
czesne materiały i zaawansowana elektronika,
wymagają odpowiednich metod konserwacji
i napraw.
Prace te mogą być zlecane wyłącznie Serwisom
BMW lub warsztatom pracującym zgodnie z wy-
tycznymi BMW i zatrudniającym odpowiednio
przeszkolony personel.

W przypadku niewłaściwego wykonania prac
istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia dodat-
kowych szkód i związanego z tym zagrożenia
bezpieczeństwa.

Części i akcesoria
Zaleca się stosowanie w Państwa samochodzie
części i akcesoriów zaakceptowanych przez
BMW do tego samochodu.

Oryginalne części i akcesoria oraz inne wyroby
posiadające atest BMW, a także fachowe porady
na ich temat uzyskają Państwo w Serwisie
BMW.

Te produkty zostały sprawdzone przez BMW
pod względem bezpieczeństwa i przydatności
do samochodów BMW.
BMW przyjmuje odpowiedzialność za jakość
tych wyrobów. Nie może natomiast przyjąć od-
powiedzialności za części lub akcesoria, których
nie zostały przez firmę sprawdzone.

7
BMW nie jest w stanie ocenić w przypadku każ-
dego obcego wyrobu, czy może on być zasto-
sowany w samochodach BMW bez ryzyka dla
bezpieczeństwa. Gwarancji bezpieczeństwa nie
ma nawet wtedy, gdy obcy produkt został do-
puszczony do użytkowania przez odpowiednią
instytucję państwową. Badania przeprowa-
dzone przez taką instytucję mogą czasem nie
uwzględniać wszystkich warunków działania da-
nego produktu w samochodzie BMW i dlatego

Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

Przegląd
Prezentacja przycisków, przełączników
i wskaźników ułatwi orientację i uprości
zapoznanie się z różnymi trybami użytkowania
samochodu.

Kokpit

Wszystko na kierownicy Wszystko na kierownicy

1

Funkcje fotela komfortowego*

Night Vision z systemem rozpo-
znawania osób* 135

Pamięć fotela, lusterek i kierow-
nicy* 55

Wyświetlacz Head-Up* 138

Fotel aktywny* 50
2

Rolety przeciwsłoneczne* 44

3

Wyłącznik bezpieczeństwa dla okna z
tyłu 44

4

Siłowniki szyb 43

5

Obsługa lusterek zewnętrznych 56

Układy asystentów jazdy*
Ostrzeżenie przed zmianą pasa ru-
chu* 103

Reflektory przeciwmgielne 90
Tylne światła przeciw-
mgielne 91
Światła postojowe 87
Światła mijania 87

Ostrzeżenie przed niebezpieczeń-
stwem najechania* 119
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa
ruchu* 102

Zwiększanie odstępu* 115

Światła do jazdy dziennej* 88

Zmniejszanie odstępu* 115

Adaptacyjne doświetlanie zakrę-
tów* 88

Regulacja głośności

Dźwignia w kolumnie kierownicy, z lewej
Kierunkowskazy 68

Wprowadzanie głosowe* 23
Światła drogowe, sygnał
świetlny 68

Czujnik deszczu* 70
Spryskiwanie szyb i reflekto-
rów* 69

Przyciski na kierownicy, z lewej
Zapisywanie pręd-
kości* 122 114

13

Limit prędkości* 104
Wywołanie zapamiętanej pręd-
kości 123 115

Uruchamianie/wyłączanie silnika
i włączanie/wyłączanie za-
płonu 63

14 Sygnał
Ogrzewanie kierownicy* 58

16

Regulacja kolumny kierow-
nicy 57

17

Włączanie/wyłączanie tempo-
matu, przerywanie działa-
nia 121 113

15

Otwieranie tylnej klapy*, Otwiera-
nie tylnej szyby* 37

18 Odryglowanie pokrywy silnika

11
Komputer pokładowy 78

9

Wycieraczki 69

12 Dźwignia w kolumnie kierownicy, z prawej

Światła do parkowania 88

Asystent świateł drogo-
wych* 89

Telefon* 238

8

Źródło rozrywki

11 Przyciski na kierownicy, z prawej

Oświetlenie wskaźników 91

10 Tablica przyrządów 12

Automatyczne sterowanie świateł
drogowych* 88

Tablica przyrządów

Wskaźnik poziomu paliwa 77

Wskaźniki elektroniczne 14

Prędkościomierz

7

Temperatura zewnętrzna, zegar 75

Lampki kontrolne i ostrzegawcze 12

Obrotomierz 76

Kilometry, dobowy licznik kilome-
trów 75

Temperatura oleju silnikowego 76

Zerowanie kilometrów 75

Lampki kontrolne
i ostrzegawcze
Zestawienie: lampki kontrolne
Symbol Funkcja lub system
Kierunkowskaz

Hamulec parkingowy

Funkcja Automatic Hold

Lampki kontrolne i ostrzegawcze mogą zapalać
się w różnych kolorach i konfiguracjach.
Działanie niektórych lampek kontrolowane jest
przy uruchamianiu silnika lub po włączeniu za-
płonu. Lampki te zapalają się na chwilę.

Reflektory przeciwmgielne*

Tylne światła przeciwmgielne*

12
Symbol Funkcja lub system
Pasy bezpieczeństwa

Asystent świateł drogowych*

Układ poduszek powietrznych

Światła postojowe, światła drogowe

Układ kierowniczy

Aktywny tempomat*

Funkcje silnika

Rozpoznawanie pojazdów, aktywny
tempomat*

Układ hamulcowy

Limit prędkości, regulowany*

System zapobiegający blokowaniu
kół ABS

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ru-
chu*

Komunikaty tekstowe
Komunikaty tekstowe w połączeniu z odpo-
wiednim symbolem na tablicy przyrządów sta-
nowią objaśnienie komunikatu Check-Control
oraz lampek kontrolnych i ostrzegawczych.

Tempomat*

Światła drogowe

Symbol Funkcja lub system

Układ przeciwślizgowy DSC lub dy-
namiczna kontrola trakcji DTC
Wskaźnik kontroli ciśnienia w opo-
nach

W zależności od stopnia pilności, tekst wyświet-
lany jest automatycznie.

13
Wskaźnik spadku ciśnienia w opo-
Dalsze informacje na monitorze centralnym, np.
na temat przyczyny zakłócenia i właściwego
sposobu postępowania, można wywołać za po-
średnictwem Check-Control, patrz strona 84.

Uzupełniające komunikaty tekstowe

Układ przeciwpoślizgowy DSC

Tablica przyrządów, wskazania elektroniczne

Lista wyboru, np. radio 77
Wskazanie nawigacji 178

Komputer pokładowy 77
Wskaźniki zmiany biegu 74

Wskaźnik serwisowy 83
Komunikaty, np. ostrzeżenia 12

14
1

Podsufitka 16

Monitor centralny 17

Kamera Top View* 128

Schowek na rękawiczki 158

Kamera cofania* 126

Nawiewnik 146

Asystent parkowania* 131

Radio 200
CD/multimedia 205

Automatyczna klimatyzacja 140

Kontroler z przyciskami 17

Układ kontroli dynamiki* 110
Układ przeciwpoślizgowy
DSC 107

12 Dźwignia sterująca skrzyni biegów

Hamulec parkingowy 66
Auto Hold* 67

11

15
Zamek centralny 36

Kamera Side View* 130

Światła awaryjne 301

Czujnik parkowania PDC* 123

10

Wokół konsoli środkowej

Wokół podsufitki

Połączenie ratunkowe* 301

Lampki do czytania* 91

Panoramiczny dach przesuwnouchylny* 44

Oświetlenie wnętrza 91

Lampka kontrolna poduszki po-
wietrznej pasażera* 94

16
Zasada działania

Wyłączanie

iDrive łączy w sobie funkcje wielu przełączników.
Funkcje te mogą być dzięki temu obsługiwane
z jednego miejsca.

1.

Nacisnąć przycisk.

2. &quot; Wyłączyć wyświetlacz kontr. &quot;

Obsługa iDrive podczas jazdy

Elementy obsługi

Włączanie
Aby włączyć, nacisnąć na kontroler.

Kontroler
Wybieranie punktów menu i przeprowadzanie
ustawień.

Przegląd elementów obsługi

Wszelkich ustawień prosimy dokonywać
wyłącznie wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na
drodze, ponieważ rozproszenie uwagi może sta-
nowić zagrożenie dla jadących lub innych
uczestników ruchu drogowego.?

Monitor centralny

Kontroler z przyciskami
Za pomocą przycisków można bezpośred-
nio wywoływać pozycje menu. Za pomocą
kontrolera mogą Państwo przechodzić do
kolejnych pozycji menu i zmieniać ustawie-
nia. Obracanie. Naciskanie.

Wskazówki
? W razie konieczności oczyszczenia moni-
tora kontrolnego przestrzegać wskazówek
dot. pielęgnacji.
? Nie należy kłaść żadnych przedmiotów
w pobliżu monitora centralnego, inaczej
może dojść do jego uszkodzenia.
iDrive

3. Przechylanie w czterech kierunkach.

Wybór pozycji menu
Wybierać można punkty menu zaznaczone na
biało.
1. Obracać kontroler, dopóki nie zostanie wy-
brany żądany punkt menu.

Przyciski na kontrolerze
Przycisk Funkcja
MENU

Wywołanie głównego menu.

RADIO

Wywołanie menu radia.

CD

Wywołanie menu CD/multimedia.

NAV

Wywołanie widoku mapy w syste-
mie nawigacji.

TEL

Wywołanie menu telefonu.

Przełączanie pomiędzy tablicami

BACK

Wyświetlenie poprzedniej tablicy.

Po wybraniu punktu menu, np. &quot; Radio &quot;, wy-
świetlona zostanie nowa tablica. Tablice te
mogą być uporządkowane jedna nad drugą.

OPTION Wywołanie menu opcji. Nacisnąć na kontroler.

Pozycje menu w instrukcji obsługi
Wybierane pozycje menu, które opisane są w in-
strukcji obsługi, umieszczone są w cudzysłowie,
np. &quot; Ustawienia &quot;.

? Przesunąć kontroler w lewo.

Zasada obsługi

Aktualna tablica zostanie zamknięta, a w jej
miejsce pojawi się poprzednia tablica.

Wywołanie menu głównego

Naciśnięcie na przycisk BACK spowoduje
otwarcie poprzedniej tablicy. Aktualna tab-
lica nie zostanie przy tym zamknięta.

? Przesunąć kontroler w prawo.
Otwarta zostanie nowa tablica.

Wyświetlone zostanie główne menu.
Wszystkie funkcje oferowane przez iDrive
można wywoływać za pomocą menu głównego.

Białe strzałki w lewo lub w prawo wskazują na
możliwość wywołania dalszych tablic.

18
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Przechylać kontroler w lewo, dopóki nie zos-
tanie wyświetlona pierwsza tablica.

Obsługa

? Nacisnąć dwukrotnie przycisk menu na kon-
trolerze.

Wywołanie menu opcji
Nacisnąć przycisk.
Wyświetlone zostanie menu &quot; Opcje &quot;.

Przy wywołaniu menu wyświetlana jest ogólnie
tablica, która wybrana została w tym menu. Aby
wyświetlić pierwszą tablicę menu:

2. Obracać kontroler, dopóki nie zostanie wy-
świetlone określone ustawienie.

3.

Aktywowanie/dezaktywowanie funkcji
Przed niektórymi punktami menu widoczny jest
kwadracik. Sygnalizuje on, czy dana funkcja jest
aktywna czy nie. Wybór punktu menu spowo-
duje włączenie lub wyłączenie danej funkcji.

Widok wywołanego menu

Przykład: ustawianie godziny
Ustawianie godziny
Menu &quot; Opcje &quot; złożone jest z dwóch obszarów:
? Ustawienia ekranu, np. &quot; Podzielony ekran &quot;.
Obszar pozostaje bez zmian. Wyświetlone zos-
tanie główne menu. Obracać kontroler, aż zaznaczony zostanie
punkt &quot; Ustawienia &quot; i nacisnąć na kontroler.

Menu opcji

Dalsze możliwości: przechylać kontroler
w prawo, dopóki nie zostanie wyświetlone menu
&quot; Opcje &quot;.

Funkcja jest aktywowana.
Funkcja jest dezaktywowana.

? Możliwości obsługi dla wybranego menu
głównego, np. dla &quot; Radio &quot;.
? Ewentualne możliwości obsługi dla wybra-
nego menu, np. &quot; Zapisać stację &quot;. W razie potrzeby przesunąć kontroler
w lewo, aby wybrać &quot; Czas/Data &quot;.

19
1. Wybrać żądane pole.

Przeprowadzanie ustawień

4. Obracać kontroler, aż zaznaczony zostanie
punkt &quot; Czas/Data &quot; i nacisnąć na kontroler.

Symbole radia
Symbol Znaczenie
Informacje o ruchu drogowym* włą-
czone.

Symbole telefonu
Połączenie przychodzące lub wy-
chodzące*

5. Obracać kontroler, aż zaznaczony zostanie
punkt &quot; Czas: &quot; i nacisnąć na kontroler.

Nieodebrane połączenie*
Symbol najsilniej odbieranej sieci te-
lefonii komórkowej* pulsuje: wyszu-
kiwanie sieci
Sieć telefonii komórkowej niedo-
stępna*
Bluetooth* włączony
Roaming* aktywny

6. Obrócić kontroler, aby ustawić godzinę i na-
cisnąć na kontroler.

Otrzymana wiadomość SMS*

7. Obrócić kontroler, aby ustawić minuty i na-
Sprawdzić kartę SIM*
Karta SIM* zablokowana
Brak karty SIM*

Informacje o stanie

Wprowadzić PIN*

Pole statusu
W polu statusu u góry po prawej stronie, wy-
świetlane są następujące informacje:
? Godzina.

Symbole funkcji rozrywki
Symbol

Znaczenie

? Aktualne źródło rozrywki.

Odtwarzacz CD/DVD*

? Wł. /wył. dźwięku.

Kolekcja muzyki*

? Najsilniej odbierana sieć telefonii komórko-
wej.

Baza danych Gracenote(R)*

? Stan telefonu.

Gniazdo AUX-In

? Odbiór komunikatów informacji drogowych.

Gniazdo AUX-In z tyłu po lewej*

Symbole w polu statusu

Gniazdo AUX-In z tyłu po prawej*

Symbole zgrupowane są w następujący sposób.

20
Znaczenie
Złącze USB-audio*

4. Nacisnąć na kontroler lub wybrać
&quot; Zawartość podz. ekr. &quot;.
5. Wybrać żądany punkt menu.

Złącze audio telefonu komórko-
wego*

Informacje ogólne

W prawej części dzielonego ekranu można wy-
świetlać dodatkowe informacje, np. dotyczące
komputera pokładowego.

Funkcje systemu iDrive można programować
dla klawiszy ulubionych i bezpośrednio je wy-
woływać, np. stacje radiowe, cele w systemie
nawigacji, numery telefoniczne i przejścia do in-
nych pozycji menu.

Informacje te będą widoczne na dzielonym ekra-
nie, również po przejściu do innego menu.

Włączanie i wyłączanie dzielonego
widoku ekranu
2. &quot; Podzielony ekran &quot;

Wyboru wskazania
2. &quot; Podzielony ekran &quot;
3. Przesuwać kontroler, dopóki nie zostanie
wybrany ekran dzielony.

Ustawienia te zapisane zostaną dla używanego
w danej chwili pilota.

Zapisywanie funkcji
1. Zaznaczyć funkcję za pomocą iDrive.
2.

Nacisnąć żądany przycisk na ponad
2 sekundy.

Uruchamianie funkcji
Funkcja zostanie natychmiast urucho-
miona. Oznacza to, że np. po wybraniu numeru
telefonu nawiązanie zostanie również połącze-
nie.

Wyświetlanie funkcji przypisanych
przyciskom
Dotknąć przycisk palcem. Nie nosić rękawiczek
i nie używać do tego celu żadnych przedmiotów.
W górnej części ekranu wyświetlone zostaną
funkcje przypisane do tych przycisków.

21
Klawisze ulubionych

Dzielony widok ekranu, ekran
dzielony*

Komunikaty głosowe* są wyłączone.

Symbol Znaczenie

Inne obszary

Funkcja
Wprowadzanie liter.
Wprowadzanie cyfr.

Przełączanie pomiędzy
wprowadzaniem wielkich i małych liter
? Wyświetlanie skróconych informacji: do-
tknąć przycisku.
? Wyświetlanie szczegółowych informacji:
dotknąć przycisku na dłużej.

Usuwanie funkcji przypisanych
1. Nacisnąć równocześnie przyciski 1 oraz 8
i przytrzymać przez ok. 5 sekund. &quot; OK &quot;

Wprowadzanie liter oraz cyfr
1. Obrócić kontroler: wybór liter lub cyfr. W razie potrzeby wybrać dalsze litery lub cy-
fry.
3. &quot; OK &quot;: potwierdzenie wprowadzonych da-
nych.
Symbol Funkcja
Naciśnięcie na kontroler: kasowanie
poszczególnych liter lub cyfr.
Długie przyciśnięcie kontrolera: ka-
sowanie wszystkich liter lub cyfr.

W zależności od wybranego menu, można prze-
łączać pomiędzy funkcją wprowadzania wielkich
i małych liter.
Przesunięcie kontrolera w górę:
przełączenie z wielkich na małe li-
tery.
przełączenie z małych na wielkie
litery.

Porównanie wpisów
Wprowadzanie nazw i adresów: wybór ograni-
czany jest stopniowo, przy wprowadzaniu kolej-
nych liter i ewentualnie uzupełniany.
Wprowadzone informacje porównywane są na
bieżąco z danymi zapisanymi w pamięci samo-
chodu.
? Do wprowadzania udostępniane są wyłącz-
nie te litery, z którymi powiązane są dodat-
kowe dane.
? Wyszukiwanie celu: nazwy miejscowości
można wprowadzać z użyciem każdego ro-
dzaju pisowni i języka, który oferowany jest
na monitorze centralnym.

Wprowadzanie spacji.

Przejście z liter na cyfry
łączać pomiędzy funkcją wprowadzania liter
a funkcją wprowadzania cyfr.

22
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Większość pozycji menu na monitorze cen-
tralnym może być wypowiadanych jako po-
lecenia. System wspiera obsługę odpo-
wiednimi komunikatami.
? Funkcji, które są dostępne tylko podczas
postoju pojazdu, nie można obsługiwać za
pośrednictwem systemu sterowania gło-
sem.
? W skład systemu wchodzi specjalny mikro-
fon po stronie kierowcy.
? >... < oznacza polecenia systemu sterowania
głosem w instrukcji obsługi.

Dostępne polecenia
Odtwarzanie dostępnych poleceń
Dostępne polecenia zależą od wybranego
punktu menu na monitorze centralnym.
Odtwarzanie możliwych poleceń: >Voice
commands<
Jeśli wyświetlane jest np. menu &quot; Ustawienia &quot;,
wówczas odtworzone zostaną polecenia doty-
czące ustawień.

Pomoc na temat systemu sterowania
głosem

Ustawianie języka, patrz strona 82.

Wypowiadanie poleceń
Uaktywnianie sterowania głosem
Nacisnąć przycisk na kierownicy. Wypowiedzieć polecenie.
Na tablicy przyrządów wyświetlone zostanie
właściwe polecenie.
Symbol na tablicy przyrządów informuje
o tym, że system sterowania głosem jest ak-
tywny.
Jeśli wydawanie następnych poleceń głoso-
wych nie jest możliwe, wówczas należy dalej ob-
sługiwać funkcje za pomocą iDrive.

Za pomocą skróconych poleceń można wyko-
nywać bezpośrednio funkcje głównego menu,
niezależnie od tego, jaka pozycja menu została
wybrana, np. >Vehicle status<.
Lista Skróconych poleceń systemu sterowania
głosem, patrz strona 321.

Przykład: odtwarzanie CD
1. W razie potrzeby włączyć dźwięk urządzeń
do rozrywki. >C D and multimedia<
Odtwarzany jest ostatnio podłączony noś-
nik.
4.

5. >C D track... < np. CD utwór 4.
23

Wykonywanie funkcji za pomocą
skróconych poleceń

Za pomocą monitora centralnego należy usta-
wić język obsługiwany przez system sterowania
głosem, aby możliwa była identyfikacja wyma-
wianych poleceń.

Odtwarzanie informacji pomocniczych: >Help<

Warunki

Nacisnąć przycisk na kierownicy lub wypowie-
dzieć polecenie >Cancel<.

Obsługa

? Za pomocą systemu sterowania głosem,
wypowiadając odpowiednie polecenia
można obsługiwać dodatkowe funkcje.

Zakończenie sterowania głosem

Zasada działania

System sterowania głosem*

System sterowania głosem

Ustawianie dialogu rozmowy
Oferowana jest możliwość wyboru, czy system
ma stosować dialog standardowy czy tylko wer-
sję skróconą.
W przypadku skróconego wariantu dialogu gło-
sowego odpowiedzi systemu są odtwarzane
w formie skróconej.
Na monitorze centralnym:
1. &quot; Ustawienia &quot;
2. &quot; Język/Jednostki &quot;
3. &quot; Tryb głosowy: &quot;
4. Wybrać ustawienia.

Zamiast tego należy skorzystać z przycisku
SOS*, patrz strona 301, przy lusterku wew-
nętrznym.

Warunki otoczenia
? Polecenia, liczby oraz litery należy wypowia-
dać płynnie, z normalną głośnością, intona-
cją i prędkością.
? Polecenia należy wypowiadać zawsze w ję-
zyku systemu sterowania głosem.
? Przy wyborze stacji radiowej użyć po-
wszechnie stosowanej wymowy nazwy sta-
cji.
? Drzwi, szyby oraz dach przesuwno-uchylny*
powinny być zamknięte, aby uniknąć zakłó-
ceń z zewnątrz.
? Unikać zakłóceń dźwiękowych w samocho-
dzie podczas wypowiadania komend.

Dostosowanie głośności
Obracać gałkę podczas komunikatu głosowego,
dopóki nie zostanie osiągnięta żądana głośność.
? Głośność pozostanie niezmieniona, nawet
jeśli zmieniona zostanie głośność dla innych
urządzeń audio.
? Poziom głośności zapisany zostanie dla ak-
tualnie używanego pilota.

Wskazówki dotyczące
połączenia ratunkowego
Nie należy używać systemu sterowania głosem
do wykonywania połączenia ratunkowego.
W sytuacjach stresowych może zmienić się spo-
sób artykulacji i modulacji głosu. Może to spo-
wodować niepotrzebne wydłużenie się czasu
realizacji połączenia telefonicznego.

24
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Krótka instrukcja użytkowania: &quot; Skrócona
instrukcja &quot;
? Wyszukiwanie haseł: &quot; Instrukcja obsługi &quot;
? Wyszukiwanie poprzez zdjęcia:
&quot; Wyszukiwanie zdjęcia &quot;
Kartkowanie do tyłu.

Kartkowanie do przodu.

Pomoc kontekstowa instrukcji obsługi
dla aktualnie obsługiwanych funkcji
Odpowiednie informacje są bezpośrednio wy-
świetlane. Obrócić kontroler: wywołanie &quot; Info o
samochodzie &quot;.

Wywołanie przy obsłudze za pomocą
iDrive

Bezpośrednie przejście z używanej aplikacji na
monitorze centralnym do menu opcji:

4. Wybrać &quot; Skrócona instrukcja &quot;,
&quot; Wyszukiwanie zdjęcia &quot; lub &quot; Instrukcja
obsługi &quot;.

Do dyspozycji są następujące możliwości:

Zaznaczyć symbol jeden raz. Następnie wystar-
czy naciskać na kontroler, aby przechodzić od
strony do strony. Nacisnąć przycisk
lub przechylać kon-
troler w prawo, dopóki nie zostanie wyświet-
lone menu &quot; Opcje &quot;. &quot; Pokazać instrukcję obsługi &quot;

Wywołanie przy wyświetleniu
komunikatu Check-Control
Bezpośrednio z komunikatu Check-Control na
monitorze centralnym:

Sposoby korzystania z instrukcji
Bezpośrednie kartkowanie stron i jednoczesne
pomijanie linków.

Instrukcja obsługi może być wyświetlana na mo-
nitorze centralnym, odpowiednio do wybranego
wyposażenia.

Kolejne strony bez dostępu do linków

Kolejne strony z dostępem do linków
Obracać kontroler, dopóki nie zostanie wyświet-
lona kolejna lub poprzednia strona.

Przełączanie pomiędzy funkcją
a instrukcją obsługi
Przełączanie na monitorze centralnym z jednej
funkcją, np. radio do instrukcji obsługi oraz prze-
chodzenie pomiędzy tymi dwoma wskazaniami:

25
Kartkowanie w instrukcji obsługi

&quot; Pokazać instrukcję obsługi &quot;

Zintegrowana instrukcja obsługi w samochodzie

2. &quot; Pokazać instrukcję obsługi &quot;
3. Wybrać żądaną stronę w instrukcji obsługi.
Nacisnąć ponownie przycisk, aby po-
wrócić do ostatnio wyświetlanej funkcji.

wrócić do ostatnio wyświetlanej strony in-
strukcji obsługi.

Aby na stałe przełączać pomiędzy ostatnio wy-
świetlaną funkcją a ostatnio wyświetlaną stroną
instrukcji obsługi, należy powtórzyć czynności 4
i 5. Otwierane są przy tym zawsze nowe tablice.

Klawisze ulubionych
Informacje ogólne
Dostęp do instrukcji można zaprogramować na
klawiszach ulubionych i wyświetlać bezpośred-
nio za ich pomocą.

Wprowadzanie do pamięci
1. Za pomocą iDrive wybrać &quot; Instrukcja
obsługi &quot;.
Wykonanie funkcji
Instrukcja obsługi zostanie natych-
miast wyświetlona.

26
27

Obsługa
Rozdział ten pozwoli Państwu na niezależne
panowanie nad swoim samochodem. Opisano tu
wszystkie urządzenia wykorzystywane podczas
prowadzenia samochodu, a także zapewniające
bezpieczeństwo użytkowników i komfort jazdy.

Otwieranie i zamykanie

Pilot/kluczyk
Klawisze pilota

Wbudowany kluczyk pasuje do następujących
zamków:
? Drzwi kierowcy.
? Schowek w przednim podłokietniku środko-
wym.

Wymiana baterii

Odryglowanie

Ryglowanie

Tylna szyba

Oświetlenie drogi do domu, tylna klapa*

Samochód oferowany jest wraz z dwoma pilo-
tami z kluczykiem.
Każdy pilot zawiera wymienną baterię.
W zależności od tego, który pilot zostanie użyty
do otworzenia samochodu, w samochodzie zos-
taną wywołane i przeprowadzone różne usta-
wienia, patrz Personal Profile.
W pilocie zapisywane są ponadto informacje
dot. potrzeby obsługi technicznej, patrz Dane
serwisowe w pilocie.

Wbudowany kluczyk

1. Wyjąć kluczyk wbudowany w pilot. Wcisnąć ząbek przy pomocy kluczyka,
strzałka 1. Zdjąć pokrywkę gniazda baterii, strzałka 2. Włożyć baterię tego samego typu biegunem
plus ku górze. Nacisnąć pokrywę w dół.
Zużytą baterię oddać w punkcie zbiórki
albo w Serwisie.

Nowe piloty
Nowe piloty można nabyć w Serwisie.

Zgubienie pilota
Zgubiony pilot może zostać zablokowany w Ser-
wisie.

Awaryjne rozpoznawanie pilota
Również w poniższych sytuacjach zapłon może
zostać włączony lub silnik uruchomiony:
? Zakłócenia transmisji fal radiowych do pilota
przez zewnętrzne źródła.
Nacisnąć przycisk z tyłu pilota, strzałka 1, i wyjąć
kluczyk, strzałka 2.

? Rozładowana bateria w pilocie.

Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Przez złącze USB w schowku na rękawiczki
na nośnik pamięci USB.

Niezależnie od wykorzystywanego pilota można
załadować także inny profil. &quot; Profile &quot;

Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu
Check-Control na monitorze centralnym przy-
trzymać pilot w przedstawiony na ilustracji spo-
sób przez 10 sekund przy oznaczeniu na kolum-
nie kierownicy i wcisnąwszy hamulec, nacisnąć
przycisk start/stop.

Profil osobisty
3. Wybrać profil.
Załadowany profil zostaje przyporządkowany do
aktualnie stosowanego zdalnego sterowania.

Niektóre funkcje w tym modelu mogą być usta-
wiane indywidualnie.

Zmiana nazw profilów

? Ustawienia zapisywane są automatycznie
w aktywnym aktualnie profilu. &quot; Profile &quot;

? Podczas odblokowania jest rozpoznawany i
przywoływany ostatni profil wybrany za po-
mocą zdalnego sterowania.

Zasada profilu osobistego

Ładowanie profilu

Obsługa

? Przez BMW Online.

Zarządzanie profilami

Transmisja może odbyć się:

Wybrany jest aktualny profil. Wywołać &quot; Opcje &quot;. &quot; Zmienić nazwę bież. profilu &quot;

Mobilność

? Ustawienia osobiste zostaną rozpoznane
i załadowane także wówczas, gdy w między-
czasie samochód był używany przez inną
osobę posiadającą własny pilot.
Indywidualne ustawienia są zapisywane dla
trzech profili osobistych i dla jednego profilu
gościa.

Przenoszenie ustawień
Ustawienia osobiste mogą być przeniesione do
innego samochodu, wyposażonego w funkcję
31
Uruchamianie silnika w przypadku
awaryjnego rozpoznawania pilota

profilu osobistego. Bliższe informacje na ten te-
mat można uzyskać w Serwisie.

Przy próbie włączenia zapłonu lub uruchomienia
silnika na monitorze centralnym wyświetlany
jest właściwy komunikat Check-Control.

Resetowanie profilów

Stosowanie profilu gościa

Ustawienia aktywnego profilu zostaną zreseto-
wane do ustawień fabrycznych.

Za pomocą profilu gościa można przeprowadzić
indywidualne ustawienia, bez wpływu na trzy
profile osobiste. &quot; Profile &quot;
4. &quot; Resetować bieżący profil &quot;

Może się to przydać w przypadku czasowego
wykorzystywania pojazdu przez kierowcę nie
posiadającego własnego profilu.
Importowanie profilów

3. Wybrany jest aktualny profil.

Istniejące ustawienia i kontakty zastąpione zos-
taną przez importowany profil.

4. Wywołać &quot; Gość &quot;. &quot; Ustawienia &quot;

Wskazówka: nie można zmienić nazwy profilu
3. &quot; Importować profil &quot;

5. Przeprowadzić ustawienia.

Wyświetlanie listy profili podczas
uruchamiania
Lista profili może być wyświetlana podczas każ-
dego uruchamiania w celu wybrania żądanego
profilu. &quot; Opcje &quot;
4. &quot; Pokaż listę profili gdy uruch &quot;

4. BMW Online: &quot; BMW Online &quot;
Złącze USB, patrz strona 158: &quot; Nośnik
USB &quot;

Eksportowanie profilów
Większość ustawień aktywnego profilu i zapi-
sane kontakty można eksportować.
Może się to przydać do zapisywania i ponow-
nego ładowania ustawień osobistych, np. w
przypadku omyłkowego przestawienia lub ska-
sowania.

Ustawienia profilu osobistego
Następujące funkcje i ustawienia mogą zostać
zapisane w profilu.
Bliższe informacje dotyczące ustawień można
znaleźć pod:
? Aktywny tempomat: ostrzeżenie przed nie-
bezpieczeństwem najechania, patrz
strona 119.
? Pozycja lusterek zewnętrznych, patrz
strona 56.
? CD/multimedia, patrz strona 205: ostatnio
wykorzystywane źródło dźwięku. &quot; Eksportować profil &quot;
USB &quot;

? Układ kontroli dynamiki: program sportowy,
patrz strona 111.
? Ustawienie fotela kierowcy, patrz
strona 47.

32
Zamek centralny

? Wyświetlacz Head-Up, patrz strona 138:
wybór, jasność i pozycja wyświetlacza.

Zasada działania

? Nawigacja, patrz strona 178: widok map,
kryteria trasy, wskazówki głosowe wł.
? Night Vision z systemem rozpoznawania
osób, patrz strona 135: wybór funkcji i spo-
sobu wyświetlania.
? Światła do jazdy dziennej*, patrz
strona 88: ustawiony stan.
? Czujnik parkowania PDC, patrz strona 199:
ustawianie głośności sygnału dźwięko-
wego.
? Radio, patrz strona 200: zapisane stacje,
ostatnio słuchana stacja, ustawienia spe-
cjalne.
? Kamera cofania, patrz strona 126: wybór
funkcji i sposobu wyświetlania.
? Kamera Side View, patrz strona 130: wybór
sposobu wyświetlania.
? Język na monitorze centralnym, patrz
strona 82.
? Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu,
patrz strona 102: ostatni stan, wł.

Obsługa

? Tylna klapa.
? Tylna szyba.
? Pokrywa wlewu paliwa.

Obsługa z zewnątrz
? Za pomocą pilota.
? Za pomocą zamka w drzwiach kierowcy*.
? Za pomocą klamek*.

Jazda - porady

? Pozycja kierownicy, patrz strona 57.

? Drzwi.

? Za pomocą przycisków w tylnej klapie*.
Równolegle do odryglowania lub zaryglowania
samochodu za pomocą pilota:
? Włączane lub wyłączane jest zabezpiecze-
nie antywłamaniowe. Uniemożliwia ono od-
ryglowanie drzwi samochodu klamkami lub
przyciskami zabezpieczającymi w drzwiach.
? Światła powitalne, oświetlenie wnętrza i oś-
wietlenie przedpola* zostają włączone lub
wyłączone.
? Włączone lub wyłączone zostaje czuwanie
autoalarmu*, patrz strona 41.

Nawigacja

? Automatyczna klimatyzacja, patrz
strona 140: ustawienia.

Odryglowane lub zaryglowane zostają jedno-
cześnie:

Rozrywka

? Barwa dźwięku, patrz strona 198: ustawie-
nia dźwięku.

Zamek centralny działa, gdy drzwi kierowcy są
zamknięte.

Komunikacja

? Oświetlenie drogi do domu, patrz
strona 87: ustawienie czasu.

Przegląd

? Klawisze ulubionych, patrz strona 21: przy-
pisanie funkcji.

Obsługa od środka

? Ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu, patrz
strona 103: ostatni stan, wł.

? Ryglowanie samochodu, patrz strona 37:
po krótkim czasie lub po ruszeniu.

Za pomocą przycisku centralnego zamka.
Jeśli samochód jest zaryglowany od wewnątrz,
pokrywka wlewu paliwa pozostaje odbloko-
wana.
33

Wyszukiwanie

? TV, patrz strona 225: zapisane programy,
wybrany program, ustawienia specjalne.

Mobilność

? Krótkie włączanie kierunkowskazu, patrz
strona 69.

Jeżeli zdarzy się poważny wypadek, zamek cen-
tralny zostaje automatycznie odblokowany.
Włączają się światła awaryjne i oświetlenie wnę-
trza.

Otwieranie i zamykanie:
z zewnątrz
Za pomocą pilota
Należy zabierać pilot z sobą
Osoby lub zwierzęta znajdujące się we
wnętrzu samochodu mogą zaryglować drzwi od
środka. Aby można było zawsze otworzyć po-
jazd z zewnątrz, należy przy opuszczaniu po-
jazdu zabierać ze sobą pilota.?

nowne naciśnięcie przycisku odryglo-
wuje cały samochód.
? &quot; W. drzwi &quot;
Cały samochód zostanie odryglowany.

Otwieranie komfortowe
Za pomocą pilota można równocześnie otwierać
szyby i dach przesuwno-uchylny*.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk pilota.
Szyby oraz dach przesuwno-uchylny* zostaną
otwarte.
Puszczenie przycisku przerywa ruch.

Ryglowanie
Nacisnąć przycisk pilota.
Ryglowanie od zewnątrz

Odryglowanie
Samochód zostanie odryglowany.
Możliwe jest wprowadzenie ustawień określają-
cych, w jaki sposób ma nastąpić odryglowanie
samochodu.
Ustawienie to zapisane zostanie dla używanego
w danej chwili pilota.
Nie wolno zamykać samochodu z zew-
nątrz, jeżeli wewnątrz znajdują się pasażerowie,
ponieważ w wersjach dla niektórych krajów ot-
warcie samochodu od wewnątrz jest niemoż-
liwe.?

Komfortowe zamykanie
Za pomocą pilota można równocześnie zamy-
kać szyby i dach przesuwno-uchylny* oraz skła-
dać* lusterka zewnętrzne. &quot; Zamek drzwi &quot;
3. &quot; Kluczyk: &quot;

Zamknięte zostaną szyby i dach przesuwnouchylny* oraz złożone zostaną lusterka zew-
nętrzne*.
Należy obserwować proces zamykania
i upewnić się, że nikt nie zostanie przycięty.?
4. Wybrać żądaną funkcję.
? &quot; Tylko drzwi kierowcy &quot;
Odryglowane zostaną tylko drzwi kie-
rowcy i pokrywka wlewu paliwa. Po-

Włączanie oświetlenia wnętrza,
oświetlenia przedpola* i świateł
powitalnych
Nacisnąć przycisk pilota, kiedy samochód
jest zaryglowany.

34
Otwieranie tylnej szyby
Na ok. 1 sekundę wcisnąć przycisk pi-
lota.
Tylna szyba otwiera się całkowicie.
Tylna szyba uchyla się, niezależnie od tego, czy
była zaryglowana czy odryglowana.
Tylna szyba odchyla się przy otwieraniu w tył i do
góry.

Aby uniknąć zatrzaśnięcia kluczyków w samo-
chodzie, nie należy wkładać pilota do bagażnika.
Tylna klapa zostanie z powrotem zaryglowana,
gdy tylko zostanie zamknięta.
Zapewnienie ochrony przed krawędziami
Przedmioty ostro zakończone lub o os-
trych krawędziach, mogą podczas jazdy uderzać
w tylną szybę i uszkodzić przewody podgrzewa-
jące tylną szybę. Zapewnić ochronę przed kra-
wędziami.?

Sygnały potwierdzające samochodu

W niektórych wersjach wyposażenia tylna szyba
będzie mogła zostać otwarta dopiero wówczas,
gdy samochód zostanie uprzednio odryglo-
wany. &quot; Zamek drzwi &quot;

3. &quot; Miganie przy zam/otwier &quot;

Tylna szyba zostanie z powrotem zaryglowana,
gdy tylko zostanie zamknięta.

Tylna klapa otwierana jest automatycznie.

Można wówczas zaryglować lub odryglować sa-
mochód kluczykiem umieszczając go w zamku
drzwi.

Tylna klapa uchyla się, niezależnie od tego, czy
Tylna klapa wychyla się przy otwieraniu ku tyłowi
i górze.
Należy pamiętać o tym, i pozostawić wystarcza-
jącą ilość wolnej przestrzeni.
35
W przypadku automatycznej obsługi tylnej
klapy*:

Jeśli zablokowanie lub odblokowanie przy uży-
ciu pilota nie jest możliwe, przyczyną może być
rozładowana bateria lub też usterki wywoływane
przez źródła zewnętrzne, np. telefony komór-
kowe, metalowe przedmioty, przewody wyso-
kiego napięcia, maszty nadajników itp.

Otwieranie tylnej klapy

Usterki w działaniu

Zapewnienie ochrony przed krawędziami

jącą ilość wolnej przestrzeni.

Czas włączenia można ustawiać na monitorze
centralnym.

Nacisnąć krótko jeden z przycisków na
pilocie.

W niektórych wersjach wyposażenia tylna klapa
Włączanie oświetlenia drogi do domu

Poprzez zamek drzwi
3. Zaryglować samochód.
? Zaryglować drzwi kierowcy za pomocą
wbudowanego kluczyka i zamka drzwi
lub
? Nacisnąć przycisk ryglowania na
drzwiach pasażera i zamknąć drzwi od
zewnątrz.
Zaryglowanie pokrywki wlewu paliwa jest moż-
liwe tylko za pomocą pilota.

Otwieranie i zamykanie: od
wewnątrz

liwe.?
Przed pociągnięciem za klamkę należy
wyjąć kluczyk
Przed pociągnięciem za zewnętrzną klamkę na-
leży wyjąć kluczyk, w przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia lakieru i kluczyka.?

Odblokowanie i otwieranie*

W przypadku wersji dla niektórych krajów insta-
lacja alarmowa* włącza się w przypadku odry-
glowania za pomocą zamka drzwi.

? Odryglować wszystkie drzwi za pomocą
przycisku zamka centralnego, a następnie
pociągnąć za klamkę nad podłokietnikiem
lub też

Obsługa ręczna

? Pociągnąć dwa razy klamkę pojedynczych
drzwi: pierwsze pociągnięcie powoduje od-
blokowanie, natomiast drugie otwarcie.

W razie wystąpienia awarii elektrycznej można
odryglować lub zaryglować drzwi kierowcy, ko-
rzystając z kluczyka i zamka drzwi.

Równoczesne ryglowanie drzwi, tylnej
klapy i tylnej szyby*
W zależności od wyposażenia za pomocą zamka
drzwi ryglowane są ew. tylko drzwi kierowcy.
Aby zaryglować równocześnie wszystkie drzwi
oraz tylną klapę i tylną szybę:
1. Przy zamkniętych drzwiach zaryglować sa-
mochód, naciskając przycisk zamka central-
nego we wnętrzu. Odryglować i otworzyć drzwi kierowcy lub
pasażera.

Odryglowanie i ryglowanie
Nacisnąć przycisk we wnętrzu samo-
chodu.
Drzwi, tylna klapa i tylna szyba zostaną zaryglo-
wane lub odryglowane, jeśli przednie drzwi są
pozamykane, ale instalacja antywłamaniowa nie
zostanie uruchomiona.
Pokrywka wlewu paliwa pozostanie odryglo-
samochodu, Odryglowywanie, patrz strona 34.

36
Automatyczne ryglowanie
Centralny zamek automatycznie rygluje
samochód po chwili, jeśli nie zostały ot-
warte żadne drzwi.
? &quot; Zablokować po ruszeniu &quot;

Przy otwieraniu i zamykaniu tylnej klapy lub tyl-
nej szyby, przykrycie bagażnika unoszone lub
opuszczane jest automatycznie.

Zamykanie

Aby zamknąć drzwi wystarczy lekko je nacisnąć.
Zamykanie odbywa się samoczynnie.
Niebezpieczeństwo przycięcia

Niebezpieczeństwo przycięcia
Należy zwrócić uwagę na to, by w strefie
zamykania tylnej klapy nie znajdowały się
zbędne przedmioty; grozi to obrażeniami lub
uszkodzeniami.?
Nie pozostawiać pilota w bagażniku

zamykania drzwi nie znajdowały się zbędne
przedmioty; grozi to obrażeniami ciała.?

Należy zabierać ze sobą pilota i nie pozos-
tawiać go w bagażniku, gdyż inaczej po za-
mknięciu tylnej klapy może on pozostać zatrzaś-
nięty w samochodzie.?

Tylna klapa

Otwieranie
37
Automatyka miękkiego zamykania Soft
Close

Drzwi

Zagłębienia w wewnętrznej okładzinie tylnej
klapy ułatwiają pociągnięcie jej w dół.

Po ruszeniu samochód zaryglowany
zostanie automatycznie.

Nacisnąć przycisk przy tylnej klapie.

Jazda - porady

? &quot; Zab. drzwi, gdy nie otwar. &quot;

3.

Swobodna strefa zamykania
Należy zapewnić aby w strefie zamykania
przykrycia bagażnika nie znajdowały się zbędne
przedmioty. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia przewożonego ładunku lub przy-
krycia bagażnika.?

Close
Aby zamknąć tylną klapę wystarczy lekko ją na-
cisnąć.

Ryglowanie samochodu*

?

Na ok. 1 sekundę wcisnąć przycisk
pilota.

?

Nacisnąć przycisk w strefie nóg po
stronie kierowcy. Nie w przypadku
automatycznej obsłudze tylnej klapy*.
Podczas postoju samochodu tylna szyba
zostanie otwarta, o ile nie jest ona zabezpie-
czona.

Aby zamknąć szybę, należy na nią nacisnąć.
opuszczane jest automatycznie.
krycia bagażnika.?
Nacisnąć przycisk na spodzie tylnej klapy.
Cały samochód zostanie zaryglowany.

Otwieranie i zamykanie tylnej szyby
Aby móc szybko wkładać i wyjmować mniejsze
przedmioty, można oddzielnie otworzyć tylko
tylną szybę.
góry.
Automatyczna obsługa tylnej klapy*
Ustawianie wysokości otwierania
Istnieje możliwość ustawienia, na jaką wysokość
ma się otwierać tylna klapa.
Podczas ustawiania wysokości otwierania
należy zwracać uwagę na to, aby ponad tylną
klapą pozostało co najmniej 10 cm wolnego
miejsca. W przeciwnym razie np. w przypadku
zmiany obciążenia wysokość sufitu może oka-
zać się niewystarczająca dla otwartej tylnej
klapy.?
2. &quot; Klapa bagażnika &quot;

? Nacisnąć przycisk przy tylnej szybie.
38
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Nacisnąć przycisk na spodzie tylnej klapy.
Tylna klapa zamknie się samoczynnie.

Otwieranie

Ponowne naciśnięcie zatrzymuje ruch. Obracać kontroler, dopóki nie zostanie wy-
brana określona wysokość otwierania.

Przy funkcji dostępu komfortowego:

Tylna klapa otwiera się samoczynnie do usta-
wionej wysokości otwierania.

Ponowne naciśnięcie zatrzymuje ruch.
? Nacisnąć przycisk na wierzchu tylnej klapy.
?
?

? Nacisnąć przycisk, strzałka 2.

pilota.
stronie kierowcy.

Tylna klapa zamknie się samoczynnie a sa-
mochód zostanie zaryglowany.

Ponowne naciśnięcie przycisku przerywa ruch.
Proces otwierania zostanie przerwany również:

Rozrywka

? Nacisnąć przycisk po wewnętrznej stronie
tylnej klapy, strzałka 1.

? Po naciśnięciu przycisku w strefie nóg po
opuszczane jest automatycznie.

? Nacisnąć przycisk na wierzchu tylnej klapy.
Ponowne naciśnięcie zatrzymuje ruch.
?

Nacisnąć i przytrzymać przycisk pi-
39

Wyszukiwanie

? Po naciśnięciu przycisku po wewnętrznej
stronie tylnej klapy.

Mobilność

? Gdy samochód rusza.

Puszczenie przycisku przerywa ruch.
Proces zamykania nie zostanie przerwany, jeśli
pojazd rusza.
Nie pozostawiać pilota w bagażniku
nięty w samochodzie.?
Obsługa ręczna
W razie awarii elektrycznej odryglowaną tylną
klapę należy zamknąć powoli ręcznie bez gwał-
townych ruchów.

Samochód automatycznie rozpoznaje pilota
w pobliżu lub w swoim wnętrzu.
Dostęp komfortowy obsługuje następujące
funkcje:
? Odryglowanie/ryglowanie samochodu.
? Komfortowe zamykanie.
? Oddzielne odryglowanie tylnej klapy.
? Oddzielne odryglowanie tylnej szyby.
? Uruchomić silnik.

Warunki działania
? W pobliżu nie znajduje się żadne zewnętrzne
źródło zakłóceń.
? W celu zaryglowania samochodu pilot musi
znajdować się na zewnątrz.
? Ponowne odryglowanie lub zaryglowanie
możliwe będzie dopiero po upływie ok. 2 se-
kund.
? Uruchomienie silnika możliwe jest tylko
wówczas, gdy pilot znajduje się we wnętrzu
Porównanie z tradycyjnym pilotem
Wymienione funkcje mogą być obsługiwane za
pomocą przycisków lub funkcji dostępu kom-
fortowego.

Nie obsługiwać manualnie zablokowanej
tylnej klapy
Przy zablokowanej tylnej klapie nie obsługiwać
jej manualnie, ponieważ może to doprowadzić
do uszkodzenia klapy oraz do obrażeń.
Należy skontaktować się z Serwisem.?

Funkcja dostępu
komfortowego*

Całkowicie objąć klamkę drzwi, strzałka 1. Od-
powiada to naciśnięciu przycisku
.

Zasada działania
Dostęp do samochodu możliwy jest bez nacis-
kania klawiszy pilota.
Wystarczy nosić pilot przy sobie np. w kieszeni.
40
Pracę funkcji dostępu komfortowego mogą za-
kłócać zewnętrzne źródła, np. telefony komór-
kiego napięcia, maszty nadajnikowe, itp.
Wówczas samochód należy otwierać i zamykać
za pomocą przycisków pilota lub przez zamek
Dotknąć palcem powierzchni na klamce,
strzałka 2, na ok. 1 sekundę.
Odpowiada to naciśnięciu przycisku

.

Aby oszczędzać akumulator, należy pamiętać
o wyłączeniu zapłonu i wszystkich odbiorników
prądu przed zaryglowaniem samochodu.

Aby móc następnie uruchomić silnik, należy
przytrzymać pilot przy oznaczeniu na kolumnie
kierownicy, patrz strona 30.

Instalacja alarmowa*

Komfortowe zamykanie

Dodatkowo zostaną zamknięte szyby i dach
przesuwno-uchylny*.

? Otwarcie drzwi, pokrywy silnika lub tylnej
klapy lub tylnej szyby.

Oddzielne odryglowanie tylnej klapy

? Ruch we wnętrzu samochodu: funkcja
ochrony wnętrza, patrz strona 42.

Nacisnąć przycisk na wierzchu tylnej klapy.

? Zmianę nachylenia pojazdu np. przy próbie
kradzieży kół lub odholowania.

klapy*:
Odpowiada to naciśnięciu przycisku

Alarm reaguje na:

? Odłączenie akumulatora.

.

Alarm sygnalizuje przez krótki czas próbę inge-
rencji przez osoby nieupoważnione za pomocą:

Nacisnąć przycisk przy tylnej szybie.

Alarm jest aktywowany lub dezaktywowany przy
zamykaniu lub otwieraniu samochodu za po-
mocą pilota lub zamka drzwi*.

Włączanie zapłonu
Naciśnięcie na przycisk start/stop powoduje
włączenie zapłonu.

Aktywacja i dezaktywacja

Zamek drzwi przy uzbrojonym alarmie
W niektórych wersjach krajowych, odryglowanie
samochodu poprzez zamek drzwi wyzwala
alarm.
41

Oddzielne odryglowanie tylnej szyby

? Włączenia świateł awaryjnych.

Mobilność

? Sygnału dźwiękowego.

Nacisnąć i przytrzymać palcem powierzchnię,
strzałka 2.

Nie należy przy tym wciskać pedału hamulca,
gdyż w przeciwnym razie uruchomiony zostanie
silnik.

Tylna szyba i tylna klapa przy
uzbrojonym alarmie
Tylną szybę lub tylną klapę* można otworzyć pi-
lotem także przy uzbrojonym alarmie.
W przypadku automatycznej obsługi
tylnej klapy*:
Na ok. 1 sekundę wcisnąć przycisk pilota.
Lampka kontrolna miga następnie po 10 se-
kundach równomiernie. Funkcja ochrony
wnętrza jest nieaktywna.
? Lampka kontrolna gaśnie po odryglowaniu:
Nie manipulowano przy samochodzie.
? Lampka kontrolna miga po odryglowaniu,
dopóki silnik nie zostanie uruchomiony, jed-
nak nie dłużej niż przez 5 minut:
Alarm został uruchomiony.

Czujnik nachylenia
Nachylenie samochodu jest nadzorowane.

Wraz z zamknięciem tylnej szyny lub tylnej klapy
zostanie ona z powrotem zaryglowana i będzie
nadzorowana przez autoalarm. Światła awaryjne
zamigają jednokrotnie.

Autoalarm zareaguje np. podczas próby kra-
dzieży koła lub odholowania samochodu.

lub tylna klapa będzie mogła zostać otwarta za
pomocą pilota dopiero wówczas, gdy samochód
zostanie uprzednio odryglowany.

Warunkiem prawidłowego działania jest za-
mknięcie szyb i dachu przesuwno-uchylnego.

Wyłączanie alarmu
? Odryglować samochód za pomocą pilota.
? W przypadku dostępu komfortowego: mając
pilot przy sobie, pociągnąć za klamkę drzwi.

Lampka kontrolna w lusterku
wewnętrznym

Ochrona wnętrza

Unikanie przypadkowego
uruchomienia alarmu
Alarmowy czujnik nachylenia i funkcję ochrony
wnętrza można wyłączyć jednocześnie, np.
w poniższych sytuacjach:
? W automatycznych myjniach samochodów.
? W garażach wielopoziomowych.
? Podczas transportu koleją, drogą morską
lub na lawecie.
? Gdy we wnętrzu samochodu znajdują się
zwierzęta.

Wyłączenie alarmowego czujnika
nachylenia i ochrony wnętrza
Nacisnąć dwukrotnie przycisk pilota.

? Lampka kontrolna miga co 2 sekundy:
Autoalarm włączony w trybie czuwania.
? Lampka kontrolna miga po zaryglowaniu:
Drzwi, pokrywa silnika, tylna klapa lub tylna
szyba nie są właściwie zamknięte, pozostała
część jest zabezpieczona.

Lampka kontrolna zapali się na ok. 2 se-
kundy a następnie będzie pulsować w sposób
ciągły.
Alarmowy czujnik nachylenia i funkcja ochrony
wnętrza zostaną wyłączone, aż do chwili ponow-
nego zaryglowania.

42
Siłowniki szyb

Naciśnięcie przełącznika przerywa ruch.

? Po wyłączeniu zapłonu przez ok. 1 minutę.

Ochrona przeciwściskowa
Jeżeli podczas podnoszenia szyby nastąpi prze-
kroczenie określonej wartości siły zamykania,
wówczas proces zamykania zostanie prze-
rwany.

Szyba nieznacznie się opuści.

? Nacisnąć przełącznik

do punktu oporu.

Szyba będzie się otwierać, dopóki przełącz-
nik nie zostanie puszczony.
? Nacisnąć przełącznik
oporu.

poza punkt

Szyba otwiera się automatycznie.
Niebezpieczeństwo przycięcia mimo
ochrony przeciwściskowej
Mimo ochrony przeciwściskowej należy zawsze
zwracać uwagę, czy nic nie znajduje się na dro-
dze podnoszonej szyby, bowiem w skrajnym
przypadku, np. przy obecności bardzo cienkich
przedmiotów nie dochodzi do przerwania pro-
cesu zamykania.?
Akcesoria przy szybach

Zamykanie
szyb i zwrócić uwagę na to, by w strefie zamy-
kania szyb nie znajdowały się zbędne przed-
mioty, w przeciwnym razie może dojść do obra-
żeń.?
? Pociągnąć przełącznik
do punktu

Szyba będzie się zamykać, dopóki przełącz-
nik nie zostanie puszczony.
? Pociągnąć przełącznik
Nie należy mocować żadnych akcesoriów
w strefie ruchu szyb, gdyż będzie to miało wpływ
na działanie ochrony przeciwściskowej.?

Zamykanie z pominięciem ochrony
przeciwściskowej

Jazda - porady

? W położeniu gotowości radia przez dłuższy
czas.

Szyby mogą być obsługiwane jeszcze:

Po wyłączeniu zapłonu

Zamykanie komfortowe, patrz strona 41, przy
funkcji dostępu komfortowego*.

Przy opuszczaniu samochodu należy za-
wsze zabierać ze sobą pilot, aby np. dzieci nie
mogły uruchomić siłowników szyb i spowodo-
wać w ten sposób obrażeń ciała.?

Obsługa komfortowa, patrz strona 34, za po-
mocą pilota.

żeń.?
Np. w razie niebezpieczeństwa z zewnątrz lub
jeśli oblodzenie szyb utrudnia ich normalne za-

43
Należy zabierać pilot ze sobą

Szyba zamknie się automatycznie.

mknięcie, należy postępować w następujący
sposób:
1. Pociągnąć przełącznik poza punkt oporu
i przytrzymać go.
Funkcja ochrony przeciwściskowej zostanie
ograniczona i szyba otworzy się nieco, jeśli
siła zamykania przekroczy określoną war-
tość. Ponownie pociągnąć przełącznik w ciągu
4 sekund poza punkt oporu i przytrzymać go.
Szyba zamknie się z pominięciem ochrony
przeciwściskowej.

Wyłącznik bezpieczeństwa
Za pomocą tego wyłącznika można zablokować
wspólnie następujące funkcje:
? Opuszczanie i podnoszenie tylnych szyb
przełącznikami z tyłu.

Włączanie i wyłączanie
Kiedy włączona jest funkcja bezpie-
czeństwa, świeci się dioda kontrolna.
Wyłącznik bezpieczeństwa funkcji obsługi
z tyłu
Wyłącznik bezpieczeństwa należy wciskać, gdy
z tyłu samochodu przewożone są dzieci, w prze-
ciwnym razie niekontrolowane zamknięcie
szyby mogłoby doprowadzić do obrażeń.?

Inicjalizacja po przerwie w zasilaniu
Po przerwie w zasilaniu szyby można obsługi-
wać jedynie w ograniczonym zakresie.

Inicjalizacja systemu
Pociągnąć przełącznik poza punkt oporu
i przytrzymać go, aż szyba zostanie zamknięta.

Rolety przeciwsłoneczne*
Rolety przeciwsłoneczne tylnych szyb
bocznych
Wysunąć roletę za ucho i zaczepić w uchwycie.
Nie otwierać szyb przy zaciągniętych ro-
letach
Jadąc z dużą prędkością nie należy otwierać
szyb przy zaciągniętych roletach, w przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia elementów
a także do wypadku.?

Panoramiczny dach
przesuwno-uchylny*
Dach przesuwno-uchylny i roleta mogą być ob-
sługiwane oddzielnie lub wspólnie za pomocą
tego samego przełącznika.
dachu przesuwno-uchylnego i zwrócić uwagę
na to, by w strefie zamykania nie znajdowały się
zbędne przedmioty, w przeciwnym razie może
dojść do obrażeń.?
mogły uruchomić funkcji otwierania lub zamy-
kania dachu i spowodować w ten sposób obra-
żeń ciała.?

żeń.?

44
Ponowne naciśnięcie przyci-
sku powoduje prawie całko-
wite zamknięcie rolety.

Otwieranie/zamykanie rolety
? Przesunąć przełącznik w żą-
danym kierunku do punktu
oporu i przytrzymać go.
Roleta będzie się przesuwać,
dopóki przełącznik nie zosta-
nie puszczony.
? Nacisnąć przełącznik poza punkt oporu
w żądanym kierunku.
Roleta przesunie się automatycznie. Po-
nowne naciśnięcie przycisku przerywa ruch.

Otwieranie/zamykanie dachu
panoramiczno-uchylnego
Przy otwartej rolecie postępować zgodnie z opi-
sem dot. obsługi rolety.

W pozycji komfortowej dach nie jest całkowicie
otwierany. Dzięki temu we wnętrzu redukowane
są odgłosy ruchu powietrza.
Przy każdym pełnym otwarciu lub zamknięciu,
dach przesuwno-uchylny zatrzymuje się w po-
zycji komfortowej. Jeśli sobie Państwo życzą,
można kontynuować ruch przy użyciu przycisku.

Po wyłączeniu zapłonu można obsługiwać dach
jeszcze przez ok.

Jeżeli siła zamykania dachu przesuwno-uchyl-
nego przekroczy podczas zamykania określoną
wartość, to od mniej więcej środka otworu da-
chowego lub podczas zamykania z pozycji unie-
sionej proces zamykania zostanie przerwany.
Dach nieco się otworzy.
dze zamykanego dachu, bowiem w skrajnym
przypadku np. przy obecności bardzo cienkich
cesu zamykania.?

45
Rozrywka

? Otwarty dach zamyka się do
pozycji uniesionej. Roleta po-
zostanie całkowicie otwarta.

Pozycja komfortowa

Komunikacja

? Zamknięty dach jest podno-
szony, a roleta nieco się ot-
wiera.

Nacisnąć krótko przełącznik.

Podnoszenie dachu przesuwnouchylnego

Dach przesuwno-uchylny i roleta
będą przesuwać się wspólnie.
Ponowne naciśnięcie przycisku przerywa ruch.

Przesunąć przełącznik dwukrot-
nie poza punkt oporu w żądanym
kierunku.

Wspólne otwieranie i zamykanie dachu
przesuwno-uchylnego i rolety

przeciwściskowej
W razie ewentualnego zagrożenia z zewnątrz
należy postępować w podany poniżej sposób:
1. Przesunąć przełącznik w przód poza punkt
oporu i przytrzymać.
ograniczona i dach otworzy się nieco, jeśli
2. Ponownie przesunąć przełącznik w przód
poza punkt oporu i przytrzymać do całkowi-
tego zamknięcia dachu z pominięciem
ochrony przeciwściskowej.

Po przerwie w zasilaniu dach można obsługiwać
jedynie w ograniczonym zakresie.

Uruchomienie układu
Układ można włączyć gdy samochód stoi i pra-
cuje silnik.
Nacisnąć i przytrzymać przełącz-
nik, do momentu zakończenia
procesu inicjalizacji:
? Inicjalizacja rozpocznie się
w przeciągu 15 sekund i zos-
tanie zakończona, gdy dach
oraz roleta zostaną całkowi-
cie zamknięte.
? Dach zamknie się z pominięciem ochrony
46
Obsługa

Ustawienie fotela w razie wypadku odgrywa bar-
dzo ważną rolę wraz z:
? Pasy bezpieczeństwa, patrz strona 51.

Jazda - porady

? Zagłówki, patrz strona 52.
? Poduszki powietrzne, patrz strona 92.

Może to spowodować niespodziewany ruch fo-
tela i utratę kontroli nad samochodem, co w kon-
sekwencji może doprowadzić do wypadku.?

Podparcie lędźwi*

Wysokość

Oparcie

Poszczególne ustawienia: fotele
regulowane częściowo elektrycznie

Nie wolno zmieniać ustawienia fotela kierowcy
w czasie jazdy.

Regulacja przód-tył

Nie odchylać oparcia fotela za mocno do
tyłu
Również po stronie pasażera nie należy odchy-
lać oparcia fotela za mocno do tyłu. Inaczej w ra-
zie wypadku może dojść do wysunięcia pod pa-
sem. Spowoduje to utratę funkcji ochronnej
pasa.?
Regulacja przód-tył:
Pociągnąć za dźwignię i przesunąć fotel w od-
powiednim kierunku.
Po puszczeniu dźwigni należy dobrze zabloko-
wać fotel, poruszając nim nieco w przód i w tył.

Ustawianie fotela podczas jazdy jest nie-
możliwe

Nachylenie

Ustawienia

Podparcie ud*

Fotele

Właściwe ustawienie pozycji fotela, jest warun-
kiem odprężającej i nie powodującej zmęczenia
jazdy.

Przegląd: fotele regulowane częściowo
elektrycznie

Bezpieczny sposób siedzenia

Ustawienie

Ustawienie
Nachylenie fotela:

Nachylenie oparcia:

Pociągnąć za dźwignię i przesunąć fotel tak, aby
ustawione zostało żądane nachylenie. Po pusz-
czeniu dźwigni należy dobrze zablokować fotel,
obciążając lub odciążając go.

Przesunąć przycisk w odpowiednim kierunku.

Przegląd: fotele regulowane
elektrycznie*

Podparcie ud*:

Pociągnąć dźwignię z przodu fotela i ustawić
podparcie ud.

Szerokość oparcia*

Podparcie barków*

Regulacja przód-tył, wysokość, nachylenie

regulowane elektrycznie*
1. Regulacja przód-tył.
Wysokość:
48
3. Nachylenie fotela.
? Nacisnąć przycisk z przodu/z tyłu.
Wypukłość zostanie zwiększona lub zmniej-
szona.
? Nacisnąć przycisk na górze/na dole.
Wypukłość zostanie przesunięta w górę/dół.

W celu ułatwienia wsiadania/wysiadania szero-
kość oparcia chwilowo całkowicie się zwiększa.

Podparcie kręgosłupa lędźwiowego*
Kształt oparcia fotela można zmienić tak, aby
wypukłość podpierała kręgi lędźwiowe i lędźwie.
49
5. Podparcie ud*.

Aby dostosować przytrzymywanie przez fotel,
można regulować szerokość oparcia za pomocą
jego boczków. Nachylenie oparcia.

Aby zapewnić poprawną pozycję siedzenia,
podpierana jest górna krawędź miednicy i krę-
gosłup. Wysokość.

Ustawienie

Przy wyborze najwyższej temperatury świecą
trzy diody.

Wyłączanie
Wcisnąć przycisk na dłuższą chwilę.
Diody gasną.
W razie konieczności, temperatura jest reduko-
wana aż do całkowitego wyłączenia, co pozwala
na oszczędzanie akumulatora.
Jego zadaniem jest podpieranie pleców także
w okolicy barków w celu:
? Zapewnienia swobodnej pozycji siedzącej.
? Odciążenia muskulatury barków.

Rozkład temperatur*
Moc grzewcza może być różnie rozłożona na
powierzchni siedzenia i oparcia. &quot; Klimatyzacja &quot;

Fotel aktywny*

2. &quot; Rozłożenie ogrzew. fotela &quot;

Aktywna zmiana powierzchni siedzenia pomaga
zapobiec naprężeniu i zmęczeniu mięśni a tym
samym bólowi pleców w okolicy lędźwi. Wybrać odpowiedni fotel. Obrócić kontroler, aby ustawić odpowiedni
rozkład temperatury.
Nacisnąć przycisk. Dioda świeci się.

Ogrzewanie foteli z tyłu*

Ogrzewanie foteli z przodu*

Jedno naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę temperatury o jeden poziom.

50
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Jeśli fotel jest prawidłowo ustawiony, górny
punkt mocowania pasa odpowiada każ-
demu wzrostowi osoby dorosłej.
? Obydwa zewnętrzne zamki pasów na tylnej
kanapie są przeznaczone dla osób siedzą-
cych z lewej i z prawej strony.
? Wewnętrzny zamek pasa oznaczony napi-
sem CENTER*, znajdujący się na tylnej ka-
napie, przeznaczony jest wyłącznie dla pa-
sażera na środku.
Jednym pasem zapinać jedną osobę

zmianę stopnia wentylacji o jeden po-
ziom.
Przy wyborze najwyższego stopnia świecą trzy
diody.
Po krótkim czasie nastąpi automatyczna reduk-
cja o jeden stopień, aby zapobiec nadmiernemu
ochłodzeniu fotela.

Diody gasną.

Pasy bezpieczeństwa
Ilość pasów bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy
oraz pasażerów, samochód wyposażony jest
w pięć pasów bezpieczeństwa. Pasy bezpie-
czeństwa zapewniają właściwą ochronę, tylko
wówczas gdy zostaną prawidłowo zapięte.

Jednym pasem wolno zapinać tylko jedną
osobę. Nie wolno przewozić niemowląt i dzieci
na kolanach.?
Zakładanie pasa
Nieposkręcany i napięty pas należy ułożyć
na miednicy i barku, jak najbliżej tułowia, i zwró-
cić uwagę na to, aby pas w okolicy miednicy
znajdował się na wysokości bioder i nie naciskał
na brzuch. Inaczej mógłby się on zsunąć z biodra
w przypadku zderzenia czołowego i spowodo-
wać obrażenia brzucha.
Pas bezpieczeństwa nie może przylegać do szyi,
ocierać się o ostre krawędzie, być przekładany
przez twarde lub kruche przedmioty ani być za-
kleszczony.?

Włączanie

Wentylacja służy do szybkiego chłodzenia, np.
gdy samochód jest nagrzany lub do ciągłego
chłodzenia przy wysokich temperaturach.

Poduszki powietrzne są dodatkowym urządze-
niem zabezpieczającym i uzupełniają funkcje
ochronne pasów bezpieczeństwa, lecz ich nie
zastępują.

Pogorszenie działania przytrzymującego
pasa
Należy unikać zbyt obszernej odzieży i często
dociągać pas przylegający do tułowia ku górze,
w przeciwnym razie działanie przytrzymujące
pasa może się pogorszyć.?
Korzystanie ze środkowego pasa bezpie-
czeństwa

51
Za pomocą wbudowanego wentylatora chło-
dzona jest powierzchnia fotela.

Aktywna wentylacja foteli z przodu*

Przed rozpoczęciem jazdy należy zapiąć pasy
bezpieczeństwa na wszystkich zajętych miejs-
cach.

Wcisnąć przycisk na dłuższą chwilę.

Jeśli z tyłu pojazdu używany jest środkowy pas
bezpieczeństwa, wówczas należy zablokować
większą cześć dzielonego oparcia. W przeciw-
nym razie pas bezpieczeństwa nie będzie pełnił
swojej funkcji przytrzymującej.?

Przypomnienie o pasach
bezpieczeństwa dla siedzeń z tyłu*
Zapala się lampka kontrolna na
tablicy przyrządów.
? Kolor zielony: pas jest zapięty
na danym siedzeniu z tyłu.

Zapinanie pasa

? Kolor czerwony: pas nie jest
zapięty na danym siedzeniu
z tyłu.
Funkcja przypomnienia o pasach bezpieczeń-
stwa zadziała również wtedy, gdy podczas jazdy
odpięty zostanie pas na jednym z tylnych sie-
dzeń.

Uszkodzenie pasów bezpieczeństwa
Pas musi zostać zablokowany w zamku w sły-
szalny sposób.

Odpinanie pasa
1. Przytrzymać pas. Nacisnąć czerwony przycisk w części za-
mka. Odprowadzić pas do rolki zwijacza.

Przypomnienie o zapięciu pasa
kierowcy i pasażera*
Zapala się lampka kontrolna i jednocześ-
nie rozlega się sygnał dźwiękowy. Wy-
świetlany jest komunikat Check-Con-
trol. Należy sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa
został właściwie założony i zapięty.
Przypomnienie o pasach bezpieczeństwa jest
aktywne wówczas, gdy pas bezpieczeństwa po
stronie kierowcy nie został jeszcze zapięty.
W niektórych wersjach krajowych funkcja przy-
pomnienia o pasach aktywna będzie od pręd-
kości ok. 8 km/h również wówczas, jeśli pas pa-
sażera nie został jeszcze zapięty oraz gdy na
siedzeniu pasażera leżą ciężkie przedmioty.

W razie obciążenia lub uszkodzenia pasa na sku-
tek wypadku:
Należy wymienić system pasów wraz z napina-
czami i zlecić kontrolę zakotwienia pasów.
Kontrola i Wymiana pasów bezpieczeń-
stwa
Wykonanie tych prac należy zlecać w Serwisie,
gdyż inaczej nie będzie można zagwarantować
prawidłowe działanie systemów bezpieczeń-
stwa.?

Zagłówki z przodu
Prawidłowe ustawienie zagłówka
Prawidłowo ustawiony zagłówek w razie wy-
padku zmniejsza ryzyko uszkodzeń kręgosłupa
szyjnego.
Ustawianie zagłówka
Należy odpowiednio ustawić zagłówki na
wszystkich zajętych przez pasażerów miejs-
cach, w przeciwnym razie w czasie wypadku ist-
nieje zwiększone ryzyko odniesienia obrażeń.?

Wysokość
Zagłówek należy ustawić tak, aby jego środek
wypadał na wysokości uszu.

52
Odstęp należy ustawić w taki sposób, aby tył
głowy przylegał był możliwie najbliżej do zagłów-
ków.

Regulacja wysokości:
zagłówkiregulowane elektrycznie*

Odstęp

Aktywny zagłówek

Redukcja funkcji ochronnej
? Nie należy zakładać pokrowców na fo-
tele lub zagłówki.
? Na zagłówkach nie należy wieszać żadnych
przedmiotów, np. wieszaków na odzież.
? Nie mocować żadnego wyposażenia na fo-
telach lub zagłówkach.

Ustawić elektrycznie.

Odstęp od tyłu głowy: zagłówki
regulowane ręcznie

Ma to niekorzystny wpływ na funkcję ochronną
aktywnych zagłówków i stanowi ograniczenie
bezpieczeństwa osobistego.?

W razie odpowiednio silnego uderzenia w tył sa-
mochodu aktywny zagłówek automatycznie
zmniejsza odległość do głowy.

Regulacja wysokości: zagłówki
regulowane elektrycznie*
? W górę: pociągnąć.

Przy ustawianiu podparcia barków zagłówek
przesuwany będzie automatycznie.

53
Mobilność

? W dół: nacisnąć przycisk, strzałka 1, i wsu-
nąć zagłówek w dół.

Komunikacja

? Do tyłu: nacisnąć przycisk i przesunąć za-
główek do tyłu.

Rozrywka

? Do przodu: pociągnąć.

Ustawianie skrzydełek*

Regulacja wysokości

Rozłożyć skrzydełka w przód, aby zwiększyć
przytrzymywanie głowy przez zagłówek w pozy-
cji spoczynkowej.

? W górę: pociągnąć.
? W dół: nacisnąć przycisk, strzałka 1, i wsu-
Demontaż

Składanie do przodu

Nie wolno wymontowywać zagłówków.

Zagłówki z tyłu
Nacisnąć przycisk, strzałka 1, i złożyć do przodu.

Demontaż
Zagłówek wolno demontować wyłącznie wów-
czas, jeśli na danym fotelu nie będzie przewo-
żony żaden pasażer. Wysunąć zagłówek do oporu w górę. Nacisnąć przycisk, strzałka 1, i wysunąć cał-
kowicie zagłówek.
Zanim pasażerowie zajmą miejsca

Odstęp
Odstęp należy ustawić w taki sposób, aby tył
Zagłówki należy zamontować z powrotem,
zanim pasażerowie zajmą miejsca.?

54
Informacje ogólne

Funkcja komfortowa
1. Otworzyć drzwi kierowcy. Wyłączenie zapłonu. Nacisnąć krótko wybrany przycisk 1 lub 2.

Pamięć fotela, lusterek
i kierownicy*

Funkcja bezpieczeństwa
1. Zamknąć drzwi kierowcy lub włączyć zapłon.

Można zapisać i przywołać dla każdego pilota
dwa różne ustawienia fotela kierowcy, lusterek
zewnętrznych oraz kierownicy. Ustawienie pod-
parcia kręgosłupa lędźwiowego nie jest zapisy-
wane w pamięci. Wybrany przycisk 1 lub 2 przytrzymać wciś-
nięty, dopóki nie zakończy się proces usta-
wiania.

Wywołanie z pamięci zostało
wyłączone

3.

? Nacisnąć jeden z przycisków na pilocie. Zapala się dioda
w przycisku. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 1 lub 2.
Dioda gaśnie.
W razie niezamierzonego naciśnięcia przycisku
M:
Ponownie nacisnąć przycisk
w drzwiach.

Wywoływanie z pamięci
Ustawienia pamięci podczas jazdy niedo-
zwolone
Nie wolno przywoływać ustawień z pamięci pod-
czas jazdy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko
wypadku na skutek nieoczekiwanego ruchu fo-
tela lub kierownicy.?

? Nacisnąć przycisk start/stop.

Przywoływanie za pomocą pilota
Ostatnie ustawienie położenia fotela kierowcy,
lusterek zewnętrznych i kierownicy jest zapa-
miętywane dla aktualnie używanego pilota.
Niebezpieczeństwo przycięcia podczas
cofania fotela
Korzystając z tej funkcji należy upewnić się
przed odryglowaniem samochodu, że prze-
strzeń za fotelem kierowcy jest wolna. Inaczej
przesuwający się fotel może zranić siedzącą za
nim osobę lub uszkodzić leżący tam przed-
miot.?
Proces regulacji jest przerywany:
? Po naciśnięciu na jeden z przełączników re-
gulacji fotela.

55
Nawigacja

? Otworzyć i ponownie zamknąć drzwi lub
tylną klapę. Ustawić żądaną pozycję.

Ponownie uruchomić funkcję wywołania:

1. Włączyć zapłon.

Wprowadzanie do pamięci

Aby oszczędzać akumulator, po upływie krót-
kiego czasu wywołanie z pamięci zapisanych
pozycji siedzeń jest wyłączane.

Proces ten zostanie przerwany po naciśnięciu
na jeden z przycisków ustawiania fotela lub na
jeden z przycisków.

Odpowiednie ustawienie fotela przeprowa-
dzone zostanie automatycznie.

Przód

Ustawienie

? Po dotknięciu jednego z przycisków pa-
mięci.

Wybór lusterka
Przełączanie na lusterko po przeciwnej
stronie:

Przesunąć przełącznik lusterek. &quot; Ost. poz. fotela automat. &quot;

Ustawienie elektryczne
Analogicznie do ruchu przycisku.

Zapisywanie pozycji*
Pamięć fotela, lusterek i kierownicy, patrz
strona 55.

Ustawianie ręczne

Lusterka

Np. w razie awarii elektrycznej lusterka można
ustawiać, naciskając krawędzie szkła lusterka.

Lusterka zewnętrzne

Funkcja obserwacji krawężnika*

Prawidłowa ocena odległości
Obiekty widziane w tym lusterku znajdują
się bliżej, niż się wydaje. Nie należy szacować
odległości pojazdów z tyłu na podstawie widoku
w lusterku, w przeciwnym razie istnieje zwięk-
szone ryzyko wypadku.?

Po wrzuceniu biegu wstecznego szkło lusterka
po prawej stronie nieco się pochyli. Poprawia się
w ten sposób widoczność np. podczas parko-
wania przy krawężnikach czy innych nisko poło-
żonych przeszkodach.
Przesunąć przełącznik lusterek
w położenie lewego lusterka. Ustawić dźwignię sterującą w położeniu R.
Podczas jazdy z przyczepą* funkcja obserwacji
krawężnika jest wyłączona.
Dezaktywacja
Przesunąć przełącznik lusterek w położenie pra-
wego lusterka.

Składanie i rozkładanie lusterek
Ustawianie

Lewa/prawa strona, funkcja obserwacji kra-
wężnika*

Składanie i rozkładanie lusterek*

Możliwe do prędkości ok. 20 km/h.
Funkcja przydatna np.
? W myjniach.
? W wąskich uliczkach.

56
Aby zapewnić prawidłowe działanie:

Złożone lusterka rozłożą się automatycznie przy
prędkości ok. 40 km/h.

? Nie zakrywać strefy pomiędzy lusterkiem
wewnętrznym a przednią szybą.

? Utrzymywać fotokomórki w czystości.

Przegląd

? W celu ponownego złożenia ręcznie rozło-
żonych lusterek.

Składać lusterka przed wjazdem do myjni

Automatyczne ogrzewanie
Oba lusterka zewnętrzne są automatycznie
podgrzewane, jeśli pracuje silnik.

Podczas jazdy nie wolno regulować ustawienia
kierownicy, ponieważ w następstwie nieoczeki-
wanego ruchu może grozić to wypadkiem.?

Lusterko wewnętrzne

Ręczna regulacja kierownicy

Nie należy wprowadzać ustawień podczas
jazdy

Kierownica

Przed wjazdem do myjni lusterka zew-
nętrzne należy złożyć ręcznie lub za pomocą
przycisku, w przeciwnym razie, ze względu na
szerokość pojazdu, mogłyby one ulec uszko-
dzeniu.?

Do sterowania lusterka służą fotokomórki:
? W szkle lusterka. Przesunąć dźwignię z powrotem do góry.

Elektryczna* regulacja kierownicy

Lusterko wewnętrzne, ściemniane
automatycznie*

2. Dostosować położenie kierownicy do pozy-
cji siedzącej, przesuwając ją w przód-tył oraz
w górę-dół.

Ustawienie kierownicy można regulować
w czterech kierunkach.

? Z tyłu lusterka.
57
Podczas jazdy w nocy przez samochody jadące
z tyłu: obrócić gałkę. Przesunąć dźwignię w dół.

Redukcja efektu oślepiania

Zapisywanie pozycji
Ogrzewanie kierownicy*
Włączanie/wyłączanie
Nacisnąć przycisk.
? Włączony: dioda świeci się.
? Wyłączony: dioda gaśnie.

58
Zasadniczo wszystkie miejsca siedzące w tym
modelu samochodu z wyjątkiem fotela kierowcy
nadają się do montażu uniwersalnych, przezna-
czonych dla danej grupy wiekowej urządzeń za-
bezpieczających dzieci podczas jazdy.

Przewożenie dzieci tylko z tyłu
Testy wypadkowe wykazały, że najbezpiecz-
niejszym miejscem dla dzieci jest tylna kanapa.
Przewożenie dzieci z tyłu
Dzieci młodsze niż 12 lat lub niższe niż
150 cm należy przewozić na tylnym siedzeniu
w odpowiednim, przeznaczonym do tego celu
systemie zabezpieczającym, aby uniknąć nie-
bezpieczeństwa obrażeń ciała w razie wy-
padku.?

Dzieci na fotelu pasażera
Gdyby konieczne było zamontowanie systemu
zabezpieczenia dzieci na fotelu pasażera, wów-
czas należy pamiętać o tym, aby przednie
i boczne poduszki powietrzne po stronie pasa-
żera były wyłączone. Dezaktywacja poduszki
powietrznej pasażera możliwa jest tylko wów-
czas, gdy samochód wyposażony jest w odpo-
wiedni przełącznik poduszki pasażera na klu-
czyk.
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasa-
żera

Systemy zabezpieczenia dzieci
Foteliki dla dzieci, dla każdej grupy wiekowej
i wagowej dzieci, są do nabycia w Serwisie.

Przed przystąpieniem do montażu
W przypadku regulowanych oparć siedzeń
z tyłu:
Przed zamontowaniem fotelików bezpieczeń-
stwa dla dzieci ustawić wszystkie oparcia sie-
dzeń w pozycji podstawowej.

Wskazania producenta systemów zabez-
pieczenia dzieci
Należy przestrzegać wskazań producenta fote-
lików bezpieczeństwa dla dzieci dotyczących
ich doboru, montażu i użytkowania, gdyż nie-
właściwy montaż lub użytkowanie fotelików
może ograniczyć ich działanie ochronne.?
Systemy zabezpieczenia dzieci po wy-
padku
W razie wypadku należy zlecić kontrolę wszyst-
kich elementów fotelików bezpieczeństwa dla
dzieci i systemu pasów bezpieczeństwa, a w ra-
zie potrzeby ich wymianę.
Wykonanie tych prac te należy zlecać w Serwi-
sie.?

Odpowiednie miejsca siedzące

Montaż systemów
zabezpieczenia dzieci

Dzieci nie powinny być pozostawiane
w samochodzie bez nadzoru, gdyż mogą stano-
wić zagrożenie dla siebie i innych osób, np. ot-
wierając drzwi.?

Dzieci w samochodzie

Wskazówka

Gdyby konieczne było zamontowanie fotelika
bezpieczeństwa dla dzieci po stronie pasażera,
wówczas należy wyłączyć poduszki powietrzne
po stronie pasażera, gdyż w razie ich zadziałania
powstaje zwiększone ryzyko odniesienia obra-
żeń również dla dzieci korzystających z foteli-
ków.?

Bezpieczne przewożenie
dzieci

Bezpieczne przewożenie dzieci

Bezpieczne przewożenie dzieci

Na fotelu pasażera
Przed zamontowaniem fotelika bezpieczeństwa
dla dzieci na fotelu pasażera należy pamiętać
o tym, aby wyłączyć przednią i boczną poduszkę
powietrzną po stronie pasażera.
żera
Przy montażu i użytkowaniu systemu zabezpie-
czenia ISOFIX, należy przestrzegać wskazówek
producenta systemu, dotyczących jego obsługi
i bezpieczeństwa, gdyż niewłaściwy montaż lub
użytkowanie systemów może ograniczyć ich
działanie ochronne.?

Właściwe systemy zabezpieczenia
dzieci ISOFIX
Poniższe systemy zabezpieczenia ISOFIX mogą
być wykorzystywane na tylnych siedzeniach sa-
mochodu. Odpowiednie klasy zaznaczone zos-
tały na fotelikach dla dzieci za pomocą liter lub
oznaczeń ISO.
Na tylnych siedzeniach

Pozycja siedząca i wysokość
Przed montażem uniwersalnego fotelika bez-
pieczeństwa dla dzieci, fotel obok kierowcy na-
leży ustawić w najwyższym położeniu, co umoż-
liwi najkorzystniejszą pozycję pasa
bezpieczeństwa oraz ochronę w razie wypadku.

A - ISO / F3

C - ISO / R3

B - ISO / F2

D - ISO / R2

B1 - ISO / F2X

E - ISO / R1

F - ISO/L1

G - ISO/L2

Tej pozycji i wysokości nie należy zmieniać.

Szerokość oparcia*
dla dzieci na fotelu pasażera, regulacja szero-
kości oparcia musi być ustawiona w najszerszej
pozycji. Nie zmieniać więcej szerokości oparcia
i nie wywoływać pozycji z pamięci.
Szerokość oparcia przy montażu fotelika
bezpieczeństwa dla dzieci
pozycji. Tego ustawienia nie należy zmieniać,
gdyż ograniczy to stabilność fotelika.?

Gniazda dolnych mocowań ISOFIX
Prawidłowo zatrzasnąć dolne mocowania
ISOFIX
Należy zwrócić uwagę na to, aby dolne moco-
wania ISOFIX zostały właściwie zablokowane
a system zabezpieczenia dzieci mocno przylegał
do oparcia, gdyż niewłaściwy montaż lub użyt-
kowanie systemów może ograniczyć ich działa-
nie ochronne.?
Przed zamontowaniem systemu zabezpiecze-
nia ISOFIX należy usunąć pas bezpieczeństwa
z obszaru mocowania.

Mocowanie fotelika
dziecięcego ISOFIX
Wskazówka
Wskazania producenta fotelików bezpie-
czeństwa dla dzieci ISOFIX
60
Należy zwrócić uwagę na to, aby górny pa-
sek mocujący nie był poskręcany i aby nie został
poprowadzony do punktu mocowania przez za-
główki lub ostre krawędzie, gdyż w razie wy-
padku pasek nie będzie zabezpieczał fotelika dla
dzieci zgodnie ze swoim przeznaczeniem.?

Dolne gniazda mocowania ISOFIX dla fotelika
dziecięcego znajdują się za zaznaczonymi po-
krywkami.

Montaż systemów zabezpieczenia
dzieci ISOFIX

Punkty mocowania

Zagłówek.

Haki górnego paska mocującego

Punkty mocowania/ucha mocujące

Tylna półka/podłoga bagażnika

Oparcie siedzenia

Górny pasek mocujący

Umieszczanie górnego paska
mocującego w punkcie mocowania
1. Zdjąć osłonę punktu mocowania. Przesunąć zagłówek w górę. Nie zmieniać
ustawienia środkowego zagłówka*. Przeprowadzić górny pasek mocujący po-
między mocowaniami zagłówka.
Dla górnego paska mocującego systemów za-
bezpieczenia ISOFIX przewidziano dwa punkty
mocowania znajdujące się w bagażniku. Otwo-
rzyć oznaczone pokrywki
Ucha mocujące ISOFIX

W przypadku środkowego siedzenia popro-
wadzić go nad zagłówkiem. Zaczepić haczyk pasa mocującego w uchu
mocującym. Pociągnąć w dół i naprężyć pasek mocujący.
6. Przesunąć zagłówek w dół.

Ucha mocujące górnego paska mocują-
cego ISOFIX mogą być wykorzystywane wy-
łącznie do mocowania fotelików bezpieczeń-
stwa dla dzieci, w innym razie mogą ulec
uszkodzeniu.?
61
Górny pasek mocujący ISOFIX

Kierunek jazdy

2. Należy zwrócić uwagę na to, aby obydwa
mocowania ISOFIX zostały właściwie zablo-
kowane. Zamontować fotelik bezpieczeństwa dla
dziecka, patrz wskazówki na temat obsługi
układu.

Pasek mocujący

Przeprowadzenie paska mocującego

Pozycja

Zabezpieczenie drzwi i szyb
Tylne drzwi

Przełącznik zabezpieczenia w tylnych drzwiach
przesunąć w dół.
Zabezpieczone drzwi można otworzyć tylko
z zewnątrz.

Wyłącznik bezpieczeństwa funkcji
Wcisnąć przełącznik w drzwiach kie-
rowcy, jeśli z tyłu samochodu przewo-
żone są dzieci.
Różne funkcje zostaną zablokowane dla przy-
cisków z tyłu pojazdu, patrz, Wyłącznik bezpie-
czeństwa, patrz strona 44.

62
Nacisnąć przycisk start/stop, nie wciskając przy
tym hamulca.
Wszystkie układy gotowe do pracy.
Większość lampek kontrolnych i ostrzega-
wczych na tablicy przyrządów świeci się z różną
długością.
Aby oszczędzać akumulator, gdy silnik nie pra-
cuje, należy wyłączyć zapłon i zbędne odbiorniki
prądu.
Zapłon wyłącza się automatycznie:
? W przypadku zaryglowania, gdy światła mi-
jania są włączone.
? Na krótko przed rozładowaniem akumula-
tora, aby zachować możliwość uruchomie-
nia silnika.
? Przy wyłączonym silniku i włączonym zapło-
nie podczas otwierania drzwi następuje au-
tomatyczne przełączenie radia w stan goto-
wości, jeśli wyłączone zostaną światła, lub
włączone zostaną światła do jazdy dziennej.

Wyłączanie zapłonu
Nacisnąć ponownie przycisk start/stop, nie
wciskając przy tym hamulca.
Wszystkie lampki kontrolne na tablicy przyrzą-
dów gasną.

Gotowość radia
Ten stan uzyskiwany jest tylko wówczas, gdy
podczas pracy silnika nastąpi naciśnięcie przy-
cisku start/stop w celu jego wyłączenia.
Pojedyncze odbiorniki prądu pozostaną gotowe
do pracy.
Gotowość radia wyłącza się automatycznie:
? Po ok. 8 minutach.
? Po zaryglowaniu samochodu za pomocą
centralnego zamka.

Uruchamianie silnika
Zamknięte pomieszczenia
Nie wolno pozostawiać pracującego sil-
nika w zamkniętych pomieszczeniach, gdyż
wdychanie spalin może doprowadzić do utraty
przytomności i śmierci. Spaliny zawierają bez-
barwny i bezwonny, lecz silnie trujący tlenek
węgla.?
Samochód bez nadzoru
Nie należy pozostawiać samochodu z pra-
cującym silnikiem bez nadzoru, bowiem stanowi
to zagrożenie.

prądu.

Włączanie zapłonu

W przypadku zaryglowania samochodu za po-
mocą centralnego zamka zapłon automatycznie
wyłączy się.

Silnik zostanie uruchomiony, gdy
przy wciśniętym hamulcu naciś-
nięty zostanie przycisk start/stop.

Gdy zapłon jest wyłączony dźwignia sterująca
zostanie automatycznie ustawiona w położeniu
P. Należy przy tym uważać, aby np. w trakcie
przejazdu przez myjnię nie doszło do niezamie-
rzonego wyłączenia się zapłonu.?

Poprzez naciśnięcie przycisku
start/stop włącza się i wyłącza za-
płon oraz uruchamia silnik.

Położenie P dźwigni sterującej przy wyłą-
czonym zapłonie

Przycisk start/stop

Jazda

Jazda

Przed opuszczeniem samochodu z pracującym
silnikiem należy zaciągnąć hamulec parkingowy
i dźwignię sterującą przesunąć w położenie P lub
wrzucić bieg jałowy, w przeciwnym razie samo-
chód może samoczynnie ruszyć.?
Częsty rozruch silnika raz za razem
Należy unikać częstego rozruchu silnika
raz za razem lub powtarzających się, nieudanych
prób rozruchu. Paliwo nie spala się lub spala się
tylko częściowo i istnieje niebezpieczeństwo
przegrzania i uszkodzenia katalizatora.?
Nie należy rozgrzewać silnika podczas postoju,
lecz ruszyć, zachowując umiarkowaną prędkość
obrotową.

Silnik Diesla
Gdy silnik jest bardzo zimny a temperatury wy-
noszą poniżej ok. 0? proces rozruchu może się
nieco wydłużyć ze względu na automatyczne
załączenie świec żarowych.

Wyłączanie silnika
Należy zabierać pilot ze sobą
mogły uruchomić szyb i spowodować w ten spo-
sób obrażeń ciała.?
Zaciągnięcie hamulca parkingowego
i w razie potrzeby dodatkowe zabezpie-
czenie samochodu
Podczas parkowania należy zaciągnąć hamulec
parkingowy, inaczej samochód mógłby stoczyć
się po pochyłości. Na stromych wzniesieniach
i spadkach należy dodatkowo zabezpieczyć sa-
mochód, np. ustawiając koła przodem do kra-
wężnika.?

Ręczna skrzynia biegów

Wyświetlany jest komunikat Check-Control.

Wyłączanie silnika

1. Podczas postoju samochodu nacisnąć przy-
cisk start/stop.

Uruchomienie silnika

2. Wrzucić pierwszy bieg lub bieg wsteczny. Wcisnąć pedał hamulca. Zaciągnąć hamulec parkingowy. Wcisnąć sprzęgło i wrzucić bieg jałowy. Nacisnąć przycisk start/stop.

Automatyczna-/sportowa
automatyczna skrzynia biegów*

Uruchomienie silnika
Wcisnąć hamulec i nacisnąć
przycisk start/stop.
Uruchamianie rozrusznika od-
bywa się automatycznie i zosta-
nie automatycznie zakończone,
gdy tylko silnik zaskoczy. Podczas postoju samochodu wybrać poło-
żenie P dźwigni sterującej.
Silnik zostanie wyłączony.
Włączona zostanie gotowość radia.
Przed wjazdem do myjni
Pojazd będzie mógł się swobodnie toczyć, jeśli
przestrzegane będą poniższe czynności:
1. Ustawić dźwignię sterującą w położeniu N.

64
Gdy zapłon jest wyłączony dźwignia sterująca
rzonego wyłączenia się zapłonu.?
Położenie P wrzucone zostanie automatycznie:
? Po wyłączeniu zapłonu.
? Po upływie ok. 15 minut, jeśli pojazd nie wy-
kona ruchu.

? Przy temperaturze zewnętrznej poniżej ok.
+3?.
? Wnętrz nie zostało jeszcze nagrzane lub
ochłodzone w żądanym stopniu.
? Przy temperaturze zewnętrznej powyżej ok.
+30? i pracy klimatyzacji.
? Silnik nie jest rozgrzany do temperatury ro-
boczej.
? Akumulator samochodowy jest mocno roz-
ładowany.
? Pokrywa silnika jest odryglowana.
? Po jeździe do tyłu.

Funkcja Auto Start Stop*

W następujących sytuacjach silnik nie zostanie
automatycznie wyłączony:

? Asystent parkowania* jest włączony. Wyłączyć silnik. Zwolnić hamulec parkingowy lub wyłączyć
funkcję Automatic Hold.

? Duży kąt skrętu kół lub ruch kierownicy.

Podczas ruszania silnik włączany jest automa-
tycznie w wyniku naciśnięcia pedału sprzęgła.

Funkcja ta jest aktywowana po ruszeniu i jeździe
do przodu z prędkością powyżej 5 km/h.

Funkcja bezpieczeństwa

Silnik wyłączany jest automatycznie podczas
zatrzymania pod następującymi warunkami:
? Włączony jest bieg jałowy i nie jest naciś-
nięty pedał sprzęgła.
? Zapięty jest pas bezpieczeństwa kierowcy
lub zamknięte są drzwi kierowcy.

Po automatycznym wyłączeniu silnik nie uru-
chamia się ponownie samoczynnie, jeśli jest
spełniony jeden z następujących warunków.
? Odpięty został pas bezpieczeństwa kie-
rowcy i otwarte zostały drzwi po stronie kie-
rowcy.
Lampki kontrolne zapalają się.

Gdy silnik będzie wyłączony, zredukowana zos-
tanie siła nawiewu klimatyzacji.

Silnik będzie mógł zostać uruchomiony tylko za
pomocą przycisku Start/Stop.

Wskazanie

Wskaźnik sygnalizuje, że funkcja
Auto Start Stop jest gotowa do
automatycznego uruchomienie
silnika.

Nawet jeśli nie zostanie wykonany manewr ru-
szania, wyłączony silnik uruchomi się samo-
czynnie w następujących sytuacjach:
? Silnie nagrzane wnętrze pojazdu przy włą-
czonej klimatyzacji.
? Silnie ochłodzone wnętrze pojazdu przy włą-
czonym ogrzewaniu.
65

Po każdym uruchomieniu silnika funkcja Auto
Start Stop jest gotowa do działania.

Uruchamianie silnika

Tryb automatyczny

Mobilność

? W przypadku funkcji Stop &amp; Go.

Jazda

? Zaparowanie szyb przy włączonej klimaty-
zacji. Wyłączony
zostanie zapłon. Funkcja Auto Start Stop
jest wyłączona.

? Niewielkie podciśnienie w układzie hamul-
cowym, np. ze względu na wielokrotne na-
ciśnięcie pedału hamulca.

W celu uruchomienia silnika należy nacisnąć na
przycisk start/stop z wciśniętym hamulcem.

? Toczenie się pojazdu.

Automatyczne wyłączanie układu

? Skręt kierownicy.

W określonych sytuacjach funkcja Auto Start/
Stop wyłączana jest automatycznie w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa, np. gdy zostanie
rozpoznana nieobecność kierowcy.

Ręczne włączanie/wyłączanie systemu
Poprzez przycisk

Usterki w działaniu
Funkcja Auto Start Stop nie wyłącza już silnika
automatycznie. Wyświetlony zostanie odpo-
wiedni komunikat. Dalsza jazda jest możliwa.
Zlecić kontrolę układu.

Hamulec parkingowy
Nacisnąć przycisk
? Świeci się dioda w przycisku: funkcja Auto
Start Stop jest wyłączona.
Podczas działania funkcji automatycznego
zatrzymywania silnika, silnik jest urucha-
miany.
Silnik będzie mógł zostać wyłączony lub
uruchomiony tylko za pomocą przycisku
Start/Stop.

Hamulec parkingowy działa na tylne koła i służy
do zabezpieczenia stojącego samochodu przed
stoczeniem się po pochyłości.
W automatycznej skrzyni biegów:
Hamulec parkingowy może być uruchamiany
ręcznie lub automatycznie:
? Ręcznie: pociągając lub wciskając przełącz-
nik.
? Automatycznie: włączając Automatic Hold.

? Gaśnie dioda w przycisku: funkcja Auto Start
Stop jest włączona.

Zatrzymywanie samochodu podczas
działania funkcji automatycznego
zatrzymywania silnika
Podczas działania funkcji automatycznego za-
trzymywania silnika można w bezpieczny spo-
sób zatrzymać samochód, aby np. z niego wy-
siąść.

Zaciąganie hamulca
Pociągnąć za przełącznik.
66
Podczas jazdy
Używanie hamulca postojowego podczas jazdy:
Pociągnąć i przytrzymać przełącznik. Samo-
chód hamuje silnie, dopóki przycisk będzie ciąg-
nięty.

Kiedy samochód wyhamowany zostanie do
prędkości ok. 3 km/h, zaciągnięty zostanie ha-
mulec parkingowy.

Zwalnianie
Ręczna skrzynia biegów: Wcisnąć prze-
łącznik przy wciśniętym hamulcu lub
sprzęgle.
Automatyczna skrzynia biegów: Wcisnąć prze-
łącznik przy wciśniętym hamulcu lub włączonej
pozycji P.
Dioda i lampka kontrolna gasną.
Hamulec parkingowy jest zwolniony.
Opuszczając samochód należy zabierać
ze sobą pilota, gdyż np. dzieci mogą zwolnić ha-
mulec parkingowy.?

Dla własnego bezpieczeństwa
Funkcja Automatic Hold zostanie samoczynnie
wyłączona i hamulec parkingowy zostanie za-
ciągnięty, gdy:
? Silnik zostanie wyłączony.
? Otwarte zostaną drzwi a pas bezpieczeń-
stwa kierowcy zostanie odpięty.
? Podczas jazdy odbędzie się hamowanie za
pomocą hamulca parkingowego aż do za-
trzymania.
Kolor lampki kontrolnej zmienia się zie-
lonego na czerwony i gaśnie napis
AUTO H.
Przed wprawieniem samochodu w ruch:
? Ręcznie zwolnić hamulec parkingowy.

Lampka kontrolna świeci na czerwono,
rozlega się sygnał dźwiękowy i zapalają
się światła hamowania.

Podczas ruszania pod górę samochód nie cofa
się.

Po zatrzymaniu samochód jest automatycznie
przytrzymywany.

System wspomaga przez automatyczne zacią-
ganie i zwalnianie hamulca, np. w ruchu Stopand-Go.

? Z powrotem włączyć funkcję Automatic
Hold.
Opuszczanie samochodu z pracującym
silnikiem
Przed opuszczeniem samochodu włączyć poło-
żenie P automatycznej skrzyni biegów, gdy sil-
nik pracuje, i upewnić się, że zaciągnięty został
hamulec parkingowy. W przeciwnym razie sa-
mochód może ruszyć.?
67

czenie samochodu

Lampka kontrolna zapali się na czer-
wono. Hamulec parkingowy jest zaciąg-
Automatic Hold*

Dioda świeci się.

Aktywacja jest możliwa przy zamkniętych
drzwiach kierowcy i założonym pasie lub pod-
czas jazdy.
Świeci dioda i napis AUTO H.
Lampka kontrolna świeci.
Funkcja Automatic Hold jest włączona.

Podczas zatrzymania silnika przez funkcję Auto
Start Stop* Automatic Hold pozostaje uaktyw-
niony.
Kolor lampki kontrolnej zmieni się z zie-
lonego na czerwony.
Hamulec parkingowy nie zostanie za-
ciągnięty, jeśli podczas toczenia się samochodu
wyłączony zostanie silnik. Funkcja Automatic
Hold zostanie przy tym wyłączona.
Należy zabierać pilot z sobą

Ponownie wcisnąć przycisk.
Dioda i napis AUTO H gasną.
Funkcja Automatic Hold jest wyłączona.
Jeśli samochód przytrzymywany jest przez
funkcję Automatic Hold, w celu jej dezaktywacji
należy dodatkowo nacisnąć na pedał hamulca.
Po ręcznym włączeniu hamulca parkingowego,
patrz strona 66, funkcja Automatic Hold jest au-
tomatycznie wyłączana.

Funkcja Automatic Hold jest włączona: po za-
trzymaniu samochodu jest on automatycznie
zabezpieczany przed stoczeniem się po pochy-
łości.
Lampka kontrolna świeci na zielono.

W razie awarii lub usterki hamulca parkingo-
wego należy zabezpieczyć samochód np. za po-
mocą klina pod koła, przed stoczeniem się po
pochyłości, jeśli kierowca opuszcza samochód.

Kierunkowskaz, światła
drogowe, sygnał świetlny
Kierunkowskaz
Włączanie kierunkowskazów

Aby ruszyć, wystarczy nacisnąć pedał
gazu.
Hamulec zwolniony zostanie automatycznie.
Lampka kontrolna gaśnie.
Należy wyłączyć funkcję Automatic Hold,
inaczej zaciągnięty zostanie hamulec parkin-
gowy uniemożliwiający toczenie się pojazdu.?

Postój
funkcję Automatic Hold i wyłączony zostanie sil-
nik, wówczas hamulec parkingowy zostanie au-
tomatycznie zaciągnięty.

Dźwignię przesunąć poza punkt oporu.
W celu ręcznego wyłączenia przesunąć dźwig-
nię do punktu oporu.
Nietypowo szybkie pulsowanie lampki kontrol-
nej wskazuje na awarię żarówki kierunkowskazu.
W przypadku jazdy z przyczepą kontrolka wska-
zuje ewentualnie również na awarię jednej z ża-
rówek kierunkowskazu w przyczepie.

68
Dźwignię przesunąć lekko do punktu oporu.

Krótkie włączanie kierunkowskazu
Kierunkowskaz zamiga trzykrotnie.
Funkcję można włączyć lub wyłączyć. &quot; Światła &quot;

Po puszczeniu dźwignia powraca do ustawienia
podstawowego.
? Normalna prędkość wycieraczek: jednok-
rotne naciśnięcie ku górze.

Krótkie miganie
Nacisnąć dźwignię do punktu oporu i przytrzy-
mać, dopóki kierunkowskaz ma migać.

Światła drogowe, sygnał świetlny

Podczas postoju samochodu następuje
przełączenie na pracę przerywaną.
? Szybka praca wycieraczek: nacisnąć dwa
razy ku górze lub nacisnąć poza punkt
oporu.
przełączenie na normalną prędkość.

Nacisnąć dźwignię wycieraczek ku górze. &quot; Kierunkowskazy 3 razy &quot;

? Światła drogowe, strzałka 1.
? Sygnał świetlny, strzałka 2.
Nacisnąć dźwignię wycieraczek w dół.

Włączanie/wyłączanie wycieraczek
i krótkie przecieranie

? Krótkie przecieranie: jednokrotne naciśnię-
cie w dół.

Nie włączać wycieraczek, gdy są przymar-
znięte
Nie należy włączać wycieraczek, jeśli są przy-
marznięte, gdyż może wówczas dojść do usz-
kodzenia piór i silnika wycieraczek.?

? Wyłączanie z normalnej prędkości: jednok-
rotne naciśnięcie w dół.
? Wyłączanie z trybu szybkiej pracy: dwu-
krotne naciśnięcie w dół.

69
podstawowego.

Układ oczyszczania szyb

Włączanie i krótkie przecieranie

Czujnik deszczu

Oczyszczanie reflektorów, szyb

Układ steruje pracą wycieraczek automatycznie
w zależności od intensywności opadów.
Czujnik umieszczony jest przy przedniej szybie,
dokładnie przed lusterkiem wewnętrznym.

Włączanie/wyłączanie czujnika
deszczu

Pociągnąć za dźwignię.
Przednia szyba zostanie spryskana płynem do
spryskiwaczy i na chwilę włączą się wycieraczki.
Jeśli włączone są światła samochodu, co pe-
wien czas, oczyszczane będą równocześnie
również reflektory.
Nacisnąć przycisk na dźwigni wycieraczek.
Po włączeniu wycieraczki przesuną się jeden raz
po szybie.
Dioda w dźwigni w kolumnie kierownicy świeci
się.
Wyłączyć czujnik deszczu w myjni
Przed wjazdem do myjni należy wyłączyć
czujnik deszczu, w przeciwnym razie automa-
tyczne włączenie się wycieraczek może spowo-
dować ich uszkodzenie.?

Nie używać spryskiwaczy podczas mro-
zów
Spryskiwaczy należy używać tylko wtedy, gdy
nie zachodzi obawa zamarznięcia płynu na
przedniej szybie, ponieważ grozi to ogranicze-
niem widoczności. W związku z tym, należy uży-
wać tylko niezamarzających płynów do szyb.
Aby zapobiec uszkodzeniu pompy spryskiwa-
czy, nie należy ich używać, gdy zbiornik na płyn
jest pusty.?

Dysze spryskiwaczy szyb
Czujnik deszczu, czułość

Jeśli włączony jest zapłon, dysze spryskiwaczy
szyb podgrzewane* są automatycznie.

Włączanie wycieraczki tylnej szyby

Obrócić pokrętło.

Nacisnąć dźwignię w przód: praca przerywana.
Przy włożonym biegu wstecznym następuje
praca ciągła.
70
Odchylanie wycieraczek

Płyn do spryskiwaczy wolno wlewać wy-
łącznie wówczas, gdy silnik się ochłodzi, aby wy-
kluczyć kontakt z gorącymi częściami silnika. Podczas mroźnej pogody zwrócić uwagę na
to, czy wycieraczki nie są przymarznięte.

Inaczej, w razie rozlania lub wycieku płynu ist-
nieje niebezpieczeństwo pożaru i zagrożenie
3. Dźwignię wycieraczek nacisnąć w górę poza
punkt oporu i przytrzymać przez ok. 3 se-
kundy, póki wycieraczki nie zatrzymają się
prawie w pionie:
Po opuszczeniu wycieraczek należy z powrotem
uaktywnić układ oczyszczania szyb.
Opuścić wycieraczki na szybę
Przed włączeniem zapłonu opuścić wycie-
raczki na szybę, w przeciwnym razie przy włą-
czeniu wycieraczek może dojść do ich uszko-
dzenia.?
1. Nacisnąć dźwignię wycieraczek w dół. Wy-
cieraczki przesuną się w położenie spoczyn-
kowe i będą znów gotowe do działania.

Płyn do spryskiwaczy

Wszystkie dysze spryskiwaczy zasilane są z jed-
nego zbiornika.
Napełniać wodą, w razie potrzeby z dodatkiem
przeciwmroźnym według wskazówek produ-
centa.
W celu zachowania właściwych proporcji mie-
szanki płyn do spryskiwaczy należy zmieszać
przed wlaniem do zbiornika.

Pojemność
Ok. 5 litrów.

Ważne np. przy zmianie piór wycieraczek lub
w celu ich ochrony przed przymarznięciem.

Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy

Zbiornik na płyn do spryskiwaczy

Aby włączyć czyszczenie tylnej szyby, nacisnąć
mocniej dźwignię w przód.

Przechowywać wyłącznie w zamkniętych, ory-
ginalnych pojemnikach w miejscach niedostęp-
nych dla dzieci.
Należy przestrzegać wskazówek zamieszczo-
nych na opakowaniu.?

Zmiana biegów
Zmiana biegów w zakresie biegu 5. i 6.
Podczas zmiany biegów w zakresie biegu
5. należy dźwignię dociskać w prawo, w prze-
ciwnym wypadku niezamierzone przełączenie
na 3. lub 4. może spowodować uszkodzenie sil-
nika.?

Bieg wsteczny
Należy włączać tylko podczas postoju samo-
chodu. Dźwignię zmiany biegów nacisnąć
w lewo i pokonać punkt oporu.
71
Środki przeciwmroźne są łatwopalne. Z tego po-
wodu należy przechowywać je z dala od źródeł
ognia.

Ochrona przeciwmroźna płynu do sprys-
kiwaczy

Automatyczna skrzynia
biegów ze Steptronic*
Położenia skrzyni biegów
D Drive, pozycja automatyczna
Położenie do normalnej jazdy. Włączane są
wszystkie biegi do jazdy w przód.

R Bieg wsteczny
chodu.

N Neutralny, bieg jałowy

? Należy wcisnąć pedał hamulca podczas po-
stoju samochodu przed przełączeniem
dźwigni z pozycji P lub N, w przeciwnym ra-
zie polecenie przełączenia nie zostanie wy-
konane: Shiftlock.
Wciskać hamulec aż do momentu ru-
szenia
Przytrzymać wciśnięty pedał hamulca aż do
momentu ruszenia, w przeciwnym razie, gdy
dźwignia sterująca zostanie ustawiona
w pozycji jazdy, samochód zacznie się prze-
mieszczać.?

Wybór położenia D, R, N

Włączać np. w myjniach automatycznych. Sa-
mochód może się toczyć.
Gdy zapłon jest wyłączony, patrz strona 63,
dźwignia sterująca zostanie automatycznie us-
tawiona w położeniu P.

P Parkowanie
chodu. Koła napędowe zostaną zablokowane.
Położenie P wrzucone zostanie automatycznie:
? Po wyłączeniu silnika w stan gotowości ra-
dia, patrz strona 63, lub wyłączeniu zapłonu,
patrz strona 63, jeśli wybrane zostało poło-
żenie R lub D.

Przestawić dźwignię sterującą w żądanym kie-
runku, w razie potrzeby poza punkt oporu.
Po puszczeniu, dźwignia sterująca powraca
w położenie środkowe.

? Przy wyłączonym zapłonie, gdy wybrane jest
położenie N.
? Jeśli w trakcie postoju samochodu lub przy
położeniu skrzyni biegów R lub D odpięty
zostanie pas bezpieczeństwa kierowcy i ot-
warte zostaną drzwi kierowcy.

Kick-Down
Dzięki funkcji Kick-Down uzyskuje się maksy-
malne osiągi. Pokonując opór w punkcie mak-
symalnego wciśnięcia pedału gazu, wcisnąć go
jeszcze mocniej.

Nacisnąć przycisk Unlock, aby:
? Przesunąć dźwignię sterującą w pozycję R.
? Przesunąć dźwignię sterującą z pozycji P.

Włączanie położeń skrzyni biegów
? Dźwignię sterującą można przełączyć z po-
łożenia P dopiero wtedy, gdy silnik jest włą-
czony i wciśnięty został hamulec.
72
Na tablicy przyrządów wyświetlony zostanie na
krótko wybrany, a następnie aktualny bieg.
Nacisnąć przycisk P.

Wyłączanie programu sportowego/
ręcznej zmiany biegów

Program sportowy i ręczna zmiana
biegów M/S

Nacisnąć dźwignię sterującą w prawo.

Sportowa automatyczna skrzynia
biegów*

Uaktywnianie ręcznej zmiany biegów
M/S

Gdy w trybie automatycznym kierowca posłuży
się przełącznikami na kierownicy, tryb zmienia
się chwilowo na ręczny.

Przesunąć dźwignię sterującą w przód lub w tył.

Gdy przez pewien czas do zmiany biegów nie są
używane przełączniki w kierownicy oraz samo-
chód nie przyspiesza, system ponownie przełą-
czy się w tryb automatyczny, jeśli dźwignia ste-
rująca ustawiona jest w pozycji D.

Tryb ręczny zostanie włączony, a bieg zostane
zmieniony.

? Zmiana na wyższy bieg: pociągnąć prawy
przełącznik.

Na tablicy przyrządów wyświetlany będzie aktu-
alnie wybrany bieg. np. M1.

? Zmiana na niższy bieg: pociągnąć lewy prze-
łącznik.

? Przełączanie na niższy bieg: przesunąć
dźwignię sterującą w przód.

Przełączanie na wyższy lub niższy bieg przepro-
wadzane jest tylko przy odpowiednich obrotach
silnika i prędkości; np. przy zbyt wysokich obro-

Po przesunięciu dźwigni sterującej w lewo z po-
zycji D.

73
Położenie to zalecane jest wówczas, gdy pożą-
dana jest jazda z wysokimi osiągami.

Przełączniki na kierownicy umożliwiają szybką
zmianę biegów, ponieważ obie ręce mogą cały
czas pozostawać na kierownicy.

wskazanie DS.

Włączanie programu sportowego

wskazanie D.

silnika i prędkości. Przy zbyt wysokich obrotach
silnika nie zostanie wykonane przełączenie na
niższy bieg.

Obsługa

? Przełączanie na wyższy bieg: przesunąć
dźwignię sterującą w tył.

Wybór położenia P

tach nie zostanie wykonane przełączenie na niż-
szy bieg.
Na tablicy przyrządów wyświetlony zostanie na
krótko wybrany, a następnie ponownie aktualny
bieg.

Wskaźniki na tablicy przyrządów
Wyświetlane jest położenie dźwigni
sterującej, np. B. P.

74
Przegląd

Temperatura zewnętrzna, zegar

Lampki kontrolne i ostrzegawcze

Kilometry, dobowy licznik kilometrów

Obrotomierz

Zerowanie kilometrów

Temperatura oleju

Licznik kilometrów i dobowy licznik
kilometrów
? Licznik kilometrów,
strzałka 1.
? Dobowy licznik kilometrów,
strzałka 2.
? Przy wyłączonym zapłonie
wyświetlany będzie licznik ki-
lometrów, temperatura zew-
nętrzna i godzina.

? Gdy zapłon jest włączony, dobowy licznik ki-
lometrów zostanie wyzerowany.

Temperatura zewnętrzna
Ostrzeżenie o temperaturze
zewnętrznej
Jeśli wskazanie spadnie do po-
ziomu +3? rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
Wyświetlany jest komunikat
Check-Control.

Wskaźniki elektroniczne

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźniki

Istnieje zwiększone niebezpieczeństwo gołole-
dzi.
Niebezpieczeństwo wystąpienia gołoledzi
Również przy temperaturach powyżej
+3? może istnieć zwiększone niebezpieczeń-
stwo gołoledzi.
Dlatego, np. na mostach i na zacienionych jezd-
niach należy jeździć z większą ostrożnością,
w przeciwnym razie istnieje zwiększone ryzyko
wypadku.?

Godzina
Zegar wyświetlany jest w dolnej
części tablicy przyrządów.
Ustawianie godziny i formatu go-
dziny, patrz strona 81.

Data
Na tablicy przyrządów wyświet-
lona zostanie data.
Ustawianie daty i formatu daty,
patrz strona 81.

Kontrola poziomu płynu chłodzącego, patrz
strona 289.

Temperatura oleju silnikowego
? Zimny silnik: wskaźnik sygna-
lizuje najniższą wartość tem-
peratury. Należy jechać
z umiarkowaną prędkością,
zachowując stałe obroty sil-
nika.
? Normalna temperatura robocza: wskaźnik
znajduje się na środku lub na lewej połowie
wskaźnika temperatury.
? Gorący silnik: wskaźnik sygnalizuje najwyż-
szą wartość temperatury. Dodatkowo wy-
świetlany jest komunikat Check-Contol.

Chwilowe zużycie paliwa
Wskazuje bieżące zużycie paliwa.
Można więc w każdej chwili
sprawdzić, czy jedzie się w spo-
sób ekonomiczny i przyjazny dla
środowiska.

Wyświetlanie chwilowego zużycia
paliwa

2. &quot; Wyświetlacz inform. &quot;
3. &quot; Dodatk. wsk. analogowe &quot;

Należy bezwzględnie unikać obrotów silnika
w zakresie czerwonego pola ostrzegawczego.
W tym zakresie w celu ochrony silnika odcinany
jest dopływ paliwa do silnika.

Temperatura płynu chłodzącego

Pasek wskaźnika dla chwilowego zużycia paliwa
wyświetlony zostanie na tablicy przyrządów.

Gdyby temperatura płynu chłodzącego, a tym
samym silnika nadmiernie wzrosła, wówczas
wyświetlony zostanie komunikat Check-Con-
trol.

76
3. analogowe &quot;
Podczas hamowania silnikiem
energia kinetyczna pojazdu prze-
kształcana jest na energię elek-
tryczną. Odbywa się częściowe
ładowanie akumulatora pojazdu
i możliwe jest obniżenie zużycia

paliwa.

Wskaźnik poziomu paliwa
Pojemność zbiornika paliwa: ok.
70 litrów.
Nachylenie samochodu może
powodować wahania wskazania.
Wskazówki dot. tankowania,
patrz strona 274.

Listy wyboru na tablicy
przyrządów
Odzyskiwanie energii

Zasięg
? Na krótko wyświetlany jest
komunikat Check-Control.
? Na komputerze pokładowym
wyświetlany będzie pozos-
tały zasięg.

Prawidłowe tankowanie
Najpóźniej przy zasięgu rzędu 50 km na-
leży koniecznie zatankować, ponieważ w prze-
ciwnym razie nie będzie gwarancji właściwego
funkcjonowania silnika i wystąpić mogą uszko-
dzenia.?

Za pośrednictwem przycisków oraz pokrętła na
kierownicy można obsługiwać następujące
funkcje:
? Aktualne źródło dźwięku.
? Powtórne wybieranie w telefonie*.
? Włączanie systemu sterowania głosem*.

Wyświetlanie zasięgu

Przy zasięgu poniżej ok. 50 km komunikat
Check-Control wyświetlany będzie przez cały
Po osiągnięciu rezerwy:

77
2. &quot;

Uaktywnianie listy i przeprowadzanie
ustawienia

Przegląd informacji
Poprzez ponowne naciskanie na przycisk na
dźwigni kierunkowskazu na wyświetlaczu infor-
macyjnym wyświetlane są informacje w nastę-
pującej kolejności:
? Zasięg.
? Średnie zużycie paliwa.
? Średnia prędkość.
? Data*.
? Informacja o limicie prędkości*.

Nacisnąć jeden z przycisków z prawej strony
kierownicy lub obrócić pokrętło, aby uaktywnić
odpowiednią listę.

? Czas przyjazdu*

Za pomocą pokrętła przeprowadzić żądane us-
tawienie.

? Odległość do celu*.

Komputer pokładowy

? Widok strzałki w systemie nawigacji*.

Wskazanie na wyświetlaczu
informacyjnym
Informacje z komputera pokłado-
wego wyświetlane są na wy-
świetlaczu informacyjnym dla
tablicy przyrządów.

Wyświetlanie informacji na
wyświetlaczu informacyjnym

Po uaktywnieniu prowadzenia do celu
w systemie nawigacji.
w systemie nawigacji.

Ustawianie wskazań dla wyświetlacza
informacyjnego
Istnieje możliwość ustawienia, które wskazania
komputera pokładowego mają być wyświetlane
na wyświetlaczu informacyjnym tablicy przyrzą-
dów. Wybrać żądane wskazania.

Nacisnąć przycisk BC na dźwigni kierunkow-
skazu.
Informacje wyświetlone zostaną na wyświetla-
czu informacyjnym tablicy przyrządów.

78
Możliwe są następujące wskaza-
nia:

Zasięg

? Istniejące ograniczenie pręd-
kości.

Wyświetlany jest przypuszczalny zasięg moż-
liwy do osiągnięcia na paliwie, jakie pozostało
w zbiorniku.

? Anulowanie limitu prędkości
- dla niemieckich autostrad.

Obliczane jest dla czasu, w którym silnik pracuje.

Wyświetlanie limitu prędkości, po osiągnięciu
którego ma nastąpić ostrzeżenie.

Wartości dla średniego zużycia paliwa ustalono
w oparciu o różne długości pokonanych odcin-
Ponowne ostrzeżenie, jeśli prędkość spadanie
o co najmniej 5 km/h poniżej ustawionego limitu
prędkości.

Średnia prędkość

Wskazywanie, ustawianie lub
zmiana limitu

3. &quot; Ostrzeż. przy: &quot;

Odległość do celu
Pozostała odległość do celu podróży wyświet-
lana będzie wówczas, jeżeli przed rozpoczęciem
jazdy wprowadzony został cel w systemie nawi-
gacji*.
Odległość do celu pobierana jest automatycz-
Czas przyjazdu
Przypuszczalny czas przyjazdu
wyświetlany będzie wówczas, je-
żeli przed rozpoczęciem jazdy
wprowadzony został cel w syste-
mie nawigacji*.
Warunkiem jest prawidłowe ustawienie zegara. Obrać kontroler, aż wybrana zostanie żą-
dana wartość ograniczenia.

Przytrzymać przycisk na dźwigni kierunkow-
skazu w pozycji wciśniętej. &quot; Prędkość &quot;

Wprowadzony limit prędkości zostanie zapi-
sany.

Włączanie/wyłączanie limitu prędkości
Informacja o limicie prędkości*

3. &quot; Ostrzeżenie &quot;

Opis informacja o limicie prędkości, patrz
strona 85.

79
Resetowanie wartości średnich

W obliczeniu nie zostanie uwzględniony postój
z wyłączonym silnikiem.

Limit prędkości

Średnie zużycie paliwa

Zostanie wyświetlone aktualne ograniczenie
Obsługa

? Informacja o limicie prędkości niedostępna.

Zasięg obliczany jest z uwzględnieniem spo-
sobu jazdy na odcinku ostatnich 30 km. Jeśli
poziom paliwa w zbiorniku wystarczy do przeje-
chania mniej niż 80 km, zmienia się kolor wska-
zania.

Informacje w szczegółach

Przyjmowanie chwilowej prędkości
jako limitu prędkości
&quot; Zresetować automatycz. &quot;: wszystkie war-
tości zostaną zresetowane po ok. 4 godzi-
nach od wyłączenia silnika. &quot; Prędkość &quot;
3. &quot; Zastosować akt. prędkość &quot;
4.
Aktualna prędkość samochodu zostanie za-
pamiętana jako limit prędkości.

Zerowanie wartości
Wartości średniego zużycia i średniej prędkości
można wyzerować.
Przytrzymać przycisk BC na dźwigni kierunkow-
Komputer pokładowy danych podróży
Komputer pokładowy może pełnić dwojaką
funkcję.
? &quot; Komputer pokładowy &quot;: wartości mogą być
zerowane dowolnie często.
? &quot; Komp. pokł. podróży &quot;: wartości dostarczają
informacji o aktualnej podróży.

Resetowanie komputera pokładowego
danych podróży
1. &quot; Info o samochodzie &quot;

Wskazanie na monitorze centralnym
Wyświetlić komputer pokładowy lub komputer
pokładowy danych podróży na monitorze cen-
tralnym. &quot; Info o samochodzie &quot;
2. &quot; Komputer pokładowy &quot; lub &quot; Komp.
podróży &quot;

Resetowanie wskazania zużycia paliwa
i prędkości jazdy
2. &quot; Komputer pokładowy &quot;
3. &quot; Zużycie &quot; lub &quot; Prędk. &quot;

2. &quot; Komp. podróży &quot;

4. &quot; Tak &quot;
3. &quot; Resetować &quot; wszystkie wartości zostaną
zresetowane.

Wskaźnik biegu*
System ten zaleca w aktualnej sytuacji podczas
jazdy bieg pozwalający na najbardziej korzystne
zużycie paliwa.

80
Ustawianie godziny
Wskazówki dotyczące włączenia wyższego lub
niższego biegu są wyświetlane na tablicy przy-
rządów. &quot; Czas/Data &quot;

3. &quot; Czas: &quot;
Wrzucony został bieg pozwalający na naj-
bardziej korzystne zużycie paliwa

Wrzucanie wyższego biegu najkorzystniej-
szego dla zużycia

Wrzucenie niższego biegu najkorzystniej-
Godzina

Ustawianie strefy czasowej*

6. Obracać kontroler, dopóki nie zostanie wy-
świetlona żądana wartość minut.

7.

Wprowadzona godzina zostanie zapisana.

Zmiana formatu godziny
2. &quot; Czas/Data &quot;
3. &quot; Format czasu: &quot;

4. Obracać kontroler, dopóki nie zostanie wy-
świetlona żądana godzina.

Ustawienia na monitorze
centralnym

Wskaźniki

Wprowadzony format godziny zostanie zapi-
sany. Wybrać żądaną strefę czasową.
Wprowadzona strefa czasowa zostanie zapi-
sana.

Ustawianie daty
81

3. &quot; Strefa czasowa &quot;

4. Wybrać żądany format. &quot; Data: &quot;

3. &quot; Język: &quot;

świetlony żądany dzień. Ustawić odpowiednio wskazanie miesiąca
i roku.
Wprowadzona data zostanie zapisana.

Ustawianie formatu daty
4. Wybrać żądany język. &quot; Format daty: &quot;
Przełączanie pomiędzy dialogiem standardo-
wym a dialogiem skróconym. Wybrać żądany dialog.

Format daty zostanie zapisany.

Język
Ustawianie języka
Ustawianie języka na monitorze centralnym:
2. &quot; Język/Jednostki &quot;

Jednostki miary
Ustawienie jednostek
Ustawianie jednostek pomiaru dla zużycia, prze-
biegu/odległości i temperatury:
82
Aktualnie konieczny zakres obsługi odczytany
może zostać przez doradcę serwisowego z pi-
4. Wybrać żądaną jednostkę miary.
Jasność
Ustawianie jasności
Ustawianie jasności monitora centralnego:
2. &quot; Wyświetlacz kontrolny &quot;

Dane dotyczące stanu przeglądów Państwa sa-
mochodu lub ustawowych badań technicznych
przekazywane są automatycznie przed nadejś-
ciem terminu do Serwisu, patrz Automatyczne
informowanie o potrzebie obsługi, patrz
strona 262.

Szczegółowe informacje na temat
konieczności obsługi technicznej
Bliższe informacje dotyczące zakresu obsługi
można wyświetlić na monitorze centralnym. &quot; Jasność &quot;

W zależności od warunków oświetlenia zmiana
ustawienia jasności może nie być od razu roz-
poznawalna.

&quot; Potrzeba serwisowa &quot;
Wyświetlane są informacje o konieczności
przeglądu i jego zakresie i ewentualnie in-
formacje o ustawowych badaniach tech-
nicznych. Wybrać wpis, aby wyświetlić bliższe infor-
macje.

83
4. Obracać kontroler, póki nie zostanie usta-
wiona żądana jasność. &quot; Status pojazdu &quot;

Przebieg lub czas pozostały do następnej ob-
sługi wyświetlane będą przez chwilę po włącze-
niu zapłonu.

Potrzeba obsługi

3.

Check-Control

Symbole

Opis

Obsługa nie jest obecnie ko-
nieczna.

Check-Control nadzoruje funkcje samochodu
i sygnalizuje wystąpienie usterek w nadzorowa-
nych układach.

Zbliża się przegląd lub badanie
określone przepisami. Prosimy
uzgodnić termin przeglądu.

Komunikat Check-Control jest wyświetlany na
tablicy przyrządów oraz na wyświetlaczu HeadUp* w formie kombinacji lampek kontrolnych i
ostrzegawczych oraz komunikatów tekstowych.

Termin obsługi został przekro-
czony.

Wprowadzanie terminów
Wprowadzić terminy okresowej obsługi tech-
nicznej.

Dodatkowo rozlegnie się w razie potrzeby syg-
nał akustyczny i wyświetlony zostanie komuni-
kat tekstowy na monitorze centralnym.

Upewnić się, że data i godzina w samochodzie
są właściwie ustawione. &quot; Status pojazdu &quot;
&quot; Potrzeba serwisowa &quot;

4. &quot; § Badan. techn. pojazdu &quot;
5. &quot; Termin: &quot;
6.
7. Potwierdzić.
Automatyczne informowanie
o potrzebie obsługi
Dane dotyczące stanu przeglądów samochodu
lub ustawowych badań technicznych przekazy-
wane będą automatycznie do Serwisu przed
nadejściem ich terminu.
Mogą Państwo sprawdzić, kiedy powiadomiony
został Serwis. &quot; Ostatnie zgłosz. Teleservice &quot;

Uzupełniające komunikaty tekstowe
Dodatkowe informacje, np. dotyczące przy-
czyny usterki oraz odpowiedniego postępowa-
nia mogą zostać przywołane poprzez CheckControl. W przypadku pilnych komunikatów
nastąpi automatyczne wyświetlenie tekstu uzu-
pełniającego.
Jest on wyświetlany na monitorze centralnym.

84
Informacja o limicie
prędkości*
Wygaszanie komunikatów CheckControl

Te komunikaty mogą zostać wygaszone na
ok. 8 sekund. Po upływie tego czasu zostaną
one wyświetlone ponownie.
? Inne komunikaty Check-Control będą auto-
matycznie wygaszane po ok. 20 sekundach.
Pozostaną jednak w pamięci i będą mogły
zostać w każdej chwili wyświetlone.

Własna ocena
Układ ten nie może jednak zastąpić włas-
nej oceny sytuacji na drodze.
Informacja o limicie prędkości jest jedynie urzą-
dzeniem wspomagającym kierowcę i nie może
zastąpić ludzkiego oka.?

Jazda - porady

? Niektóre komunikaty Check-Control są wy-
świetlane tak długo, aż dane zakłócenie nie
zostanie usunięte. Jeżeli jednocześnie wy-
stąpi kilka zakłóceń, komunikaty będą wy-
świetlane jeden po drugim.

Dzięki temu np. w miejscowościach wyświetlana
jest obowiązująca prędkość nawet wówczas,
gdy nie ma znaków drogowych. &quot; Info o przekrocz. prędk. &quot;
skazu.

Kamera w stopce lusterka wewnętrznego ob-
serwuje znaki drogowe przy drodze i uwzględnia
informacje systemu nawigacji.

Informacja o limicie prędkości wyświetla na tab-
licy przyrządów aktualnie obowiązującą pręd-
kość maksymalną.

Wyświetlanie zapisanych
komunikatów Check-Control
4. Wybrać komunikat tekstowy.

Komunikaty po zakończeniu jazdy
Po wyłączeniu zapłonu wyświetlone zostaną po-
nownie komunikaty o usterkach, sygnalizowa-
nych uprzednio podczas jazdy.

Jeśli funkcja informacji o limicie prędkości jest
włączona, wówczas może być ona wyświetlana
poprzez komputer pokładowy na wyświetlaczu
informacyjnym na tablicy przyrządów.

Wskazanie
lane będą następujące wskaza-
85
&quot; Check Control &quot;

Wskaźniki

? Istniejące ograniczenie pręd-
Strefa przed lusterkiem wewnętrznym powinna
być wolna.

? Anulowanie limitu prędkości - dla niemiec-
kich autostrad.
? Informacja o limicie prędkości niedostępna.
Informacja o limicie prędkości może być wy-
świetlana również na wyświetlaczu Head-Up.

Ograniczenia działania tej funkcji
Funkcja ta może działać z ograniczeniami lub
wyświetlać niewłaściwe informacje np. w nastę-
pujących sytuacjach:
? Przy silnej mgle, opadach deszczu lub
śniegu.
? Gdy znaki drogowe zasłonięte są przez inne
obiekty.
? Podczas jazdy bardzo blisko pojazdu jadą-
cego z przodu.
? W przypadku silnego natężenia światła z na-
przeciwka.
? Gdy przednia szyba przed wewnętrznym
lusterkiem jest zaparowana, brudna lub za-
słonięta przez naklejki itp.
? Na obszarach, które nie zostały uwzględ-
nione w systemie nawigacji.
? W razie różnic w stosunku do nawigacji, np.
ze względu na zmianę przebiegu drogi.
? Podczas wyprzedzania autobusów lub po-
jazdów ciężarowych z naklejką informującą
o ograniczeniu prędkości.

Kamera

Kamera umieszczona jest na przedniej części
lusterka wewnętrznego.

86
Pozycja przełącznika
przy włączonym za-
płonie: palą się światła mijania

Światła powitalne
Przy parkowaniu samochodu pozostawić prze-
lub
: przy odryglowy-
łącznik w pozycji
waniu samochodu zapalą się na chwilę światła
postojowe i oświetlenie wnętrza.

Automatyczne sterowanie świateł drogo-
wych / adaptacyjne doświetlanie zakrętów* /
asystent świateł drogowych* / światła powi-
talne / światła do jazdy dziennej*

Światła wyłączone / światła do jazdy dzien-
nej*

Światła postojowe

Światła mijania / światła powitalne / asystent
świateł drogowych*

Oświetlenie wskaźników

Regulacja zasięgu świateł*

Światła postojowe/światła
mijania, sterowanie świateł
drogowych
Światła postojowe
Położenie przełącznika
: samochód oś-
wietlony będzie dookoła, np. podczas postoju.
Należy unikać pozostawiania włączonych świa-
teł postojowych na dłuższy czas, w przeciwnym
razie dojdzie do rozładowania akumulatora i nie
będzie można uruchomić silnika. &quot; Światła &quot;
3. &quot; Światła powitalne &quot;

Oświetlenie drogi do domu
Jeśli po wyłączeniu zapłonu i świateł włączony
został sygnał świetlny, wówczas światła mijania
świecą jeszcze przez jakiś czas.

Ustawianie czasu świecenia

Włączanie/wyłączanie

Podczas postoju lepiej jest włączyć jedno-
stronne światła do parkowania, patrz
strona 88.

Światła mijania

Światła

Światła

3. &quot; Ośw. dom: s &quot;

3. &quot; Światła do jazdy dzienn. &quot;

4. Ustawić czas świecenia.

Światła do parkowania

Pozycja przełącznika
: światła mijania są włą-
czane lub wyłączane samoczynnie zależnie od
oświetlenia otoczenia, np. w tunelu, o zmierzchu
i w razie deszczu lub śniegu. Lampka kontrolna
na tablicy przyrządów świeci się.
Światła mogą włączać się, gdy słońce znajduje
się nisko nad horyzontem, a niebo jest bez-
chmurne.

Samochód można oświetlić z jednej strony.

Światła mijania pozostają zawsze włączone, gdy
włączone są światła przeciwmgielne.

Osobista odpowiedzialność
Sterowanie świateł nie drogowych może
zastąpić osobistej oceny warunków oświetlenia.

Po wyłączeniu zapłonu nacisnąć na dźwignię
świateł na ok. 2 sekundy poza punkt oporu
w górę lub w dół.

Czujniki mogą np. nie rozpoznać mgły. W takich
sytuacjach należy włączyć światła ręcznie,
w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia
niebezpiecznej sytuacji.?

Światła do jazdy dziennej*

Adaptacyjne doświetlanie
zakrętów*

Światła do jazdy dziennej działają w położeniu 0
lub
.

Przesunąć dźwignię świateł na chwilę w prze-
ciwnym kierunku aż do punktu oporu.

Światła doświetlające zakręty posiadają
zmienne sterowanie reflektorów, które umożli-
wia lepsze oświetlenie drogi.
W zależności od kąta skrętu kół i innych para-
metrów światło reflektorów kierowane jest na
wnętrze łuku.

88
0 / 1 = 1 do 2 osób bez bagażu.
0 / 1 = 5 osób bez bagażu.
0 / 1 = 5 osób z bagażem.
2 / 2 = 1 osoba, pełny bagażnik.

Pozycja przełącznika
płonie.

przy włączonym za-

Światło skrętu włączane jest w zależności od
kąta skrętu kół lub od uruchomienia kierunkow-
Aby nie oślepiać pojazdów jadących z naprze-
ciwka, światła doświetlające zakręty kierowane
są podczas postoju na prawą stronę.
Podczas jazdy wstecz aktywne są tylko światła
skrętu, doświetlając zewnętrzną stronę łuku.

Gdy włączone są światła mijania, ten układ au-
tomatycznie włącza i z powrotem wyłącza
światła drogowe. Tym procesem steruje czujnik
na przedzie lusterka wewnętrznego. Asystent
dba o to, aby światła drogowe zostały włączone,
jeśli tylko pozwala na to sytuacja na drodze.
Oczywiście kierowca w każdej chwili może dzia-
łać samodzielnie i jak zwykle włączać i wyłączać
światła.

Włączanie asystenta świateł
drogowych

Adaptacyjna regulacja zasięgu świateł

Adaptacyjna regulacja zasięgu świateł oznacza
dostosowanie rozkładu światła do kształtu drogi.

Wartości za / dotyczą jazdy z przyczepą.

Rozkład światła dostosowywany jest automa-
tycznie do prędkości jazdy. Światła miejskie ak-
tywne są przy prędkościach poniżej 50 km/h.
Światła autostradowe włączane są przy pręd-
kości powyżej 110 km/h po ok. 30 sekundach
lub od razu przy prędkości powyżej 140 km/h.

Zasięg świateł mijania należy ręcznie dostoso-
wać do obciążenia samochodu, w przeciwnym
razie będą oślepiani kierowcy pojazdów jadą-
cych z naprzeciwka.

Zmienne ustawienie rozkładu światła w zależ-
ności od prędkości jazdy zapewnia jeszcze lep-
sze oświetlenie jezdni.

Na ostrych zakrętach, np. na serpentynach lub
przy skręcaniu przy określonej prędkości załą-
czane są dodatkowe światła skrętu, które do-
świetlają wnętrze łuku.

Światła są na szczytach wzniesień opuszczane,
aby nie oślepiać pojazdów jadących z naprze-
ciwka a w obniżeniach podnoszone, aby zapew-
nić lepszy zasięg.

Światła doświetlające zakręty uległy zakłóceniu
lub awarii. Należy jak najszybciej zlecić kontrolę
1. Obrócić przełącznik świateł w pozycję
lub
. Nacisnąć przycisk na dźwigni kierunkow-
skazu, strzałka.
Lampka kontrolna na tablicy przyrządów
świeci się.

89
Gdy światła są włączone, włączanie i wyłączanie
świateł drogowych odbywać się będzie automa-
tycznie.
Układ reagował będzie na ruch z przodu i po-
jazdy wyprzedzające, ale również na odpowied-
nio silne natężenie światła np. w miejscowoś-
ciach.

Ręczne włączanie i wyłączanie świateł
mijania

? Na ostrych zakrętach, na stromych podjaz-
dach lub zjazdach, przy ruchu na skrzyżo-
waniach lub w przypadku częściowo zasło-
niętego ruchu z naprzeciwka na
autostradach.
? W źle oświetlonych miejscowościach
i w przypadku silnie odbijających światło
znaków drogowych.
? W niskim zakresie prędkości.
? Gdy przednia szyba jest zaparowana,
brudna lub zakryta przez naklejki, winiety itp.
przed wewnętrznym lusterkiem.

Kamera

? Światła drogowe włączone, strzałka 1.
? Światła drogowe wyłączone/sygnał
świetlny, strzałka 2.
Aby z powrotem uruchomić asystenta świateł
drogowych, należy nacisnąć na przycisk na
dźwigni kierunkowskazu.

Ograniczenia działania tej funkcji

być wolna.

Asystent świateł drogowych nie może za-
stępować osobistej decyzji kierowcy, kiedy sko-
rzystać ze świateł drogowych. W sytuacjach,
które tego wymagają, należy włączyć światła mi-
jania ręcznie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko
niebezpieczeństwa.?
W poniższych przykładowych sytuacjach układ
nie będzie działał lub będzie działał z ogranicze-
niami i konieczna będzie osobista reakcja:
? W ekstremalnie niekorzystnych warunkach
atmosferycznych, takich jak gęsta mgła czy
silne opady.
? W przypadku zauważenia uczestników ru-
chu ze słabym oświetleniem własnym jak np.
piesi, rowerzyści, jeźdźcy konni, furmanki,
w przypadku ruchu kolejowego lub żeglugi
w pobliżu drogi.

Światła przeciwmgielne
Reflektory przeciwmgielne*
Muszą być włączone światła postojowe lub mi-
jania. Świeci się zielona
lampka kontrolna.
Jeśli automatyczne sterowanie świateł drogo-
wych, patrz strona 88, jest aktywne, wówczas
razem z reflektorami przeciwmgielnymi włączają
się także światła mijania.

Prowadzące światła przeciwmgielne*
W ustawieniu przełącznika
przy prędkoś-
ciach do 110 km/h załączone zostaną prowa-

90
Włączone muszą być światła mijania lub reflek-
tory przeciwmgielne. Świeci się żółta
lampka kontrolna.

Aby anulować ten stan: nacisnąć przycisk.

Lampki do czytania

Wyłączenie na stałe: wcisnąć przycisk na ok.
3 sekundy.

Lampki do czytania znajdują się z przodu i z tyłu
obok lampek oświetlenia wnętrza.

dzące światła przeciwmgielne z szerszym roz-
kładem światła.

Ustawianie
W celu regulacji intensywności
oświetlenia należy włączyć
światła postojowe lub mijania.

Intensywność oświetlenia można
ustawiać za pomocą pokrętła.

Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie wnętrza, oświetlenie dolnej części
pojazdu, oświetlenie wejścia oraz oświetlenie
przedpola sterowane są automatycznie.

Oświetlenie wnętrza

Lampka do czytania

Ręczne włączenie i wyłączenie
oświetlenia wnętrza
91
Jasność niektórych części wyposażenia usta-
wiana jest za pomocą pokrętła do oświetlenia
wskaźników.

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne

Przednia poduszka powietrzna kierowcy

Skroniowa poduszka powietrzna

Przednia poduszka powietrzna pasażera

Boczna poduszka powietrzna

Przednie poduszki powietrzne

Działanie ochronne

Przednie poduszki powietrzne chronią kierowcę
i pasażera przy zderzeniu czołowym, stanowiąc
uzupełnienie działania ochronnego pasów bez-
pieczeństwa.

Poduszki powietrzne nie zostają wyzwolone
przy każdym uderzeniu, np. przy lekkich stłucz-
kach lub uderzeniach w tył samochodu.

Boczne poduszki powietrzne
W przypadku uderzenia z boku boczna pod-
uszka powietrzna chroni boczną część klatki
piersiowej i bioder.

Skroniowe poduszki powietrzne
W przypadku uderzenia z boku skroniowa pod-
uszka powietrzna stanowi zabezpieczenie
głowy.

Wskazówki dotyczące optymalnego wy-
korzystania poduszek powietrznych
? Należy zachować odległość od poduszki po-
wietrznej.
? Kierownicę należy trzymać zawsze za ob-
ręcz, dłonie powinny być ustawione na godz.
3 i godz. 9, tak aby maksymalnie ograniczyć
ryzyko zranienia dłoni lub ramion w razie za-
działania poduszki.
? Pomiędzy poduszką powietrzną a osobą sie-
dzącą, nie mogą znajdować się żadne inne
osoby, zwierzęta lub przedmioty.
? Na osłonie przedniej poduszki pasażera nie
wolno kłaść żadnych przedmiotów. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Na oparciach foteli nie należy wieszać
odzieży, np. kurtek.

Przełącznik na kluczyk do wyłączania
poduszki powietrznej pasażera*

? Należy zwrócić uwagę, aby pasażerowie nie
opierali głowy o osłony bocznych poduszek,
w przeciwnym razie na skutek zadziałania
poduszki powietrznej może dojść do obra-
żeń ciała.
? Nie wolno demontować systemu poduszek
powietrznych.
? Nie wolno demontować kierownicy.
? Nie wolno zaklejać, powlekać, ani w inny
sposób zmieniać osłon poduszek powietrz-
nych.
? Nie wolno wprowadzać żadnych zmian
w poszczególnych podzespołach i połącze-
niach kablowych. Dotyczy to również okła-
dzin koła kierownicy, deski rozdzielczej, fo-
teli i słupków dachu oraz boków podsufitki.?
Wobec różnych okoliczności wypadku nawet
przestrzeganie wszystkich wskazówek nie wy-
klucza w pełni możliwości zranienia twarzy oraz
dłoni i rąk na skutek zadziałania poduszki po-
wietrznej.
W przypadku wrażliwych pasażerów, w wyniku
hałasu zapłonu i napełniania poduszki, może
dojść do krótkotrwałych zaburzeń słuchu, z re-
guły nie pozostawiających trwałych skutków.

Przednią i boczną poduszkę powietrzną pasa-
żera można dezaktywować i aktywować za po-
mocą wbudowanego kluczyka lub pilotem.

Dezaktywacja poduszki powietrznej
pasażera
Włożyć kluczyk i w razie potrzeby
docisnąć.
Przytrzymać wciśnięty do oporu
kluczyk i przekręcić do pozy-
cji OFF. Następnie wyciągnąć
kluczyk.
Poduszki powietrzne pasażera są wyłączone.
Poduszki powietrzne kierowcy pozostaną nadal
aktywne.

93
Nieprofesjonalnie przeprowadzone prace mogą
spowodować uszkodzenie lub nieumyślne wy-
zwolenie systemu, co doprowadzić może do ob-
rażeń ciała.?

Nawigacja

? Na przednie fotele nie należy nakładać po-
krowców, pokryć tapicerowanych ani innych
przedmiotów, które nie zostały specjalnie
dopuszczone do stosowania w fotelach
z wbudowanymi bocznymi poduszkami po-
wietrznymi.

Kontrolę, naprawę oraz demontaż lub złomowa-
nie generatorów poduszek powietrznych należy
zlecać wyłącznie Serwisom lub warsztatom pra-
cującym zgodnie z wytycznymi i zatrudniającym
odpowiednio przeszkolony personel oraz posia-
dającym wymagane zezwolenia, uprawniające
do prac przy materiałach wybuchowych.

Komunikacja

? Należy zwrócić uwagę na prawidłową pozy-
cję siedzącą pasażera, tzn. żeby trzymał
stopy lub nogi w przestrzeni przypodłogo-
wej a nie opierał je na desce rozdzielczej,
gdyż w razie zadziałania przedniej poduszki
powietrznej mogłoby dojść do obrażeń nóg.

Prosimy nie dotykać poszczególnych podzes-
połów bezpośrednio po wyzwoleniu poduszki,
gdyż może to prowadzić do poparzeń.

W razie zakłóceń, przerw w użytkowaniu
samochodu lub po wyzwoleniu poduszek
powietrznych

Wyszukiwanie

? Nie należy zasłaniać tablicy przyrządów oraz
szyby po stronie pasażera z przodu, np.
taśmą klejącą i innymi materiałami masku-
jącymi, ani mocować uchwytów dla urzą-
dzeń nawigacyjnych lub telefonów komór-
kowych.

Przełącznik kluczykowy w pozycji końco-
wej

Lampka kontrolna poduszek
powietrznych pasażera

Zwracać uwagę na to, aby przełącznik kluczy-
kowy był ustawiony w odpowiedniej pozycji koń-
cowej, w przeciwnym razie poduszki powietrzne
nie zostaną wyłączone/włączone.?
Jeśli system zabezpieczający dla dzieci został
zdemontowany z fotela pasażera, należy z po-
wrotem uaktywnić poduszki powietrzne pasa-
żera, aby w razie wypadku mogły zostać wyzwo-
lone zgodnie z przeznaczeniem.
Stan poduszek powietrznych wyświetlany jest
za pomocą lampki kontrolnej w podsufitce, patrz
strona 94.

Lampka kontrolna poduszek powietrznych pa-
sażera sygnalizuje aktualny stan poduszek po-
wietrznych pasażera.

Włączanie poduszek powietrznych
pasażera

Po włączeniu zapłonu lampka kontrolna sygna-
lizuje, czy poduszki powietrzne są włączone czy
wyłączone.

cji ON. Następnie wyciągnąć klu-
wej
Poduszki powietrzne pasażera są z powrotem
włączone i zostaną uruchomione w odpowied-
niej sytuacji.

? Gdy poduszki powietrzne są
wyłączone lampka kontrolna
świeci się w sposób ciągły.
? Gdy poduszki powietrzne są
uaktywnione, lampka kon-
trolna nie świeci się.

System bezpieczeństwa
pieszych, aktywny*
W przypadku włączenia aktywnego systemu
ochrony pieszych w przypadku kolizji przodu po-
jazdu z pieszym pokrywa silnika jest podno-
szona. Do rozpoznawania służą czujniki zamon-
towane pod zderzakiem. Dzięki temu pod
aktywną pokrywą silnika udostępniana jest do-
datkowa przestrzeń odkształcalna w przypadku
uderzenia ciała.
Nie dotykać poszczególnych elementów
Nie dotykać elementów wyzwalających
w zawiasach oraz zamków pokrywy silnika,
w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo
niezamierzonego włączenia systemu i odniesie-
nia obrażeń.?

94
1. Pociągnąć i przytrzymać dźwignię.

? W przypadku uderzenia w kosz na śmieci lub
słupek ogranicznikowy.
? W przypadku kolizji ze zwierzęciem.
? W przypadku zderzenia bocznego.
? W przypadku wjechania w zaspę śnieżną. Druga osoba musi nacisnąć i przytrzymać
dźwignię odblokowującą.

Wyzwolony system ochrony pieszych
Po zadziałaniu lub uszkodzeniu
Po zadziałaniu aktywnej pokrywy silnika
lub w razie uszkodzenia zlecić sprawdzenie i wy-
mianę systemu.
prawidłowego działania systemów bezpieczeń-
3. Całkowicie otworzyć pokrywę silnika i do-
cisnąć do pozycji końcowej.

Ze względów bezpieczeństwa system może za-
działać również w rzadkich przypadkach, gdy nie
można wykluczyć jednoznacznie zderzenia
z pieszym, np. :

Aktywna pokrywa silnika działa tylko przy pręd-
kościach w zakresie ok. 20 km/h i 55 km/h.

Bez uszkodzenia samochodu

Aktywna ochrona pieszych nie jest dalej do-
stępna.

Z uszkodzeniem samochodu

Należy udać się do najbliższego Serwisu. Zwracać uwagę na to, aby podczas docis-
kania pokrywy silnika do pozycji końcowej
element wykonawczy w obszarze zawiasu

Ponowne przestawianie pokrywy
silnika
Do przestawienia pokrywy silnika potrzebne są
dwie osoby.

95
Nie przestawiać pokrywy silnika samodzielnie.
sie.

Pokrywę silnika można przestawić i ustawić po-
nownie w pozycji wyjściowej.

został całkowicie zamknięty i tym samym za-
blokowany, patrz strzałka.

W przypadku usterek, przerwy w użytko-
waniu samochodu lub po zadziałaniu
Kontrolę, naprawę lub demontaż oraz zezłomo-
wanie systemu należy zlecać wyłącznie serwi-
sowi. Nieprofesjonalnie przeprowadzone prace
mogą spowodować uszkodzenie lub nie-
umyślne wyzwolenie systemu, co doprowadzić
może do obrażeń ciała.?

Kontrola ciśnienia opon*
5. W celu prawidłowego zamknięcia, należy
opuścić pokrywę silnika z wysokości ok
40 cm, a następnie ją docisnąć.

Pomiar ciśnienia w czterech założonych opo-
nach. Układ sygnalizuje istotny spadek ciśnienia
w jednej lub kilku oponach.

Warunki działania

Lampka ostrzegawcza świeci. Na moni-
torze centralnym wyświetlony zostanie
komunikat.
System zadziałał lub uległ awarii.
Należy zatrzymać się i skontrolować samochód.
Jeśli system zadziałał bez uszkodzenia pojazdu,
pokrywę silnika można ponownie przestawić,
tzn. ustawić w pozycji wyjściowej.
Zlecić niezwłocznie sprawdzenie i naprawę sys-
temu w Serwisie.

Nie demontować/modyfikować systemu

W celu zapewnienia niezawodnej sygnalizacji
uszkodzenia opony należy przywrócić działanie
układu przy właściwym ciśnieniu w oponach.
Należy zawsze stosować koła wyposażone elek-
tronikę RDC, aby zapewnić niezawodne działa-
nie całego układu. Resetowanie systemu należy
przeprowadzać ponownie po każdej korekcie
ciśnienia w oponach oraz po każdej wymianie
opon lub kół.

Nagłe uszkodzenie opony
Wskaźnik spadku ciśnienia w oponach nie
uprzedza o ciężkim nagłym uszkodzeniu opony
na skutek czynników zewnętrznych.?
Układ nie będzie działał prawidłowo, jeśli nie
został zresetowany. Pomimo prawidłowego ciś-
nienia powietrza w oponach sygnalizowane jest
uszkodzenie opony.
Układ jest nieaktywny i nie może wyświetlać in-
formacji o uszkodzeniu opony:

Nie demontować systemu i nie modyfiko-
wać go w inny sposób.

? W przypadku zamontowanego koła bez
elektroniki RDC.

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w po-
szczególnych podzespołach i połączeniach kab-
lowych.?

? Zakłócenie działania czujnika RDC wskutek
oddziaływania innych układów lub urządzeń
pracujących na tej samej częstotliwości.

96
Stan będzie wyświetlany.

Wskaźnik stanu
Stan opon oraz układu sygnalizowany jest od-
powiednim kolorem opony.
Zmiana wartości ciśnienia w oponach będzie
podczas jazdy uwzględniona.
Przeprowadzenie korekty konieczne jest tylko
po zasygnalizowaniu tego przez czujnik RDC.

Korektę ciśnienia w oponach należy przeprowa-
dzać tylko wówczas, gdy opony mają tempera-
turę otoczenia. W tym celu, wyświetloną na tab-
licy przyrządów wartość temperatury opon
należy porównać z temperaturą zewnętrzną.

Resetowanie systemu
Resetowanie systemu należy przeprowadzać
ponownie po każdej korekcie ciśnienia w opo-
nach oraz po każdej wymianie opon lub kół.
Kolor zielony
Ciśnienie w oponach jest na poziomie zadanym.

&quot; Resetować RDC &quot;

Jedno koło w kolorze żółtym

4. Uruchomić silnik, ale jeszcze nie ruszać.

Doszło do uszkodzenia opony lub dużej utraty
ciśnienia we wskazanej oponie. Za pomocą polecenia &quot; Zatwierdź ciśnienie
opony &quot; należy zresetować wskazanie ciś-
nienia w oponie.

Wszystkie koła w kolorze żółtym

6. Ruszyć.

? Doszło do uszkodzenia opony lub dużej
utraty ciśnienia w kilku oponach.

Opony będą wyświetlane w kolorze szarym i bę-
dzie widoczny będzie komunikat &quot; Status: trwa
inicjacja RDC...

? Po zmianie koła układ nie został zreseto-
wany i nadal sygnalizuje ostatnio zainicjo-
wane wartości ciśnienia w oponach.
? Uszkodzenie jednej lub kilku opon podczas
resetowania wskazań układu.

Kolor szary
Układ nie rozpoznaje żadnego uszkodzenia
opony. Przyczyny:
? RDC jest resetowany.
? Zakłócenie wskutek oddziaływania układów
lub urządzeń pracujących na tej samej częs-
totliwości.
? Usterki w działaniu.

Po kilku minutach jazdy ustawione ciśnienia
opon zostaną zaakceptowane jako wartości za-
dane. Resetowanie zostanie zakończone auto-
matycznie podczas jazdy. Na monitorze central-
nym opony będą wyświetlane w kolorze
zielonym i będzie widoczny będzie komunikat
&quot; Kontrola ciśnienia opon (RDC) aktywny &quot;.
Jazdę można przerwać w każdej chwili. Reseto-
wanie będzie automatycznie kontynuowane
podczas dalszej jazdy.
Jeśli podczas resetowania zostanie stwier-
dzone uszkodzenie opony, wszystkie opony
zostaną wyświetlone w kolorze żółtym.

97
&quot; Kontrola ciśnien. opon (RDC) &quot;

Wraz ze wzrostem temperatury opony rośnie
ciśnienie powietrza w oponie.

Przy korekcie ciśnienia w oponach należy sto-
sować się do poniższych informacji:

Na wskaźniku stanu przedstawiane są dodat-
kowo aktualne wartości ciśnienia w oponach
oraz temperatura opon.

Na monitorze centralnym może być wyświetlany
aktualny stan wskaźnika kontroli ciśnienia
w oponach RDC, np. informacja czy czujnik RDC
jest aktywny.

Dodatkowe informacje

Wskazanie stanu

Komunikat w przypadku niskiego
ciśnienia w oponie
Żółta lampka ostrzegawcza i symbol sa-
mochodu świecą się. Zostanie wyświet-
lony uzupełniający komunikat tekstowy.
Dodatkowo rozlega się sygnał akustyczny.
? Doszło do uszkodzenia opony lub dużej
utraty ciśnienia.
? Po zmianie koła układ nie został zreseto-
wane wartości ciśnienia w oponach. Należy zmniejszyć prędkość i ostrożnie się
zatrzymać. Unikać gwałtownych ruchów
kierownicą i silnego hamowania. Należy sprawdzić, czy Państwa samochód
wyposażony jest w normalne ogumienie*
czy w ogumienie zdatne do jazdy po uszko-
dzeniu*.
Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu,
patrz strona 280, oznaczone jest okrągłym
symbolem z literami RSC na bocznej
ściance.
W przypadku komunikatu o niskim ciśnieniu
w oponach uruchamiany jest w razie potrzeby
układ przeciwpoślizgowy DSC.

W razie uszkodzenia opony
Normalne ogumienie*
1. Rozpoznać uszkodzoną oponę.
W tym celu skontrolować ciśnienie powie-
trza we wszystkich czterech oponach.
Można do tego celu wykorzystać wskaźnik
ciśnienia w oponach systemu Mobility, patrz
strona 280.
Jeśli ciśnienie powietrza we wszystkich
czterech oponach jest właściwe, to prawdo-
podobnie nie zainicjowano wskaźnika kon-
troli ciśnienia w oponach. W tej sytuacji na-
leży zainicjować działanie układu.
Gdyby nie udało się zidentyfikować uszko-
dzonego koła, należy skontaktować się
z Serwisem. Usunąć uszkodzenie opony za pomocą sys-
temu Mobility, patrz strona 280.

Zastosowanie środka uszczelniającego
opony, np. systemu Mobility, może spowo-
dować uszkodzenie układu elektronicznego
wskaźnika kontroli ciśnienia RDC. W takim
przypadku zlecić sprawdzenie układu przy
najbliższej okazji i w razie potrzeby wymie-
nić.

Ogumienie zdatne do jazdy po
uszkodzeniu*
Możliwa jest dalsza jazda z uszkodzoną oponą
z prędkością do maks. 80 km/h.
Nie kontynuować jazdy bez ogumienia
zdatnego do jazdy po uszkodzeniu
Jeśli samochód nie jest wyposażony w ogumie-
nie zdatne do jazdy po uszkodzeniu, należy za-
niechać dalszej jazdy, gdyż kontynuowanie jej
z uszkodzoną oponą, może prowadzić do cięż-
kiego wypadku.?
Dalsza jazda z uszkodzoną oponą
W przypadku dalszej jazdy z uszkodzoną oponą:
1. Unikać gwałtownych ruchów kierownicą
i silnego hamowania. Nie przekraczać prędkości jazdy rzędu
80 km/h. Przy najbliższej okazji skontrolować ciśnie-
nie powietrza we wszystkich czterech opo-
nach.
Odcinek dalszej jazdy w przypadku całkowitej
utraty ciśnienia w oponach:
Odcinek możliwy do pokonania z uszkodzoną
oponą zależy od poziomu załadowania i obcią-
żenia pojazdu podczas jazdy.
W przypadku średniego obciążenia droga moż-
liwa do pokonania wynosi ok. 80 km.
W przypadku jazdy z uszkodzonymi oponami
zmieniają się właściwości jezdne samochodu,
np. szybsze zarzucanie tyłu pojazdu przy hamo-

98
Dalsza jazda z uszkodzoną oponą i przy-
czepą
Szczególnie ciężkie przyczepy mogą spowodo-
wać jazdę 'wężykiem'. Dlatego nie należy jechać
szybciej niż 60 km/h, inaczej może dojść do wy-
padku.?
Całkowite uszkodzenie opony
Drgania lub głośne szumy podczas jazdy
mogą oznaczać całkowity defekt wcześniej usz-
kodzonej opony. Należy zmniejszyć prędkość
jazdy i jak najszybciej zatrzymać się, w przeciw-
nym razie mogą oderwać się części opony, co
może prowadzić do wypadku. Nie wolno jechać
dalej, lecz należy skontaktować się z Serwi-
sem.?

Komunikat w przypadku
niewykonanego zresetowania
Świeci się żółta lampka ostrzegawcza.
Zostanie wyświetlony uzupełniający ko-
munikat tekstowy.

? Zakłócenie wskutek oddziaływania układów
totliwości: po wyjechaniu poza strefę zakłó-
ceń, układ aktywuje się ponownie automa-
tycznie.

Wskaźnik spadku ciśnienia
w oponach RPA

Jazda - porady

? Zamontowane jest koło bez elektroniki RDC:
w razie potrzeby zlecić kontrolę układu
w Serwisie.

W przypadku utraty ciśnienia w oponach zmie-
niają się właściwości jezdne samochodu, np.
zmniejszona stabilność przy hamowaniu, wy-
dłużona droga hamowania i zmienione właści-
wości układu kierowniczego.?

? Usterki w działaniu: należy zlecić kontrolę
System nie mierzy rzeczywistego ciśnienia
w oponach.
Układ rozpoznaje utratę ciśnienia, porównując
w trakcie jazdy prędkości obrotowe poszczegól-
nych kół.
W przypadku spadku ciśnienia zmienia się śred-
nica a tym samym prędkość obrotowa danego
koła. Ta zmiana jest rozpoznawana i sygnalizo-
wana jako uszkodzenie opony.

Warunki działania
uszkodzenia opony należy zainicjować działanie
układu przy właściwym ciśnieniu w oponach. Ini-
cjalizacja musi być przeprowadzana ponownie
po każdej korekcie ciśnienia w oponach oraz po
każdej wymianie opon lub kół.

Układ nie jest zresetowany, np. po zmianie koła.
Skontrolować ciśnienie w oponach i zresetować
układ.

99
Jechać ostrożnie nie przekraczając pręd-
kości 80 km/h.

Wskazanie w następujących sytuacjach:

Dalsza jazda z uszkodzoną oponą

Żółta lampka ostrzegawcza pulsuje a na-
stępnie przechodzi w tryb świecenia
ciągłego. Świeci się symbol samochodu.
Zostanie wyświetlony uzupełniający komunikat
tekstowy. Nie można rozpoznać uszkodzenia
opony.

Ponieważ możliwy do przejechania odcinek za-
leży w dużym stopniu od obciążenia pojazdu
podczas jazdy, może on być w zależności od
prędkości, właściwości nawierzchni, tempera-
tury zewnętrznej i ładunku krótszy lub też -
w przypadku ostrożnej jazdy - dłuższy.

waniu, wydłużona droga hamowania lub zmie-
nione właściwości układu kierowniczego. Do-
stosować sposób jazdy do sytuacji. Unikać
nagłych skrętów lub też jazdy po przeszkodach,
jak krawężniki, wyboje itp.

Układ nie rozpoznaje naturalnej, równomiernej
utraty ciśnienia we wszystkich czterech opo-
nach. Dlatego też należy regularnie wykonywać
pomiar ciśnienia w oponach.
W poniższych sytuacjach układ może działać
z opóźnieniem lub niewłaściwie:
? Układ nie został zainicjalizowany.
? Jazda po ośnieżonej lub śliskiej nawierzchni.
? Jazda sportowa: poślizg kół napędowych,
wysokie przyspieszenia.
? Jazda z łańcuchami śniegowymi*.

Wskazanie stanu
aktualny stan wskaźnika spadku ciśnienia
w oponach, np. aktywność wskaźnika.
Zakończenie inicjalizacji odbywa się podczas
jazdy, która jednak w każdej chwili może zostać
przerwana.
Podczas dalszej jazdy inicjalizacja będzie auto-
matycznie kontynuowana.

Sygnalizowanie uszkodzenia opony
Dodatkowo rozlega się sygnał akustyczny.
ciśnienia.
ściance.

Stan będzie wyświetlany.

W przypadku komunikaty o uszkodzeniu opony
uruchamiany jest w razie potrzeby układ prze-
ciwpoślizgowy DSC.

Inicjalizacja

W razie uszkodzenia opony

&quot; Wskaźnik przebicia opony &quot;

Z chwilą inicjalizacji układu ustawione ciśnienie
w oponach przyjęte zostanie jako wartość refe-
rencyjna do rozpoznawania uszkodzenia opony.
Inicjalizację uruchamia się poprzez potwierdze-
nie ciśnienia w oponach.
Nie wolno inicjalizować układu w czasie jazdy
z łańcuchami śniegowymi*.
&quot; Zatwierdź ciśnienie opony &quot;

4. Rozpocząć inicjalizację za pomocą
&quot; Zatwierdź ciśnienie opony &quot;.

z Serwisem.

100
Dalsza jazda z uszkodzoną oponą
utraty ciśnienia w oponach:

kości 80 km/h.
wości układu kierowniczego.?
Dalsza jazda z uszkodzoną oponą i przy-
liwa do pokonania wynosi ok.

101
kiego wypadku.?

zdatnego do jazdy po uszkodzeniu

z prędkością do maks.

uszkodzeniu*

np. szybsze zarzucanie tyłu pojazdu przy hamo-
Ostrzeżenie o opuszczeniu
pasa ruchu*
Układ ten ostrzega przy prędkości od ok. 70 km/
h, gdy samochód jest bliski najechania na linie
ograniczające i opuszczenia swojego pasa ru-
chu.
Kierownica zaczyna lekko wibrować.
Ostrzeżenie nie nastąpi, jeśli zmiana pasa ruchu
będzie zasygnalizowana kierunkowskazem.

Włączanie/wyłączanie

? Strzałki, strzałka 2: rozpoznana została co
najmniej jedna linia ograniczająca i istnieje
możliwość wysyłania ostrzeżeń.

Wysyłanie ostrzeżenia
W razie wyjechania poza swój pas ruchu, gdy
rozpoznana została linia ograniczająca, kierow-
nica zacznie wibrować.
Jeśli przed wyjechaniem poza swój pas ruchu
włączony został kierunkowskaz, nie nastąpi os-
trzeżenie.

Wyłączanie ostrzeżenia
Ostrzeżenie wyłączane jest:
? Automatycznie po ok. 3 sekundach.
? Po powrocie na swój pas ruchu.
? W przypadku silnego hamowania.
? W przypadku włączenia kierunkowskazu.
Układ może wysyłać ostrzeżenia przy prędkości
powyżej ok. 70 km/h.
Ten stan zapisany zostanie dla używanego w da-
nej chwili pilota.

Układ nie może jednak zastąpić osobistej
oceny warunków drogowych.
W trakcie ostrzeżenia nie należy wykonywać
zbędnych i gwałtownych ruchów kierownicą,
gdyż mogłoby spowodować utratę kontroli nad
samochodem.?
W przedstawionych poniżej przykładowych sy-
tuacjach funkcja może działać z ograniczeniami:
? Przy silnej mgle, opadach deszczu lub
śniegu.
? W przypadku wytartych, niewyraźnych lub
niejednoznacznych liniach ograniczających
pas ruchu, np. w strefie robót drogowych.
? Gdy linie ograniczające pas ruchu pokryte są
warstwą śniegu, lodu, brudu lub wody.
? Na ostrych zakrętach lub na wąskim pasie
ruchu.
? Gdy linie ograniczające pas ruchu nie są
białe.

? Linie, strzałka 1: układ jest aktywowany.

? Gdy linie ograniczające pas ruchu zasłonięte
są innymi przeszkodami.

102
Należy odczekać, aż układ się ochłodzi i z po-
wrotem włączyć go, naciskając na przycisk.

Dwa czujniki radarowe pod tylnym zderzakiem
nadzorują przy prędkości powyżej ok. 50 km/h
przestrzeń za i obok samochodu.
Układ sygnalizuje obecność pojazdów w mar-
twym punkcie, strzałka 1, lub zbliżanie się po-
jazdów z bocznego pasa od tyłu, strzałka 2.
Lampka w obudowie lusterka zewnętrznego
świeci przyciemnionym światłem.
Przed zmianą pasa z włączonym kierunkowska-
zem, w wymienionych powyżej sytuacjach na-
stąpi ostrzeżenie przez układ.
Lampka w obudowie lusterka zewnętrznego bę-
dzie migać a kierownica zacznie wibrować.

Częste uruchamianie się wibracji kierownicy po-
woduje przegrzanie układu.

Wibracje kierownicy

Usterka w działaniu

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu zostanie
Zasada działania

? Gdy przednia szyba przed wewnętrznym
słonięta przez naklejki, winiety itp.

powyżej ok. 50 km/h.

103
Mobilność

? W przypadku silnego natężenia światła z na-
przeciwka.

Ostrzeżenie przed zmianą
pasa ruchu*

Wyszukiwanie

? Podczas jazdy bardzo blisko pojazdu jadą-
cego z przodu.

Usterka w działaniu
woduje przegrzanie układu.
Ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu zostanie
wyłączone.
Należy odczekać, aż układ się ochłodzi i z po-
Czujniki radarowe

Stopień informacyjny
Przyciemniona lampka w obudowie lusterka
wskazuje, że w martwym punkcie obecne są po-
jazdy lub że zbliżają się od tyłu.

Ostrzeżenie
Po włączeniu kierunkowskazu, jeśli w krytycznej
strefie znajduje się jakiś pojazd, kierownica wi-
bruje przez chwilę a lampka w obudowie lusterka
pulsuje jasnym światłem.
Ostrzeżenie zostanie wyłączone, gdy wyłączony
zostanie kierunkowskaz lub gdy dany pojazd
opuści krytyczną strefę.

Osobista odpowiedzialność

Czujniki radarowe znajdują się pod tylnym zde-
rzakiem.
tuacjach funkcja może działać z ograniczeniami:
? Brudny lub oblodzony zderzak.
? Jeśli na zderzaku umieszczono naklejki.
? Podczas jazdy z przyczepą.
Przy ograniczonym działaniu zostanie wyświet-
lony komunikat Check-Control.

W opisanych poniżej przykładowych sytuacjach
działanie może być ograniczone:
? Jeśli prędkość zbliżającego się pojazdu jest
o wiele większa niż własna prędkość.
? Przy silnej mgle, opadach deszczu lub
śniegu.

Limit prędkości, ustawiany
Za pomocą tego układu, prędkość jazdy można
ograniczać do wartości w przedziale od 30 km/
h do 230 km/h. Poniżej ustawionego limitu pręd-
kości, jazda może odbywać się bez ograniczeń.

Przekroczenie limitu prędkości
W sytuacjach szczególnych ograniczenie pręd-
kości może zostać świadomie przekroczone po-
przez dodanie gazu.

104
Układ wyłącza się również, gdy np. :

Brak hamowania

? Włączony zostanie tempomat.

Po osiągnięciu lub nieświadomym przekrocze-
niu ustawionego ograniczenia prędkości, np.
podczas zjazdu ze wzniesienia, nie nastąpi ak-
tywne przyhamowanie.

Wskaźniki gasną.

? Wrzucony zostanie bieg wsteczny.
? Wyłączony zostanie silnik.

Aktualna prędkość jazdy zostanie zapamiętana
jako limit prędkości.
Wraz z włączeniem układu podczas postoju sa-
mochodu wartość 30 km/h ustawiana jest jako
limit prędkości.
Znacznik na prędkościomierzu zostanie usta-
wiony na daną prędkość.
Wraz z włączeniem funkcji ograniczenia pręd-
kości uruchamiany jest w razie potrzeby układ
przeciwpoślizgowy DSC.

Jeśli podczas jazdy zostanie ustawiony limit
prędkości, który jest niższy od aktualnej pręd-
kości, samochód będzie zwalniać tak długo, aż
nastąpi spadek aktualnej prędkości poniżej us-
tawionego limitu.

Limit prędkości może być przekraczany świa-
domie. W takim przypadku nie jest uruchamiany
sygnał ostrzegawczy.
Aby świadomie przekroczyć limit, należy całko-
wicie wcisnąć pedał gazu.
Jeśli aktualna prędkość jazdy spadnie poniżej
ustawionego limitu, ograniczenie uaktywni się
ponownie automatycznie.

105
Zmienianie limitu prędkości

Włączanie/wyłączanie układu

2

? Każde naciśnięcie dźwigni poza punkt oporu
zwiększa lub zmniejsza limit prędkości o ko-
lejne 10 km/h.

Nawigacja

? Każde naciśnięcie dźwigni do punktu oporu
zwiększa lub zmniejsza limit prędkości o ok.
1 km/h.

Pociągać dźwignię do góry lub naciskać na dół,
dopóki nie zostanie ustawiona żądana wartość
limitu prędkości.

W przypadku przekroczenia podczas jazdy us-
tawionego limitu prędkości nadawane jest os-
Ostrzeżenie

Lampka kontrolna

Ostrzeżenie optyczne
W przypadku przekroczenia ustawio-
nego limitu prędkości lampka kontrolna
na tablicy przyrządów miga, dopóki
prędkość nie spadnie poniżej ustawionego li-
mitu.

Ostrzeżenie dźwiękowe
? W przypadku świadomego przekroczenia
ustawionego limitu prędkości, po ok. 5 se-
kundach rozlegnie się sygnał ostrzegawczy.
? Jeśli podczas jazdy limit zostanie obniżony
do poziomu poniżej aktualnej prędkości
jazdy, sygnał rozlega się przez ok. 30 se-
kund.

? Lampka kontrolna świeci się: układ
jest włączony.
? Lampka kontrolna pulsuje: usta-
wiony limit prędkości został przekro-
Chwilowe wskazanie stanu
Chwilowe wskazanie stanu dla ustawio-
nego limitu prędkości.

Dyn*
Zasada działania

? W przypadku świadomego przekroczenia li-
mitu w wyniku naciśnięcia pedału gazu, syg-
nał nie jest emitowany.

Wskaźniki na tablicy przyrządów

? Normalne hamowanie: świecą światła ha-
mowania.
? Silne hamowanie: pulsują światła hamowa-
nia.
Na chwilę przed zatrzymaniem włączone zos-
taną światła awaryjne.
Wskazanie limitu prędkości

Wyłączanie świateł awaryjnych:

Lampka kontrolna

? Wcisnąć pedał gazu.

Chwilowe wskazanie stanu

? Nacisnąć przycisk świateł awaryjnych.

Zaznaczenie limitu prędkości
Wskazanie na prędkościomierzu
? Znacznik świeci na zielono:
układ jest aktywny.
? Znacznik nie świeci: układ
jest wyłączony.

106
Nie należy zmniejszać nacisku na hamulec, do-
póki trwać ma pełne hamowanie.

Adaptacyjny asystent
hamowania
W połączeniu z aktywnym tempomatem układ
ten dba o to, aby przy hamowaniu w krytycznych
sytuacjach hamulec reagował jeszcze szybciej.
Patrz również Ostrzeżenie przed niebezpie-
czeństwem najechania, patrz strona 119.

DSC
Układ DSC zapobiega obracaniu się kół napę-
dowych przy ruszaniu i przyspieszaniu.
DSC rozpoznaje ponadto niestabilne stany pod-
czas jazdy, jak np. zarzucanie tyłu pojazdu lub
ściąganie przez przednie koła. Układ DSC po-
maga utrzymać bezpieczny tor jazdy w grani-

Przy szybkim naciśnięciu na hamulec układ ten
powoduje automatycznie maksymalne zwięk-
szenie siły hamowania. Podczas pełnego hamo-
wania pomaga osiągnąć możliwie krótką drogę
hamowania. Wykorzystywane są przy tym także
zalety układu ABS.

Nie należy więc ograniczać działania dodatko-
wych urządzeń zabezpieczających przez ryzy-
kowną jazdę.?

Lampka kontrolna pulsuje: DSC reguluje
siły napędowe i hamujące.
Lampka kontrolna świeci: układ DSC
uległ awarii.

Dezaktywacja układu DSC: DSC OFF
Przez dezaktywację układu DSC stabilność
jazdy przy przyspieszaniu i podczas jazdy na za-
krętach jest ograniczona.
Działania stabilizujące zintegrowanego aktyw-
nego układu kierowniczego* przeprowadzane
będą jeszcze tylko przez układ kierowniczy tyl-
W celu poprawy stabilności jazdy należy w miarę
szybko załączyć układ DSC.

Wyłączenie układu DSC
Naciskać przycisk tak długo, dopóki na
tablicy przyrządów nie zapali się lampka
kontrolna DSC, a na tablicy przyrządów nie zos-
tanie wyświetlone wskazanie DSC OFF, jednak
nie dłużej niż ok. 10 sekund.
Układ DSC został wyłączony.

Włączanie układu DSC
Asystent hamowania

Także mając do dyspozycji układ DSC nie
można przezwyciężyć praw fizyki.

Po każdym uruchomieniu silnika ABS jest go-
towy do pracy.

Kierowca nadal odpowiada za właściwy
sposób jazdy.

Sterowność zostaje zachowana nawet przy
gwałtownym hamowaniu, dzięki czemu zwięk-
sza się aktywne bezpieczeństwo jazdy.

Dostosować sposób jazdy do sytuacji

ABS zapobiega blokowaniu się kół podczas ha-
mowania.

cach fizycznych możliwości, redukując moc sil-
nika i uruchamiając hamulce na poszczególnych
kołach.

Układ zapobiegający
blokowaniu kół ABS

Układy regulujące stabilność jazdy

Układy regulujące stabilność jazdy

DSC OFF i lampka kontrolna DSC gasną.

Lampki kontrolne i ostrzegawcze
W przypadku wyłączonego układu DSC na tab-
licy przyrządów widoczne będzie wskazanie
DSC OFF.
Na tablicy przyrządów wyświetlane jest wskaza-
nie TRACTION i świeci się lampka kontrolna
układu DSC.

Wyłączanie układu DTC
TRACTION i lampka kontrolna DSC
gasną.

Dynamiczna kontrola trakcji
DTC
W przypadku włączonej funkcji DTC na obroto-
mierzu widoczne będzie wskazanie TRACTION.
Lampka kontrolna świeci: dynamiczna
kontrola trakcji DTC jest włączona.

Układ DTC jest wariantem DSC, mającym za za-
danie zapewnienie optymalnej siły ciągu.
Układ ten zapewnia maksymalną siłę ciągu przy
ograniczonej stabilności jazdy w szczególnych
warunkach drogowych, np. na jezdniach pokry-
tych śniegiem.
Dlatego należy jechać z odpowiednią ostro-
żnością.
W poniższych, wyjątkowych sytuacjach może
być wskazane przejściowe uaktywnienie układu
DTC:
? Jazda po błocie pośniegowym lub na jezd-
niach pokrytych śniegiem.
? W celu rozkołysania samochodu, który utk-
nął lub w celu ruszenia na głębokim śniegu
lub luźnym podłożu.
? Jazda z łańcuchami przeciwślizgowymi.

Włączanie/wyłączanie dynamicznej
kontroli trakcji DTC
Po włączeniu dynamicznej kontrola trakcji DTC
dostępna jest maksymalna przyczepność na
luźnym podłożu. Program TRACTION* jest włą-
czony. Stabilność jazdy przy przyspieszaniu
i podczas jazdy na zakrętach jest ograniczona.

Włączanie układu DTC

Dynamic Drive*
Dynamic Drive redukuje ugięcie boczne nadwo-
zia, do którego dochodzi podczas ostrego po-
konywania zakrętów lub gwałtownych manew-
rów wymijania.
Stabilność i komfort jazdy zostają zwiększone
w każdych warunkach drogowych. Układ opiera
się na aktywnych stabilizatorach osi przedniej
i tylnej i dokonuje podczas jazdy ciągłej regulacji
w ułamkach sekund.

Programy
Układ obejmuje dwa różne programy.
Te programy wybiera się za pomocą układu kon-
troli dynamiki, patrz strona 110.

SPORT
Bardzo sportowe ustawienie pozwala na więk-
szą elastyczność jazdy.

NORMAL
Ustawienie z myślą o optymalnym komforcie
108
Te programy wybiera się za pomocą układu kon-
Bardzo sportowa regulacja amortyatorów po-
zwala na większą elastyczność jazdy.

Wyważone ustawienie pomiędzy programami
COMFORT i SPORT.

COMFORT
Ustawienie amortyzatorów z myślą o optymal-
nym komforcie jazdy.

Aktywny zintegrowany układ
kierowniczy*
Aktywny zintegrowany układ kierowniczy jest
połączeniem aktywnego układu kierowniczego
i układu kierowniczego tylnych kół.
W zależności od prędkości aktywny układ kie-
rowniczy zmienia kąt skrętu kół w odniesieniu do
ruchów kierownicy.
Przy prędkościach do ok. 60 km/h, np. podczas
jazdy na zakrętach, kąt skrętu kół zostaje
wzmocniony, przełożenie układu kierowniczego
staje się bardzo bezpośrednie.
Układ kierowniczy tylnych kół powoduje zwięk-
szenie zwrotności poprzez nieznaczny skręt tyl-

Inicjalizacja
W rzadkich przypadkach konieczna może być
inicjalizacja aktywnego zintegrowanego układu
kierowniczego.
torze centralnym zostanie wyświetlony
komunikat Check-Control. Podczas pracy silnika obracać równomier-
nie kierownicę kilkakrotnie do oporu w lewą
i w prawą stronę, dopóki lampka ostrzega-
wcza nie zgaśnie. Zlecić kontrolę układu, jeśli lampka ostrze-
gawcza nie zgaśnie po ok. 6 cyklach obra-
cania kierownicy lub ustawiona będzie skoś-
Jazda z łańcuchami śniegowymi
Należy pamiętać o tym, aby podczas jazdy z łań-
cuchami śniegowymi, patrz strona 283, układ
kierowniczy tylnych kół był wyłączony.

Programy

Układ obejmuje trzy różne programy.

W krytycznych sytuacjach aktywny zintegro-
wany układ kierowniczy może ustabilizować sa-
mochód poprzez precyzyjnie sterowanie przed-
nich i tylnych kół, zanim zareaguje kierowca, np.
podczas hamowania na jezdniach, na których
warunki z lewej i z prawej strony samochodu są
różne.

W zależności od stanu jezdni i sposobu jazdy
zwiększa się przez to dynamika jazdy i komfort
Tylne koła wychylane są w tym samym kierunku
co przednie.

Układ redukuje niepożądane ruchy samochodu
podczas dynamicznego sposobu jazdy lub na
nierównej nawierzchni.

Wraz ze wzrostem prędkości kąt skrętu kół jest
natomiast stopniowo redukowany.

Bardzo sportowe ustawienie zintegrowanego
układu kierowniczego pozwala na większą elas-
tyczność jazdy.

109
nych kół w kierunku przeciwnym do kół przed-
nich.

Dynamiczne sterowanie
amortyzatorów*

NORMAL

Obsługa programów

Ustawienie zintegrowanego układu kierowni-
czego z myślą o optymalnym komforcie jazdy.

Przycisk

DSC OFF

TRACTION

W razie awarii konieczne będą obszerniejsze ru-
chy kierownicy, podczas gdy przy większych
prędkość samochód reaguje czulej na ruchy kie-
rownicy.

SPORT+
Także działanie stabilizujące może zostać wyłą-
czone.
Jechać ostrożnie dalej.

Program

COMFORT*

W przypadku dynamicznego sterowania amor-
tyzatorów* dolny klawisz oznaczony jest jako
COMFORT.

Regulacja poziomu*

Automatyczna zmiana programu

W poniższych sytuacjach nastąpi automatyczna
zmiana na program NORMAL:

Regulacja poziomu zapewnia stałą wysokość
pojazdu wzgl. prześwit. W tym celu wysokość
pojazdu na tylnej osi utrzymywana jest przy
wszystkich stanach obciążenia na żądanym po-
ziomie.
Układ ten zapewnia stały komfort, ponieważ
pełne ugięcie sprężyny amortyzatora jest utrzy-
mywane na stałym poziomie we wszystkich sy-
tuacjach jazdy.

Wyświetlany jest komunikat Check-Control.
Regulacja poziomu zawieszenia uległa awarii.
Samochód będzie miał zmienione właściwości
jezdne lub wyraźnie ograniczony komfort jazdy.
Udać się do najbliższego Serwisu.

Układ kontroli dynamiki*
Za pomocą układu kontroli dynamiki można do-
stosowywać właściwości dynamiki jazdy samo-
chodu. W tym celu do wyboru jest kilka progra-
mów, które uruchamia się za pomocą obu
przycisków układu kontroli dynamiki.

? W razie awarii zintegrowanego aktywnego
układu kierowniczego*.
? W razie awarii dynamicznego sterowania
amortyzatorów*.
? W razie uszkodzenia opony.
? W przypadku włączenia regulowanego li-
mitu prędkości, patrz strona 104.

DSC OFF
W przypadku DSC OFF, patrz strona 107, sta-
bilność jazdy przy przyspieszaniu i podczas
jazdy na zakrętach jest ograniczona.

TRACTION
Funkcja TRACTION pozwala uzyskać maksy-
malną przyczepność na luźnym podłożu. Dyna-
miczna kontrola trakcji DTC, patrz strona 108,
jest włączona. Stabilność jazdy przy przyspie-
szaniu i podczas jazdy na zakrętach jest ograni-
Sportowa jazda na zoptymalizowanym podwo-
ziu przy ograniczonej stabilności jazdy.
Dynamiczna kontrola trakcji jest włączona.

110
Naciskać przycisk dopóty, dopóki na
obrotomierzu nie zostanie wyświetlone
wskazanie SPORT+ a na tablicy przyrządów nie
zapali się lampka kontrolna DSC.

W przypadku włączenia programu sportowego
wywoływana jest ta konfiguracja.

Ten program można skonfigurować indywidual-
nie.
Włączanie programu SPORT
Naciskać przycisk dopóty, dopóki na
wskazanie SPORT.

Konfigurowanie programu SPORT
Gdy wskazanie na monitorze centralnym, patrz
strona 112, jest aktywne, można dokonywać in-
dywidualnych ustawień programu sportowego.
Po uaktywnieniu programu sportowego wybrać
w wyświetlanym widoku &quot; Konfigurować tryb
SPORT &quot; i skonfigurować program.
Program sportowy można również skonfiguro-
wać przed jego włączeniem:
Uaktywnianie programu NORMAL
obrotomierzu nie zgaśnie wskazanie
programu.
W określonych sytuacjach nastąpi automa-
tyczna zmiana na program NORMAL, automa-
tyczna zmiana programu, patrz strona 110.

COMFORT*
nym komforcie jazdy przy zachowaniu maksy-
malnej stabilności jazdy.

Uaktywnianie programu COMFORT
wskazanie COMFORT.

Bardzo sportowe ustawienie podwozia pozwala
na większą elastyczność jazdy z maksymalną
stabilnością.

Wyważone ustawienie przy zachowaniu maksy-
SPORT

3. Skonfigurować program.

Wybrany program
Wybrany program wyświetlony
zostanie na obrotomierzu.

111
Na tablicy przyrządów wyświetlany jest symbol
SPORT+.

Włączanie programu SPORT+

2. &quot; Tryb SPORT &quot;

Kierowca przejmuje część zadań zmierzających
do stabilizacji jazdy.

Wybór programu
Po naciśnięciu na przycisk wy-
świetlona zostanie lista progra-
mów do wyboru.

Po zwolnieniu hamulca nożnego samochód bę-
dzie przytrzymywany przez ok. 2 sekundy.
W zależności od obciążenia lub podczas jazdy
z przyczepą samochód może lekko stoczyć się
do tyłu.
Bezzwłocznie ruszyć

Zmiany programu mogą być przez chwilę wy-
świetlane na monitorze centralnym.
W tym celu należy przeprowadzić następujące
ustawienie:

Po zwolnieniu pedału hamulca należy na-
tychmiast ruszyć, gdyż w przeciwnym razie po
upływie 2 sekund asystent ruszania nie będzie
już przytrzymywał samochodu i może zacząć się
on samoczynnie toczyć.?

3. &quot; Info Dyn. Driving Control &quot;

Asystent ruszania
Układ wspomaga kierowcę przy ruszaniu pod
górę. Nie ma potrzeby używania do tego celu
hamulca parkingowego. Zatrzymać samochód za pomocą hamulca
nożnego. Zwolnić pedał hamulca i bezzwłocznie ru-
szyć.

112
Aktywny tempomat z funkcją
Stop &amp; Go, ACC*

Przegląd przycisków

Nawet jeśli czas ruszenia pojazdu z przodu się
nieco wydłuży, wówczas przyspieszanie można
w łatwy sposób rozpocząć automatycznie.
Gdy droga z przodu jest wolna, nastąpi przy-
spieszenie do wybranej uprzednio prędkości za-
danej.
Będzie ona utrzymywana również na zjazdach,
może jednak zmniejszyć się na wzniesieniach,
jeśli moc silnika nie będzie wystarczająca.

Zapisywanie prędkości*

Zmniejszanie odstępu

Zapamiętywanie prędkości, zmienianie/
utrzymywanie

Zwiększanie odstępu

Wywołanie zapamiętanej prędkości

Włączanie/wyłączanie, przerywanie
działania tempomatu
Nacisnąć przycisk na kierownicy.
Lampki kontrolne na tablicy przyrządów świecą,
a znacznik na prędkościomierzu ustawiony zos-
tanie na aktualną prędkość.
Można korzystać z tempomatu.

Wyłączenie lub przerwanie pracy układu
Jeśli praca układu zostanie wyłączona lub
przerwana, wówczas konieczna będzie aktywna
ingerencja kierowcy w formie manewru hamo-
wania lub ominięcia, w przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo wypadku.?
W przypadku wyłączenia układu podczas po-
stoju należy równocześnie wcisnąć hamulec.
113

Jeśli poprzedzający samochód hamuje aż do za-
trzymania, układ może rozpoznać to w określo-
nych ramach. Jeśli poprzedzający samochód
ponownie ruszy z miejsca, samochód znów
przyspieszy po wykonaniu odpowiedniej czyn-
ności obsługi.

Układ utrzymuje odstęp automatycznie reduku-
jąc gaz, ewentualnie lekko hamując i znowu
przyspieszając, jeżeli tak samo zachowuje się
samochód z przodu.

Włączanie/wyłączanie układu, przerywanie
działania

Odstęp ten z uwagi na bezpieczeństwo zależny
jest od prędkości.

Odstęp, jaki układ utrzymuje od pojazdu jadą-
cego z przodu, może być regulowany.

Z pewnymi uwarunkowaniami układ samoczyn-
nie dostosowuje prędkość do jadącego wolniej
samochodu z przodu.

Za pomocą tego układu można wybrać prędkość
zadaną, którą samochód sam utrzymuje pod-
czas swobodnej jazdy.

Komfort jazdy

? W stanie aktywnym: nacisnąć przycisk dwu-
krotnie.
? W stanie przerwania: nacisnąć przycisk jed-
nokrotnie.
Wskaźniki gasną. Zapisana prędkość zadana
oraz wartość odstępu zostaną skasowane.

Przerywanie pracy układu
Nacisnąć przycisk w stanie aktywności
układu.
W przypadku przerwania pracy układu podczas
postoju należy równocześnie wcisnąć hamulec.
Ponadto układ przerywa pracę automatycznie,
gdy:
? Uruchomiony zostanie hamulec.
? Dźwignia sterująca przesunięta zostanie
z pozycji D.
? Włączona zostanie dynamiczna kontrola
trakcji DTC lub wyłączony układ DSC.
? Układ DSC wykonuje działania regulacyjne.
? Po zatrzymaniu samochodu odpięty zosta-
nie pas bezpieczeństwa i otwarte zostaną
drzwi kierowcy.
? Układ nie rozpozna przez dłuższy czas żad-
nych obiektów, np. na odcinkach o zniko-
mym natężeniu ruchu bez ograniczników
brzegowych.

Gdy układ jest włączony, bieżąca prędkość zos-
tanie utrzymana i zapisana jako prędkość za-
dana.
Zostanie ona wyświetlona na prędkościomierzu
i na chwilę na tablicy przyrządów, Wskazania na
tablicy przyrządów, patrz strona 116.
Przy utrzymywaniu lub zapisywaniu wartości dla
tempomatu uruchamiany jest w razie potrzeby
Zmienianie prędkości, utrzymywanie,
zapamiętywanie
Naciśnięcie dźwigni po przerwaniu pracy układu
umożliwia utrzymanie i zapisanie w pamięci ak-
tualnej prędkości. Uruchamiany jest przy tym
w razie potrzeby układ przeciwpoślizgowy DSC.
Dostosowanie prędkości zadanej
Prędkość zadaną należy dostosować do
warunków ruchu i w każdej chwili należy być go-
towym na hamowanie, w przeciwnym razie ist-
nieje zagrożenie wypadkowe.?
Różnice prędkości
Duże różnice prędkości w stosunku do sa-
mochodu jadącego z przodu, np. przy szybkim
zbliżaniu się do samochodu ciężarowego lub na-
głym wjechaniu innego pojazdu na nasz pas, nie
mogą być skompensowane przez układ.?

? Z powodu zabrudzonego czujnika radaro-
wego.

Utrzymywanie i zapamiętywanie
prędkości
Nacisnąć przycisk*.

dopóki nie zostanie ustawiona prędkość zadana.
Jeśli układ jest aktywny, wyświetlona prędkość
zostanie zapisana i osiągnięta, gdy droga będzie
wolna.

W stanie przerwania nacisnąć przełącznik.

? Każde naciśnięcie dźwigni do punktu oporu
zwiększa lub zmniejsza prędkość zadaną
o ok. 1 km/h.

114
Aby przyspieszyć należy na chwilę dodać
gazu, nacisnąć przycisk RES lub przełącz-
nik. Znacznik zmieni się ponownie na zielony
i pojazd będzie podążać za samochodem
poprzedzającym.

Zmniejszanie odstępu
Naciskać przycisk, dopóki nie zostanie
ustawiony żądany odstęp.

Przesuwające się paski na wskazaniu od-
stępu oznaczają, że pojazd z przodu ruszył.

Wybrany odstęp, patrz strona 116, wyświetlony
zostanie na tablicy przyrządów.

Samochód został wyhamowany aktywnie za po-
mocą hamulca aż do zatrzymania i stoi za innym
pojazdem:

ustawiony żądany odstęp.
Przywoływanie prędkości zadanej
i odstępu
Podczas jazdy
Nacisnąć na przycisk, gdy układ jest
włączony.
W następujących przypadkach zapamiętana
wartość prędkości zostanie skasowana i nie bę-
dzie możliwości jej ponownego wywołania:
? Po wyłączeniu układu.
? Po wyłączeniu zapłonu.

Nacisnąć przycisk, aby wywołać za-
pisaną prędkość zadaną. Zwolnić hamulec. Dodać na chwilę gazu, nacisnąć przycisk
RES lub przełącznik, gdy pojazd znajdujący
się z przodu ruszy.

Przełączanie tempomatu na tryb z/bez
regulacji odległości
Ruch pojazdów z przodu
Tempomat nie reaguje na ruch pojazdów
jadących z przodu, lecz utrzymuje zapisaną
prędkość. Należy wziąć po uwagę tę okolicz-
ność i reagować odpowiedni do sytuacji na dro-
dze, inaczej istnieje ryzyko wypadku.?
Przełączanie na tempomat prędkości:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk lub

Na postoju
Przed opuszczeniem samochodu należy
zabezpieczyć go przed stoczeniem się

Nacisnąć i przytrzymać przycisk.
Aby dokonać przełączenia z powrotem na ak-
tywny tempomat należy nacisnąć krótko na je-
den z dwóch przycisków.
115

Pojazd przed Państwa pojazdem rusza:

Odstęp należy dostosować do warunków
drogowych i atmosferycznych, w przeciwnym
razie może dojść do sytuacji zagrażającej wy-
padkiem. Należy przy tym zawsze zachowywać
przepisowy odstęp bezpieczeństwa.?

? Znacznik na prędkościomierzu świeci się
w kolorze pomarańczowym.

Wybór odstępu

Samochód został wyhamowany przez układ do
całkowitego zatrzymania.

Przytrzymać dźwignię w danej pozycji, aby po-
wtórzyć odpowiednią czynność.

nik pracuje a następnie zaciągnąć hamulec par-
kingowy. W przeciwnym razie samochód może
ruszyć.?

Wyszukiwanie

? Każde naciśnięcie dźwigni poza punkt oporu
o kolejne 10 km/h.

Komfort jazdy

Wskaźniki na tablicy przyrządów

Odległość do pojazdu z przodu
Wyświetlona zostanie wybrana odległość do po-
jazdu jadącego z przodu.
Wskazanie odległości
Odstęp 1

Odstęp 2
Wskazanie prędkości zadanej

Odległość do pojazdu z przodu

Symbol pojazdu

Ustawiany jest po włączeniu układu.
Odpowiada on mniej więcej połowie
wartości wskazania km/h w metrach.

Chwilowe wskazanie stanu

Odstęp 4

Odstęp 3

Prędkość zadana
Znacznik na prędkościomierzu
? Znacznik świeci na zielono:
układ jest aktywny.
? Znacznik świeci na pomarań-
czowo: praca układu została
przerwana.
? Znacznik nie świeci: układ jest wyłączony.
Wybrana prędkość zadana.

Praca układu została przerwana lub też
wyłączona została regulacja odstępu,
ponieważ naciśnięto pedał gazu, pod-
czas gdy nie został rozpoznany żaden
pojazd.
Regulacja odstępu została wyłączona,
ponieważ naciśnięto pedał gazu, i zos-
tał rozpoznany pojazd.
Przesuwające się paski: rozpoznany pojazd ru-
szył.

Jeśli na wyświetlaczu dla komunikatów CheckControl pojawi się wskazanie ---, wówczas
prawdopodobnie nie są spełnione warunki ko-
nieczne do pracy układu.

Wskaźnik na tablicy przyrządów:
Przełączanie tempomatu na tryb bez re-
gulacji odległości.
Przełączanie na aktywny tempomat z re-
gulacją odległości.

Urządzenia kontrolne i ostrzegawcze nie
zwalniają jednak kierowcy z odpowiedzialności
za dostosowanie prędkości zadanej i sposobu
jazdy do warunków drogowych.?
Symbol pojazdu świeci na pomarań-
czowo:
Rozpoznano samochód z przodu
Symbol pojazdu miga na pomarań-
Warunki wymagane dla pracy układu nie
są już spełniane.

116
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Pieszych lub innych powolnych uczestni-
ków ruchu drogowego.
? Czerwone światła.

Zakres prędkości
Optymalny zakres zastosowania to poszerzone
drogi ekspresowe oraz autostrady. Żądaną
prędkość można ustawić w zakresie od 30 km/
h do 180 km/h.
Układ można włączyć również podczas postoju.
Podczas użytkowania przestrzegać zawsze ok-
reślonej przepisami prędkości maksymalnej.
Po przełączeniu na regulację prędkości bez re-
gulacji odstępu można wybrać również wyższe
prędkości żądane.

Układ nie reaguje również na:

? Nieruchome obiekty.
? Ruch poprzeczny.
? Ruch z naprzeciwka.
Brak ostrzeżenia
Przy zbliżaniu się do stojącej lub bardzo
wolno poruszającej się przeszkody w pewnych
okolicznościach nie nastąpi ostrzeżenie. Należy
zareagować samodzielnie, gdyż inaczej wystąpi
niebezpieczeństwo wypadku.?

Pojazdy zmieniające pas ruchu

Wezwanie kierowcy do hamowania lub
ewentualnie do ominięcia przeszkody.

Układ nie zwalnia, jeżeli na tym samym pasie ru-
chu znajduje się nieruchoma przeszkoda, np.
pojazd przed czerwonym światłem lub pojazd
stojący jako ostatni w korku.

Symbol pojazdu miga na czerwono i roz-
lega się sygnał:

Zwalnianie

Układ został wyłączony, wykona jednak hamo-
wanie do chwili aktywnego przejęcia prowadze-
nia samochodu poprzez naciśnięcie hamulca
lub pedału gazu.

Jadące przed samochodem pojazdy dwuko-
łowe mogą np. nie zostać rozpoznane.
Ograniczona zdolność rozpoznawania in-
nych pojazdów
Ze względu na ograniczoną zdolność rozpozna-
wania innych pojazdów należy być zawsze czuj-
nym i odpowiednio reagować w celu uniknięcia
Pojazdy zmieniające pas ruchu
Jeżeli nagle na nasz pas wjedzie przed nas
pojazd z sąsiedniego pasa ruchu, układ może
w pewnych okolicznościach nie przywrócić sa-
modzielnie uprzednio wybranego odstępu. Do-
tyczy to także sytuacji, gdzie występuje duża
różnica prędkości w stosunku do jadącego
przed nami pojazdu, np. przy zbliżaniu się do
ciężarówki. W razie rozpoznania z całą pewnoś-
cią pojazdu jadącego z przodu układ wzywa kie-
rowcę do hamowania lub do ominięcia samo-
117

Zasięg widzenia układu i możliwość automa-
tycznego hamowania są ograniczone.

Pojazd jadący z przodu rozpoznany zostanie do-
piero wówczas, gdy całkowicie znajdzie się na
naszym pasie ruchu.

Zasięg widzenia

chodu. Należy zareagować samodzielnie, gdyż
inaczej wystąpi niebezpieczeństwo wypadku.?

Niespodziewana zmiana pasa ruchu

Jeśli samochód jadący z przodu zmieni niespo-
dziewanie pas, omijając stojący przed nim po-
jazd, wówczas kierowca musi sam zareagować,
ponieważ układ nie reaguje na stojące pojaz-
dów.

Jazda na zakrętach

Podczas zbliżania się do zakrętu układ, ze
względu na łuk zakrętu, może przez krótki czas
reagować na pojazdy na sąsiednim pasie. Ewen-
tualne zwolnienie samochodu można skompen-
sować dodając krótko gazu. Po zwolnieniu pe-
dału gazu układ znowu jest aktywny
i samodzielnie reguluje prędkość.

Ruszanie
W niektórych sytuacjach samochód nie będzie
mógł ruszyć automatycznie, np. na stromym
wzniesieniu i w przypadku innych nierówności
na drodze, lub gdy samochód ciągnie ciężką
przyczepę.

Czujniki radarowe
Jeżeli prędkość zadana jest za wysoka dla aktu-
alnego zakrętu, wówczas układ zmniejszy pręd-
kość na zakręcie, jednakże zakręty nie będą roz-
poznawane z wyprzedzeniem. Dlatego
w zakręty należy wjeżdżać ze stosowną pręd-
kością.
Na zakrętach, na skutek ograniczonego zakresu
widzenia układu, może dojść do sytuacji, w któ-
rych pojazd jadący z przodu nie jest już rozpo-
znawany lub jest rozpoznawany znacznie pó-
źniej.

Czujnik radarowy

Zanieczyszczony lub zasłonięty czujnik
Zanieczyszczony lub zasłonięty czujnik może
ograniczać rozpoznawanie innych pojazdów.
? W razie potrzeby oczyścić czujnik radarowy.
Szczególnie starannie należy usunąć przy
tym warstwy śniegu i lodu.
? Nie zakrywać pola widzenia czujnika radaro-
118
Wskazówka
Aby zredukować wpływy elektromagnetyczne,
konieczne jest prawidłowe zastosowanie.
Wartość standardowa SAR wynosi 2, 0W/kg,
testowana wartość produktu wynosi 0, 751 W/
kg.

Układ wysyła ostrzeżenia przy prędkościach po-
wyżej ok. 15 km/h w dwóch stopniach w przy-
padku ewentualnego niebezpieczeństwa kolizji.
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem naj-
echania dostępne jest również wówczas, gdy
tempomat jest wyłączony.

Deklaracja NCC:
1. Firmom lub osobom nieposiadającym upo-
ważnienia nie wolno, w przypadku urządzeń
radiowych o małej mocy, które uzyskały ho-
mologację typu, zmieniać częstotliwości,
podwyższać mocy lub też charakterystyki
oraz funkcji w stosunku do pierwotnego pro-
jektu.

Ostrzeżenie wstępne
Ostrzeżenie, np. w przypadku zarysowującego
się niebezpieczeństwa kolizji lub zbyt małego
odstępu do pojazdu jadącego z przodu.

Pilne ostrzeżenie z funkcją
wyhamowywania
Ostrzeżenie w przypadku bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa kolizji, gdy samochód zbliża się
z dość dużą prędkością, tak zwaną różnicą pręd-
kości, do innego obiektu.
Pilne ostrzeżenie zmusza do samodzielnej reak-
cji, zaś w przypadku niebezpieczeństwa kolizji,
z reguły wspierane jest hamowaniem.
119
Stopnie ostrzegania
3. Wymieniona wyżej,, komunikacja zgodna
z przepisami" odnosi się do komunikacji
zgodnej z przepisami telekomunikacyjnymi.
Urządzenia o niskiej mocy powinny być od-
porne na zakłócenia ze strony komunikacji
zgodnej z przepisami oraz urządzeń ISM.

W przypadku świadomego zbliżania się do
obiektu ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
najechania sygnalizowane jest później, aby
uniknąć zbędnych ostrzeżeń.

Uwzględniane są przy tym stacjonarne lub ru-
chome obiekty, jeśli znajdują się w zasięgu wi-
doczności radaru. Urządzenia radiowe o małej mocy nie mogą
zakłócać zgodnej z przepisami komunikacji
lub też bezpieczeństwa lotów. W przypadku
stwierdzenia takich zakłóceń należy bez-
zwłocznie wyłączyć urządzenie. W takich
przypadkach należy skontaktować się z pro-
ducentem i używać produktu tylko po usu-
nięciu problemu.

Jeśli układ ulegnie awarii, wyświetlany jest ko-
munikat Check-Control.

Ostrzeżenie przed
niebezpieczeństwem
najechania z funkcją
wyhamowania*

Układu nie można uaktywnić, gdy czujnik nie jest
prawidłowo ustawiony, np. w następstwie kolizji
podczas parkowania.

Hamowanie odbywa się z niewielką siłą hamo-
wania i jest ograniczone czasowo. Pojazd nie
zostanie zahamowany aż do zatrzymania.

? Ustawienie czasu wstępnego ostrzeżenia.

Hamowanie rozpocznie się tylko po włączeniu
układu przeciwpoślizgowego DSC, patrz
strona 107.

Te ustawienia nie mają wpływu na czas ostrze-
żenia, za pomocą którego aktywny tempomat*
wzywa kierowcę do reakcji lub hamowania.

Dostosowanie prędkość i sposoby jazdy
do warunków
Pilne ostrzeżenie nie zwalnia jednak kierowcy
z odpowiedzialności za dostosowanie prędkości
i sposobu jazdy do warunków na drodze.?
Hamowanie może zostać przerwane w następ-
stwie naciśnięcia pedału gazu lub aktywnego
skrętu kierownicy.
W przypadku holowania należy wyłączyć ostrze-
żenie przed niebezpieczeństwem najechania
z funkcją hamowania, aby uniknąć nieprawidło-
wego działania.
Funkcja wyhamowywania jest dezaktywowana,
gdy wyłączony zostanie układ przeciwpośliz-
gowy DSC lub Dynamiczna kontrola trakcji DTC.

Włączanie/wyłączanie funkcji
ostrzegania

? Włączanie/wyłączanie wstępnego ostrzeże-
echania może być wyświetlane na tablicy przy-
rządów, na wyświetlaczu Head-Up* i sygnalizo-
wane akustycznie.

Tablica przyrządów
Symbol pojazdu świeci na czerwono: os-
trzeżenie wstępne
lega się sygnał: pilne ostrzeżenie
ewentualnie do ominięcia przeszkody.
Dostosować prędkość i sposób jazdy do
warunków
Taka informacja nie zwalnia jednak kierowcy
i sposobu jazdy do warunków na drodze.?

Zachować uwagę

Nacisnąć przycisk
? Włączony: dioda świeci się.

Ze względu na ograniczenia układu może
się zdarzyć, że ostrzeżenie nie nastąpi, nastąpi
zbyt późno lub bez powodu. Dlatego należy być
zawsze czujnym i odpowiednio reagować w celu
uniknięcia wypadku.?

Zdolność widzenia czujnika radarowego i układu
ostrzegania przed niebezpieczeństwem naj-
echania jest ograniczona.

Konfiguracja wstępnego ostrzeżenia

Dlatego w niektórych sytuacjach ostrzeżenie
może nie nastąpić lub nastąpić z opóźnieniem.

Po włączeniu funkcji ostrzegania można ustawić
za pomocą iDrive następujące opcje:

Może np. dojść do niezauważenia następują-
cych obiektów:

120
Obsługa

? Pojazdy nagle pojawiające się na pasie ru-
chu.

Przegląd

? Powolny obiekt przy zbliżaniu się z dużą
prędkością.

? Jadące z przodu pojazdy dwukołowe.
? Piesi.

? Przy silnej mgle, opadach deszczu lub
śniegu.

działania

? Gdy czujnik radarowy jest zanieczyszczony
lub zasłonięty.

Czułość ostrzeżenia wstępnego

utrzymywanie

? Na ostrych łukach.

W przypadku czułego ustawienia ostrzeżenia
wstępnego może dochodzić do większej liczby
błędnych ostrzeżeń.

Prędkość, ustawiona za pomocą elementów ob-
sługi przy kierownicy, będzie utrzymywana.
W tym celu układ hamuje, jeżeli na stromym
zjeździe hamowanie silnikiem okaże się niewys-
tarczające.
Niekorzystne warunki
Nie należy korzystać z tego układu, jeżeli
niekorzystne warunki uniemożliwiają jazdę ze
stałą prędkością, np. :
? Na odcinkach z wieloma zakrętami.
? Przy silnym natężeniu ruchu.
? W przypadku obecności śniegu, deszczu,
lodu lub luźnego podłoża.
Może to spowodować utratę kontroli nad samo-
chodem, co w konsekwencji może prowadzić do
Nacisnąć przycisk.
? W stanie aktywnym: nacisnąć przycisk dwu-
Wskaźniki gasną. Skasowana zostanie zapamię-
tana prędkość.

121
Układ działa przy prędkościach powyżej ok.
30 km/h.

wiony na aktualną prędkość.

Tempomat

tuacjach funkcja może działać z ograniczeniami:

Ograniczenia w działaniu funkcji

gdy:

nieje zagrożenie wypadkowe.?

? Uruchomiony zostanie hamulec.
? Dźwignia sterująca przesunięta zostanie
trakcji lub wyłączony układ DSC.

aktualnej prędkości
wolna.
? Każde naciśnięcie dźwigni do punktu oporu
o ok.
? Każde naciśnięcie dźwigni poza punkt oporu
W stanie przerwania nacisnąć przełącznik.
i na chwilę na tablicy przyrządów, wskazania na
prędkościomierzu, patrz strona 123.
Zmienianie, utrzymywanie prędkości

? Nacisnąć dźwignię do punktu oporu i przy-
trzymać: samochód przyspiesza bez ko-
nieczności wciskania pedału gazu. Po zwol-
nieniu dźwigni utrzymana zostanie
osiągnięta prędkość. Naciśnięcie poza
punkt oporu powoduje mocniejsze przy-
spieszanie samochodu.

Wywoływanie prędkości zadanej
Zapamiętana prędkość zostanie ponownie
osiągnięta i utrzymana.

umożliwia również utrzymanie i zapisanie w pa-
mięci aktualnej prędkości.

122
Pomiar
Do pomiaru służą czujniki ultradźwiękowe roz-
mieszczone w obu zderzakach.
Zasięg wynosi ok. 2 m.

przerwana.

Chwilowe wskazanie na prędkościomierzu:
Wybrana prędkość zadana

Jeśli na chwilę wyświetlone zostanie wskazanie
---, wówczas prawdopodobnie nie są spełnione
warunki konieczne do pracy układu.

Czujnik parkowania PDC*
Dodatkowo do czujnika parkowania PDC można
włączyć kamerę cofania*, patrz strona 126.

Obserwować dodatkowo sytuację na dro-
dze
Układ PDC nie zwalnia kierowcy od obowiązku
własnej oceny sytuacji na drodze. Sytuację na
drodze, panującą wokół pojazdu należy dodat-
kowo kontrolować bezpośrednio wzrokiem. W
przeciwnym razie mogłoby dojść do wypadku
z powodu np. uczestników ruchu lub przedmio-
tów, które znajdują się poza zasięgiem czujni-
ków PDC.
Głośne źródła dźwięku w pojeździe i poza samo-
chodem mogą zagłuszyć sygnał dźwiękowy
PDC.?
Unikać szybkiej jazdy z PDC
Należy unikać szybkiego zbliżania się do
obiektów.
Unikać szybkiego ruszania, gdy układ PDC nie
jest jeszcze aktywny.
Z powodu uwarunkowań fizycznych układ móg-
łby uruchomić ostrzeżenie za późno.?

Granice pomiaru ultradźwiękowego
Rozpoznanie przeszkody może być obarczone
błędami ze względu na fizyczne granice pomiaru
ultradźwiękowego, np. :

PDC jest układem wspomagającym kierowcę
podczas parkowania. Powolne zbliżanie się do
jakiegoś obiektu przed lub za samochodem syg-
nalizowane jest przez:

? W przypadku dyszla lub zaczepu holowni-
czego.

? Sygnały dźwiękowe.

? W przypadku niskich obiektów.

? W przypadku cienkich przedmiotów
w kształcie klina.

? Wskazanie optyczne.
123
1

? W przypadku środkowych czujników z tyłu
przy ok. 1, 50 m.

Wyszukiwanie

? W przypadku czujników z przodu* oraz obu
czujników narożnikowych z tyłu przy
ok. 60 cm.

Sygnalizacja akustyczna następuje dopiero:

Komfort jazdy

? W przypadku obiektów z narożnikami i os-
trymi krawędziami.

Włączanie/wyłączanie ręczne

Także już rozpoznane i wskazane, nisko poło-
żone obiekty, np. krawędzie chodnika, mogą
znaleźć się w martwym polu czujników zanim lub
nawet już po tym, jak rozlegnie się ciągły dźwięk.
Wyżej położone, wystające obiekty, jak np. wy-
stępy ściany, mogą pozostać nierozpoznane.

Błędne ostrzeżenia
W następujących warunkach układ PDC może
sygnalizować ostrzeżenie, mimo iż w polu wi-
dzenia czujników nie znajduje się żadna prze-
szkoda:
? Podczas silnych opadów deszczu.
? W przypadku silnego zanieczyszczenia lub
oblodzenia czujników.
? Gdy czujniki są zaśnieżone.
? Gdy nawierzchnia jezdni jest szorstka.
? W dużych prostokątnych budynkach o gład-
kich ścianach, np. garażach podziemnych.
? Przy obecności dużej ilości spalin.
? W przypadku obecności innych źródeł ul-
tradźwięków, np. zamiatarek, parowych
urządzeń czyszczących lub neonówek.
? Gdy osłona zaczepu holowniczego jest
krzywo założona.

Jazda z przyczepą
Tylne czujniki nie mogą dostarczyć użytecz-
nego pomiaru. Z tego powodu nie aktywują się.
Włączanie automatyczne
Podczas pracy silnika przesunąć dźwignię ste-
rującą w położenie R.

Tony sygnałów dźwiękowych
Zbliżanie się od obiektu sygnalizowane jest
dźwiękiem przerywanym, odpowiednio do po-
łożenia. Jeżeli wykryty zostanie obiekt z lewej
strony za samochodem, dźwięk rozlega się z le-
wego głośnika z tyłu.
Im mniejsza odległość do obiektu, tym krótsze
będą przerwy.
Jeżeli odległość od rozpoznanego obiektu jest
mniejsza, niż ok. 30 cm, rozlega się dźwięk
Jeśli obiekty znajdują się zarówno przed jak i za
samochodem, rozlega się na zmianę dźwięk
Przerywany sygnał zostanie wyłączony po ok.
3 sekundach:
? Jeśli samochód stoi przed obiektem, który
został rozpoznany tylko przez jeden czujnik
narożnikowy.
? Jeśli samochód jedzie wzdłuż ściany.
Sygnał dźwiękowy zostanie wyłączony:

Automatyczne wyłączanie

? Jeżeli pojazd oddali się od obiektu o ponad
ok. 10 cm.

Układ wyłączy się a dioda zgaśnie:

? Wrzucone zostanie położenie P.

? Podczas jazdy w przód po ok. 50 m.
? Podczas jazdy w przód powyżej ok. 36 km/
h.
W razie potrzeby należy z powrotem włączyć
Regulacja głośności
Głośność sygnału dźwiękowego PDC, patrz
strona 199, można ustawiać.

124
Ustawienie to zapisane zostanie dla używanego
Prezentacja w przybliżeniu
W lewej części ekranu przedstawiany jest sa-
mochód w powiększeniu.

Na monitorze centralnym powierzchnie przed
i za samochodem wyświetlane będą jako zakre-
skowane. Układ PDC uległ awarii. Zlecić kon-
trolę układu.
Aby zapewnić pełną funkcjonalność układu:
? Utrzymywać czujniki w czystości i usuwać
ewentualne oblodzenie.
? Podczas mycia myjką wysokociśnieniową
nie należy kierować strumienia wody na
czujniki w sposób ciągły i zachować odstęp
co najmniej. 30 cm.

Kamera Surround View*
? Włączony bieg do jazdy w przód lub położe-
nie skrzyni biegów D: przednia część samo-
chodu.
? Włączony bieg wsteczny lub położenie
skrzyni biegów R: tylna część samochodu.

Włączyć kamerę cofania poprzez iDrive

Kamera Surround View obejmuje swoim działa-
niem następujące systemy:
? Kamera cofania, patrz strona 126.
? Kamera Side View, patrz strona 130.
? Kamera Top View, patrz strona 128.
Kamera ta wspomaga kierowcę podczas parko-
wania, manewrowania i zapewnia lepszą wi-
doczność przy wyjazdach i na skrzyżowaniach.

Gdy układ PDC jest włączony:
1. Wybrać
&quot; Kamera cofania &quot; symbol na
monitorze centralnym.

Jeśli ostatnio wybrany był widok z kamery cofa-
nia, to zostanie on teraz ponownie wyświetlony.
W celu przełączenia na PDC:

Na tablicy przyrządów pojawi się komunikat
Check-Control, patrz strona 84.

Wskazanie zostanie wyświetlone, gdy tylko
czujnik parkowania PDC zostanie uruchomiony.

Zbliżanie się do obiektu może być wyświetlane
na monitorze centralnym. Bardziej oddalone
obiekty widać na nim jeszcze zanim rozlegnie się
sygnał.

&quot; Kamera cofania &quot;

125
Ostrzeżenie optyczne

Wyświetlony zostanie obraz z kamery cofania.
Kamera cofania*

Kamera cofania wspomaga kierowcę podczas
parkowania i manewrowania tyłem. Strefa za sa-
mochodem wyświetlana jest w tym celu na mo-
nitorze centralnym.

Sytuację na drodze, panującą wokół pojazdu na-
leży dodatkowo kontrolować bezpośrednio
wzrokiem. W przeciwnym razie mogłoby dojść
do wypadku z powodu np. uczestników ruchu
lub przedmiotów, które znajdują się poza zasię-
giem obrazu z kamery cofania.?
Rozpoznawanie obiektów

Na monitorze centralnym zostanie wyświetlone
wskazanie PDC.
Włączanie kamery cofania za pomocą iDrive,
patrz strona 128.

Wyżej położone, wystające obiekty, jak np.
występy ściany, mogą nie zostać rozpoznane
przez kamerę cofania.?

Funkcje asystenta

Włączanie automatyczne

? Kamera cofania jest włączona.

rującą w położenie R.
Obraz z kamery cofania zostanie wyświetlony,
jeśli układ został uruchomiony za pomocą iDrive.

Warunek działania
? Tylna klapa jest całkowicie zamknięta.

Linie pasa ruchu

Automatyczne wyłączanie
Układ wyłączy się a dioda zgaśnie:
? Podczas jazdy w przód po przejechaniu od-
cinka ok. 10 m.
? Podczas jazdy w przód z prędkością powy-
żej ok. 15 km/h.
układ.

? Mogą być wyświetlane na obrazie kamery
cofania po ustawieniu dźwigni sterującej
w położeniu R.
? Pomagają oszacować przestrzeń potrzebną
do zaparkowania i manewrowania na równej
nawierzchni.
? Są zależne od aktualnego kąta skrętu kie-
rownicy i są ciągle dostosowywane podczas
wykonywania ruchów kierownicą.

126
2. Skręcić kierownicę w taki sposób, aby linia
pasa ruchu pokryła się z odpowiednią linią
średnicy zawracania.

Parkowanie z użyciem linii pasa ruchu
i linii średnicy zawracania
1. Ustawić samochód w taki sposób, aby linie
średnicy zawracania wskazywały w ograni-
czenie luki na parkingu.

? W widoku kamery cofania wyświetlane
mogą być przestrzenne oznaczenia.
Ich odwzorowanie kolorystyczne odpowiada oz-
naczeniom układu PDC. Ułatwia to ocenę od-
ległości do wyświetlanego obiektu.

Zbliżenie zaczepu holowniczego*
Aby ułatwić dołączenie przyczepy, można wy-
świetlić w zbliżeniu widok na zaczep holowniczy.

Odległość przyczepy do zaczepu holowniczego
można ocenić przy pomocy dwóch statycznych
półokręgów.

127
Wyświetlanie linii pomocniczych do parkowania,
Rozrywka

? Gdy kierownica zostanie skręcona, wy-
świetlana będzie tylko jedna linia średnicy
zawracania.

Komunikacja

? Przedstawiają przebieg najmniejszej możli-
wej średnicy zawracania na równej na-
wierzchni.

Oznaczenie przeszkód

Wyszukiwanie

? Mogą zostać wyświetlone na obrazie z ka-
mery cofania.

Linie średnicy zawracania

Linia dokowania, zależna od kąta skrętu kierow-
nicy, pomoże kierowcy nakierować zaczep ho-
lowniczy na przyczepę.
Funkcja zoom może zostać uaktywniona, gdy
kamera jest włączona.
Wyświetlanie zaczepu holowniczego za pomocą
iDrive, patrz strona 128.

Uaktywnianie funkcji asystenta
Równocześnie aktywnych może być klika funk-
cji asystenta kierowcy.

Gdy kamera cofania jest włączona:
&quot; Jasność &quot;

2. Obracać kontroler, aż wybrane będzie żą-
dane ustawienie; następnie nacisnąć na
kontroler.

Kontrast
&quot; Kontrast &quot;

Funkcja zoom zaczepu holowniczego może zos-
tać włączona tylko oddzielnie.

Wyświetlanie linii pomocniczych do
parkowania

&quot; Linie pomocn. parkowania &quot;

2.
Wyświetlone zostaną linie pasa ruchu i linie
Wyświetlanie oznaczenia przeszkód
&quot; Oznakowanie przeszkód &quot;

Wyświetlone zostaną przestrzenne oznaczenia.

Wyświetlanie zbliżenia zaczepu
holowniczego*
Czyszczenie obiektywu, patrz strona 310.

&quot; Przybliżenie na hak holow. &quot;

Wyświetlone zostanie zbliżenie zaczepu holow-
niczego.

Włączanie kamery cofania za pomocą
Obiektyw kamery znajduje się w klamce tylnej
klapy. Zanieczyszczenie obiektywu może mieć
wpływ na jakość obrazu.

Kamera Top View*
Kamera Top View wspomaga kierowcę podczas
parkowania i manewrowania. W tym celu na mo-
nitorze centralnym wyświetlany jest obraz strefy
przydrzwiowej samochodu oraz jezdni.

Rejestrowanie
Do rejestrowania obrazu służą dwie kamery
wbudowane w lusterka zewnętrzne oraz kamera
cofania.
Zasięg wynosi:

128
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Z boku ok.

Włączanie/wyłączanie ręczne
Przegląd

? Z tyłu ok.
Przeszkody do wysokości lusterek zewnętrz-
nych będą rozpoznawane.

Ograniczenia działania tej funkcji

? Przy otwartych drzwiach.
? Przy złożonym lusterku zewnętrznym.

? Przy złych warunkach oświetleniowych.

? Włączony: dioda świeci się.

W niektórych z podanych powyżej sytuacji wy-
świetlany jest komunikat Check-Control.

? Wyłączony: dioda gaśnie.

giem obrazu z kamery.?

Jeśli wyświetlany jest obraz z kamery Top View,
za pomocą iDrive włączyć kamerę cofania, patrz
strona 130.

na monitorze centralnym.
Po rozpoznaniu niewielkiego odstępu do
obiektu zgodnie ze wskazaniem PDC wyświet-
lany jest czerwony pasek przed samochodem.

Nawigacja

? Przy otwartej tylnej klapie.

W podanych poniżej sytuacjach, kamera Top
View nie może być wykorzystana:

Włączanie automatyczne

cinka ok.

Wskazanie zostanie wyświetlone, gdy tylko ka-
mera TopView zostanie uruchomiona.

? Podczas jazdy w przód z prędkością powy-
żej ok. 36 km/h.

W celu przełączenia na kamerę Top View:

1. Wybrać symbol
&quot; Kamera cofania &quot; na
monitorze centralnym.
129

Automatyczne wyłączanie

Obrazy z kamery Top View i z PDC zostaną wy-
świetlone, jeśli układ został uruchomiony za po-
mocą iDrive.

Wskazanie na monitorze centralnym

Kamery

Włączyć kamerę cofania poprzez iDrive
Włączyć kamerę cofania poprzez
Gdy kamera Top View jest włączona:
Gdy kamera Top View jest włączona:

Obiektywy kamer Top View umieszczone są na
dole w obudowach lusterek zewnętrznych. Za-
nieczyszczenie obiektywu może mieć wpływ na
jakość obrazu.

Kamera Side View*

Kontrast

Kamera z bocznym widokiem Side View umoż-
liwia odpowiednio wczesny widok na ruch po-
przeczny w wyjazdach i na skrzyżowaniach o og-
raniczonej widoczności. Uczestnicy ruchu,
którzy zasłonięci są przez przeszkody znajdu-
jące się z boku, zauważani są z miejsca kierowcy
zazwyczaj bardzo późno. Aby poprawić tę wi-
doczność, dwie kamery w przedniej części sa-
mochodu obserwują ruch drogowy, odbywający
się z boku.

Wyświetlanie linii pasa ruchu i linii
średnicy zawracania
? Statyczna, czerwona linia średnicy zawraca-
nia sygnalizuje, ile potrzeba miejsca z boku
na wykonanie pełnego skrętu kół.
? Zmienne, zielona linia pasa ruchu wspo-
maga kierowcę w ocenie niezbędnej bocz-
nej przestrzeni.
Linia pasa ruchu zależna jest od aktualnego
kąta skrętu kierownicy i jest ciągle dostoso-
wywana podczas ruchu kierownicy.
Zasięg obserwacji kamer wynosi maks. 100 m.

Obraz z obu kamer wyświetlany będzie równo-
cześnie na monitorze centralnym.
Sytuację na drodze, panującą wokół pojazdu na
wyjazdach o ograniczonej widoczności należy
dodatkowo kontrolować bezpośrednio wzro-
kiem. W przeciwnym razie mogłoby dojść do
wypadku z powodu np. uczestników ruchu lub
przedmiotów, które znajdują się poza zasięgiem

130
Układ wyłącza się: przy prędkości powyżej ok.
15 km/h.
Asystent parkowania*

Linie pomocnicze przy dolnej krawędzi obrazu
przedstawiają pozycję przodu samochodu.

Gdy kamery z bocznym widokiem Side View są
włączone:
Ruch drogowy, odbywający się z boku, wyświet-
lony zostanie na monitorze centralnym.

Zanieczyszczenie obiektywu może mieć wpływ
na jakość obrazu.

Układ wspomaga kierowcę przy bocznym par-
kowaniu równolegle do jezdni.
Czujniki ultradźwiękowe mierzą wolną prze-
strzeń do parkowania po obu stronach samo-
Układ asystenta parkowania wykonuje oblicze-
nia dla uzyskania optymalnej linii parkowania
131

Oba obiektywy kamer znajdują się z boku w zde-
rzaku.

włączone:

obrazu z kamer z bocznym widokiem Side
View.?

i przejmuje podczas manewru kierowanie samo-
chodem.

Podczas parkowania przestrzegać dodatkowo
optycznych i akustycznych sygnałów czujnika
parkowania PDC oraz asystenta parkowania,
odpowiednio dodając gazu lub hamując.

Elementem asystenta parkowania jest czujnik
parkowania PDC*, patrz strona 123.
Asystent parkowania nie zwalnia z osobis-
tej odpowiedzialności podczas parkowania.
Należy obserwować wolne miejsce do parkowa-
nia oraz operację parkowania i w razie potrzeby
ingerować, w przeciwnym razie istnieje niebez-
pieczeństwo stłuczki.?

Warunki
Do zmierzenia wolnej przestrzeni do
parkowania
? Jazda w przód z prędkością do ok. 35 km/h.
? Maksymalny odstęp do rzędu zaparkowa-
nych pojazdów: 1, 5 m.

Odpowiednia wolna przestrzeń do
parkowania
? Luka pomiędzy obiektami, której długość
minimalna wynosi w każdym przypadku ok.
1, 5 m.
? Długość minimalna: długość własna pojazdu
plus ok. 1, 2 m.
? Głębokość minimalna: ok. 1, 5 m.

Dla manewru parkowania
Zamknięte drzwi.

Dioda świeci się.
Asystent parkowania jest automatycznie ak-
tywowany.
Na monitorze centralnym wyświetlany jest ak-
tualny status wyszukiwania wolnego miejsca do
zaparkowania.

Za pomocą włączenia wstecznego
biegu
Wrzucić bieg wsteczny lub ustawić dźwignię
sterującą w pozycję R*.
zaparkowania.
Aktywowanie: wybrać symbol
&quot; Asystent
parkowania &quot; na monitorze centralnym.

Status systemu
Kolor szary: system nie jest do-
stępny.
Kolor biały: system dostępny, ale nie
jest aktywny.
System aktywny.

132
Manewr parkowania aktywny.
Nastąpiło przejęcie kierowania.

Status wyszukiwania wolnego miejsca
do parkowania

Sytuację wokół pojazdu należy dodatkowo kon-
trolować wzrokowo, ponieważ w przeciwnym ra-
zie istnieje niebezpieczeństwo wypadku.?
1. Włączyć lub w razie potrzeby uaktywnić
asystenta parkowania.
Status wyszukiwania wolnego miejsca do
parkowania jest wskazywany na monitorze
centralnym. Należy wykonywać polecenia widoczne na
Zakończenie manewru parkowania wy-
świetlone zostanie na monitorze central-
nym. W razie potrzeby samodzielnie skorygować
pozycję parkowania.

? Kolor szary, strzałka 1: wyszukiwanie wol-
nego miejsca do parkowania.
? Kolor niebieski, strzałka 2: znaleziono odpo-
wiednie miejsce do parkowania.
W przypadku aktywnego manewru parko-
wania samochód zostanie zaparkowany na
znalezionym miejscu.
? Brak wskazań: bez wyszukiwania wolnego
miejsca do parkowania.

Wskazówki
? Asystent parkowania przejmuje kierowanie
samochodem, dopóki wyświetlany jest
symbol aktywnego manewru parkowania.
? System wykonuje manewry, aby zaparko-
wać w sposób optymalny przy mniejszej
ilości wolnego miejsca.
? Aby osiągnąć optymalną pozycję parkowa-
nia, należy zaczekać do automatycznego
manewru po zmianie biegu po zatrzymaniu.

133
kowania.

Głośne źródła dźwięku na zewnątrz i wewnątrz
pojazdu mogą zagłuszyć sygnał dźwiękowy
asystenta parkowania lub czujnika parkowania
PDC.

Kolor niebieski: system aktywny.
Dostępne wolne miejsce do par-

dze

Kolor szary: system nie jest ak-
tywny. Wyszukiwanie miejsca do
tej odpowiedzialności podczas parkowania.

Parkowanie przy użyciu asystenta
Komfort jazdy

? Podczas parkowania na wolnych miejscach
po stronie kierowcy musi być włączony od-
powiedni kierunkowskaz.

Anulowanie ręczne
Działanie asystenta parkowania można w każdej
chwili przerwać.
? Przytrzymać kierownicę i pokierować pojaz-
dem samodzielnie.

Zmiana wolnego miejsca do parkowania
Zmiany zmierzonego już wolnego miejsca
do parkowania nie są przez system uwzględ-
niane.
Dlatego należy być zawsze czujnym i odpowied-
nio reagować w celu uniknięcia wypadku.?
Przewożenie ładunków

? Wybrać
&quot; Wyłącz asystenta
parkowania &quot; symbol na monitorze central-
nym.

Ładunki, które wystają poza obręb po-
jazdu nie są uwzględniane przez system pod-
czas manewru parkowania.

Automatyczne przerywanie

nio reagować w celu uniknięcia wypadku.?

System przerywa automatycznie:
? Przy prędkości powyżej ok. 10 km/h.

Brak wsparcia podczas parkowania

? W przypadku jazdy po ośnieżonej lub śliskiej
powierzchni.

Asystent parkowania nie wspomaga manewru
parkowania w następujących sytuacjach:

? W przypadku otwartych drzwi.

? Na ostrych łukach.

Na monitorze centralnym wyświetlony zostanie
komunikat.

? Podczas jazdy z przyczepą.

Kontynuowanie
Przerwany manewr parkowania można konty-
nuować.
Należy wykonywać polecenia widoczne na mo-
System może zostać wyłączony przez:
?

Nacisnąć przycisk.

? Wyłączenie zapłonu.

Wyświetlany jest komunikat Check-Control,
patrz strona 84.
Nastąpiła awaria układu asystenta parkowania.
tuacjach funkcja może działać z ograniczeniami:
? W przypadku zabrudzenia lub oblodzenia
czujników.
? Na nierównej nawierzchni, np. na drogach
szutrowych.
? W przypadku nagromadzenia liści lub śniegu
na miejscu do parkowania.

ultradźwiękowego, np. :
? W przypadku dyszla lub zaczepu holowni-
czego.
? W przypadku cienkich przedmiotów
w kształcie klina.

134
Czujniki ultradźwiękowe, służące do mierzenia
miejsc do parkowania, znajdują się w bocznych
kierunkowskazach.
co najmniej 30 cm.

Night Vision z systemem
rozpoznawania osób*
Night Vision z systemem rozpoznawania osób
jest układem noktowizyjnym.
Kamera na podczerwień obserwuje strefę przed
samochodem, a obraz wyświetlany jest na mo-
Wyświetlane jest promieniowanie cieplne
obiektów w polu widzenia kamery.
Cieplejsze obiekty wyświetlane są przy tym
w barwach jaśniejszych, a chłodne obiekty
w barwach ciemniejszych.
Zdolność rozpoznawania zależna jest od różnicy
temperatur w stosunku do tła oraz własnego
promieniowania cieplnego obiektu, oznacza to,
że obiekty o niewielkiej różnicy temperatur
w stosunku do otoczenia lub obiekty o słabym
promieniowaniu cieplnym rozpoznawane są
z pewnymi ograniczeniami.
Ze względów bezpieczeństwa obraz wyświet-
lany jest przy prędkościach powyżej ok. 5 km/h
i niewielkiej jasności otoczenia tylko przy włą-
czonych światłach mijania.
W określonych odstępach czasu na ułamki se-
kund wyświetlony zostanie obraz nieruchomy.

Wyświetlany jest przy tym obraz termowizyjny.
Układ posiada zintegrowany system rozpozna-
wania osób, który potrafi rozpoznawać pieszych
i rowerzystów. Układ rozpoznaje obiekty o od-
powiedniej ciepłocie i ludzkich kształtach.

135
Obraz termowizyjny

Czujniki ultradźwiękowe

Night Vision nie zwalnia kierowcy od obo-
wiązku własnej oceny warunków widoczności
i sytuacji na drodze. Widoczność przed samo-
chodem oraz dostosowanie prędkości do rze-
czywistych warunków na drodze musi być pod-
stawą podejmowanych decyzji, w przeciwnym
razie istnieje ryzyko niebezpieczeństwa.?

Komunikacja

? W przypadku obiektów z narożnikami i os-
Wyszukiwanie

? W przypadku znajdujących się wyżej, wysta-
jących obiektów, np. występów ścian lub ła-
dunku.

Rozpoznawanie osób

Ostrzeżenie w razie zagrożenia osób

System rozpoznawania osób i ostrzegania działa
tylko w ciemności i tylko wtedy, gdy wyświetlany
jest również obraz termowizyjny.
Układ rozpoznaje obiekty o odpowiedniej cie-
płocie i ludzkich kształtach.

Jeżeli system rozpozna osobę w zdefiniowanym
obszarze przed pojazdem i będzie groziła kolizja
z tą osobą, na monitorze centralnym i na wy-
świetlaczu Head-Up zostanie wyświetlony sym-
bol ostrzegawczy*.

Rozpoznane przez układ osoby mają kolor żół-
tawy.

Mimo, że oceniane są kształt i promieniowanie
cieplne, niewykluczone są błędne ostrzeżenia.

Przy dobrych warunkach zewnętrznych układ
rozpoznawania osób może działać w zakresie
odległości rzędu od ok. 15 m do ok.

Obszar ostrzegania przed
samochodem

Wpływ otoczenia może ograniczyć dostępność
systemu rozpoznawania osób.
Jeśli system rozpoznawania osób nie jest do-
stępny, wówczas na obrazie termowizyjnym wy-
świetlony zostanie odpowiedni symbol.
Jeśli funkcja będzie z powrotem dostępna, sym-
bol zgaśnie.

Obszar ostrzegania przed samochodem składa
się z dwóch stref.
? Strefa centralna 1, bezpośrednio przed sa-
mochodem.
? Strefa rozszerzona 2 z prawej i z lewej
strony.
Cała strefa podąża za kierunkiem jazdy samo-
chodu odpowiednio do kąta skrętu kierownicy
i zmienia wraz z prędkością samochodu. Wraz ze
wzrostem prędkości strefa staje się np. dłuższa
i szersza.

Ten symbol wyświetlany jest, jeśli
w centralnej strefie, strzałka 1, bezpo-

136
Włączanie/wyłączanie

Wskazanie na wyświetlaczu Head-Up*

w strefie rozszerzonej, strzałka 2, rozpo-
znana osoba porusza się z prawej lub
z lewej strony w kierunku strefy centralnej.

? Po mechanicznym oddziaływaniu na sys-
tem, np. po wypadku.

Ostrzeżenie jest wyświetlane na wy-
świetlaczu Head-Up oraz równocześnie
na monitorze centralnym. Wyświetlany
symbol może być różny w zależności od rozpo-
znanej osoby. W przypadku rozpoznania osób
w centralnej strefie wielkość symbolu oznacza
dodatkowo odległość od osoby.

Ograniczenia zasadnicze

Funkcja Night Vision z systemem rozpoznawa-
nia osób nie jest dostępna dla tylnego ekranu*.

pracuje z ograniczeniami:

Ustawienia poprzez iDrive

? Przy bardzo wysokich temperaturach zew-
nętrznych.

Granice systemu rozpoznawania osób
Zwierzęta nie będą rozpoznawane przez system
rozpoznawania osób, nawet jeśli będą dobrze
widoczne na obrazie. Wywołać żądany punkt menu.
?

&quot; Jasność &quot;

?

&quot; Kontrast &quot;

?

&quot; Rozpoznawanie osób &quot;

Ograniczone rozpoznawanie osób:

Mobilność

? W przypadku osób całkowicie lub częściowo
zasłoniętych, szczególnie gdy zasłonięta
jest głowa.
? W przypadku osób, które nie znajdują się
w pozycji wyprostowanej, np. w przypadku
osób leżących.
? Rowerzyści na rowerach niekonwencjonal-
nych, np. rowerach do jazdy w pozycji leżą-
cej.

Rozrywka

? Przy silnej mgle, opadach deszczu lub
1. Uruchomić Night Vision z systemem rozpo-
znawania osób.

Komunikacja

? Gdy kamera jest zanieczyszczona lub szyba
ochronna uszkodzona.

Gdy włączona jest funkcja Night Vision:

Deszcz, zanieczyszczenia, śnieg lub lód mogą
ograniczać działanie kamery.
137

Wyszukiwanie

? Na stromych wierzchołkach lub spadkach
i na ostrych zakrętach.

średnio przed samochodem rozpoznana zosta-
nie jakaś osoba.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych ka-
mera podgrzewana jest automatycznie.

Przy oczyszczaniu reflektorów automatycznie
oczyszczana będzie również kamera.
Wyświetlacz Head-Up*
Układ wyświetla ważne informacje w polu wi-
dzenia kierowcy, np. prędkość jazdy.
W ten sposób kierowca może odbierać te infor-
macje, nie odrywając wzroku od drogi.

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu*

Prędkość zadana

? Określona pozycja siedząca kierowcy.

System nawigacji*

? Przedmioty leżące na pokrywie wyświetla-
cza Head-Up.

Prędkość

Widoczność wyświetlacza
Na zdolność rozpoznawania informacji wyświet-
lanych na wyświetlaczu Head-Up mają wpływ:

? Okulary przeciwsłoneczne z pewnymi fil-
trami polaryzacyjnymi.
? Mokra jezdnia.
? Niekorzystne warunki oświetleniowe.
Jeśli obraz przedstawiony będzie w sposób roz-
ciągnięty, wówczas należy zlecić kontrolę pod-
stawowego ustawienia wyświetlacza.

W razie potrzeby wyświetlane są na chwilę os-
trzeżenie przed niebezpieczeństwem najecha-
nia*, system rozpoznawania osób z Night Vi-
sion* lub komunikaty Check-Control.

Wybór wskazań na wyświetlaczu HeadUp
2. &quot; Wyświetlacz Head-up &quot;
3. &quot; Wyświetlane informacje &quot;
4. Wybór żądanych wskazań na wyświetlaczu
Head-Up.
138
Ustawianie jasności
Jasność zostanie automatycznie dostosowana
do oświetlenia otoczenia.
Ustawienie podstawowe można wybrać ręcznie. &quot; Wyświetlacz Head-up &quot;

3. &quot; Jasność &quot;
4. Obrócić kontroler.
Jasność zostanie ustawiona.

Przy włączonych światłach mijania na intensyw-
ność oświetlenia wyświetlacza Head-Up może
mieć również oświetlenie wskaźników, patrz
strona 91.
Regulacja wysokości
3. &quot; Wysokość &quot;
Wysokość zostanie ustawiona.

Specjalna szyba przednia
Przednia szyba stanowi część układu.

Kształt przedniej szyby umożliwia precyzyjne
odwzorowanie obrazu.
Folia na przedniej szybie zapobiega odwzoro-
wywaniu podwojonego obrazu.

139
Dlatego specjalna przednia szyba powinna być
wymieniana tylko przez serwis.

Klimatyzacja

Automatyczna klimatyzacja

Temperatura, z lewej

Zamknięty obieg powietrza

Usuwanie lodu i pary

Program AUTO

Siła nawiewu, zapas ciepła

Klimatyzacja

Rozdział powietrza

10 Ogrzewanie tylnej szyby

Temperatura, z prawej

11 Ogrzewanie fotela*, z lewej 50

Ogrzewanie fotela*, z prawej 50

Funkcje klimatyzacji w szczegółach
Temperatura
Obrócić kółko, aby ustawić żą-
daną temperaturę.

tury. Automatyczna klimatyzacja nie ma w takim
wypadku czasu na osiągnięcie ustawionej tem-
peratury.

Odmrażanie i osuszanie szyb
Lód i para zostaną szybko usunięte
z przedniej szyby i przednich szyb bocznych.

Układ automatyki reguluje temperaturę naj-
szybciej jak to możliwe, jeżeli to wymagane,
z maksymalną mocą ogrzewania lub chłodzenia,
i utrzymuje ją potem na stałym poziomie.
Należy unikać szybko następujących po sobie
zmian między różnymi ustawieniami tempera-

Siła nawiewu może być dostosowywana w trak-
cie pracy programu.
Jeśli stwierdzą Państwo zaparowanie szyb
i chcą skorzystać z zalet czujnika zaparowania,

Ręczny rozdział powietrza
Ponownie nacisnąć przycisk, aby wy-
brać program:
? Powietrze na tułów.
? Powietrze na tułów i stopy.
? Powietrze na stopy.
? Powietrze na szyby i stopy.
? Powietrze na szyby, tułów i stopy.
i chcą skorzystać z zalet czujnika zaparowania,
należy nacisnąć przycisk AUTO.

Zamknięty obieg powietrza
W razie przykrej woni lub zanieczyszczenia po-
wietrza napływającego z zewnątrz można za-
mknąć jego dopływ. Powietrze we wnętrzu krąży
wówczas w obiegu zamkniętym.

Siła nawiewu, rozdział powietrza oraz
temperatura regulowane są automatycznie.
W zależności od wybranej temperatury i czynni-
ków zewnętrznych powietrze kierowane będzie
na przednią szybę, szyby boczne, w kierunku tu-
łowia i stóp.

Jednocześnie czujnik zaparowania szyb steruje
programem w taki sposób, aby w miarę możli-
wości uniknąć pokrycia szyb parą.

Chłodzenie wnętrza możliwe jest tylko wów-
czas, gdy silnik pracuje.
Powietrze jest chłodzone, suszone
i w zależności od ustawienia temperatury po-
nownie podgrzewane.
Po uruchomieniu silnika przednia szyba może na
chwilę pokryć się parą, w zależności od warun-
ków atmosferycznych.
W programie AUTO klimatyzacja włączana jest
automatycznie.

? Dioda nie świeci: stale napływa świeże po-
wietrze z zewnątrz.

W klimatyzacji automatycznej powstają skro-
pliny, patrz strona 168, które gromadzą się pod
samochodem.

i chcą skorzystać z zalet czujnika zaparowa-
nia, należy wyłączyć zamknięty obieg po-
wietrza i nacisnąć przycisk AUTO. Upewnić

W programie AUTO klimatyzacja, patrz
strona 141, włączana jest automatycznie.

brać jeden z trybów pracy:

? Świeci dioda, tryb obiegu powietrza: dopływ
powietrza z zewnątrz jest ciągle odcięty.

W razie konieczności siła nawiewu w automa-
tycznej klimatyzacji jest redukowana, co po-
zwala na oszczędzanie akumulatora.

Ogrzewanie tylnej szyby
Ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się po
pewnym czasie automatycznie.

141
Wybrana siła nawiewu wyświetlana będzie na
wyświetlaczu automatycznej klimatyzacji.

Nacisnąć przycisk z lewej lub z prawej
strony: zmniejszanie lub zwiększanie
siły nawiewu.

Z zamkniętego obiegu powietrza nie na-
leży korzystać przez dłuższy czas, ponieważ po-
woduje to pogorszenie jakości powietrza we
wnętrzu.?

Aby móc ręcznie regulować siłę nawiewu, należy
najpierw wyłączyć program AUTO.

Ciągły zamknięty obieg powietrza

Ręczne ustawianie siły nawiewu

się, że powietrze może wypływać na przed-
nią szybę.

można włączyć również klimatyzację lub nacis-
nąć przycisk AUTO.

Zapas ciepła
Ciepło zmagazynowane w silniku wykorzysty-
wane jest do ogrzewania wnętrza
Warunek działania
? Do 20 minut po wyłączeniu silnika.
? Silnik rozgrzany do temperatury roboczej.
? Wystarczający poziom naładowania akumu-
latora.
? Temperatura zewnętrzna poniżej 25?.
Włączanie/wyłączanie układu
Na najniższym stopniu nacisnąć przy-
cisk po lewej stronie.
Nacisnąć dowolny przycisk.

Mikrofiltr

1. Wyłączyć zapłon. Nacisnąć przycisk

Symbol
na wyświetlaczu automatycznej kli-
matyzacji zgaśnie.

z prawej strony.

Na wyświetlaczu automatycznej klimatyzacji
wyświetlony zostanie symbol
.
Gdy zapłon jest włączony można ustawiać tem-
peraturę wnętrza, siłę nawiewu i rozdział powie-
Mikrofiltr zatrzymuje pył oraz pyłki kwiatów z po-
wietrza napływającego z zewnątrz.
Ten filtr powinien być wymieniony podczas
przeglądu przez Serwis.
Bliższe informacje na wskaźniku potrzeby ob-
sługi, patrz strona 83.

Na najniższym stopniu dmuchawy nacisnąć
przycisk po lewej stronie.

142
Rozdział powietrza, z lewej

10 Temperatura, z prawej

11 Rozdział powietrza, z prawej

Program AUTO, z lewej

12 Ogrzewanie fotela*, z prawej 50

Siła nawiewu, intensywność programu
AUTO, zapas ciepła, z lewej

13 Aktywna wentylacja foteli*, z prawej 51

15 Klimatyzacja

Maksymalne chłodzenie

16 Ogrzewanie tylnej szyby

Wyświetlacz

17 Program ALL

AUTO, z prawej

18 Aktywna wentylacja foteli*, z lewej 51

Program AUTO, z prawej

Automatyczna klimatyzacja o szerszym zakresie*

? Powietrze na szyby, tułów i stopy: tylko po
Ręczny rozdział powietrza

należy nacisnąć przycisk AUTO po stronie kie-
rowcy.

brać program:
? Powietrze na tułów.

Funkcje klimatyzacji w szczegółach

19 Ogrzewanie fotela*, z lewej 50

14 AUC/zamknięty obieg powietrza

? Powietrze na szyby i stopy: tylko po stronie
kierowcy.
143
Wyszukiwanie

? Powietrze na stopy.

siły nawiewu.
zmian między różnymi ustawieniami tempera-
Program AUTO
W zależności od wybranej temperatury, inten-
sywności programu AUTO i czynników zew-
nętrznych powietrze kierowane będzie na
przednią szybę, szyby boczne, w kierunku tuło-
wia i stóp.
strona 145, włączana jest automatycznie.
wości uniknąć pokrycia szyb parą.
Intensywność programu AUTO
Przy uruchomionym programie AUTO można
sterować automatyczną regulacją siły nawiewu
i rozdziału powietrza:
intensywności.
Wybrana intensywność wyświetlana będzie na
Ręczne ustawianie siły nawiewu
z przedniej szyby i przednich szyb bocznych.
Maksymalne chłodzenie
Układ przełącza się na najniższą tem-
peraturę, maksymalną siłę nawiewu i na za-
mknięty obieg powietrza.
Powietrze napływa tylko z kratek nawiewu dla
tułowia. Dlatego należy je otworzyć.
Powietrze schłodzone zostanie jak najszybciej:
? Przy temperaturze zewnętrznej ponad 0?.
? Podczas pracy silnika.
cie pracy programu.

Automatyczna kontrola obiegu
powietrza AUC/zamknięty obieg
powietrza
wówczas w obiegu zamkniętym.
brać jeden z trybów pracy:

144
Aktualne ustawienia temperatury, siły
nawiewu, rozdziału powietrza oraz programu
AUTO po stronie kierowcy zostaną przeniesione
na stronę pasażera oraz na tylna kanapę* z lewej/
Warunek działania

wnętrzu.?

? Do 20 minut po wyłączeniu silnika.

Klimatyzacja

? Temperatura zewnętrzna poniżej 25?.

czas, gdy silnik pracuje.

automatycznie.
Nawigacja

? Wystarczający poziom naładowania akumu-
latora.

Nacisnąć przycisk po stronie kie-
rowcy z prawej strony.

trza.
przycisk po stronie kierowcy z lewej strony.
Wyłączanie
? Kompletny układ:

145
Nacisnąć przycisk.

? Silnik rozgrzany do temperatury roboczej.

Zapas ciepła

nia, należy wyłączyć tryb obiegu powietrza
i nacisnąć przycisk AUTO po stronie kie-
rowcy. Upewnić się, że powietrze może wy-
pływać na przednią szybę.

Program zostanie wyłączony, jeśli zmienione
zostaną ustawienia po stronie kierowcy lub z tyłu
samochodu*.

Wyszukiwanie

? Świeci prawa dioda, tryb obiegu powietrza:
dopływ powietrza z zewnątrz jest ciągle od-
cięty.

Obsługa

? Świeci lewa dioda, tryb AUC: czujnik rozpo-
znaje substancje szkodliwe w powietrzu
z zewnątrz i automatycznie powoduje zablo-
kowanie jego dopływu.

Program All

Jazda - porady

? Diody nie świecą: stale napływa świeże po-
Na najniższym stopniu nacisnąć
przycisk po stronie kierowcy z lewej
strony.
? Po stronie pasażera:
przycisk po stronie pasażera z lewej
Mikrofiltr/filtr z aktywnymi
cząsteczkami węgla
Filtr z węglem aktywnym oczyszcza napływa-
jące z zewnątrz powietrze z substancji gazo-
wych, np. z przykrych zapachów.
Wentylacja

Stopnie wentylacji*
? Wentylacja bez przewiewów:
Pokrętło, strzałka 3, na stopień
: stru-
mień powietrza zostanie rozdzielony.
? Maksymalna siła nawiewu:
: powie-
Pokrętło, strzałka 3, na stopień
trze zostanie częściowo rozdzielone i sku-
pione. Dzięki temu możliwy jest maksy-
malny napływ powietrza.
? Wentylacja bezpośrednia:
Pokrętło, strzałka 3, na stopień
: powie-
trze zostanie skupione i może być precyzyj-
nie kierowane w jeden punkt.

Ustawienie wentylacji
? Wentylacja w celu ochłodzenia wnętrza:
Kratki napływu powietrza należy ustawić tak,
aby powietrze było kierowane na siedzą-
cego, np. gdy samochód jest nagrzany.
? Wentylacja bez przewiewów:
aby powietrze przepływało obok siedzą-
cego.

Wentylacja z tyłu, środek

Wentylacja z przodu

? Pokrętła* do zmiany temperatury, strzałka 1.
? Pokrętła* do zmiany temperatury, strzałka 1.

Obrócenie w zakres niebieski: zimniej.

Obrócenie w zakres czerwony: cieplej.

? Dźwignia do zmiany kierunku nawiewu po-
wietrza, strzałki 2.
? Pokrętła do bezstopniowego zamykania i ot-
wierania kratek napływu powietrza,
strzałki 3.

? Pokrętła do bezstopniowego zamykania i ot-
strzałki 3.

146
Włączanie/wyłączanie automatycznej
klimatyzacji z tyłu
2. &quot; Klimatyzacja &quot;

Wentylacja, strona*

Automatyczna klimatyzacja
z tyłu*
temperatura regulowane są automatycznie:
nętrznych powietrze kierowane będzie na tułów
i stopy.
automatycznie.

AUTO

Ogrzewanie foteli* 50

147

Temperatura

Jazda - porady

? Dźwignia do zmiany kierunku nawiewu po-
wietrza, strzałka 2.

Nawigacja

? Pokrętło do bezstopniowego zamykania i ot-
strzałka 1.

Automatyczna klimatyzacja z tyłu nie jest go-
towa do pracy, jeśli automatyczna klimatyzacja
jest wyłączona lub włączona jest funkcja odmra-
żania szyb i usuwania pary. &quot; Tył klimatyzacja &quot;

Ręczny rozdział powietrza
Aby sprostać indywidualnym życzeniom, można
dostosowywać rozdział powietrza:
brać program:
? Powietrze na tułów.

Aby móc ręcznie ustawiać siłę nawiewu, należy
najpierw wyłączyć program AUTO.
Na najniższym stopniu dmuchawy na-
cisnąć przycisk po stronie kierowcy
z lewej strony.

Powietrze schłodzone zostanie jak najszybciej:
? Przy temperaturze zewnętrznej ponad 0?.

Wentylacja/ogrzewanie na
postoju*
Wentylacja na postoju wentyluje wnętrze samo-
chodu i zmniejsza, w razie, potrzeby jego tem-
peraturę.
Ogrzewanie na postoju ogrzewa wnętrze, łatwiej
jest wówczas usnąć śnieg i lód. Po wyłączeniu
zapłonu powietrze kierowane jest automatycz-
nie na przednią szybę, szyby boczne oraz na
stopy.
Układ można włączać i wyłączać z wykorzysta-
niem dwóch wstępnych czasów załączania lub
bezpośrednio. Wówczas pozostaną włączone
na 30 minut.
Obsługa odbywa się za pomocą iDrive lub pi-
lota*.

Wentylacja na postoju
? Za pomocą pilota* lub po wstępnym wybo-
rze czasu załączania: temperatura zew-
nętrzna powyżej ok. 15?.
? W trybie bezpośrednim oraz gdy samochód
nie jest wyposażony w funkcję ogrzewania
na postoju: przy każdej temperaturze zew-
nętrznej.
Otworzyć kratki napływu powietrza wentylacji,
aby umożliwić napływ powietrza.

Ogrzewanie na postoju
Ogrzewanie na postoju w zamkniętych po-
mieszczeniach
Nie należy korzystać z ogrzewania na postoju
w zamkniętych pomieszczeniach, gdyż wdycha-
nie szkodliwych dla zdrowia spalin może dopro-
wadzić do utraty przytomności i śmierci. Spaliny
zawierają bezbarwny i bezwonny, lecz silnie tru-
jący tlenek węgla. Na czas tankowania należy
wyłączyć ogrzewanie na postoju.?
Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0?
powstaje para wodna, która gromadzi się pod
148
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Za pomocą pilota lub po wstępnym wyborze
czasu załączania: temperatura zewnętrzna
poniżej ok.

Symbol automatycznej klimatyzacji będzie
świecić, gdy czas włączenia jest aktywny.

? W trybie bezpośrednim: przy każdej tempe-
raturze zewnętrznej.

automatycznej klimatyzacji będzie
pulsować, gdy układ się włączy.

? Wystarczający poziom naładowania akumu-
Układ włączy się tylko w trakcie najbliższych
24 godzin. Następnie musi zostać uruchomiony
ponownie.

Jeśli przez kilka miesięcy ogrzewanie na postoju
nie było używane, wówczas konieczne może być
ponowne włączenie ogrzewania na postoju po
kilku minutach.

Pilot*

Jazda - porady

? Zawartość zbiornika przekracza poziom re-
zerwowy. &quot; Aktywować timer 1 &quot; lub &quot; Aktywować timer
2 &quot;

Włączanie/wyłączanie bezpośrednie
3. &quot; Włącz ogrzew. postojowe &quot; lub
&quot; Włącz wentylację post. &quot;

Dezaktywowanie wentylacji/ogrzewania na
postoju

Zasięg działania pilota
Średni zasięg, zależny od odbioru, wynosi ok.
150 m.
Zasięg sygnału pilota jest największy, kiedy pilot
jest trzymany anteną skierowaną pionowo
w górę i możliwie jak najwyżej.

Wybór czasu załączania

Aktywowanie wentylacji/ogrzewania na po-
stoju

Układ pracuje jeszcze przez jakiś czas po wyłą-
czeniu.

pulsować, gdy układ jest włączony.

Dioda: potwierdzenie przesłania polecenia

4. Ustawić żądany czas.

Uaktywnianie czasu włączenia
Naciskać przycisk, dopóki nie za-
świeci się zielona dioda. Nacisnąć żądany przycisk w ciągu ok. 5 se-
kund, aż zaświeci się zielona lub czerwona
dioda:
149

3. &quot; Timer 1: &quot; lub &quot; Timer 2: &quot;

Włączanie/wyłączanie bezpośrednie

Nowy pilot

Poprawne przesłanie polecenia do układu po-
twierdzane jest przez ok. 2 sekundy szybkim mi-
ganiem zielonej diody.
W razie błędu podczas przesyłania polecenia
przez ok. 2 sekundy świeci czerwona dioda.

Nowy pilot może być używany jako drugi pilot
lub jako zastępczy w razie zgubienia pilota ory-
ginalnego. Jego działanie należy zainicjować
w Serwisie.
Łącznie można używać dwóch pilotów.

matyzacji pulsuje.

Częstotliwość
Działanie pilota może być zakłócane lokalnie
przez obce instalacje i urządzenia, które wyko-
rzystują tę samą częstotliwość.

Wymiana baterii
Baterie należy wymienić, jeśli wyświetlony zos-
tanie komunikat Check-Control lub gdy przy
włączaniu pilota dioda nie świeci się, ani nie
miga.
Nie stosować akumulatorków
Nie stosować akumulatorów, gdyż na sku-
tek zawartych w nich substancji mogłoby dojść
do uszkodzenia.?

1. Podważyć pokrywkę gniazda baterii za po-
mocą odpowiedniego przedmiotu,
2. Włożyć baterie tego samego typu.
Zużyte baterie oddać w punkcie zbiórki
150
Wbudowany pilot
uniwersalny*

Programowanie

Sygnał oryginalnego pilota można zaprogramo-
wać na jednym z trzech przycisków pamięci.

Należy przestrzegać także wskazówek do ory-
ginalnego pilota.?

Kompatybilność
Jeżeli na opakowaniu lub w instrukcji
oryginalnego pilota znajduje się ten
symbol, to z reguły ten pilot jest kompa-
tybilny z pilotem uniwersalnym.
Listę kompatybilnych pilotów znajdą Państwo
w internecie na stronie www. homelink. com. Pierwsze uruchomienie:
Nacisnąć oba zewnętrzne przyciski 1 i 3 na
ok. 20 sekund, dopóki dioda nie zacznie
szybko pulsować.
Wszystkie programy trzech przycisków pa-
mięci zostały skasowane, strzałka 2. Oryginalnego pilota trzymać w odleg-
łości ok. 5 cm do 20 cm od przycisków pa-
mięci. Nacisnąć równocześnie przycisk nadawczy
oryginalnego pilota i przycisk pamięci pilota
uniwersalnego.
Dioda pulsuje wolno. Puścić oba przyciski, gdy dioda zacznie
Jeśli dioda w ciągu 15 sekund nie zaczyna
szybko pulsować, należy zmienić odległość
i powtórzyć czynność.
Dane urządzenie można obsługiwać przy pracu-
jącym silniku lub włączonym zapłonie za po-
mocą przycisku pamięci.

Jeśli po ponownym zaprogramowaniu nie da się
obsługiwać urządzenia, należy sprawdzić, czy

Podczas programowania i przed urucho-
mieniem urządzenia obsługiwanego pilotem
uniwersalnym należy dopilnować, aby żadna
osoba, zwierzę, czy przedmiot nie znalazły się
w zasięgu ruchu obsługiwanego urządzenia,
w przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała
lub szkód materialnych.

W czasie programowania

Pilot oryginalny ze stałym kodem

Przed sprzedażą samochodu należy dla włas-
nego bezpieczeństwa skasować zapisane
uprzednio programy.

? Przyciski pamięci, strzałka 2.

Przesyłanie sygnału sygnalizowane jest przez
diodę.

? Dioda, strzałka 1.

Tak zaprogramowanym przyciskiem pamięci
można obsługiwać dane urządzenie.

Układ zastępuje aż trzy piloty do różnych urzą-
dzeń, np. do otwierania bramy garażu czy stero-
wania systemów oświetlenia.

Wyposażenie wnętrza

W tym celu:

4. Jeśli po ok. 20 sekundach dioda pulsuje po-
woli, wówczas należy nacisnąć przycisk
nadawczy oryginalnego pilota.

? Sprawdzić informacje w instrukcji oryginal-
nego pilota.

szybko pulsować.

oryginalny pilot nie jest wyposażony w system
kodów zmiennych.

? Nacisnąć i przytrzymać przycisk pamięci pi-
lota uniwersalnego.
Jeśli dioda uniwersalnego pilota szybko miga,
a następnie świeci przez ok. 2 sekundy, oznacza
to, że oryginalny pilot wyposażony jest w system
kodów zmiennych.
W takim przypadku należy zaprogramować
przyciski pamięci tak, jak opisano w punkcie Pi-
lot z kodem zmiennym.

Pilot z kodem zmiennym

i powtórzyć czynność.

Kasowanie wszystkich zapisanych
programów
Nacisnąć lewy i prawy przycisk pamięci na ok.
20 sekund, dopóki dioda nie zacznie szybko pul-
sować.
Wszystkie zapamiętane programy zostały ska-
sowane.

Informacje na temat możliwości synchronizacji
należy zasiągnąć w instrukcji obsługi ustawia-
nego urządzenia.

Nie ma możliwości pojedynczego kasowania
programów.

Pomoc drugiej osoby ułatwi programowanie.

Popielniczka/zapalniczka*

1. Samochód należy ustawić w zasięgu stero-
wanego zdalnie urządzenia obcego. Pilota uniwersalnego należy zaprogramo-
wać jak opisano poprzednio w punkcie Pilot
oryginalny ze stałym kodem.

Z przodu: ręczna skrzynia biegów
3. Zlokalizować przycisk na odbiorniku obcego
urządzenia, np. na napędzie. Nacisnąć przycisk na odbiorniku obcego
urządzenia. Na wykonanie następnego
kroku pozostanie ok. 30 sekund. Zaprogramowany przycisk pamięci pilota
uniwersalnego nacisnąć trzy razy.
Urządzenie można obsługiwać, gdy silnik pra-
cuje lub włączony jest zapłon.

Ponowne programowanie
poszczególnych programów
2. Oryginalnego pilota trzymać w odleg-
3. Nacisnąć przycisk pamięci pilota uniwersal-
nego.

Nacisnąć na pokrywkę.

Opróżnianie
Wyjąć wkład.

Zapalniczka
Wcisnąć zapalniczkę.
Gdy zapalniczka wyskoczy,
można ją wyjąć.

152
Niebezpieczeństwo poparzenia
Gorącą zapalniczkę należy chwytać tylko
za uchwyt; chwytanie za inne części może spo-
wodować poparzenie.

Przy opuszczaniu samochodu wyłączyć zapłon
i zabrać ze sobą pilot, w przeciwnym razie dzieci
mogłyby się poparzyć, bawiąc się zapalniczką.?

Z przodu: automatyczna-/sportowa
Tył
Niebezpieczeństwo poparzenia

Nacisnąć na pokrywkę.
Opróżnianie

Zapalniczka

Niebezpieczeństwo poparzenia
wodować poparzenie.
Przy opuszczaniu samochodu należy zawsze za-
bierać ze sobą pilot, w przeciwnym razie dzieci
mogłyby się poparzyć, bawiąc się zapalniczką.?
Gdy zapalniczka wyskoczy, można ją wyjąć.
153

Wcisnąć zapalniczkę.

Podłączanie urządzeń
elektrycznych

Podłokietnik środkowy*

Gniazda*
Gniazdo zapalniczki może być używane po włą-
czeniu silnika lub zapłonu jako gniazdo urządzeń
elektrycznych o mocy do 200 wat i napięciu
12 wolt.
Należy uważać, aby nie uszkodzić gniazda w wy-
niku stosowania nieodpowiednich wtyczek.

Zdjąć pokrywkę.

Konsola środkowa z przodu: ręczna
skrzynia biegów

Konsola środkowa z tyłu

Wyjąć pokrywkę lub zapalniczkę*.

W bagażniku
Konsola środkowa z przodu:
automatyczna-/sportowa
Gniazdo znajduje się z prawej strony w bagaż-
niku.
Dostęp do gniazda: otworzyć pokrywkę.

Bagażnik
Przykrycie bagażnika

Pociągnąć przykrycie bagażnika za uchwyt i za-
czepić w gniazdach z tyłu.
154
Nie wolno puszczać gwałtownie przykrycia ba-
gażnika, gdyż mogłoby ono ulec uszkodzeniu.?

Automatyczne przykrycie bagażnika
Powiększanie bagażnika

Prawidłowo zatrzasnąć blokadę
Ustawiając z powrotem oparcie kanapy
należy zwrócić uwagę, czy zostało ono dobrze
zablokowane. Po właściwym zablokowaniu
czerwone pole ostrzegawcze powinno być nie-
widoczne w polu obsługi. W przeciwnym razie
podczas manewrów hamowania lub wymijania
ładunek mógłby przemieszczać się w sposób
niekontrolowany, stanowiąc zagrożenie dla pa-
sażerów.?
czeństwa
Powierzchnię bagażnika można zwiększyć przez
złożenie oparcia tylnego siedzenia.

Boczne części oparć można złożyć z przodu lub
też ze strony bagażnika.

Oparcie tylnego siedzenia dzielone jest w sto-
sunku 40-20-40.

Oparcia składają się automatycznie do przodu.

Można złożyć pojedyncze siedzenia lub też od-
dzielnie część środkową.

Przed złożeniem oparć tylnych siedzeń
należy się upewnić, że obszar składania oparć
jest wolny. Zwłaszcza w przypadku składanej
części środkowej należy upewnić się, czy w ob-
szarze składania nie znajduje się żadna osoba
i czy nikt nie może sięgnąć w obszar składania
tylnych siedzeń. W przeciwnym razie może
dojść do obrażeń lub uszkodzeń.?

155
Składanie części bocznych

Nie wolno zwalniać gwałtownie przykrycia
bagażnika

Przed zajęciem miejsc przez pasażerów
z tyłu należy zablokować w zatrzaskach oparcia.
W przeciwnym razie, w następstwie nieoczeki-
wanego ruchu może dojść do wypadku.?

Nie kłaść ciężkich i twardych przedmiotów
na przykryciu bagażnika. W przeciwnym razie
mogą one zagrażać pasażerom np. podczas ma-
newrów hamowania i wymijania.?

Zatrzaskiwanie oparć siedzeń

Nie kłaść ciężkich przedmiotów

Nie wolno puszczać gwałtownie siatki, gdyż
mogłaby ona spowodować obrażenia lub ulec
uszkodzeniu.?

Przy korzystaniu z bagażnika
o normalnej wielkości
1. Rozłożyć tylne pokrywki w podsufitce.
Chwycić za wgłębienie i pociągnąć do przodu. Wyciągnąć siatkę oddzielającą za pętlę z ro-
lety. Wetknąć drążki z obu stron i wetknąć do
przodu w punkty mocowania w podsufitce,
strzałki. Najłatwiej jest wykonać tę czynność
z tylnego siedzenia.

Należy pociągnąć odpowiednią dźwignię znaj-
dującą się w bagażniku.
Ustawianie siedzeń przednich w pozycji
pionowej
Przed złożeniem oparć tylnych siedzeń należy
zwrócić uwagę na to, aby przednie fotele były
wysunięte nieco do przodu i ustawione w pozycji
pionowej. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia zagłówków i ekranu.?

Składanie części środkowej

Siatka oddzielająca

Jeśli siatka oddzielająca nie jest już potrzebna,
należy wykonać czynności w kolejności odwrot-
nej.

Przy korzystaniu z powiększonego
bagażnika
1. Złożyć całe tylne oparcie. Nacisnąć przycisk, patrz strzałka 1, aby od-
blokować kasetę z obydwu stron. Wyciągnąć kasetę do tyłu, patrz strzałka 2.
Nie przekrzywiać jej przy tym.

Nie wolno zwalniać gwałtownie siatki od-
dzielającej
156
Worek na narty i deskę
snowboardową*
Worek na narty i deskę snowboardową znajduje
się w pokrowcu umieszczonym w bagażniku. Rozłożyć przednie pokrywki w podsufitce. Ostrożnie wyciągnąć siatkę oddzielającą
i wetknąć w punkty mocowania podobnie jak
w przypadku zwykłego bagażnika, patrz
strona 156.

Należy zapoznać się w instrukcjami dot. użytko-
wania dołączonymi do pokrowca ochronnego.

Pociągnąć za dźwignię i przytrzymać, strzałka.
Złożyć przy tym oparcie całkiem do tyłu i zablo-
kować.

Ustawianie pozycji podstawowej

4. Wsunąć kasetę aż do oporu w prowadnice,
patrz strzałki 1, na tylnej stronie oparć sie-
Najłatwiej wykonać tę czynność z przed-
niego siedzenia.
nej.
Na koniec wsunąć roletę ku przodowi w oba
boczne uchwyty, tak aby wskoczyła w zaczepy.
Znikną przy tym czerwone pola ostrzegawcze.

Pociągając roletę ku tyłowi, sprawdzić, czy ro-
leta została właściwie zablokowana.

Pozycja obciążenia*

W celu powiększenia przestrzeni bagażnika
można ustawić oparcie tylnego siedzenia w po-
zycji pionowej.

Ustawić przy tym nachylenie oparcia.
157
Boczne części oparć można ustawiać pojedyn-
czo w różnych pozycjach nachylenia.

Miejsca na przedmioty

Miejsca na przedmioty
Schowki na przedmioty
We wnętrzu znajdują się następujące schowki
na przedmioty:

Podczas jazdy schowek na rękawiczki należy
natychmiast zamknąć, gdy już z niego nie ko-
rzystamy, gdyż inaczej może dojść do obrażeń
ciała w razie wypadku.?

? Schowek na rękawiczki po stronie kierowcy
i pasażera, patrz strona 158.

Zamykanie

? Schowek na konsoli środkowej: ręczna
skrzynia biegów.

Unieść pokrywę do góry.

? Schowek*, patrz strona 161, w konsoli
środkowej do przechowywania pilota: auto-
matyczna-/sportowa automatyczna skrzy-
nia biegów*.

Złącze USB do transmisji danych

? Schowki w podłokietnikach środkowych,
patrz strona 159, z przodu i z tyłu.
? Schowki w drzwiach.
? Kieszenie* na oparciach przednich foteli.
? Siatka* w obszarze podłogowym po stronie
Gniazdo do importowania i wysyłania danych na
nośnik pamięci USB, np. :

Schowek na rękawiczki

? Ustawień profilu osobistego, patrz
strona 31.

Prawa strona

? Kolekcji muzyki, patrz strona 212.

Przy podłączaniu należy uwzględnić poniższe
wskazówki:
? Nie wolno wciskać wtyczki w złącze USB na
siłę.
? Do złącza USB nie wolno podłączać takich
urządzeń jak wentylatory czy lampki.
? Nie wolno podłączać twardych dysków ze
złączem USB.
? Nie stosować złącza USB do ładowania zew-
nętrznych urządzeń.

Pociągnąć za uchwyt.
Włącza się oświetlenie schowka.
Natychmiast zamknąć z powrotem scho-
wek na rękawiczki

158
Zamykanie schowka

Schowek w podłokietniku można zamknąć za
pomocą kluczyka.
Pociągnąć za uchwyt.

Gniazdo do podłączenia zewnętrznego
urządzenia audio

Unieść pokrywę do góry.
Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego
urządzenia audio, np. odtwarzacza CD czy MP3.

Przód

? Gniazdo AUX-In, patrz strona 217.

W podłokietniku środkowym pomiędzy fotelami
znajduje się schowek na przedmioty.

? Złącze USB-audio*, patrz strona 218.

W podłokietniku środkowym znajduje się scho-
wek.

Tył

159
Podłokietnik środkowy

ciała w razie wypadku.?

Lewa strona

Rozkładanie

Na konsoli środkowej

Pociągnąć za uchwyt i otworzyć podłokietnik ku
przodowi.
Otwieranie: nacisnąć przycisk.

Wkład się rozkłada.
Aby korzystać ze schowka, zamknąć wkład.

W środkowym podłokietniku

Pociągnąć za uchwyt i otworzyć pokrywę.

Uchwyty na napoje

Złożyć uchwyt na napoje.

Korzystać z odpornych na pękanie pojem-
ników i nie przewozić gorących napojów
Należy korzystać z lekkich i odpornych na pęka-
nie pojemników i nie przewozić gorących napo-
jów. Inaczej w razie wypadku istnieje zwięk-
szone ryzyko obrażeń.?
Nieodpowiednie pojemniki
Nie należy na siłę wciskać w uchwyty nie-
odpowiednich pojemników z napojami. W prze-
ciwnym razie można je w ten sposób uszko-
dzić.?

Przed opuszczeniem podłokietnika środko-
wego należy złożyć uchwyt na napoje. Przesu-
nąć dźwignię w kierunku strzałki.

160
Schowek* do
przechowywania pilota

Otwieranie: nacisnąć na pokrywkę.

W podłokietniku środkowym z przodu.

Schowek pionowy w konsoli środkowej.

Otwieranie: nacisnąć przycisk.
Zmniejszanie: złożyć do żądanej pozycji.
W celu zamknięcia: złożyć całkowicie. Dopiero
wtedy możliwe jest ponowne całkowite otwarcie
uchwytu na napoje.

Wieszak na odzież
Wieszaki na odzież znajdują się przy uchwytach
z tyłu oraz na słupku drzwi z tyłu.
Zadbać o swobodną widoczność
Odzież należy wieszać w sposób nie og-
raniczający pola widzenia w czasie jazdy.?

Uchwyt na napoje można dostosować do trzech
wielkości kubków.

Schowek do przechowywania pilota

161
Na wieszakach nie należy wieszać ciężkich
przedmiotów, gdyż mogą one spowodować ob-
rażenia pasażerów np. przy manewrach hamo-
wania czy wymijania.?

Nie wieszać ciężkich przedmiotów

Schowki w bagażniku
Schowki w podłodze
Pod podłogą bagażnika znajdują się dwa
schowki.

W celu otworzenia: chwycić za zagłębienie i pod-
nieść uchwyt.
W celu zamknięcia: wcisnąć pokrywę w dół tak,
aby się zablokowała.
Tylną klapę zamykać wyłącznie po wcześniej-
szym zamknięciu podłogi bagażnika.

Korzystać z siatki oddzielającej, patrz
Uchwyty mocujące

W celu zabezpieczenia ładunku, patrz
strona 170, za pomocą siatek lub taśm napina-
jących umieszczono w bagażniku uchwyty mo-
cujące.
Dostęp do przednich uchwytów mocujących:
otworzyć pokrywę.
Dodatkowe uchwyty mocujące* w podłodze ba-
gażnika, patrz strona 162.

Nie wkładać ciężkich przedmiotów
W schowkach można umieszczać tylko
lekkie przedmioty, gdyż w przeciwnym razie
mogłoby dojść do uszkodzeń.?

Wyjmowanie podłogi bagażnika
W razie potrzeby można wyjąć całą podłogę ba-
gażnika. Ustawić w pionie podłogę bagażnika.

Zespół pojemników na przedmioty*
Uchwyty mocujące, szyna
Elementy mocujące można montować do do-
datkowych uchwytów w szynach przy podłodze
bagażnika.
Uchwyty mocujące znajdują się w bagażniku
pod pokrywą podłogową. Można je również
wkładać przez szczeliny w szynach. Aby odłączyć podłogę bagażnika od amor-
tyzatora gazowego, pociągnąć do tyłu tuleję
przesuwną na amortyzatorze gazowym. Mocno pociągnąć i wyciągnąć podłogę ba-
Ponowne zakładanie podłogi bagażnika: postę-
pować w odwrotnej kolejności.
Wykorzystywanie siatki oddzielającej
Należy korzystać z siatki oddzielającej,
w przeciwnym razie ładunek może przesunąć
się, np. podczas manewrów hamowania lub wy-
mijania do środka kabiny, stanowiąc zagrożenie
dla pasażerów.?

Aby przesunąć uchwyty mocujące należy nacis-
nąć przycisk, strzałka 1.

162
Taśma przytrzymująca
Taśma mocująca do mocowania mniejszych
przedmiotów znajduje się na lewej obudowie
bocznej.

Siatka
Mniejsze przedmioty można umieścić w siatce
w bocznej części bagażnika.

Uchwyty na torby

Przy lewej ściance bagażnika znajduje się uch-
wyt na torby. Rozłożyć uchwyty, naciskając na przycisk. Wcisnąć ucho torby od góry w uchwyt.
Tylko lekkie i dostosowane przedmioty

Na uchwycie wolno zawieszać tylko lekkie
torby zakupowe lub inne odpowiednie przed-
mioty. podczas manew-
rów hamowania i wymijania wyrzucone z dużą
siłą przedmioty mogą stanowić zagrożenie.

Ciężkie przedmioty należy transportować wy-
łącznie z odpowiednim zabezpieczeniem w ba-
gażniku.?

Ustawienie tylnych oparć w pozycji
Cargo, nachylenie oparć

163
W celu powiększenia przestrzeni bagażnika,
tylne oparcie należy ustawić w pozycji obciąże-
nia, patrz strona 157.

Jazda - porady
Rozdział Jazda-porady zawiera informacje,
których będą Państwo potrzebowali
w określonych sytuacjach lub w szczególnych
trybach jazdy.

Co warto uwzględnić podczas jazdy

Co warto uwzględnić podczas jazdy
Docieranie

Sprzęgło

Sprzęgło dopiero po ok. 500 km zaczyna praco-
wać optymalnie. W tym okresie docierania na-
leży łagodnie uzywać sprzęgła.

Wszystkie nowe, ruchome części muszą się
wzajemnie do siebie dopasować.
Aby osiągnąć optymalną żywotność i ekono-
miczność samochodu, należy przestrzegać na-
stępujących wskazówek.

Silnik i przekładnia główna
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju ograniczeń prędkości.

Po wymianie części
Jeśli podczas późniejszej eksploatacji trzeba
będzie wymienić opisane powyżej komponenty,
należy ponownie stosować się do przepisów do-
tyczących docierania.

Do 2000 km

Ogólne wskazówki dotyczące
Należy jeździć ze zmiennymi maksymalnymi ob-
rotami silnika i prędkościami:

Zamykanie tylnej szyby i tylnej klapy

? W przypadku silnika benzynowego, 4500/
min160 km/h.
? W przypadku silnika Diesla, 3500/
min150 km/h.
Zasadniczo należy unikać jazdy na pełnych ob-
rotach i gwałtownego wciskania pedału gazu.

Od 2000 km
Można stopniowo zwiększać prędkość obro-
tową i prędkość jazdy.

Jazda z zamkniętą tylną szybą i tylną klapą
Jazda jest dozwolona tylko z zamkniętą
klapą, w przeciwnym razie podczas wypadku lub
manewrów hamowania i wymijania może ona
stwarzać zagrożenie dla pasażerów i innych
uczestników ruchu drogowego oraz może spo-
wodować uszkodzenie pojazdu. Ponadto do
wnętrza pojazdu mogą przedostawać się spa-
liny.?
Jeżeli istnieje jednak konieczność jazdy z ot-
wartą klapą:

Opony

1. Jechać ostrożnie.

Przyczepność nowych opon nie jest optymalna,
co wynika ze specyfiki procesów produkcyj-
nych. Zamknąć wszystkie szyby oraz dach prze-
suwno-uchylny*.

Pierwsze 300 km należy pokonać ze zwiększoną
ostrożnością.

Układ hamulcowy
Po przejechaniu ok. 500 km dotarte zostaną
klocki i tarcze hamulcowe i osiągną one opty-
malny współczynnik tarcia. W tym okresie do-
cierania należy jeździć ostrożnie. Mocno zwiększyć moc dmuchawy.

Rozgrzany układ wydechowy
W układzie wydechowym występują wy-
sokie temperatury.
Nie wolno usuwać zamontowanych blach os-
łony termicznej i nie należy stosować środków
ochrony podwozia. Należy zwrócić uwagę, czy
podczas jazdy, parkowania i pracy na biegu ja-
łowym z rozgrzanym układem wydechowym nie

166
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Do rozwinięcia normalnej mocy silnik będzie
potrzebował nieco większej prędkości ob-
rotowej.
? Mogą pojawić się dźwięki i lekkie dymienie
z rury wydechowej nawet w chwilę po wyłą-
czeniu silnika.

Szyba odbijająca promienie
ultrafioletowe

W czasie jazdy po mokrych i błotnistych na-
wierzchniach może dojść do powstania klina
wodnego między oponą a nawierzchnią.
Stan ten, zwany aquaplaningiem, może spowo-
dować częściową lub całkowitą utratę stycz-
ności z jezdnią, kontroli nad samochodem i zdol-
ności hamowania.
Aquaplaning
W czasie jazdy po mokrych i błotnistych
nawierzchniach należy zmniejszyć prędkość,
aby nie dopuścić do powstania efektu aquapla-
ningu.?

Przejazd przez wodę
Przejazd przez wodę możliwy jest przy jej mak-
symalnym poziomie do maks. 25 cm i tylko
z prędkością marszową, do 10 km/h.
Na oznaczonej powierzchni nie jest umie-
szczona warstwa odbijająca promieniowanie
cieplne.
Używając pilota do otwierania bramy, urządzeń
do elektronicznego dokonywania opłat itp. na-
leży korzystać z zaznaczonej powierzchni.

Wielowarstwowe szyby odbijające
promieniowanie ultrafioletowe
Szyby pojazdu chronią całkowicie przed szkod-
liwym dla skóry oddziaływaniem promieniowa-
nia ultrafioletowego.

Należy uwzględniać dozwolony poziom
wody i prędkość przejazdu
Nie wolno przejeżdżać przez wodę o wyższym
poziomie i nie należy przekraczać prędkości
marszowej przejazdu, inaczej może nastąpić
uszkodzenie silnika, instalacji elektrycznej lub
skrzyni biegów.?

Bezpieczne hamowanie
Wybrany przez Państwa model został seryjnie
wyposażony w układ ABS.

167
W filtrze cząstek stałych zbierane są cząsteczki
sadzy i co jakiś czas spalane w wysokich tem-
peraturach.

Aquaplaning

Filtr cząstek stałych w silniku Diesla

Rozrywka

? Silnik może pracować ewentualnie przez
chwilę bardziej ociężale.

Nie wolno dotykać gorącej rury wydechowej;
istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.?

W trakcie oczyszczania trwającego kilka minut:

Producent odradza korzystanie we wnę-
trzu samochodu z urządzeń radiokomunikacyj-
nych, np. telefonów komórkowych nie podłą-
czonych bezpośrednio od anteny zewnętrznej.
W przeciwnym razie nie można wykluczyć wza-
jemnego wpływu na siebie elektroniki samo-
chodu i mobilnego urządzenia radiokomunika-
cyjnego. Ponadto nie ma gwarancji, że
promieniowanie powstające podczas nadawa-
nia, zostanie odprowadzone z wnętrza samo-
chodu.?

Telefon komórkowy w samochodzie

stykają się żadne łatwopalne materiały np. siano,
liście, trawa itd. ponieważ powoduje to niebez-
pieczeństwo zapłonu i ryzyko pożaru, co może
doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała i strat
materialnych.

W sytuacjach, które tego wymagają, najlepszą
skuteczność hamowania uzyskuje się, wciska-
jąc pedał hamulca do końca.
Samochód pozostaje sterowny. Wykonując przy
tym spokojne ruchy kierownicą, nadal można
omijać ewentualne przeszkody.
Pulsowanie pedału hamulca wraz z odgłosami
regulacji hydraulicznej są oznakami działania
układu ABS.

Przedmioty nie powinny znajdować się
w strefie ruchu pedałów
Żadne przedmioty nie powinny znajdować
się w strefie ruchu pedałów
Maty podłogowe, dywaniki samochodowe i inne
przedmioty nie mogą leżeć w strefie ruchu pe-
dałów, gdyż mogłoby to ograniczyć ich działanie
w trakcie jazdy.
Nie kłaść drugiej maty podłogowej na już
obecną, ani nie zakrywać nią żadnych innych
przedmiotów.
Należy stosować wyłącznie maty podłogowe
dopuszczone do użytku w tym samochodzie,
i które mogą być prawidłowo mocowane.
Zwrócić uwagę, aby maty podłogowe zostały
ponownie prawidłowo zamocowane, np. po
wcześniejszym ich zdjęciu w celu czyszczenia.?

Ręczna skrzynia biegów:
Siła hamowania silnikiem może zostać zwięk-
szona w wyniku redukcji biegów, w razie po-
trzeby nawet do pierwszego biegu.
Automatyczna-/sportowa automatyczna skrzy-
nia biegów*:
Siła hamowania silnikiem może zostać dodat-
kowo zwiększona w trybie ręcznym automatycz-
nej skrzyni biegów, patrz strona 72.
Należy zapobiegać przeciążaniu hamul-
ców
Należy unikać nadmiernego przeciążenia ha-
mulców. Nawet lekki, ale ciągły nacisk na pedał
hamulca może powodować wzrost temperatury,
zużycie hamulca a czasem awarię układu ha-
mulcowego.?
Nie należy jeździć na biegu jałowym
Nie wolno jeździć na biegu jałowym ani
z wyłączonym silnikiem, gdyż brak jest wówczas
funkcji hamowania silnikiem oraz wspomagania
siły hamowania.?

Korozja na tarczy hamulcowej
Warunki, które sprzyjają korodowaniu tarcz ha-
mulcowych i zabrudzeniu układu hamulcowego:
? Niewielki przebieg.
? Dłuższe czasy postojów.

Wilgoć
Jeśli nawierzchnia drogi jest wilgotna lub pod-
czas silnych opadów należy co kilka kilometrów
przyhamować
Należy zwrócić uwagę, aby nie narażać przy tym
innych uczestników ruchu.
Powstające przy tym ciepło osusza tarcze
i klocki hamulcowe,
Które w razie konieczności będą w stanie za-
działać z pełną skutecznością.

Zjazd
Z długich lub stromych spadków należy zjeż-
dżać na biegu, na którym konieczne jest jak naj-
rzadsze hamowanie. W przeciwnym razie może
dojść do przegrzania układu hamulcowego
i zmniejszenia skuteczności hamulców.

? Niewielkie obciążenie.
Nie są przy tym osiągane minimalne obciążenia,
wymagane do samooczyszczania się tarcz ha-
mulcowych.
Skorodowane tarcze hamulcowe stwarzają przy
hamowaniu wrażenie mocnego tarcia, którego
nie daje się usunąć.

Skropliny gdy samochód stoi
pliny, które gromadzą się pod samochodem.
Dlatego ślady wody na podłożu pod samocho-
dem, gdy używana była klimatyzacja, są zjawis-
kiem normalnym.

168
1. Wyłączyć światła i wyjąć pilota ze stacyjki. Zdjąć osłony świateł mijania, patrz
strona 295. W celu przełączenia przestawić czerwoną
dźwignię na dół.

Nie należy przeładowywać samochodu,
aby nie spowodować przekroczenia dopusz-
czalnej nośności opon. Mogłoby to doprowadzić
do przegrzania i uszkodzenia wnętrza opon. Nie-
kiedy skutkiem takiej sytuacji jest nagła utrata
ciśnienia.?
Nie przewozić cieczy w bagażniku
Należy uważać na to, aby w bagażniku nie
wylała się żadna ciecz, w przeciwnym razie mogą
wystąpić uszkodzenia w samochodzie.?

Umieszczenie ładunku

Przeciążenie samochodu

Światła halogenowe

Ładunek

Przestawianie reflektorów

Światła ksenonowe*
1.
strona 295.
? Ciężki ładunek: należy umieścić możliwie
najbardziej z przodu, bezpośrednio za tyl-
nym siedzeniem i na dole.
? Bardzo ciężki ładunek: gdy tylne siedzenie
nie jest zajęte, należy zapiąć pasy bezpie-
czeństwa w zamkach znajdujących się po
przeciwnej stronie.
? Osłonić ostre krawędzie i narożniki.
169
Przy przekraczaniu granicy kraju, w którym ruch
drogowy odbywa się po przeciwnej stronie niż
w kraju rejestracji samochodu, należy podjąć
odpowiednie kroki zapobiegające oślepiają-
cemu działaniu reflektorów. BMW zaleca, aby
w razie braku odpowiedniej wiedzy, wykonywa-
nie odpowiednich prac zlecać Serwisom.
Zmiana ustawienia reflektorów nie powoduje
oślepiania pojazdów z naprzeciwka, dlatego też
można zlecić ustawienie reflektorów np. Serwi-
som jeszcze przed przekroczeniem granicy
kraju docelowego.

dźwignię skośnie do góry.

Ruch prawo-/lewostronny

Co warto uwzględnić podczas jazdy

? Jeśli konieczne jest odpowiednie rozmie-
szczenie ładunku, należy całkowicie złożyć
oparcia tylnych siedzeń.
? Aby zapewnić ochronę pasażerów należy
zainstalować siatkę oddzielającą, patrz
strona 156. Należy uważać na to, aby przed-
mioty nie mogły przedostawać się przez
siatkę oddzielającą.

Zabezpieczenie ładunku

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy cał-
kowitej i dopuszczalnego nacisku na oś, w prze-
ciwnym razie nie zostaną dotrzymane warunki
gwarantujące bezpieczeństwo eksploatacji sa-
mochodu i zostaną złamane przepisy ruchu dro-
gowego.?

Bagażnik dachowy
System bagażnikowy jak wyposażenie
specjalne
Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest
specjalny system bagażnika dachowego.
Należy przestrzegać wskazówek zawartych
w instrukcji montażu bagażnika.

Gniazda mocowania
? Małe i lekkie sztuki bagażu: należy zabez-
pieczać je taśmami przytrzymującymi,
siatką bagażnikową* lub taśmami ściągają-
cymi.
? Większe i cięższe przedmioty: zabezpieczyć
za pomocą odpowiednich elementów mo-
cujących*.
Do mocowania tego wyposażenia służą
cztery zaczepy w bagażniku.
W przypadku wyposażenia w zespół pojem-
ników na przedmioty* dostępne są dodat-
kowe uchwyty mocujące.
Zabezpieczanie ładunku

Relingi dachowe* zapewniają odpowiednie
punkty mocowania dla bagażnika dachowego.

Montaż
Należy zwrócić uwagę, czy pozostawione zos-
tało miejsce na uniesienie dachu przesuwnouchylnego*.

Ładunek
Bagażnik z ładunkiem, na skutek przeniesienia
się środka ciężkości, zmienia zachowanie sa-
mochodu podczas jazdy i kierowania.
Przy załadunku i podczas jazdy należy stosować
się do podanych poniżej informacji:

Aby nie stwarzać zagrożenia dla pasaże-
rów np. podczas manewrów hamowania i wymi-
jania, należy rozmieścić i zabezpieczyć ładunek
w sposób opisany powyżej.

? Nie wolno przekraczać dopuszczalnego na-
cisku na oś / obciążenia dachu oraz dopusz-
czalnej masy całkowitej.

Nie należy umieszczać niezabezpieczonych,
ciężkich i twardych przedmiotów w części prze-
znaczonej do przewozu osób, ponieważ ładunki
przesuwając się mogą stwarzać zagrożenie dla
pasażerów np. przy manewrze hamowania i wy-
mijania.

? Umieszczany na dachu ładunek nie może
być zbyt duży.

? Dach należy obciążać równomiernie.

? Ciężkie przedmioty należy umieszczać na
dole.
? Zamocować bagaż na dachu w bezpieczny
sposób, np. przywiązać za pomocą pasów.
? Nie wolno pozostawiać wystających przed-
miotów ponad krawędzią tylnej klapy.

170
Informacje ogólne
Informacje na temat dopuszczalnej masy przy-
czepy zawarte są w danych technicznych.
Możliwości zwiększenia wartości zna każdy Ser-
wis.
Samochód wyposażony jest we wzmocniony
układ tylnego zawieszenia oraz, w zależności od
typu, w wydajniejszy układ chłodzenia silnika.

W przypadku jazdy z przyczepą obowiązują
wskazówki jej producenta.

Wskaźnik spadku ciśnienia w oponach
Po skorygowaniu ciśnienia w oponach oraz po
dołączeniu i odłączeniu przyczepy należy po-
nownie inicjować wskaźnik spadku ciśnienia
w oponach, patrz strona 99.

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

Obciążenie zaczepu holowniczego

Lusterka zewnętrzne

? Minimalne obciążenie zaczepu: 25 kg.

Przepisy określają konieczność stosowania
dwóch lusterek zewnętrznych, w których widać
obie tylne krawędzie przyczepy. Takie lusterka
można nabyć w Serwisie jako wyposażenie spe-
cjalne.

Moc tylnych świateł pozycyjnych przyczepy nie
może przekraczać poniższych wartości:

Nie wolno przy tym przekraczać dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu, patrz dane techniczne.

? Kierunkowskazy: z każdej strony 42 wat.

Ładunek

? Światło hamowania: łącznie 84 wat.

Ładunek w przyczepie należy umieścić jak naj-
niżej i w pobliżu osi przyczepy.

? Tylne światła przeciwmgielne: łącznie
42 wat.

Nisko umieszczony środek ciężkości zwiększa
w znacznym stopniu bezpieczeństwo jazdy ca-
łego składu.

? Światła cofania: łącznie 42 wat.

kowitej przyczepy i dopuszczalnego nacisku na
oś, patrz dane techniczne. Miarodajna jest za-
wsze mniejsza wartość.

Ciśnienie w oponach
Należy przestrzegać prawidłowego ciśnienia
w oponach samochodu i przyczepy.

? Światła pozycyjne: z każdej strony 60 wat.

Podczas użytkowania pojazdu z przyczepą czas
włączania jej odbiorników prądu należy ograni-
czyć, aby oszczędzać akumulator samocho-
dowy.
Prawidłowe działanie tylnych świateł
Przed rozpoczęciem jazdy należy spraw-
dzić działanie tylnych świateł przyczepy. Jeśli
tylne światła nie będą działały, może dojść do
ewentualnego zagrożenia innych uczestników
ruchu.?
171

Pobór prądu

Maksymalna ładowność samochodu zmniejsza
się o masę zaczepu holowniczego oraz o obcią-
żenie zaczepu holowniczego. Obciążenie za-
czepu holowniczego zwiększa masę pojazdu.

W miarę możliwości należy stosować się do
podanych wartości.

Wyszukiwanie

? Maksymalne obciążenie zaczepu: 90 kg.

Przed ruszeniem

nownie inicjować wskaźnik ciśnienia w oponach,
patrz strona 96.

Jazda z przyczepą*

Dla samochodu obowiązują wartości ciśnienia
opon, patrz strona 277, dla zwiększonego ob-
ciążenia.

Jazda - porady

? Samochód należy prowadzić płynnie, unika-
jąc gwałtownego ruszania i hamowania oraz
szybkiej jazdy na łuku drogi.

Dostosowywanie prędkości podczas
jazdy z przyczepą
Podczas jazdy z przyczepą należy odpowiednio
dostosować prędkość jazdy. Od prędkości ok.
80 km/h przyczepa w zależności od typu i zała-
dunku może zacząć jechać 'wężykiem'.?
Maksymalna prędkość podczas jazdy
z przyczepą
W trybie jazdy z przyczepą ciśnienie w oponach
należy podwyższyć o 0, 2 bar i nie przekraczać
prędkości 100 km/h, w przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia ogumienia ze względu na
podwyższone obciążenie osi. Przestrzegać
maksymalnej wartości ciśnienia, podanej na
bocznej ściance opony.?

Przywracanie stabilności pojazdów
Jeżeli przyczepa zacznie jechać 'wężykiem', to
oba pojazdy ustabilizować może jedynie natych-
miastowe zdecydowane hamowanie.
W takiej sytuacji ruch samochodu można kory-
gować za pomocą kierownicy tylko wówczas,
gdy jest to absolutnie konieczne, jak najostro-
żniej, uwzględniając obecność innych uczestni-
ków ruchu.

Wzniesienia
Ze względu na bezpieczeństwo i płynność ruchu
drogowego, jazda z przyczepą dozwolona jest
na wzniesieniach o nachyleniu do 12%.
W razie jazdy z dodatkowo dopuszczoną, cięż-
szą przyczepą wartość graniczna wynosi 8%.

Podczas zjazdów zestaw pojazdów wykazuje
szczególną skłonność do jazdy 'wężykiem'.
Przed spadkiem należy przełączać bieg na bez-
pośrednio niższy i powoli zjeżdżać ze wzniesie-
Wysokie obciążenie i wysoka
temperatura zewnętrzna
Długa jazda z wysokim obciążeniem i przy
wysokiej temperaturze zewnętrznej
Podczas jazdy z wysokim obciążeniem i przy
wysokiej temperaturze zewnętrznej należy
zwrócić uwagę, aby zbiornik paliwa był zatanko-
wany powyżej 1/4 objętości, w przeciwnym wy-
padku może dojść do odczuwalnego zmniejsze-
nia mocy silnika lub do jego uszkodzenia.?

Nadzór stabilności przyczepy*
Układ ten pomaga kierowcy zredukować 'węż-
ykowanie' przyczepy.
Gdy układ wykryje 'wężykowanie', natychmiast
automatycznie włącza hamulce. Następuje
wówczas wyjście z krytycznego zakresu pręd-
kości i ustabilizowanie zestawu pojazdu.
Gdy do gniazda przyczepy podłączony jest wtyk,
ale przyczepa nie jest doczepiona, np. z tyłu za-
mocowany jest bagażnik rowerowy z oświetle-
niem, wówczas w skrajnych sytuacjach układ
także może zadziałać.

Warunek działania
Układ działa podczas jazdy z przyczepą, od pręd-
kości ok. 65 km/h, gdy do gniazda przyczepy
podłączony jest jej wtyk.

Ograniczenia działania tej funkcji
? Układ nie może ingerować, jeżeli przyczepę
zarzuci od razu, bez wężykowania, np. na śli-
skiej jezdni lub nawierzchni o luźnym pod-
łożu.
? Przyczepa z wysoko położonym środkiem
ciężkości może przewrócić się zanim układ
stwierdzi 'wężykowanie'.
? Układ nie działa, jeśli układ DSC, patrz
strona 107, jest wyłączony lub uszkodzony.

172
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Zamknąć i ponownie otworzyć tylną klapę.
? Włączyć zapłon. Odłączyć przyczepę lub bagażnik, zdemon-
tować urządzenia do regulacji stabilności
jazdy oraz wyjąć z gniazda wtyczkę zasilania
elektrycznego przyczepy lub adapter.
Jeśli z gniazda nie została wyjęta wtyczka
lub adapter, wówczas dioda w przycisku za-
cznie pulsować na zielono.
Nacisnąć przycisk w bagażniku.
Głowica kulista wsunie się. Dioda w przyci-
sku zacznie pulsować na czerwono.
Aby przerwać wysuwanie/wsuwanie: po-
nownie wcisnąć przycisk.

Przycisk wysuwania i chowania głowicy kulistej
znajduje się za prawą boczną osłoną w bagaż-
niku. Odczekać, aż głowica kulista osiągnie poło-
żenie końcowe i zaświeci się zielona dioda
Wysuwanie głowicy kulistej

Ręczne przerywanie procesu
wysuwania/wsuwania

1. Otworzyć bagażnik. Odsunąć się ze strefy wychylania się gło-
wicy kulistej za samochodem.
Głowica kulista wysunie się. Dioda w przyci-
4. Odczekać, aż głowica kulista osiągnie poło-
Ponowne naciśnięcie na przycisk powoduje
ruch głowicy kulistej w kierunku przeciwnym, do
momentu osiągnięcia położenia końcowego.

Automatyczne przerywanie funkcji
wysuwania/wsuwania
W przypadku przekroczenia wartości granicz-
nych prądu, np. wskutek bardzo niskiej tempe-
ratury lub mechanicznych oporów, proces wsu-
wania/wysuwania zatrzymywany jest
Dioda w przycisku zacznie pulsować na czer-
wono.
173

Aby ponownie aktywować układ:

Wsuwanie głowicy kulistej

Po wyłączeniu zapłonu, system dezaktywowany
jest najpóźniej po upływie 2 minut.

Należy stosować się do informacji producenta
zawartych w instrukcji obsługi.

Jeśli głowica kulista nie jest właściwie zabloko-
wana, dioda LED w przycisku zacznie pulsować
na czerwono.?

Wychylna głowica kulista znajduje się na spo-
dzie samochodu.

Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą lub
bagażnikiem należy sprawdzić, czy głowica ku-
lista została właściwie zablokowana, w przeciw-
nym razie może dojść do niestabilności podczas
jazdy i wypadku.

Kontrola zaryglowania

Zaczep holowniczy
z elektryczną wychylną
głowicą kulistą*

Naciskać przycisk tak długo, aż głowica
kulista osiągnie położenie końcowe i za-
świeci się zielona dioda w przycisku.

Gniazdo przyczepy

Zamykanie szyb i dachu przesuwnouchylnego*
Otwarty dach przesuwno-uchylny oraz szyby
powodują zwiększenie oporu, a tym samym
większe zużycie paliwa.

Regularna kontrola ciśnienia
w oponach
Ciśnienie powietrza w oponach, patrz
strona 277, należy kontrolować przynajmniej
dwa razy w miesiącu, a także przed każdą dłuż-
szą jazdą.

Gniazdo przyczepy znajduje się przy zaczepie
holowniczym.
Przesunąć pokrywę w dół.

Oszczędzanie paliwa
Państwa samochód wyposażony został w tech-
nologie pozwalające na zredukowanie zużycia
paliwa i zmniejszenie emisji spalin.
Zużycie paliwa zależy od wielu różnych czynni-
ków.
Zastosowanie odpowiednich środków, właś-
ciwy sposób jazdy i przeprowadzanie regular-
nych przeglądów, patrz strona 290, korzystnie
wpływa na zużycie paliwa i na środowisko natu-
ralne

Zdjęcie niepotrzebnego bagażu
Dodatkowy ciężar zwiększa zużycie paliwa.

Zdejmowanie elementów wyposażenia
dodatkowego po ich wykorzystaniu
Zdjąć niepotrzebne elementy, takie jak dodat-
kowe lusterka, bagażnik dachowy lub bagażnik
na zaczepie holowniczym.
Elementy montowane przy samochodzie wpły-
wają na jego aerodynamikę i powodują wzrost
zużycia paliwa.

Zbyt niskie ciśnienie w oponach powoduje więk-
szy opór toczenia i tym samym zwiększenie zu-
życia paliwa i opon.

Natychmiastowe ruszanie
lecz natychmiast ruszyć, zachowując umiarko-
waną prędkość obrotową.
Dzięki temu, zimny silnik szybko osiągnie pra-
widłową temperaturę roboczą.

Przewidywanie sytuacji na drodze
Unikać niepotrzebnych manewrów przyspie-
szania i hamowania.
Jednocześnie zachowywać odpowiedni odstęp
do jadącego z przodu pojazdu.
Przewidywanie sytuacji na drodze i odpowiedni
sposób jazdy pozwalają na ograniczenie zużycia
Unikanie wysokich prędkości
obrotowych
1. biegu używać tylko do ruszania z miejsca. Od
2. biegu należy szybko przyspieszać. Unikać
przy tym wysokich prędkości obrotowych i od-
powiednio wcześnie zmieniać biegi.
Po osiągnięciu żądanej prędkości jazdy zmienić
bieg na możliwie najwyższy i prowadzić samo-
chód z jak najniższą prędkością obrotową silnika
i ze stałą prędkością.
Obowiązuje przy tym zasada: jazda z niską pręd-
kością obrotową pozwala obniżyć zużycie pa-
liwa i minimalizuje zużycie podzespołów.

174
Wskaźnik biegu*, patrz strona 80, w Państwa
samochodzie wskazuje bieg, dla którego zuży-
cie paliwa jest najkorzystniejsze.

Wykorzystywanie hamowania
silnikiem

Przy dojeżdżaniu do czerwonej sygnalizacji
świetlnej zdjąć nogę z pedału gazu i wytracać
prędkość na możliwie najwyższym biegu.

W trybie jazdy z wykorzystaniem hamowania sil-
nikiem przerywany jest dopływ paliwa.

Wyłączanie silnika przy dłuższych
postojach
W przypadku dłuższych postojów, np. przed
sygnalizacją świetlną, przejazdem kolejowym
lub w korkach należy wyłączać silnik.

Przerwa w pracy silnika przez ok. 4 sekundy po-
zwala uzyskać efekt oszczędności pod wzglę-
dem zużycia paliwa.

Wyłączanie aktualnie nie używanych
funkcji dodatkowych

Funkcje dodatkowe, takie jak podgrzewanie
przednich foteli lub ogrzewanie tylnej szyby po-
bierają dużo energii, przez co zwiększone jest
zużycie paliwa, w szczególności podczas jazdy
w mieście i przy wykorzystaniu funkcji Stop &amp;
Go.

Dlatego należy wyłączyć wszelkie funkcje do-
datkowe, które w danej chwili nie są niezbędne.

Wykonywanie przeglądów
W celu zapewnienia optymalnej wydajności i ży-
wotności pojazdu, należy go regularnie serwi-
sować. Przegląd pojazdu należy zlecić w Serwi-
175
W tym celu należy zapoznać się z systemem
przeglądów BMW, patrz strona 290.

Nawigacja
Zaprezentowanych zostanie tu kilka przykładów,
w jaki sposób system nawigacyjny poprowadzi
Państwa pewnie do celu.

Nawigacja

Nawigacja*
System nawigacji

Wprowadzanie kraju

2. &quot; Nawigacja &quot;

Za pośrednictwem połączenia satelitarnego,
a także przy wykorzystaniu czujników samo-
chodu, system nawigacji ustali precyzyjnie po-
łożenie samochodu i poprowadzi bezbłędnie do
każdego celu. &quot; Wprowadzenie celu &quot;

1. Nacisnąć przycisk MENU.

Dane systemu nawigacji zapisane zostaną w pa-
mięci pojazdu i mogą być aktualizowane.
Wprowadzanie danych podczas postoju
pojazdu
Wszelkie dane należy wprowadzać podczas po-
stoju samochodu. Obowiązujące zasady ruchu
drogowego zawsze mają pierwszeństwo w przy-
padku, gdy dochodzi do sprzeczności pomiędzy
sytuacją na drodze a wskazaniami nawigacji. W
przeciwnym razie może dojść do złamania prze-
pisów oraz zagrożenia dla wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego.?

4. Wybrać &quot; Kraj &quot; lub wyświetlony kraj.

Wprowadzanie miejscowości
1. Wybrać &quot; Miejscowość &quot; lub wyświetlaną
miejscowość.

Wprowadzanie celu podróży
Ręczne wprowadzanie celu podróży
Przy wprowadzaniu nazw miejscowości i ulic
system automatycznie uzupełnia nazwy i wyko-
rzystuje porównanie wpisu, patrz strona 22.
Dzięki temu można szybko przywołać zapisane
nazwy miejscowości i ulic.
? Można pominąć wpis kraju lub miejsco-
wości, jeśli mają być zachowane obecne
wpisy.
? Jeśli wprowadzona została tylko nazwa
miejscowości, wówczas uruchomiona zos-
tanie funkcja prowadzenia do centrum danej
miejscowości. W razie potrzeby wybrać litery.
Lista ograniczana jest stopniowo, przy
wprowadzaniu kolejnych pozycji. Przesunąć kontroler w prawo. Wybrać z listy nazwę miejscowości.
Jeśli istnieje więcej miejscowości o takiej samej
nazwie:
1. Przejść do listy z nazwami miejscowości. Zaznaczyć miejscowość.
W przypadku systemu nawigacji Professio-
nal: Na ekranie dzielonym wyświetlana jest
mapa poglądowa. Wybrać miejscowość.

178
3. Wybrać &quot; Ulica &quot; lub wyświetloną ulicę. Przejść do listy z nazwami ulic. Zaznaczyć wpis. Wybrać wpis.

Wprowadzanie ulicy i skrzyżowania
1. Wprowadzić ulicę i skrzyżowanie analogicz-
nie do miejscowości.
Jeśli istnieje więcej ulic o takiej samej nazwie:
1. Zaznaczenie ulicy:
3. Wybrać ulicę.

6. Wybrać literę.
8. Zaznaczenie ulicy:
9.

Uruchomienie prowadzenia po
wprowadzeniu celu podróży
1. &quot; Zastosować cel &quot;

Alternatywnie: wprowadzenie ulicy
i numeru domu
2. Wprowadzić ulicę analogicznie do miejsco-
wości. &quot; Numer domu &quot;
4. Wybrać cyfry. Przejść do listy z kodami pocztowymi
i miejscowościami.

Do wyboru będą nazwy wszystkich ulic wy-
branego kraju. Odpowiednia miejscowość
wyświetlana będzie za nazwą ulicy. &quot; Prowadź do celu &quot; lub &quot; Dodać jako kolejny
cel &quot;
Dodawanie celu jako kolejnego celu, patrz
strona 185.

Książka adresowa

6. Wybrać numer domu lub obszar numerów. &quot; Nawigacja &quot;

Brak ulicy w miejscowości docelowej
Żądana ulica nie występuje w podanej miejsco-
wości, ponieważ należy ona do innej administra-
cyjnej części miejscowości. &quot; Nawigacja &quot;
2. &quot; Wprowadzenie celu &quot;

2. &quot; Książka adresowa &quot;: kontakty z adresami są
wyświetlane, jeśli zostały one sprawdzone
pod względem zgodności z wybranym ce-
lem.
Jeśli kontakty z adresami nie są wyświetlane
z telefonu komórkowego lub z książki adre-
sowej BMW Online*, wówczas należy naj-

179
Wybór celu podróży z książki
adresowej

5. Przejść do listy z numerami budynków. &quot; w &quot; aktualnie wyświetlanym kraju.

Rozrywka

. Wybrać symbol

Wprowadzanie kodu pocztowego

pierw sprawdzić cel, patrz strona 250, pod
względem zgodności z celem. &quot; Zapisz poz. jako nowy kont. &quot; lub &quot; Dodać
poz. do istn. kontaktu &quot;

3. Wybrać kontakt z listy lub za pomocą funkcji
&quot; Wyszukiwanie A-Z &quot;. W razie potrzeby wybrać &quot; Adres służbowy &quot;
lub &quot; Adres prywatny &quot;. W zależności od wyboru wybrać kontakt wy-
stępujący na liście. Wybrać rodzaj adresu
i wprowadzić nazwisko oraz imię.

Zapisywanie celu podróży w książce
5. &quot; Zapisać w pojeździe &quot;

Po wprowadzeniu celu podróży należy go zapi-
sać w książce adresowej.

Edycja lub kasowanie adresu

1. &quot; Zapisać jako nowy kontakt &quot; lub &quot; Dodać do
istniejącego kont. &quot; Książka adresowa &quot;
3. &quot; Edytować w kontaktach &quot; lub &quot; Usunać
wpis &quot;

Przyjęcie adresu domowego jako
miejscowości docelowej
Adres domowy powinien być wcześniej zapi-
sany w pamięci. Definiowanie adresu domo-
wego, patrz strona 251. W razie potrzeby wybrać istniejący kontakt. Wybrać &quot; Adres służbowy &quot; lub &quot; Adres
prywatny &quot;. &quot; Książka adresowa &quot;

5. Wprowadzić &quot; Nazwisko &quot; i ewentualnie
&quot; Imię &quot;. &quot; Zapisać w pojeździe &quot;

Aktualną pozycję można zapisać w książce ad-
resowej.

180
4. &quot; Zmienić cel &quot;

Kasowanie ostatnich celów
3. &quot; Adres domowy &quot;

2. &quot; Ostatnie cele &quot;

4. Uruchomienie prowadzenia do celu. &quot; Usunać wpis &quot; lub &quot; Usunąć wsz. ostatnie
cele &quot;

Ostatnie cele

Szczególne cele podróży

Wywołanie funkcji wyszukiwania
szczególnych celów podróży

W przypadku systemu nawigacji
Professional: Wyszukiwanie lokalne
Google(TM)*
1. &quot; Google(TM) Wyszukaj lokalnie &quot;
2. &quot; Miejscowość &quot;
3. Wybrać lub wprowadzić miejscowość. &quot; Hasło &quot;
5. Wprowadzić słowo kluczowe.
Zostaną wyświetlone propozycje.

Uruchomienie prowadzenia do celu
6. Wybrać propozycję.
Wyświetlana jest lista ze szczególnymi ce-
lami podróży. Wybrać szczególny cel podróży. Wybrać cel.

Zostaną wyświetlone szczegóły. &quot; Rozp. prowadzenie do celu &quot;

Jeżeli dostępna jest większa ilość szczegó-
łów, można przewijać pomiędzy stronami.

Edytowanie celu
3. Wybieranie wyszukiwania. &quot; Ważne Miejsca (POI) &quot;

Wywołanie ostatnich celów

Jeśli dla tego celu dostępny jest numer te-
lefonu, wówczas w razie potrzeby można na-
wiązać połączenie. Zaznaczyć cel.

181
Cele można wywołać i przyjąć je do funkcji pro-
wadzenia do celu.

Wybieranie szczególnych celów podróży, np.
hotele lub atrakcje turystyczne:

Wyświetlane są automatycznie ostatnie cele
ukończonej podróży.

8. Wybrać symbol

.

9. prowadzenie do celu &quot; lub &quot; Dodać
jako kolejny cel &quot;
strona 185.
&quot; Rozpocznij wyszukiwanie &quot;: Bez wprowadzenia
pojęcia wyszukiwania nastąpi powtórzenie wy-
szukiwania z ostatnim zapisanym pojęciem wy-
szukiwania.

Professional: Wyszukiwanie Online*

Wyszukiwanie kategorii

1. &quot; Wyszukaj Google &quot;

1. &quot; Wyszukiwanie wg kategorii &quot;

2. &quot; Miejscowość &quot;

3. Wybrać symbol

3. &quot; Kategoria &quot;
5. Wybrać kategorię.

Wyszukiwanie od A do Z
1. &quot; Wyszukiwanie A-Z &quot;
5. Wybrać &quot; Szczegóły kategorii &quot;. Dla niektó-
rych szczególnych celów podróży można
wybrać kilka szczegółów kategorii. Wychylić
kontroler w lewo, aby opuścić szczegóły ka-
tegorii. &quot; Szczegóły kategorii &quot;: Dla niektórych szcze-
gólnych celów podróży można wybrać kilka
szczegółów kategorii. Wychylić kontroler w
lewo, aby opuścić szczegóły kategorii. &quot; Rozpocznij wyszukiwanie &quot;
8. &quot; Hasło &quot;

8.
Zostaną wyświetlone szczegóły.
łów, można przewijać pomiędzy stronami.
wiązać połączenie.
10.

11. prowadzenie do celu &quot; lub &quot; Dodać
jako kolejny cel &quot;

9.

10. prowadzenie do celu &quot; lub &quot; Dodać
Wyświetlanie szczególnych celów
podróży
Lista szczególnych celów podróży: Szczególne
cele podróży są wyświetlane uszeregowane
według odległości i ze strzałką kierunkową zwró-
coną w stronę szczególnego celu podróży.

182
Wprowadzanie celu podróży za
pomocą BMW Assist*
Nawiązywane jest połączenie z linią informa-
cyjną, patrz strona 262.

Wybieranie celu
Wprowadzanie celu podróży poprzez
mapę

2. &quot; Mapa &quot;
Mapa wskazuje aktualną pozycję samo-
&quot; Mapa interaktywna &quot;

W przypadku systemu nawigacji Professional:
Ekran dzielony: Szczególne cele podróży wy-
branej kategorii są wyświetlane w widoku mapy
jako symbole. Sposób prezentacji zależy od wy-
branej skali mapy i od kategorii. &quot; BMW Assist wprowadza cel &quot;

Dodatkowe informacje za
pośrednictwem usługi BMW Online*

3.

? Zmiana skali: obrócić kontroler.

? Przesuwanie mapy: przesunąć kontroler
w odpowiednim kierunku. info (BMW Online) &quot;

podróży na mapie
Wyświetlanie na mapie symboli szczególnych
celów podróży:
4. &quot; Wyświetl. Ważnych Miejsc &quot;

? Przesuwanie mapy po skosie: przesu-
nąć kontroler w odpowiednim kierunku
i nacisnąć na kontroler.

Określanie ulicy
Jeśli system nie rozpozna żadnej ulicy, wówczas
wyświetlona zostanie nazwa najbliżej położo-
nego okręgu, lub podane zostaną współrzędne
celu podróży.

Dalsze funkcje

5.

183
Mapy interaktywne są dostępne po naciśnięciu
kontrolera dodatkowych funkcji:

4. Wybór celu za pomocą krzyżyka.

Nawigacja

? Wybrać symbol
. &quot; Prowadź do celu &quot; lub
&quot; Dodać jako kolejny cel &quot;
strona 185.
? &quot; Zakończyć mapę interakt. &quot;: powrót do wi-
doku mapy.
? &quot; Widok w kier. północnym &quot;
? &quot; Pokazać cel &quot;: wyświetlony zostanie wyci-
nek mapy wokół celu podróży.
? &quot; Pokazać lokalizację &quot;: wyświetlony zostanie
wycinek mapy wokół aktualnego miejsca
pobytu.

Wprowadzić adres za pomocą jednego
polecenia
2. >Destination input<
3. Odczekać do zapytania sytemu. Wypowiedzieć adres w proponowanej ko-
lejności. Kontynuować wprowadzanie danych, zgod-
nie z poleceniami systemu.
W razie potrzeby, podać jedynie jeden z ele-
mentów adresu, np. miejscowość.

? &quot; Znajdź Ważne Miejsca (POI) &quot;: uruchomie-
nie funkcji prowadzenia do szczególnego
pojedynczo

Wprowadzanie celu podróży za
pomocą głosu*

W przypadku otwartego menu wprowadzania
celu nazwę miejscowości można wypowiedzieć
w formie pełnego słowa lub też przeliterować.

Informacje ogólne
? Wprowadzenie do obsługi systemu stero-
wania głosem, patrz strona 23.
? Podczas wprowadzania celu podróży za po-
mocą głosu możliwe jest przechodzenie po-
między obsługą głosową i iDrive.
? Umożliwienie wypowiadania poleceń głoso-
wych: >Voice commands<

Wypowiadanie wpisu
? Przykład: aby wprowadzić położoną w Nie-
mczech miejscowość docelową jako jedno
słowo, językiem systemu musi być język nie-
miecki.
? Za pomocą jednego polecenia można wpro-
wadzić miejscowość, ulicę i numer domu.
? Nazwy państw, miejscowości, ulic oraz
skrzyżowań można wypowiadać jako jedno
słowo lub je przeliterowywać poprzez język
systemu, patrz strona 82.
? Przeliterować wpis, jeśli używany język jest
różny od języka systemu.
? Litery należy wypowiadać płynnie i unikać
przesadnego akcentowania i przerw w mo-
wie. >City< lub >Spell name of city<. Odczekać do zapytania sytemu o miejsco-
wość docelową. Wypowiedzieć nazwę miejscowości lub
podać przynajmniej trzy pierwsze litery.
W zależności od wprowadzonych informacji,
system może zaproponować do 20 miejs-
cowości.
? Wybór zaproponowanej miejsco-
wości: >Yes<
? Wybór innej miejscowości: >New entry<
? Wybór wpisu, >Entry... wpis 2.
? Przeliterowanie wpisu: >Spell name of
city<

Wprowadzanie ulicy lub skrzyżowania
pojedynczo
Wprowadzić ulicę i skrzyżowanie analogicznie
do miejscowości.

Wprowadzanie numeru domu
W zależności od danych znajdujących się w sys-
temie nawigacji można wprowadzić numer
domu aż do numeru 2000.

184
Rozpoczęcie podróży

Uruchomienie prowadzenia do celu

1. Po wprowadzeniu wszystkich etapów po-
średnich zaznaczyć pierwszy cel.

>Start guidance<

2. &quot; Prowadź do celu &quot;

w lewo.
&quot; Prowadzenia do celu &quot;

Professional: Zapisać podróż
Można zapisać na liście do 30 założonych pod-
róży. W razie potrzeby należy usunąć istniejące
trasy podróży, aby możliwe było zapisanie no-
wych. &quot; Zapisać podróż &quot;

6. Wybrać rodzaj wprowadzania celu podróży. Wprowadzanie liter. &quot; OK &quot;

Professional: Wybrać zapisaną podróż

5. &quot; Wprowadzić nowy cel &quot;

Symbol oznacza aktywny etap.

Nowa podróż

Jeśli np. podczas uruchamiania prowadza-
nia do celu zaznaczony jest drugi cel, pierw-
szy cel zostanie pominięty.

Planowanie podróży z etapami
pośrednimi

Podróż można również zaplanować z zastoso-
waniem etapów pośrednich.

>Building number<

3. Wybrać podróż. &quot; Prowadź do celu &quot;

Wprowadzanie etapu pośredniego
Dla jednej podróży można wprowadzić maks. 30
etapów pośrednich. &quot; Wprowadzić nowy cel &quot;
2. Wprowadzić etap pośredni. &quot; Dodać jako kolejny cel &quot;
Etap pośredni zostanie dodany do listy ce-
lów i jest zaznaczony. Wybrać punkt, do którego dodany zostanie
etap pośredni: obrócić kontroler i nacisnąć.

Kierunek podróży
Kierunek podróży zostanie odwrócony: na liście
widoczne będą etapy pośrednie, przedstawione
w odwrotnej kolejności. &quot; Mapa &quot;
2. &quot; Prowadzenia do celu &quot;
4. &quot; Odwrócić kolejność celów &quot;

Opcje dla etapów pośrednich
2. &quot; Pokazać wsz. cele etapów &quot;
3. Wybrać etap pośredni.
? &quot; Zmienić cel &quot;

185
8. prowadzenie do celu &quot;

7. &quot; Zapisane podróże &quot;

Nawigacja

? &quot; Ustawić na nowo cel etapu &quot;: przesu-
nięcie etapu pośredniego na liście. &quot; Ostatnia podróż &quot;
4. &quot; Prowadź do celu &quot;

? &quot; Usunać cel etapu &quot;
? &quot; Przeskoczyć cel etapu &quot;

Professional: Guided Tours

Professional: Usunąć zapisaną podróż

1. &quot; Zapisane podróże &quot;

Zalecaną trasę można zastosować dla funkcji
prowadzenia do celu. Zaznaczyć żądaną podróż.

Uruchamianie Guided Tours

4. &quot; Usunąć wszystkie podróże &quot; lub &quot; Usunąć
podróż &quot;

Professional: Importować podróż
poprzez nośnik pamięci USB*

3. &quot; Wyszukiwanie Guided Tour &quot;

2. Podłączyć nośnik pamięci USB do złącza
USB, patrz strona 158, w schowku na ręka-
wiczki. &quot; Nawigacja &quot;
4. &quot; Zapisane podróże &quot;
5. &quot; Importować podróże &quot;
6. &quot; USB &quot;

4. Wybrać &quot; Kraj &quot; i &quot; Region &quot; lub zdefiniować
kryteria wyszukiwania:

7. &quot; OK &quot;

? &quot; Szukanie według nazwy &quot;

Na nośniku USB oraz w systemie nawigacji nie
można zapisać łącznie więcej niż 30 tras pod-
róży, w przeciwnym razie nie będzie możliwe
przeprowadzenie importu.

? &quot; Szuk. wg najbliższej trasy &quot;

poprzez BMW Online*

5. W razie potrzeby &quot; Rozpocząć
wyszukiwanie &quot;. Wybrać opcję Guided Tour.

&quot; Prowadź do celu &quot;

8. &quot; Prowadź do celu &quot;

Zakończenie Guided Tours

3. &quot; Importować podróże &quot;

2. &quot; Mapa &quot;

4. &quot; BMW Online &quot;

4. &quot; Zakończyć prow. do celu &quot;

Professional: Wywołać ostatnią podróż
186
Uruchomienie prowadzenia do celu
2. Wprowadzić cel podróży, patrz strona 178.

? W przypadku systemu nawigacji Professio-
nal: Dla Guided Tours nie można zmienić
kryteriów trasy.
? Prowadzenie do celu z informacjami o ruchu
drogowym, patrz strona 192.

&quot; Kryteria trasy &quot;

4. Wybór kryterium:
?

&quot; Szybka trasa &quot;: krótki czas podróży
w wyniku połączenia możliwie krótkich
odległości i dróg, które można szybko
przebyć.

?

&quot; Efektywna trasa &quot;: optymalne zes-
tawienie możliwie najszybszych i naj-
krótszych tras.

?

&quot; Krótka trasa &quot;: krótka odległość bez
uwzględnienia czasu jazdy.

? Na tablicy przyrządów oraz ew. na monitorze
centralnym wyświetlany jest widok strzałki.

Kontynuacja prowadzenia do celu
Prowadzenie do celu można kontynuować, jeśli
po ostatniej jeździe wybrany cel podróży nie
został osiągnięty.

? &quot; Alternatywne trasy &quot;: alternatywne
trasy, o ile jest to możliwe, proponowane
są w przypadku aktywnej nawigacji pod-
czas podróży. Poszczególne propozycje
oznaczone są kolorem.

&quot; Kont. prowadzenie do celu &quot;

Kryteria trasy
Informacje ogólne
? Można wywierać wpływ na obliczaną trasę
poprzez wybór określonych kryteriów.
? Kryteria trasy można zmieniać podczas
wprowadzania celu podróży i podczas pro-
wadzenia do celu.
? Informacje o rodzajach dróg są elementem
składowym danych systemu nawigacji i są
one uwzględniane przy planowaniu trasy,
np. unikanie autostrad.
? Propozycja trasy może jednak nie odpowia-
dać osobistemu wyobrażeniu.
? Ustawienia te zapisane zostaną dla używa-
nego w danej chwili pilota. W razie potrzeby wybrać uzupełniające kry-
teria trasy:
? &quot; Omijać autostrady &quot;: w miarę możli-
wości omijane są autostrady.
? &quot; Omijać drogi płatne &quot;: w miarę możli-
wości omijane będą drogi płatne.
? &quot; Unikać dróg z winietą &quot;: w miarę możli-
wości omijane są drogi, na których obo-
wiązkowe jest posiadanie winietki.

187
Zakończenie prowadzenia do celu

Wyszukiwanie

? Na widoku mapy wyświetlana jest odległość
do celu/etapu pośredniego oraz przypusz-
czalny czas przyjazdu. &quot; Nawigacja &quot;

? Na monitorze centralnym wyświetlona zos-
tanie wytyczona trasa.

Zmiana kryteriów trasy

3. &quot; Zastosować cel &quot;

Prowadzenie do celu

Nawigacja

? &quot; Omijać promy &quot;: w miarę możliwości
omijane będą promy. &quot; Przebieg trasy &quot;
3. Zaznaczyć częściowy odcinek.

Przebieg trasy
Podczas prowadzenia do celu do dyspozycji są
różne sposoby prezentacji przebiegu trasy.
? Strzałki kierunkowe na tablicy przyrządów
i na monitorze centralnym.
? Lista ulic i miejscowości.

nal: Na ekranie dzielonym wyświetlany jest
częściowy odcinek.

Objazd odcinka trasy

? Widok mapy, patrz strona 189.

Dla danego odcinka trasy należy obliczyć nową
trasę.

? Strzałki kierunkowe na wyświetlaczu HeadUp*, patrz strona 138.

Strzałki kierunkowe

3. &quot; Nowa trasa do: &quot;

2. &quot; Przebieg trasy &quot;

W trakcie prowadzenia do celu wyświetlane są
następujące informacje:
? Duża strzałka: aktualny kierunek jazdy.
? Mała strzałka: wskazówka na temat najbliż-
szej zmiany kierunku.
? Widok skrzyżowania.
? Informacja o pasie ruchu.
? Informacje drogowe.
? Odległość do najbliższej zmiany kierunku.
? Nazwa ulicy przy najbliższej zmianie kie-
runku. Wprowadzić żądaną
liczbę kilometrów dla odległości, po jakiej
ma nastąpić powrót do pierwotnej trasy
podróży.

Informacja o pasie ruchu

W przypadku ulic wielopasmowych zalecane
pasy jazdy są zawsze zaznaczone w widoku
strzałki za pomocą trójkąta.

Anulowanie objazdu

? Wypełniony trójkąt: optymalny pas jazdy. &quot; Nawigacja &quot;

? Pusty trójkąt: pas jazdy jest również moż-
liwy. Jednakże w najbliższym czasie może
być również konieczna ponowna zmiana
pasa jazdy.

Wyświetlanie listy ulic lub
miejscowości na trasie

Zalecenie tankowania

Przy uruchomionej funkcji prowadzenia do celu,
wyświetlana jest lista z nazwami ulic i miejsco-
wości dla zaplanowanej trasy. Dla każdego od-
cinka trasy wyświetlana jest informacja o pozos-
tałej odległości oraz komunikaty drogowe.

Jeśli nie można objechać danego odcinka trasy. &quot; Nowa trasa do: &quot;
4. &quot; Usunąć blokadę &quot;

System pojazdu wykonuje obliczenie zasięgu
i przekazuje informacje o dostępnych stacjach
benzynowych wzdłuż zaplanowanej trasy. &quot; Zalecenie tankowania &quot;

188
4. Zaznaczyć stację benzynową.

Wyświetlona zostanie lista ze stacjami ben-
zynowymi.

nal: Na ekranie dzielonym jest wyświetlana
pozycja stacji benzynowej. Wybrać stację benzynową.

&quot; Wskazówki głosowe &quot;

Powtarzanie komunikatów głosowych
4. Nacisnąć dwukrotnie kontroler.

Głośność komunikatów głosowych
dopóki nie zostanie osiągnięta żądana głośność.

Zapisywanie komunikatów głosowych
na klawiszach ulubionych

Znak drogowy utrudnienia w ruchu drogo-
wym

Planowana trasa
Miejsce pobytu

Górne pole statusu

Dolne pole statusu

Linie na mapie
Ulice i drogi są prezentowane zgodnie z ich kla-
syfikacją w różnych kolorach i za pomocą róż-
nych linii. Kreskowane linie przedstawiają połą-
czenia kolejowe i promowe. Granice państw
zostały zaznaczone w postaci cienkich linii.

Odcinek trasy z utrudnieniem w ruchu dro-
gowym

Utrudnienia w ruchu drogowym
Małe trójkąty wzdłuż zaplanowanej trasy ozna-
czają odcinki trasy z utrudnieniami w ruchu dro-
gowym, w zależności od skali mapy. Kierunek
trójkątów wskazuje kierunek utrudnienia.

Funkcję włączania / wyłączania komunikatów
głosowych można przypisać do klawiszy ulubio-
nych, patrz strona 21, w celu uzyskania szyb-
kiego dostępu do wybranej funkcji.

Znaki drogowe klasyfikują utrudnienia.

Widok mapy

Informacje o ruchu drogowym, patrz
strona 191.

Pasek funkcji

Włączanie/wyłączanie komunikatów
głosowych

1

? Czerwony znak drogowy: Utrudnienie doty-
czy zaplanowanej trasy lub kierunku jazdy.
? Szary znak drogowy: Utrudnienie nie doty-
czy zaplanowanej trasy lub kierunku jazdy.

Wyświetlanie widoku mapy
189
&quot; Dodać jako kolejny cel &quot;: stacja benzynowa
zostanie dodana do przebiegu trasy.

Obsługa

. &quot; Prowadź do celu &quot;: uruchomione zostanie
prowadzenie wybranej stacji paliwowej. Wybrać symbol

Zaplanowana trasa

Automatycznie ustawiana skala

Po uruchomieniu prowadzenia do celu zaplano-
wana trasa przedstawiona zostanie na mapie.

W przypadku widoku mapy zorientowanego
według północy należy obrócić kontroler w do-
wolnym kierunku, do momentu aż na wskaźniku
skali widoczne będzie AUTO. Na mapie wi-
doczna będzie cała droga od miejsca pobytu do
Pola statusu
Włączanie/wyłączanie: Wcisnąć kontroler.
? Górne pole statusu: godzina, szczegóły dot.
telefonu i rozrywki.
? Dolne pole statusu: symbol aktywnego pro-
wadzenia celu, status informacji o ruchu
drogowym, czas przybycia i odległość od
celu.

Na pasku funkcji dostępne sa następujące funk-
cje:
Funkcja

4. &quot; Ustawienia &quot;
Ustawianie optymalnego widoku mapy.
? &quot; Tryb dzienny/nocny &quot;

Zakończenie/kontynuacja pro-
wadzenia do celu.
Włączanie/wyłączanie komuni-
katów głosowych.
Zmiana kryteriów trasy.
Szukanie celu szczególnego.
Wyświetlanie informacji o ruchu
drogowym.
Mapa interaktywna.
Ustawianie widoku mapy.
Zmiana skali.

Zmiana wycinka mapy
&quot; Mapa interaktywna &quot;
? Przesuwanie mapy: przesunąć kontroler
w odpowiednim kierunku.
? Przesuwanie mapy po skosie: przesunąć
kontroler w odpowiednim kierunku i nacis-
nąć na kontroler.

W zależności od warunku oświetleniowych
należy wybrać i dokonać odpowiednich us-
tawień.
&quot; Sytuac. drogowa/szara mapa &quot; aktywny: Us-
tawienie nie jest uwzględniane.
? W przypadku systemu nawigacji Professio-
nal: &quot; Zdjęcia z satelitów &quot;
W zależności od dostępnej rozdzielczości,
zdjęcia satelitarne* wyświetlane są w skali
od 2 km do 1000 km.
? W przypadku systemu nawigacji Professio-
nal: &quot; Perspektywa w 3D &quot;
Znaczące miejsca, zapisane w danych sys-
temu nawigacji, wyświetlane są na mapie
w perspektywie 3D.
? &quot; Sytuac. drogowa/szara mapa &quot;
Mapa jest optymalizowana do wyświetlania
informacji o ruchu drogowym, patrz
strona 191. Symbole dla szczególnych ce-
lów podróży nie są wyświetlane.
? W przypadku systemu nawigacji Professio-
nal: &quot; Pogoda &quot;
Przy aktywnym prowadzeniu do celu na ma-
pie są wyświetlane symbole pogodowe*.

Zmiana skali
1. Wybrać symbol

Ustawienia widoku mapy

. Zmiana skali: obrócić kontroler.
190
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć niektó-
rych miejsc docelowych przy aktywnym prowa-
dzeniu do celu.

Symbole są wyświetlane w kilku wybranych
skalach.

Business: Strzałki kierunkowe

4. &quot; Zdjęcia miejsca docelow. &quot;

Na monitorze centralnym wyświetlona zostanie
mapa. W zależności od oferty można wybrać różne
zdjęcia.

Na ekranie dzielonym, niezależnie od ekranu
głównego, można wybrać wycinek mapy. Przesuwać kontroler w prawo, dopóki nie
zostanie wybrany ekran dzielony. Wybrać &quot; Zawartość ekranu podziel. &quot; lub
skalę.

Przegląd
? Wyświetlenie informacji o ruchu drogowym
ze stacji radiowych, obsługujących Traffic
Message Channel TMC służb ostrzegania o
ruchu drogowym. informacje na temat
utrudnień w ruchu drogowym są na bieżąco
aktualizowane.
? Informacje o ruchu drogowym są prezento-
wane na mapie w postaci symboli.
? Informacje o ruchu drogowym dla otoczenia
są zapisywane na liście.
Symbol na pasku funkcji widoku mapy
zmienia kolor na czerwony, gdy informacje o
ruchu drogowym dotyczą obliczanej trasy. Wybrać widok mapy.
? &quot; Widok strzałki &quot;
? &quot; Mapa w kierunku północnym &quot;

Włączanie/wyłączanie odbioru

? &quot; Mapa perspektywiczna &quot;

1. &quot; Nawigacja &quot;

? &quot; Pozycja &quot;

2.

? &quot; Zjazdy 3D &quot;

3. &quot; Odebrano info drogowe &quot;

? &quot; Syt. na drodze/szara mapa &quot;
6. Zmiana skali: przejść do ekranu dzielonego
i obrócić kontroler.

Wywołanie informacji o ruchu
drogowym
Mobilność

? &quot; Mapa w kierunku jazdy &quot;

Professional: Widok mapy dla ekranu
dzielonego

Informacje o ruchu
drogowym*

Na mapie wyświetlany jest widok strzałki. &quot; Widok strzałki na mapie &quot;

Informacje są aktualizowane po rozpoczęciu
lub kontynuacji prowadzenia do celu lub po
zmianie celu.

Professional: W yświetl zdjęcia dla
miejsca docelowego*

Wyświetlane są symbole: bezchmurnie, po-
chmurne niebo, deszcz, burza i śnieg, wraz
z najwyższą i najniższą temperaturą.

&quot; Info drogowe &quot;

191
W pierwszej kolejności wyświetlane są in-
formacje o ruchu drogowym dla obliczonej
trasy.

Prezentacja zależy od informacji wysłanych
przez służby ostrzegania o ruchu drogowym.

Komunikaty drogowe uporządkowane są
kolejno według odległości od aktualnej po-
zycji pojazdu.

Filtrowanie informacji o ruchu
drogowym

4. Wybrać informacje o ruchu drogowym.
&quot; Więcej informacji &quot;: Wyświetlenie do-
datkowych informacji.

Ustawienie, które informacje drogowe będą wy-
świetlane na mapie. W razie potrzeby przejść do następnych lub
poprzednich informacji o ruchu drogowym.

Informacje o ruchu drogowym na mapie

5. Ustawić filtr. &quot; Kategorie informacji drog. &quot;

W przypadku aktywowanej mapie z informa-
cjami drogowymi/szara mapa, wyświetlacz mo-
nitora centralnego przełącza się na tryb prezen-
tacji w odcieniach szarości. Pozwala to na
optymalne prezentowanie informacji o ruchu
drogowym. Tryb dzienny/nocny nie jest przy
tym uwzględniany. Symbole lub szczególne
cele podróży nie są wyświetlane. &quot; Sytuac. drogowa/szara mapa &quot;

Na mapie wyświetlane będą informacje o ruchu
drogowym wybranej kategorii.
? Informacji o ruchu drogowym, które dotyczą
wybranej trasy, są zawsze widoczne.

Symbole w widoku mapy

? Dla własnego bezpieczeństwa nie można
wyłączać informacji o ruchu drogowym,
które sygnalizują potencjalne zagrożenie.

W zależności od skali mapy i lokalizacji utrudnień
w ruchu drogowym na danej trasie, wyświetlane
są odpowiednie symbole.

Prowadzenie do celu z informacjami o
ruchu drogowym

Dodatkowe informacje w widoku mapy
W zależności od wybranej skali, na mapie lub za
pośrednictwem wykresu słupkowego prezento-
wana jest odległość, kierunek oraz znaki dro-
gowe symbolizujące utrudnienia w ruchu dro-
gowym, dla całej obliczonej trasy.
? Czerwony: korek.
? Pomarańczowy: ruch skokowy.
? Żółty: duże natężenie ruchu.
? Zielony: wolny przejazd.
? Szary: ogólna informacja o ruchu drogo-
wym, np. budowa.

Częściowo dynamiczne prowadzenie
do celu
Przy włączonym odbiorze informacji o ruchu
drogowym częściowe dynamiczne prowadzenie
do celu jest aktywne.
System uwzględnia podczas prowadzenia do
celu istniejące informacje o ruchu drogowym. W
zależności od trasy, informacji o ruchu drogo-
wym i możliwych tras objazdu wyświetlany jest
komunikat. Komunikat przedstawia informacje o
ruchu drogowym i w przypadku utrudnień pro-
ponuje objazd. Dodatkowo wyświetlana jest róż-

192
średnictwem usługi BMW Online, patrz
strona 264.

Przyjęcie objazdu:

&quot; Objazd &quot;

2.

Objazdy mogą również zostać przyjęte wów-
czas, gdy komunikaty dotyczące ruchu drogo-
wego są wywoływane poprzez listę.

Dane systemu nawigacji

Otwarcie listy:

3. &quot; Wersja systemu nawigacji &quot;

W razie utrudnień ruchu drogowego trasa zos-
tanie automatycznie zmieniona.
? System nie wskazuje na utrudnienia w ruchu
drogowym dla pierwotnie zaplanowanej
trasy.
? Informacje o ruchu drogowym będą nadal
wyświetlanie na mapie.
? W zależności od typu drogi i rodzaju oraz
długości utrudnienia w ruchu drogowym
może się zdarzyć, że trasa zostanie obli-
czona w taki sposób, że poprowadzi ona
przez utrudnienia w ruchu drogowym.
? Szczególne zagrożenia wyświetlane są nie-
zależnie od wybranego ustawienia.
Uaktywnienie dynamicznego prowadzenia do
celu:
Aktualizowanie danych systemu
nawigacji
Dane systemu nawigacji oraz kod włączający
można otrzymać w Serwisie. Dane systemu na-
wigacji zapisane zostaną w pamięci pojazdu
i mogą być aktualizowane.
? W zależności od objętości danych, aktuali-
zacja może potrwać wiele godzin.
? Aktualizację należy przeprowadzać podczas
jazdy, aby oszczędzać akumulator.
? Podczas aktualizacji dostępne są tylko pod-
stawowe funkcje systemu nawigacji.
? Można sprawdzać status aktualizacji.
? Po zakończeniu aktualizacji, system urucha-
mia się ponownie.
? Następnie można wyjąć nośnik danych sys-
temu nawigacji.

Dynamiczne prowadzenie do celu

Wyświetlana jest informacja na temat wersji
danych.

&quot; Informacja drogowa &quot;

Informacje o danych systemu nawigacji

3. &quot; Info o kraju (BMW Online) &quot;

W przypadku szczególnych zagrożeń, np.
przedmiotów leżących na jezdni, wyświetlany
jest komunikat bez możliwości objazdu.

nica drogi i czasu pomiędzy pierwotną trasą i
objazdem.

Szczegółowe informacje i przepisy obowiązu-
jące w danym kraju, np. ograniczenie prędkości
na drogach krajowych można przesyłać za po-

System nawigacji Professional:
Przeprowadzanie aktualizacji
1. Wsunąć płytę DVD z mapą do systemu na-
wigacji opisaną stroną ku górze do napędu
DVD.
193

Professional: Informacje krajowe
3. &quot; Dynamiczne prow. do celu &quot;

3. Wprowadzić kod włączający płytę DVD
z mapą do systemu nawigacji i w razie po-
trzeby zmienić płytę DVD.
Po przerwaniu jazdy postępować zgodnie z in-
strukcjami na monitorze centralnym.

System nawigacji Business:
1. Podłączyć nośnik pamięci USB z danymi
systemu nawigacji do złącza USB
w schowku na rękawiczki. Wprowadzić kod włączający nośnika USB
z danymi systemu nawigacji.
Po ruszeniu system uruchamia się ponownie
i aktualizuje dane systemu nawigacji podczas
jazdy*.

Sprawdzanie statusu
1.

? Nie można wybrać żądanych liter dla funkcji
wprowadzania celu podróży?
Zapisane dane nie zawierają informacji o da-
nym celu.
Należy wybrać inny cel, który leży jak najbli-
żej pierwotnego celu.
? Widok mapy prezentowany jest w odcie-
niach szarości?
cjami drogowymi/szara mapa, wyświetlacz
monitora centralnego przełącza się na tryb
prezentacji w odcieniach szarości. Pozwala
to na optymalne prezentowanie informacji
o ruchu drogowym.
? Podczas prowadzenia do celu przed skrzy-
żowaniami nie są podawane komunikaty
głosowe?
Obszar nie został jeszcze całkowicie uwz-
ględniony na mapach nawigacji lub samo-
chód opuścił zaplanowaną trasę, a system
potrzebuje kilku sekund, aby obliczyć nową
trasę. &quot; Aktualizacja danych navi &quot;

A co, jeżeli...
? Nie można wyświetlić aktualnej pozycji?
Aktualna pozycja poza zasięgiem uwzględ-
nionym na mapach, poza obszarem odbioru
GPS. Z reguły pod gołym niebem odbiór jest
gwarantowany.
? System prowadzenia do celu nie przyjmuje
celu bez podania ulicy?
Po wprowadzeniu miejscowości nie można
ustalić centrum miejscowości.
Podać dowolną nazwę ulicy dla danej miejs-
cowości i rozpocząć prowadzenie do celu.
? System prowadzenia do celu nie przyjmuje
celu?
Dane celu nie są zawarte bazie danych sys-
temu nawigacji. Należy wybrać inny cel,
który leży jak najbliżej pierwotnego celu.

194
195

Rozrywka
Ten rozdział zapewni Państwu przyjemność przy
odbiorze programów radiowych i telewizyjnych
lub odtwarzaniu płyt CD, DVD lub utworów
z kolekcji muzyki.

Dźwięk

Korektor dźwięku*

Ustawienia dźwięku zapisane zostaną dla uży-
wanego w danej chwili pilota.

Ustawianie poszczególnych zakresów częstot-
liwości barwy dźwięku.

Następujące ustawienia głośności zostaną za-
pisane dla zalogowanego telefonu: &quot; Mikrofon &quot;,
&quot; Głośniki &quot;.

Ustawianie korektora dźwięku
1. &quot; CD/multimedia &quot;, &quot; Radio &quot; lub &quot; Ustawienia &quot;
2. &quot; Dźwięk &quot;

Tony wysokie, tony niskie,
funkcja Balance, funkcja
Fader

3. &quot; Equalizer &quot;
4. Wybrać żądane ustawienia.

? &quot; Balans &quot;: balans głośności lewo/prawo.
? &quot; Fader &quot;: balans głośności przód/tył.

Ustawianie tonów wysokich, tonów
niskich, funkcji Balance i funkcji Fader
5. Ustawianie: obrócić kontroler. Zapamiętywanie: nacisnąć na kontroler.

Odtwarzanie wielokanałowe,
Surround*
Wybór pomiędzy odtwarzaniem w trybie Stereo
i odtwarzania wielokanałowego, Surround. Wybrać żądane ustawienia dźwięku.

Ustawianie odtwarzania
wielokanałowego, Surround
4.

4. Wybrać żądane ustawienie głośności.

W przypadku odtwarzania ścieżki dźwiękowej
w Stereo, wykonywana jest symulacja odtwa-
rzania wielokanałowego, Surround.

Regulacja głośności
? &quot; Speed Volume &quot;: dostosowywanie głoś-
ności w zależności od prędkości jazdy.

Resetowanie ustawień
dźwięku
W zależności od wybranej ścieżki dźwiękowej,
funkcja odtwarzania wielokanałowego aktywo-
wana lub dezaktywowana jest automatycznie. &quot; Surround &quot;

3. &quot; Resetować &quot;

? Ewent. &quot; PDC &quot;: głośność sygnału dźwięko-
wego PDC względem odtwarzania dźwię-
ków rozrywki.

Rozrywka

? &quot; Gong &quot;: głośność sygnału, np. dla przypom-
nienia o zapięciu pasów, względem odtwa-
rzania dźwięków funkcji rozrywki.
? Ewent. &quot; Mikrofon &quot;: głośność mikrofonu
podczas rozmowy telefonicznej.

Komunikacja

? Ewent. &quot; Głośniki &quot;: głośność głośnika pod-
czas rozmowy telefonicznej.

Ustawianie głośności
199
3. &quot; Wyrównanie głośności &quot;

Radio

Zapis stacji
1. &quot; Radio &quot;
2. &quot; FM &quot; lub &quot; AM &quot;
3. Zaznaczyć żądaną stację.

Zmiana źródła funkcji rozrywki

Zmiana stacji/utworu

Wł. /wył., głośność

4. Przycisnąć dłużej kontroler.

Włączanie/wyłącznie komunikatów informa-
cji drogowych

5. Wybrać żądane miejsce w pamięci.

Stacje te zapisane zostaną dla używanego w da-
Stacje radiowe AM/FM

Stacje można zapisać również dla klawiszy ulu-
bionych, patrz strona 21.

Wybór stacji

Ręczny wybór stacji

2. &quot; FM &quot; lub &quot; AM &quot;

Wybrać stację radiową poprzez wyszukanie od-
powiedniej częstotliwości. Wybrać żądaną stację. &quot; Szukanie ręczne &quot;
4. W zakresie fal &quot; AM &quot; przełączyć ewentualnie
na &quot; MW &quot;, &quot; SW &quot;. Wybór częstotliwości: obrócić kontroler.

Wybrana stacja radiowa zapisana zostanie dla
używanego w danej chwili pilota.

Zmiana stacji radiowej za pomocą
przycisku
Zapis stacji: przycisnąć dłużej kontroler.

Włączanie/wyłączanie RDS
1. &quot; Radio &quot;

2. &quot; FM &quot;
4. &quot; REG &quot;

2. &quot; FM &quot;

Włączanie/wyłącznie funkcji REG
RDS przekazuje w zakresie fal FM dodatkowe
informacje, np. nazwy stacji radiowych. W przy-
padku stacji nadających na kilku częstotliwoś-
ciach, w razie potrzeby następuje automatyczne
przełączenie na najlepiej odbieraną częstotli-
wość.

Na obszarze nadawania dwóch lub więcej
różnych stacji regionalnych, może dojść do
ciągłego przełączania stacji. Wówczas na-
leży włączyć funkcję REG. &quot; RDS &quot;

W zakresie fal FM, niektóre stacje radiowe nad-
ają o określonych porach programy regionalne.
Możliwe są następujące ustawienia:

Maksymalnie 15 cyfrowych stacji można grupo-
wać w tzw. pakiety radiowe. Niektóre stacje za-
wierają dodatkowe programy, np. rozgłośnie
sportowe mogą transmitować różne wydarzenia
sportowe równocześnie.

? Funkcja REG włączona:
Zalecane ustawienie.
Ustawiony program regionalny odbierany
będzie najdłużej jak to jest możliwe.
W przypadku wyjechania poza obszar nad-
awania może dojść do pogorszenia jakości
odbioru. Jeśli stan ten utrzymuje się przez
dłuższy czas, wówczas nastąpi przełączenie
na program regionalny z lepszym odbiorem.
? Funkcja REG wyłączona:
awania ustawionej stacji regionalnej, nastę-
puje przełączenie na nową stację regio-
nalną.

Wyszukiwanie stacji*
Bez wyposażenia w system nawigacji Profes-
sional, lista z odbieranymi programami nie bę-
dzie automatycznie aktualizowana. W celu za-
ktualizowania listy należy uruchomić funkcję
wyszukiwania stacji. &quot; DAB &quot;
3. W razie potrzeby wybrać &quot; Wszystkie
zespoły &quot;. &quot; Wyszukiwanie stacji &quot;

201
Programy regionalne*

Radio cyfrowe, DAB*

RDS*

Przerywanie wyszukiwania stacji

Zapisane w pamięci stacje można wywoływać
poprzez:
? Klawisze ulubionych.
? &quot; Zapisane stacje &quot;

Wybór stacji
zespoły &quot; lub tylko żądany pakiet radiowy. Nacisnąć ponownie na kontroler.
nej chwili pilota.
Wyświetlanie dodatkowych informacji
Niektóre stacje radiowe emitują dodatkowe in-
formacje w postaci komunikatu tekstowego. &quot; Informacje o stacji &quot;

Zmiana stacji
Zmiana pakietu radiowego
Zmiana pakietu możliwa jest tylko wówczas, gdy
wybrano funkcję: &quot; Wszystkie zespoły &quot;.
Przycisnąć dłużej przycisk. &quot; DAB &quot;

Automatyczne przełączanie DAB/FM*
Przy aktywnej funkcji przełączenia DAB/FM na-
stępuje automatyczne przełączenie, jeśli dana
stacja nie może być odbierana.
Dana stacja radiowa wyszukiwana będzie naj-
pierw w innym pakiecie radiowym. Jeśli nie jest
ona dostępna w żadnym innym pakiecie, wów-

202
Zapamiętane stacje

Automatyczne przełączenie możliwe jest tylko
wówczas, gdy sygnał nadawczy danej stacji bę-
dzie odpowiednio silny oraz gdy sygnał rozpo-
znawczy będzie zgodny. &quot; Zapisane stacje &quot;
Zapis stacji

4. &quot; Aut. przełączanie DAB/FM &quot;

Aktualnie wybrana stacja zostanie zapisana. &quot; Zapisane stacje &quot;

3. &quot; Zapisać stację &quot;

widoczny obok nazwy stacji radiowej
sygnalizuje analogowe odtwarzanie cyfrowej
stacji radiowej.

Dodatkowe programy
Ten symbol pojawia się, gdy wybrana stacja
zawiera dodatkowe programy. Rozgłośnie spor-
towe mogą transmitować np. różne wydarzenia
sportowe równocześnie.
Lista z zapamiętanymi stacjami radiowymi zapi-
sana zostanie dla aktualnie wykorzystywanego
Kasowanie stacji
Symbol widoczny obok nazwy stacji radio-
wej sygnalizuje możliwość cyfrowego odtwarza-
nia w innym pakiecie radiowym danej cyfrowej
Wywołanie stacji radiowej

5. &quot; Usunąć pozycję &quot;

5. Wybrać dodatkowy program.

203
Włączanie funkcji automatycznego
przełączania DAB/FM

Istnieje możliwość zapisania do 40 stacji radio-
wych.

czas wyszukiwana jest analogowa częstotli-
wość stacji radiowej.

Komunikaty informacji
drogowych*
Wskazanie w oknie statusu
? TP: włączona możliwość odbioru komunika-
tów informacji drogowych.
? Brak wskazania: wyłączona możliwość od-
bioru komunikatów informacji drogowych.

Włączanie/wyłącznie komunikatów
informacji drogowych
Wybrana zostanie stacja nadająca ko-
munikaty informacji drogowych o najsilniejszym
sygnale.
Przerywanie komunikatu informacji
Podczas komunikatu informacji drogowych na-
cisnąć jeden z następujących przycisków:
?
?

Ustawienie głośności
Obracać gałkę podczas komunikatu informacji
drogowych, aż do ustawienia żądanej głośności.

204
3. Wybrać płytę CD lub DVD.

Wysuwanie płyty CD/DVD

Znaczenie
Odtwarzacz CD/DVD*

...

Zmieniarka płyt DVD*
Odtwarzacz CD/DVD z tyłu*

Obsługiwane formaty
? DVD: DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVDRW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL,
DVD-Audio (tylko część wideo), DVD-Vi-
deo*.

CD/DVD*
Odtwarzanie
Napełnianie odtwarzacza płyt CD/
DVD*

? CD: CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA,
VCD*, SVCD*.

Płyty CD/DVD należy wkładać opisaną stroną ku
górze.

? Skompresowane pliki audio: MP3, WMA,
AAC*, M4A*.

Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Wczytywanie skompresowanych plików audio
może potrwać do kilku minut.

Uruchamianie odtwarzania
W odtwarzaczu CD/DVD lub w zmieniarce DVD*
znajduje się płyta CD/DVD.

Odtwarzanie dźwięku
Wybieranie utworu za pomocą
Naciskać przycisk, aż rozpocznie się
odtwarzanie wybranego utworu. &quot; CD/multimedia &quot;
2. &quot; CD/DVD &quot;

Odtwarzacz CD/DVD*

CD/multimedia

CD/multimedia

Wybieranie utworu za pomocą iDrive

Wyświetlanie informacji o utworze

Płyty audio CD

Wybrać żądany utwór, aby rozpocząć odtwarza-
Płyty CD/DVD* ze skompresowanymi
plikami audio
W zależności od dostępnych danych, nie
wszystkie znaki na płycie CD/DVD mogą być
prawidłowo wyświetlane. W razie potrzeby wybrać katalog.
Przejście do nadrzędnego katalogu: przesu-
nąć kontroler w lewo.

Jeśli do utworu przypisane są dodatkowe infor-
macje, wówczas zostaną one automatycznie
wyświetlone:
? Wykonawca.
? Tytuł albumu.
? Ilość utworów na płycie CD/DVD*
? Nazwa pliku utworu.

Odtwarzanie w kolejności
przypadkowej, Random
2. &quot; CD/DVD &quot;
3. Wybrać płytę CD lub DVD*. &quot; Odtwarzanie losowe &quot;

2. Wybrać żądany utwór, aby rozpocząć od-
twarzanie.
Płyty CD/DVD* ze skompresowanymi plikami
audio: wszystkie utwory w obrębie wybranego
katalogu będą odtwarzane w kolejności przy-
padkowej.
Odtwarzanie w kolejności przypadkowej zosta-
nie wyłączone jeśli nastąpi przełączenie źródła
dźwięku lub wyłączony zostanie zapłon.

206
Przytrzymać wciśnięty przycisk. Wybrać płytę DVD z plikami wideo.
&quot; Menu DVD &quot;

Szybkie przesuwanie w przód/w tył

Funkcja automatycznego powtarzania*

Odtwarzanie wideo*
Kody krajowe
VCD/SVCD
1. &quot; CD/multimedia &quot;

Kod Region

USA, Kanada

3. Wybrać płytę CD z plikami wideo.

Japonia, Europa, Bliski Wschód, Afryka
Południowa

Azja Południowo-Wschodnia

Menu wideo

Australia, Ameryka Środkowa i Połud-
niowa, Nowa Zelandia

Wywołanie menu wideo: podczas odtwarzania
obrócić kontroler.

Azja Północno-Zachodnia, Afryka Pół-
nocna

Chiny

0

Wszystkie regiony

&quot; Wybrać utwór &quot;

Wywoływanie menu płyty DVD.
Uruchamianie odtwarzania.
Przerwa
Zatrzymanie
Następny rozdział
Poprzedni rozdział
Przewijanie w przód
Przewijanie w tył

DVD Video
Przy przesuwaniu w przód/w tył: każde naciś-
nięcie na kontroler zwiększa prędkość przesu-
wania. Aby zakończyć tę funkcję, należy uru-
chomić odtwarzanie.

207
Obraz wideo wyświetlany będzie na monitorze
centralnym tylko do prędkości jazdy ok. 3 km/h,
natomiast w niektórych krajach, tylko przy za-
ciągniętym hamulcu parkingowym lub automa-
tycznej skrzyni biegów ustawionej w położe-
niu P.

Przy wskazaniu &quot; Powrót &quot; należy nacisnąć na
kontroler.
Odtwarzanie

5. Wybrać żądany tytuł.

Odtwarzać można jedynie płyty DVD z kodowa-
niem krajowym, patrz też informacje zawarte na
płycie DVD.

Wybrane utwory, katalogi z płyt CD/DVD będą
automatycznie powtarzane.

Menu DVD

3. &quot; Napisy &quot;

1. W razie potrzeby obrócić kontroler, aby wy-
wołać menu wideo. Wybrać żądany język lub opcję &quot; Nie pokazuj
napisów &quot;.

&quot; Menu DVD &quot;
Wyświetlone zostanie menu płyty DVD. Wy-
świetlone informacje zależne są od zawar-
tości płyty DVD. Wybór pozycji menu: przestawić kontroler
i nacisnąć.
Przejście do menu wideo: obrócić kontroler i na-
cisnąć.

Ustawienia dla płyt DVD/VCD
W przypadku niektórych płyt DVD, ustawienia
można przeprowadzać wyłącznie za pomocą
menu płyty DVD, patrz też informacje na płycie
DVD.

Ustawianie jasności, kontrastu, koloru
1. Podczas odtwarzania obrócić kontroler. &quot; Ustawienia wyświetlania &quot;
4. &quot; Jasność &quot;, &quot; Kontrast &quot; lub &quot; Kolor &quot;

Wybór języka*
Wybór dostępnych języków zależy do danej
płyty DVD. &quot; Audio/język &quot;

5. Obracać kontroler, aż wybrane będzie żą-
Wybór funkcji Zoom
Obraz wideo na pełnym ekranie.
Wybór napisów*
Wybór dostępnych napisów zależy do danej
208
W schowku na rękawiczki

Wybór utworu

Pociągnąć klapkę odblokowującą na dół.

DVD Video:

Zmieniarka CD/DVD odchyli się w dół. Po wyświetleniu menu płyty DVD należy ob-
rócić kontroler.

W celu zamknięcia: podnieść zmieniarkę CD/
DVD, aż do zatrzaśnięcia. &quot; Wybrać utwór &quot;
5.
VCD/SVCD:
Podnoszenie zmieniarki DVD
Po każdorazowym napełnieniu lub opró-
żnieniu zmieniarki DVD należy ją ponownie pod-
nieść, w przeciwnym razie mogłaby ulec uszko-
3. &quot; Inne opcje &quot;

4. &quot; Tryb przybliżenia &quot;

Zmieniarka płyt DVD*

Elementy sterujące i wskaźniki

Wybór kąta widzenia kamery*
Ilość oferowanych kątów widzenia kamery za-
leży od płyty DVD i odtwarzanego w danej chwili
tytułu.
Napełnianie pustych przegród na płyty DVD

Dioda LED na kieszeni DVD

5. Wybrać żądany kąt widzenia.

Przyciski do obsługi przegród DVD

Kieszeń DVD

Napełnianie przegród na płyty DVD

Wywoływanie głównego menu, powrót
Funkcje te nie są dostępne na wszystkich pły-
tach DVD. W takim przypadku funkcje te nie
działają.

Napełnianie pojedynczych przegród na
płyty DVD
209
4. &quot; Kąt widzenia &quot;

2.

Dioda na pierwszej wolnej przegrodzie pul-
suje. W razie potrzeby wybrać inną przegrodę. Poczekać, aż zaczną migać diody na kie-
szeni DVD. Wsunąć na środku pojedynczą płytę CD lub
Płyta CD/DVD wsunie się automatycznie
i umieszczona zostanie w wybranej przegro-
dzie.
Wsuwanie płyt CD/DVD

Wyjmowanie pojedynczych płyt CD/
DVD
2. Wybrać przegrodę DVD.
Płyta CD/DVD zostanie nieco wysunięta. Wyjąć płytę CD/DVD.

Wyjmowanie wszystkich płyt CD/DVD
2. Wyjąć płyty CD/DVD.

Płytę CD/DVD wsuwać dopiero wtedy, gdy
pulsują diody na kieszeniach DVD, w przeciw-
nym razie może dojść do uszkodzenia płyty CD/
DVD lub zmieniarki DVD.

Usterki

Nie popychać dodatkowo płyty CD/DVD, inaczej
mogłaby się ona zaciąć i nie dać się już wysu-
nąć.?

Usuwanie usterki:

Napełnianie wszystkich wolnych
przegród DVD
Przycisnąć dłużej przycisk.
Diody na wolnych przegrodach na płyty CD
pulsują. Poczekać, aż diody na kieszeni DVD zaczną
migać, a następnie wsunąć płytę CD lub
Płyty CD/DVD umieszczane będą automa-
tycznie w wolnych przegrodach na płyty.
Wsuwanie płyt CD/DVD
DVD lub zmieniarki DVD.
nąć.?
Po napełnieniu wczytywanie płyt CD/DVD może
potrwać kilka minut.

Szybkie pulsowanie wszystkich diod na zmie-
niarce DVD, sygnalizuje wystąpienie usterki. Nacisnąć na jeden z dwóch przycisków:
?
?
Wysunięta zostanie ostatnio umieszczona
płyta CD/DVD.
Gdy diody przestaną szybko pulsować, oznacza
to że zmieniarka DVD jest ponownie gotowa do
działania.

Odtwarzanie dźwięku*
Ścieżka audio dysku DVD może być odtwa-
rzana, nawet jeśli w pojeździe nie jest możliwe
odtwarzanie wideo.
Odtwarzana jest tylko główna ścieżka dźwię-
kowa, bez czołówki lub dodatków.
W zmieniarce DVD znajduje się płyta DVD. Wybrać odpowiednią płytę DVD.

210
Szybkie przesuwanie w przód/w tył
Przytrzymać wciśnięty przycisk. &quot; Audio/język &quot;
6.

Odtwarzacz i zmieniarka płyt CD/DVD
Nie zdejmować osłony
Odtwarzacze i zmieniarki płyt CD/DVD
BMW to urządzenia laserowe klasy 1. Nie wolno
używać urządzeń z uszkodzoną pokrywą. Ist-
nieje wtedy niebezpieczeństwo, że niewidoczne
promieniowanie lasera może spowodować po-
ważne uszkodzenia oczu.?

Płyty CD i DVD
Korzystanie z płyt CD/DVD
? Nie należy odtwarzać płyt CD/DVD
z naklejonymi etykietkami, gdyż mogą
one odklejać się na skutek działania
wysokiej temperatury podczas odtwa-

? Nie należy używać łączonych płyt CD/DVD,
np. DVD Plus, w przeciwnym razie płyty CD/
DVD mogą się zaciąć i nie dać się już wysu-
Ogólne usterki
? Odtwarzacze i zmieniarki CD/DVD są zopty-
malizowanie pod względem eksploatacji
w Państwa samochodzie. Mogą one być
bardziej wrażliwie na wadliwe płyty niż urzą-
dzenia stacjonarne.
? Jeżeli płyta CD/DVD nie daje się odtworzyć,
należy najpierw sprawdzić, czy jest właści-
wie włożona.
Wilgotność powietrza
Przy dużej wilgotności powietrza płyta CD/DVD
lub soczewka ogniskująca promień lasera może
zaparować, uniemożliwiając chwilowo odczyt.

Zakłócenia przy pojedynczych CD/DVD
Jeżeli zakłócenia występują tylko w czasie od-
twarzania pojedynczych płyt CD/DVD, może to
mieć jedną z poniższych przyczyn:
Samodzielnie nagrywane płyty CD/DVD
? Przyczyną zakłóceń przy odtwarzaniu samo-
dzielnie nagranych płyt może być niejedno-
lity proces tworzenia danych i zapisu oraz
niska jakość albo zestarzenie płyt.
? Płyty CD/DVD należy opisywać tyko na gór-
nej stronie, za pomocą przewidzianych do
tego celu pisaków.
Uszkodzenia
? Unikać odcisków palców, kurzu, zadrapań
i wilgoci.

211
4. Wybrać żądany program.

Wybieranie rozdziału za pomocą iDrive

? Należy stosować wyłącznie okrągłe płyty
CD/DVD o standardowej średnicy 12 cm
i nie wolno odtwarzać płyt CD/DVD z adap-
terem, np. singli na płytach, w przeciwnym
razie płyta CD lub adapter mogą się zaciąć
i nie dadzą się już wysunąć.

odtwarzanie wybranego rozdziału.

rzania i poważnie uszkodzić urządze-
Wybieranie rozdziału za pomocą przycisku

CD/multimedia

? Płyty CD/DVD przechowywać w okładkach.
? Nie wolno narażać płyt CD/DVD na działanie
temperatur powyżej 50?, wysokiej wilgot-
ności powietrza ani bezpośrednio padają-
cych promieni słonecznych.
Płyty CD/DVD z ochroną przed
kopiowaniem
Płyty CD/DVD są często zaopatrzone przez pro-
ducenta w zabezpieczenie przed kopiowaniem.
Może to powodować, że płyty CD/DVD nie będą
mogły być odtwarzane lub będą odtwarzane
z pewnymi ograniczeniami.

MACROVISION
Niniejszy produkt wykorzystuje chronioną praw-
nie technologię, która opiera się na wielu zare-
jestrowanych patentach US, będących włas-
nością Macrovision Corporation i innych
producentów. Na wykorzystywanie ochrony
przed kopiowaniem niezbędna jest zgoda firmy
Macrovision. Chronione nośniki medialne - o ile
nie ustalono inaczej z Macrovision - wolno sto-
sować wyłącznie do użytku prywatnego. Kopio-
wanie tej technologii jest zabronione.

DTS Digital Surround(TM)
Wyprodukowano wraz z licencją nume-
rów patentu US: 5, 451, 942; 5, 956, 674;
5, 974, 380; 5, 978, 762; 6, 487, 535 &amp; oraz z in-
nymi patentami na rynek USA i przeznaczonymi
na cały świat. DTS oraz logo to zarejestrowane
znaki towarowe &amp; DTS Digital Surround oraz
logo DTS to znaki towarowe, będące własnością
DTS Inc. (C) DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrze-
żone.

Kolekcja muzyki*
Zapisywanie muzyki
Utwory muzyczne z płyt CD i DVD i nośników
USB można zapisać do kolekcji muzyki lub na
dysku twardym w pamięci samochodu i odtwa-
rzać.

? Płyta CD audio: utwory przetwarzane są do
skompresowanego formatu audio. Dodat-
kowo można zapisać informacje o albumie,
jak np. wykonawca.
? Płyta CD/DVD lub nośnik USB ze skompre-
sowanymi plikami audio: cała zawartość
płyty CD/DVD lub nośnika USB skopiowana
zostanie do pamięci samochodu jako album.
Zapisywane są wyłącznie pliki w formacie
WMA, MP3, M4A* oraz AAC*. Po zapisaniu,
wszystkie utwory oraz katalogi można kaso-
wać pojedynczo, Kasowanie utworu i kata-
logu, patrz strona 216.
Utwory z zabezpieczeniem przed kopiowa-
niem, DRM, zostaną przeniesione do pa-
mięci, lecz bez możliwości ich odtwarzania.
Zabezpieczanie plików muzycznych
Należy regularnie zabezpieczać pliki mu-
zyczne, gdyż ewentualna awaria dysku twar-
dego może doprowadzić do ich utraty.?
Technologię rozpoznawania utworów
i związane z nią dane dostarcza firma
Gracenote(R). Firma Gracenote wyznacza stan-
dardy na rynku technologii rozpoznawania ut-
worów i dystrybucji treści muzycznych. Dalsze
informacje na stronie www. gracenote.
Dane o płytach CD i inne dane muzyczne do-
starcza firma Gracenote, Inc., copyright (C)
2000-2009 Gracenote. Gracenote Software,
copyright (C) 2000-2009 Gracenote. Niniejszy
produkt i/lub usługa mogą używać jednego z na-
stępujących patentów zarejestrowanych w Sta-
nach Zjednoczonych: nr 5. 987. 525; nr
6. 061. 680; nr 6. 154. 773 nr 6. 161. 132 nr
6. 230. 192 nr 6. 207 nr 6. 240. 459 nr
6. 330. 593, oraz innych patentów, zgłoszonych
lub oczekujących na rejestrację. Niektóre usługi
dostarczane są na licencji firmy Open Globe,
Inc., patent nr 6. 304. 523.

Zapisywanie treści z płyt CD/DVD
1. Włożyć płytę CD lub DVD do odtwarzacza
CD/DVD. &quot; CD/multimedia &quot;
3. &quot; CD/DVD &quot;

212
odtwarzacza CD/DVD. &quot; Zapisać w samoch. &quot;

odtwarzacza CD/DVD. &quot; Kontynuować zapisywanie &quot;
Zapisanie płyty CD/DVD kontynuowane będzie
od początku utworu, przy którym został on prze-
4. Wybrać symbol

Przerywanie zapisu
3. &quot; Trwa zapisywanie... &quot; Anuluj zapisywanie &quot;
Proces zapisu zostanie przerwany i można roz-
począć jego kontynuację w dowolnej chwili.

Zapisywanie z nośnika pamięci USB
Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycz-
nych, do gniazda USB w schowku na rękawiczki
musi być podłączone odpowiednie urządzenie.
? Odpowiednie nośniki danych: pamięć ma-
sowa USB, jak np. USB Memory Stick lub
odtwarzacze MP3 wyposażone w złącze
USB.
? Nieodpowiednie nośniki danych: dyski
twarde USB, szyny USB, czytniki USB dla
kart pamięci z wieloma kieszeniami, iPod/iP-
hone Apple. Pliki muzyczne zapisane w pa-
mięci urządzenia Apple iPod/iPhone mogą
być odtwarzane za pośrednictwem złącza
USB-audio umieszczonego w środkowym
podłokietniku. Podłączyć nośnik pamięci USB do złącza
USB w schowku na rękawiczki, patrz
strona 158.

Nie należy przełączać na odtwarzacz CD/DVD
i nie wyjmować z niego płyty CD, gdyż inaczej
przerwany zostanie proces zapisywania. Moż-
liwe jest przełączenie na inne źródła dźwięku, nie
powodując przy tym przerwania procesu zapisu.
Wywołać można również zapisane już utwory
z aktualnej płyty CD/DVD.

Jeśli do utworów nie dodane zostaną żadne in-
formacje, wówczas kompletne informacje o al-
bumie, patrz strona 216, z płyty CD będzie
można zaktualizować za pośrednictwem usługi
BMW Online*.

Przestrzegać podczas zapisywania:

W celu zaktualizowania bazy danych należy
zwrócić się do Serwisu.

Wyświetlana jest kolekcja muzyki i odtwarzany
jest pierwszy utwór z płyty CD/DVD. Podczas
zapisu, wszystkie utwory odtwarzane są po ko-
lei.

Podczas zapisu dodawane są informacje o ut-
worze jak np. nazwa wykonawcy, o ile takie in-
formacje zawarte są w bazie danych pojazdu lub
na płycie CD.

Informacje o albumie

3. &quot; Kolekcja muzyki &quot;
213
Kontynuowanie zapisu

CD/multimedia

? Wybrać &quot; Wyszukiwanie A-Z &quot;, patrz
strona 22, i wprowadzić żądany wpis. &quot; Import/eksport muzyki &quot;
6. &quot; Importować muzykę (USB) &quot;

? Wybrać żądany wpis z listy. W razie potrzeby wybrać inne kategorie.
Wyszukane utwory widoczne będą na liście
w kolejności alfabetycznej.

Odtwarzanie muzyki

Nie ma potrzeby wybierania wszystkich ka-
tegorii. Aby np. rozpocząć wyszukiwanie
wszystkich utworów danego wykonawcy,
należy wywołać jedynie nazwę wykonawcy.
Wyświetlone zostaną wszystkie dostępne
utwory tego wykonawcy. &quot; Rozpocząć odtwarzanie &quot;
Lista z utworami zostanie automatycznie
powtórzona.

Wyszukiwanie muzyki
Wszystkie utwory z którymi przechowywane są
dodatkowe informacje, można wywołać za po-
mocą funkcji wyszukiwania muzyki. Utwory
dla których nie są przechowywane żadne dodat-
kowe informacje, można wywołać za pomocą
odpowiedniego albumu, patrz strona 215. &quot; Kolekcja muzyki &quot;

Ponowne uruchomienie wyszukiwania
muzyki
&quot; Nowe wyszukiwanie &quot;
Wyszukiwanie muzyki za pomocą głosu*
Wprowadzenie do Obsługi systemu sterowania
głosem, patrz strona 23. &quot; Wyszukiw. muzyki &quot;
2. >Music search<
3. Wywołać żądaną kategorię, np. >Select
artist<. Wybrać i wypowiedzieć żądany wpis z listy.
Bezpośredni wybór utworu: >Title... <. Wybrać żądaną kategorię.

Polecenie głosowe oraz nazwę wybranego ut-
woru należy wypowiedzieć razem w jednym zda-
niu.

Aktualne odtwarzanie
Lista z utworami, która wygenerowana została
jako ostatnia podczas wyszukiwania muzyki lub
ostatnio wybrany album. &quot; Kolekcja muzyki &quot;
5. Wybrać żądany wpis:
214
4. W razie potrzeby wybrać żądany utwór. Przejście do funkcji wyboru utworów lub do
katalogu.

Top 50
Lista 50 najczęściej odtwarzanych utworów. &quot; Top 50 &quot;
4.

Albumy
Wszystkie zapisane albumy, uporządkowane na
liście wg daty zapisania.
Format

Wszystkie utwory odtworzone zostaną w kolej-
ności przypadkowej. &quot; Odtwarzanie losowe &quot;
Audio-CD
Skompresowane pliki audio
3. Wybrać żądany album.
W zależności od albumu, wyświetlane będą
wszystkie utwory lub podkatalogi danego al-

Zarządzanie muzyką

Zmiana nazwy albumu*
Nazwa albumu wprowadzana jest w razie ko-
nieczności automatycznie podczas zapisu. Jeśli
nazwa nie jest aktualnie znana, można ją podać
w późniejszym czasie.

215
Albumy

bumu. Ewentualnie nastąpi automatyczne
odtworzenie pierwszego utworu. &quot; Teraz odtwarzane &quot;

3. Zaznaczyć żądany album. &quot; Zmień nazwę albumu &quot;

twem usługi BMW Online można przeprowadzić
ich aktualizację.
Aktualizacja przeprowadzana jest dla każdego
albumu z osobna.
Aktualizowanie informacji o albumie za
pośrednictwem usługi BMW Online
5. &quot; Akt. info o albumie online &quot;

6. Wybrać pojedynczo litery.
Kasowanie albumu
Jeśli aktualnie odtwarzany jest utwór z danego
albumu, wówczas nie można skasować tego al-
bumu.
Jeśli dodane zostały informacje o albumie, wów-
czas wyświetlana będzie nazwa danego albumu.

Wolne miejsce w pamięci

5. &quot; Usunąć album &quot;

Wyświetlić wskazanie wolnego miejsca w pa-
mięci dla kolekcji muzyki.

Kasowanie utworów i katalogu

Jeśli aktualnie odtwarzany jest utwór, wówczas
nie można go skasować.

Jeśli aktualnie odtwarzany jest katalog z danego
3. Zaznaczyć katalog lub utwór. &quot; Usunąć folder &quot; lub &quot; Usunąć utwór &quot;

Informacje o albumie*
Jeśli do płyt audio CD nie dodano podczas za-
pisu żadnych informacji, wówczas za pośrednic-

4. &quot; Wolna pamięć &quot;

Kolekcja muzyki
Zabezpieczanie kolekcji muzyki
Pełną kolekcję muzyki można zapisać na noś-
niku pamięci USB. Należy jedynie zwrócić
uwagę na wystarczającą pojemność nośnika
USB.
W zależności od ilości utworów, wykonanie kopii
bezpieczeństwa kolekcji muzyki może potrwać
nawet do kilku godzin. Dlatego kopię zapasową
należy wykonywać podczas zaplanowanej dłuż-
szej jeździe samochodem.

216
3.

USB w schowku na rękawiczki. &quot; Usunąć kolekcję muzyki &quot;

3. &quot; CD/multimedia &quot;

Urządzenia zewnętrzne
6. &quot; Import/eksport muzyki &quot;

Gniazdo AUX-In
Złącze USB-audio*
wego*
Bluetooth Audio*
Gniazdo AUX-In z tyłu* po lewej
Gniazdo AUX-In z tyłu* po prawej

7. &quot; Zapisać muzykę na USB &quot;

Przegląd
? Możliwość podłączania urządzeń audio, np.
odtwarzacza MP3. Dźwięk odtwarzany jest
za pomocą głośników zainstalowanych
w samochodzie.

W przypadku zapisu z nośnika pamięci USB, ist-
niejąca kolekcja muzyki w pamięci pojazdu zos-
tanie zastąpiona aktualnie kopiowaną.

? Zalecenie: średnie wartości ustawienia
dźwięku i głośności na urządzeniu audio.
Dźwięk zależny będzie od jakości plików au-
dio.

Zapisywanie kolekcji muzyki w pamięci
pojazdu

5. &quot; Kolekcja muzyki &quot;

1. Uruchomić silnik.

Podłączanie

5. &quot; Odzyskać muzykę z USB &quot;
Kasowanie kolekcji muzyki
Gniazdo AUX-In znajduje się w środkowym pod-
łokietniku.

217
4. &quot; Import/eksport muzyki &quot;

Gniazdo słuchawkowe lub gniazdo Line-Out
urządzenia należy połączyć za pomocą odpo-
wiedniego wtyku. Podłączyć urządzenie audio, następnie włą-
czyć je i wybrać utwór. W razie potrzeby &quot; Urządzenia zewnętrzn.
&quot; AUX przód &quot;

Głośność odtwarzanych dźwięków zależy od da-
nego urządzenia audio. Jeśli ta głośność mocno
odbiega od głośności innych urządzeń audio,
wówczas dobrze będzie ujednolicić te parame-
try. &quot; Głośność &quot;

Możliwości podłączania zewnętrznych
urządzeń
? Podłączanie poprzez złącze USB-audio:
Apple iPod/iPhone, urządzenia USB, np. od-
twarzacz MP3, pamięć USB, lub telefony ko-
mórkowe z możliwością obsługi poprzez złą-
cze USB-audio.
? Podłączenie poprzez adapter Snap-In
w przypadku wyposażenia w możliwość do-
łączania odtwarzacza audio w telefonie ko-
mórkowym: urządzenia Apple iPhone lub te-
lefony komórkowe.
Odtwarzanie możliwe jest tylko wówczas,
jeśli do złącza USB-audio nie zostało podłą-
czone żadne inne urządzenie.
Ze względu na dużą ilość dostępnych na rynku
urządzeń audio nie można zagwarantować moż-
liwości obsługi każdego urządzenia audio/tele-
fonu komórkowego za pomocą wyposażenia sa-
mochodu.
Informacje na temat kompatybilnych urządzeń
audio / telefonów komórkowych uzyskają Pań-
stwo w Serwisie.
Pliki audio
Możliwość odtwarzania popularnych formatów
plików audio:
? MP3.
? WMA.
? WAV (PCM).
? AAC*, M4A*.
? Listy odtwarzania: M3U, WPL, PLS. Obracać kontroler, aż ustawiona zostanie
żądana głośność; następnie nacisnąć na
Podłączanie urządzenia Apple iPod/
iPhone poprzez złącze USB-audio

Złącze USB-audio*/złącze audio
telefonu komórkowego*
Możliwe jest podłączenie zewnętrznych urzą-
dzeń audio. Obsługa odbywa się za pośrednic-
twem iDrive. Dźwięk odtwarzany jest za pomocą
głośników zainstalowanych w samochodzie.
Złącze USB-audio w podłokietniku środkowym.
218
Struktura menu urządzenia Apple
iPod / iPhone obsługiwana będzie
przez złącze USB-audio.

Podłączanie urządzenia USB poprzez
złącze USB-audio

Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Utwory muzyczne z Digital Rights Management
(DRM) nie mogą być odtwarzane. &quot; Urządzenia zewnętrzn. &quot;
lub

.

Podłączyć urządzenie USB do złą-
cza USB.

Odtwarzanie rozpocznie się od pierwszego ut-
woru.
W podzielonym widoku ekranowym, ekran dzie-
lony*, po upływie kilku sekund wyświetlana jest
okładka związanego z utworem dysku CD.

Wyszukiwanie utworu
Możliwości wyboru za pomocą:
? Listy odtwarzania.
Po pierwszym podłączeniu
Do pamięci samochodu przesyłane są informa-
cje o wszystkich utworach, np. wykonawca, styl
muzyczny oraz listy odtwarzania urządzenia
USB. W zależności od stosowanego urządzenia
USB oraz od ilości utworów, proces ten może
trochę potrwać.

? Informacji: styl muzyczny, wykonawca,
ewent. kompozytor, album, utwór.
? Dodatkowo w przypadku urządzeń USB: ka-
talog plików, ewent. kompozytor.
Tytuły wyświetlane są tylko wówczas, jeśli zapi-
sane zostały alfabetem łacińskim.

Ilość utworów

2. &quot;

W pamięci samochodu można zapisać informa-
cje dla czterech urządzeń USB, lub łącznie ok.
26000 utworów. Jeśli podłączone zostanie piąte
urządzenie i zapisanych zostanie więcej niż

4. Wybrać żądaną kategorię, np. &quot; Gatunek &quot; lub
&quot; Wykonawca &quot;.

Wszystkie pozycje widoczne będą na jednej
liście.
219

Uruchomienie wyszukiwania utworu

Podczas przesyłania można wybierać katalogi
i nazwy plików.

Do podłączenia należy użyć dostarczonego
kabla adaptacyjnego, aby chronić złącze USB
i urządzenie USB przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

Złącze USB-audio w podłokietniku środkowym.

Podłączyć urządzenie Apple iPod/
iPhone do złącza USB.

26000 utworów, wówczas zapisane informacje
o utworach zostaną skasowane.

Do podłączenia należy użyć elastycznego kabla
adaptacyjnego.

CD/multimedia

? Wywołać &quot; Wyszukiwanie A-Z &quot; i wpro-
wadzić żądany wpis. Po wprowadzeniu
znaku rozpocznie się proces wyszuki-
wanie w porządku według podanego
znaku jako litery początkowej. Po wpro-
wadzeniu wielu znaków, wyświetlane są
wszystkie wyniki wyszukiwania, w któ-
rych zawarte są wprowadzone znaki. Wybrać symbol

? Wybrać żądany wpis z listy. &quot; Teraz odtwarzane &quot;

przypadkowej
Aktualna lista z utworami odtwarzana jest w ko-
lejności przypadkowej. &quot; Odtwarzanie losowe &quot;

Szybkie przesuwanie w przód/w tył
tegorii. Jeśli mają zostać wyświetlone
wszystkie utwory danego wykonawcy,
wówczas należy wywołać jedynie nazwę
tego wykonawcy. Wyświetlone zostaną
wszystkie dostępne utwory tego wyko-
nawcy.

Urządzenia audio nie należy narażać na ekstre-
malne warunki otoczenia, np. bardzo wysokie
temperatury, patrz Instrukcja obsługi urządzenia
audio.
W zależności od konfiguracji plików audio, np.
w przypadku prędkości odtwarzania ponad
256 KBit/s, nie zawsze będzie można zagwaran-
tować właściwe odtwarzanie. &quot; Rozpocząć odtwarzanie &quot;
Wskazówki dot. podłączania
utworu
&quot; Nowe wyszukiwanie &quot;

Listy odtwarzania
Wywołanie list odtwarzania. &quot; CD/multimedia &quot;

? Nie wolno wciskać wtyczki w złącze USB na
siłę.

lub

? Podłączone urządzenie audio zasilane jest
prądem o natężeniu maks. 500 mA, jeśli jest
ono do tego technicznie przystosowane.
Dlatego nie należy podłączać urządzenia do
zewnętrznego gniazda w samochodzie,
w przeciwnym razie nie będzie można za-
gwarantować właściwego odtwarzania. &quot; Listy odtwarzania &quot;

? Do złącza USB-audio nie wolno podłączać
takich urządzeń jak wentylatory czy lampki.

Aktualne odtwarzanie

? Nie wolno podłączać twardych dysków ze
złączem USB.

Lista aktualnie odtwarzanych utworów. &quot; CD/multimedia &quot;

? Nie stosować złącza USB-audio do ładowa-
nia zewnętrznych urządzeń.

220
4. &quot; Dodać nowe urządzenie &quot;

? Możliwe jest odtwarzanie plików muzycz-
nych poprzez funkcję Bluetooth zewnętrz-
nych urządzeń, np. urządzeń audio lub tele-
fonów komórkowych.

Wyświetlana jest nazwa Bluetooth pojazdu.

Wykorzystywanie telefonu komórkowego
jako źródła dźwięku, patrz strona 240.
? Dźwięk odtwarzany jest za pomocą głośni-
ków zainstalowanych w samochodzie.

? W samochodzie można zalogować nawet
cztery urządzenia zewnętrzne.

Warunki
? Odpowiednie urządzenie. Więcej informacji
dostępnych jest na stronie www. com/
bluetooth.
? Gotowość urządzenia do działania.
? Zapłon włączony.
? Aktywowana funkcja Bluetooth w samocho-
dzie, patrz strona 240, oraz w urządzeniu. Dalsze czynności należy przeprowadzić
w urządzeniu, patrz w instrukcji obsługi da-
nego urządzenia: np. wyszukiwanie urzą-
dzenia Bluetooth, połączenie lub nowe urzą-
dzenie.
Nazwa Bluetooth pojazdu widoczna jest
również na wyświetlaczu urządzenia. Wybrać nazwę Bluetooth pojazdu widoczną
na wyświetlaczu urządzenia.
Polecenie za pośrednictwem iDrive lub
urządzenia dla wprowadzenia tego samego
kodu Bluetooth. Wprowadzić kod i potwierdzić.

Rozrywka

? Głośność odtwarzanych dźwięków zależy
od danego urządzenia. W razie potrzeby
zmienić ustawienie głośności na urządzeniu. W razie potrzeby &quot; Bluetooth audio &quot;.

Bluetooth Audio*

? Odpowiednie ustawienia Bluetooth w urzą-
dzeniu, np. połączenie z potwierdzeniem lub
widocznością, patrz w instrukcji obsługi
urządzenia.

Komunikacja

? Zdefiniowany co najmniej 4-cyfrowy lub
maksymalnie 16-cyfrowy kod Bluetooth.
Wymagany tylko jednorazowo podczas lo-
gowania.

Logowanie i połączenie
Logowanie urządzenia

2. &quot; Bluetooth (audio) &quot;

221
Urządzenie należy logować wyłącznie
podczas postoju samochodu, inaczej na skutek
rozproszenia uwagi może dojść do zagrożenia
dla pasażerów oraz innych uczestników ruchu
drogowego.?

8. Wybrać żądaną funkcję, która przypisana
będzie do danego urządzenia, np. &quot; Audio &quot;.

Podłączanie urządzenia
2. &quot; Bluetooth (audio) &quot;
3. Wybrać żądane urządzenie z listy zalogowa-
nych urządzeń. &quot; OK &quot;
Po pomyślnym zalogowaniu urządzenie wi-
doczne będzie jako połączone.
Biały symbol
dźwięku.

: urządzenie aktywne jako źródło

Jeśli zalogowanie nie powiodło się: A co, jeżeli...,
patrz strona 223.

Łączenie z określonym urządzeniem
Zalogowane już urządzenia można połączyć
jako aktywne źródło dźwięku.
Połączenie nie jest możliwe, jeśli w danej chwili
wykonywana jest Wymiana danych poprzez te-
lefon komórkowy połączony za pomocą funkcji
Bluetooth.
Założenie
W razie potrzeby należy wybrać i aktywować
z listy zalogowanych urządzeń połączenie audio
dla danego urządzenia.

Informacje ogólne
? Wyświetlanie informacji o utworze zależy od
urządzenia.
? Możliwa obsługa poprzez urządzenie lub iD-
rive.
? Odtwarzanie jest przerywane, jeśli wykony-
wana jest wymiana danych poprzez telefon
komórkowy połączony za pomocą funkcji
Uruchamianie odtwarzania

1. Podłączyć urządzenie. &quot; CD/multimedia &quot;

3. &quot;

nych urządzeń. &quot; Skonfigurować urządzenie &quot;
7. Aktywować &quot; Audio &quot;. &quot; OK &quot;

222
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

.

Wylogowywanie urządzenia
Odpowiednie telefony komórkowe, patrz
strona 238

Następny utwór
Szybkie przewijanie w przód: nacis-
nąć i przytrzymać symbol.
Poprzedni utwór
Szybkie przewijanie w tył: nacisnąć
i przytrzymać symbol.

Rozłączanie połączenia audio
3. Zaznaczyć żądane urządzenie. &quot; Skonfigurować urządzenie &quot;

? Urządzenie nie jest obsługiwane przez sa-
mochód.
W razie potrzeby wykonać aktualizację op-
rogramowania*, patrz strona 224.
? Nie można zalogować lub połączyć urządze-
Czy kod dostępu Bluetooth dla urządzenia
i pojazdu jest jednakowy? Wprowadzić jed-
nakowy kod w urządzeniu i za pośrednic-
twem iDrive.
Czy czas potrzebny na wprowadzenie kodu
przekroczył 30 sekund? Należy powtórzyć
logowanie.
Czy podłączonych zostało zbyt wiele urzą-
dzeń Bluetooth z urządzeniem lub w samo-
chodzie? W razie potrzeby skasować połą-
czenie z innymi urządzeniami.
Czy w telefonie komórkowym jest włączony
tryb oszczędzania energii lub też akumulator
jest prawie wyczerpany? Naładować telefon
komórkowy za pomocą adaptera Snap-In
lub kabla do ładowania. Dezaktywować &quot; Audio &quot;. &quot; OK &quot;

Być może, w zależności od telefonu komór-
kowego, z pojazdem może być połączone
tylko jedno urządzenie. Wylogować z samo-
chodu połączone urządzenie, zarejestrować
i połączyć tylko jedno urządzenie.
Urządzenie nie działa? Wyłączyć, a następ-
nie włączyć urządzenie.
223

W zależności od urządzenia nie wszystkie funk-
cje mogą być dostępne.

Menu odtwarzania*

Więcej informacji na temat odpowiednich urzą-
dzeń dostępnych jest na stronie
www. com/bluetooth.

A co, jeżeli... W razie potrzeby wybrać żądany utwór
z listy. &quot; Usunąć urządzenie z listy &quot;

4. Zaznaczyć urządzenie przeznaczone do wy-
logowania.

Należy powtórzyć logowanie.
? Nie można odtwarzać muzyki.
Uruchomić w urządzeniu program do od-
twarzania plików muzycznych lub w razie
potrzeby wybrać utwór za pomocą urządze-
Wyłączyć, a następnie włączyć radio.
? Pliki muzyczne odtwarzane są teraz cicho.
Dostosować ustawienia głośności w urzą-
dzeniu.
? Odtwarzanie jest zakłócane dźwiękiem kla-
wiszy lub innymi komunikatami urządzenia.
Wyłączyć w urządzeniu dźwięk klawiszy oraz
inne dźwięki sygnałów.
? Odtwarzanie jest przerywane przez roz-
mowę telefoniczną lub komunikat o ruchu
drogowym i nie jest potem automatycznie
kontynuowane.
Wyłączyć, a następnie włączyć radio.
? Odtwarzanie jest niemożliwe, jeśli telefon
komórkowy połączony jest za pomocą funk-
cji Bluetooth Audio i równocześnie za po-
mocą rozszerzonego połączenia odtwarza-
cza audio w telefonie*.

Wyświetlanie aktualnej wersji
Wyświetlone zostanie aktualnie zainstalowane
oprogramowanie. &quot; Aktualiz. oprogramow. &quot; Pokazać aktualną wersję &quot;

Aktualizowanie oprogramowania
Aktualizację oprogramowania można wykony-
wać wyłącznie podczas postoju. Plik aktualizacji oprogramowania należy za-
pisać na nośniku danych USB w katalogu
głównym. Podłączyć nośnik danych USB do złącza
USB-audio w podłokietniku środkowym.
Aktualizacja poprzez złącze USB w schowku
na rękawiczki nie jest możliwa. &quot; Ustawienia &quot;
4. &quot;
5. &quot; Aktualizować oprogram. &quot;

Rozłączyć jedno z połączeń, np. połączenie
audio, patrz strona 223, aby ponownie uru-
chomić odtwarzanie.
Jeśli po zweryfikowaniu wszystkich wymienio-
nych czynności nie można nadal wykonać danej
funkcji, wówczas należy skontaktować się z in-
folinią lub z serwisem.

Aktualizacja oprogramowania*
W zależności od aktualnego oprogramowania
pojazd obsługuje różne urządzenia zewnętrzne.
Dzięki aktualizacji oprogramowania mogą być
np. obsługiwane nowe modele telefonów ko-
mórkowych oraz nowe urządzenia zewnętrzne.
Na stronie internetowej www. com/update
udostępniane są aktualizacje oprogramowania
oraz odpowiednie, aktualne wskazówki. &quot; Rozpocząć aktualizację &quot;
7. &quot; OK &quot;
Zostaną zainstalowane wymienione aktualizacje
oprogramowania.

Przywracanie poprzedniej wersji
Gdyby okazało się to konieczne, można przy-
wrócić wersję oprogramowania sprzed po-
przedniej aktualizacji.
Odtwarzanie poprzedniej wersji można wykony-
2. &quot;

224
4. &quot; OK &quot;
Wszystkie wymienione aktualizacje oprogramo-
wania zostaną usunięte.

&quot; Wszystkie programy &quot;
Wyświetlany będzie ostatnio ustawiony pro-
gram. &quot; Odzyskać poprzedn. wersję &quot;

Wyświetlanie paska nawigacyjnego: nacisnąć
na kontroler.

Wybrany program zapisany zostanie dla używa-
Wyszukiwanie stacji może potrwać do 3 minut,
i zależy od ilości dostępnych programów. Jeśli
nie wszystkie oferowane programy zostaną zna-
lezione, wówczas należy zmienić system TV,
patrz strona 227.

Wszystkie dostępne analogowe i cyfrowe pro-
gramy TV oraz cyfrowe stacje radiowe wyświet-
lone zostaną na liście. Stacje radiowe wyświet-
lone zostaną na końcu listy.

W określonych sytuacjach, lista z odbieranymi
programami nie będzie automatycznie aktuali-
zowana. W razie konieczności należy aktualizo-
wać listę za pomocą funkcji wyszukiwania stacji,
patrz strona 225.

Cyfrowe programy TV.

Brak symbolu

Analogowe programy TV.
Cyfrowe stacje radiowe. &quot; TV &quot;
Przerywanie wyszukiwania stacji
&quot; Anuluj wyszukiwanie stacji &quot;

Zmiana programu
3. Zainicjować działanie jednego z poniższych
punktów:
?

2. &quot; TV &quot;

Wybór programu

Wyszukiwanie stacji

?

&quot; Następny program &quot; lub
&quot; Poprzedni program &quot;.
225

Dla Państwa własnego bezpieczeństwa obraz
TV z przodu wyświetlany będzie tylko do pręd-
kości jazdy ok. 3 km/h, natomiast w niektórych
wersjach krajowych, tylko przy zaciągniętym ha-
mulcu parkingowym lub automatycznej skrzyni
biegów ustawionej w pozycji P.

Telewizja, TV*

Wyświetlony zostanie pasek nawigacyjny. Po
upływie 5 sekund pasek ten jest wygaszany.

Podczas aktualizacji oprogramowania lub też
podczas przywracania poprzedniej wersji usługi
BMW*, funkcje pakietu biurowego* oraz połą-
czone urządzenia przez krótki czas nie będą do-
stępne. Zaczekać kilka minut, aż funkcje będą
ponownie dostępne. Dotyczy to również wska-
zania dla aktualnie zainstalowanej wersji opro-
gramowania.

CD/multimedia

? Obrócić kontroler.

Kasowanie programu

Wyświetlony zostanie kolejny lub poprzedni
program z ostatnio wybranej listy wszystkich lub
zapisanych programów.

Zapisywanie programu

4. Zaznaczyć program, przeznaczony do ska-
&quot; Wszystkie programy &quot;

4. Zaznaczyć żądany program.

&quot; Zapisane programy &quot;

6. &quot; Usunąć &quot;

Ustawianie TV

6. &quot; Zapisać program &quot;

Jasność i kontrast

7.

Zapamiętane programy zapisane zostaną dla
Informacje o programie
Informacje na temat aktualnie wybranego pro-
gramu. Informacje o rozpoczynających się au-
dycjach dostępne są z 4 godzinnym wyprzedze-
niem. Funkcja ta musi być obsługiwana przez
daną stację TV.
&quot; Informacja o programie &quot;

4. Obracać kontroler, aż wybrane będzie żą-
Kolor
4. &quot; Kolor &quot;

Zapamiętane programy
Istnieje możliwość zapisania do 25 programów.
226
Automatyczne przełączenie odbioru
analogowego/cyfrowego
Automatyczne przełączenie na częstotliwość
analogową stacji, jeśli w danym regionie nie jest
możliwy odbiór cyfrowy. Warunek: stacja do-
stępna jest na częstotliwości analogowej. &quot; Przełączanie Analog/Digital &quot;

Zoom
Odtwarzanie obrazu TV w powiększeniu.

Wybór ścieżki dźwiękowej

Oferta różnych ścieżek dźwiękowych jest za-
leżna od programu TV oraz aktualnego czasu.

System TV

4. &quot; Ścieżka dźwiękowa &quot;

Stosowane systemy TV nie są jednakowe we
wszystkich krajach. Odbiornik TV można prze-
stawiać na wszystkie popularne systemy. W tym
celu należy wybrać żądany region. &quot; Norma TV &quot;
5. Wybrać żądaną ścieżkę dźwiękową.

Wideotekst
Wywołanie wideotekstu
5. Wybrać żądany region.
227
&quot; Teletekst &quot;

Wybór strony
&quot; Wybrać stronę &quot;

świetlony żądany numer strony.
Jeśli informacje zawarte są na więcej niż jednej
stronie, wówczas nastąpi automatyczne prze-
jście do kolejnej strony.

Zmiana strony
Wybrać symbol

Możliwe jest wyświetlenie w powiększeniu po-
łowy górnej i dolnej.
Zaznaczyć funkcję
&quot; Zoom &quot; i naciskać, do-
póki nie zostanie wyświetlony żądany widok.

Automatyczne kartkowanie
Strona może składać się z wielu podstron, które
będą automatycznie kartkowane.
Blokowanie kartkowania:
Udostępnianie kartkowania:

wybrać symbol.
wybrać symbol.

228
Elementy obsługi

Funkcje rozrywki z tyłu oraz ekrany zostaną włą-
czone/wyłączone.

Funkcja rozrywki z tyłu*

Monitory
Funkcje na postoju, pilot

Odtwarzacz CD/DVD

Nie należy chwytać za tylną część monitora,
gdyż inaczej może dojść do poparzenia. Tylna
część monitora może się silnie nagrzewać.?

Odtwarzacz CD/DVD z tyłu

? Rozkładanie: pociągnąć za dolną krawędź.
? Składanie: nacisnąć na dolną krawędź.
Kieszeń na płyty CD/DVD

Włączanie/wyłącznie z prawej strony

Gniazdo słuchawkowe z prawej

? Nie należy zasłaniać dolnej krawędzi moni-
tora, gdyż w tym miejscu umieszczone są
czujniki dla złącza podczerwieni.

Gniazda typu cinch

Gniazdo słuchawkowe z lewej

Włączanie/wyłącznie z lewej strony

Włączanie/wyłączanie układu

? W przypadku umieszczenia bagażu na tyl-
nych siedzeniach oraz przy regulowaniu
oparć przednich foteli należy składać moni-
tory.
? W razie konieczności oczyszczenia monito-
rów przestrzegać wskazówek dot. pielęgna-
cji, patrz strona 310.

Nacisnąć lewy lub prawy przycisk na
odtwarzaczu CD/DVD z tyłu, a by wy-
brać odpowiednią stronę.

229
Monitor z prawej

Niebezpieczeństwo poparzenia przy roz-
łożonym monitorze

Monitor z lewej

Po wyłączeni zapłonu system należy włączyć
Funkcja rozrywki z tyłu

Pilot

Ustawienie głośności.

W środkowym podłokietniku z tyłu

Przełączanie dla ustawienia
głośności lewo/prawo.
W przypadku funkcji rozrywki
Professional z tyłu*: przełącza-
nie między monitorami.

Schowek poziomy w środkowym podłokietniku.

Obsługa menu
Sposób obsługi taki sam jak
kontrolera z przodu.
Obrócić pokrętło: zaznaczyć
punkt menu.

Czas sygnału nadawania pilota jest ograniczony
na podstawie odpowiednich przepisów. Po-
nowne naciśnięcie lub przekręcenie danego
przycisku powoduje ponowne wykonanie funk-
cji.

Naciśnięcie na środkowy przy-
cisk: potwierdzenie wyboru.
Naciśnięcie na przyciski ze
strzałkami: przełączanie po-
między tablicami.
Wywołanie głównego menu.
Wyświetlenie poprzedniego
menu.
Wywołanie menu &quot; Opcje &quot;.
Zmiana stacji radiowej, utworu
lub rozdziału.
Nacisnąć i przytrzymać przy-
cisk: szybkie przewijanie
w przód/tył. Zdjąć pokrywkę. W tym celu należy nacisnąć
na pokrywę, strzałka 1, i przesunąć do
przodu, strzałka 2. Zamknąć pokrywę.
Możliwość obsługi prawie wszystkich funkcji
dostępnych z przodu. Szczegółowe informacje
na temat sposobu obsługi z tyłu przedstawione
zostały w kolejnych rozdziałach.
230
nictwem odtwarzacza CD/DVD lub też złącza
Audio

W przypadku wybrania kolekcji muzyki z przodu
i z tyłu, odtwarzanie odbywa się w sposób nie-
zależny.

? Odtwarzacz CD/DVD z tyłu.
? Zewnętrzne urządzenie z tyłu.
Jeśli obraz wideo będzie odtwarzany z tyłu,
wówczas nie można wybierać tylnego odtwa-
rzacza płyt CD/DVD poprzez obsługę z przodu.
Sposób obsługi jest taki sam jak odtwarzanie
wideo z przodu, patrz strona 207.

Z tyłu można regulować wyłącznie ustawienie
tonów wysokich i niskich. Ustawianie odbywa
się oddzielnie dla słuchawek z lewej i z prawej
Sposób obsługi jest taki sam jak dla barwy
dźwięku z przodu, patrz strona 198.

Kontakty*

W przypadku wybrania tego samego źródła radia
z przodu i z tyłu (np. FM/AM), odtwarzana będzie
ta sama stacja radiowa.
Sposób obsługi jest taki sam jak dla radia
z przodu, patrz strona 200.

Sposób obsługi jest taki sam jak dla kontaktów
z przodu.

Możliwość oddzielnego planowania trasy z tyłu
po lewej/prawej stronie. Uruchamianie funkcji
prowadzenia do celu możliwe jest tylko z przodu.
Sposób obsługi jest taki sam jak dla nawigacji
z przodu, patrz strona 178.

CD/DVD
W przypadku wybrania tego samego źródła au-
dio (odtwarzacz CD/DVD z przodu, odtwarzacz
CD/DVD z tyłu, zmieniarka DVD) z przodu i z tyłu,
odtwarzane są te same media.
Sposób obsługi jest taki sam jak dla płyt CD/
DVD, patrz strona 205.
Wskazówki na temat płyt CD/DVD, patrz
strona 211.

Zapisywanie muzyki oraz eksportowanie i im-
portowanie plików jest możliwe tylko za pośred-

Jazda - porady

? Zmieniarka płyt DVD*.

Sposób obsługi jest taki sam jak dla TV z przodu,
Proponowanie celu
Propozycję celu lub podróży można przesyłać
do funkcji obsługi z przodu. Propozycja może
być wykorzystana, zapisana lub odrzucona. W
przypadku następującego ustawienia funkcja ta
nie jest dostępna: &quot; Kierowca ma priorytet &quot;
1. Wprowadzić cel podróży. &quot; Zaproponować cel &quot;

Usługi BMW*
Sposób obsługi jest taki sam jak dla usług BMW
z przodu, patrz strona 262.
231

Rozrywka

? TV*.

W przypadku wybrania TV z przodu i z tyłu, od-
twarzany jest ten sam program.

Możliwość odtwarzania z tyłu za pośrednictwem
następujących źródeł rozrywki:

TV*

Wideo

Sposób obsługi jest taki sam jak dla kolekcji mu-
zyki z przodu, patrz strona 212.

dźwięku z przodu, patrz strona 205.

Możliwość odtwarzania każdego źródła dźwięku
w samochodzie za pomocą funkcji rozrywki
z tyłu.

Odtwarzanie dźwięku i wideo

Ustawienia
Możliwe są następujące ustawienia:
? &quot; Monitory z tyłu &quot;
? &quot; Język/Jednostki &quot;: ustawienie języka
wspólne dla wszystkich monitorów.
? &quot; Dźwięk &quot;

rane, ale nie obsługiwane. Inne urządzenia
audio lub wideo mogą być obsługiwane.
? Odtwarzanie dźwięku z tyłu jest możliwe
również za pomocą słuchawek.
? Za pomocą iDrive z przodu można ustawić
źródło, które będzie wyświetlane z tyłu.

? W razie potrzeby &quot; Klimatyzacja &quot;.

Ustawianie za pomocą iDrive z przodu źródła
odtwarzanego z tyłu:

Informacje o pojeździe*

1. &quot; CD/multimedia &quot; lub &quot; Radio &quot;

Możliwość wyświetlania informacji zapisanych
w komputerze pokładowym. Obsługa możliwa
tylko z przodu.

Menu opcji
Bez możliwości korzystania z ekranu dzielo-
nego, brak zintegrowanej instrukcji obsługi.
Sposób obsługi jest taki sam jak dla menu opcji
z przodu, patrz strona 19.

Udostępnienie
Udostępnienie obsługi z tyłu
Możliwe tylko za pośrednictwem iDrive. &quot; Zezwolenie dla tyłu &quot;
3. Wybrać żądany priorytet. &quot; Wybrać źródło z tyłu &quot;
4. Wybrać żądane źródło audio lub wideo.

Jednakowy priorytet
? Za pośrednictwem iDrive z przodu i z tyłu
można obsługiwać źródła audio i wideo na
takich samych prawach dostępu.
? Odtwarzanie dźwięku z tyłu za pomocą słu-
chawek: źródło wybrane przy użyciu iDrive
z przodu jest odtwarzane za pomocą głoś-
ników samochodowych.
? Odtwarzanie dźwięku przez głośniki: ostat-
nio wybrane źródło przy użyciu iDrive
z przodu lub z tyłu jest odtwarzane za po-
mocą głośników samochodowych.

Pasażerowie z tyłu mają pierwszeństwo
? W przypadku trybu pracy ze słuchawkami
źródło wybrane z tyłu można z pomocą iD-
rive z przodu wybierać, ale nie obsługiwać.
Inne urządzenia audio lub wideo mogą być
obsługiwane.
? Odtwarzanie dźwięku z tyłu za pomocą słu-
ników samochodowych.

Możliwości udostępniania
Kierowca ma pierwszeństwo
? Źródło wybrane za pomocą iDrive z przodu
będzie odtwarzane przy użyciu głośników
samochodowych i z tyłu może być wybie-

? Odtwarzanie dźwięku przez głośniki: źródło
wybrane z tyłu jest odtwarzane za pomocą
głośników samochodowych. Za pomocą iD-
rive z przodu nie można wybierać urządzeń
audio ani wideo.

Wyłączanie DVD z tyłu
? Funkcje rozrywki z tyłu zostaną wyłączone.

232
Podłączanie słuchawek
Zwykłe słuchawki
Podłączanie za pomocą wtyczki słuchawkowej
3, 5 mm, patrz strona 229, do odtwarzacza CD/
DVD z tyłu.

Urządzenia audio, wideo oraz kamery cyfrowe
podłączane są do gniazd typu cinch, patrz
strona 229, wbudowanych przy odtwarzaczu
CD/DVD. Obsługa odbywa się za pośrednic-
twem podłączonego zewnętrznego urządzenia.

Podłączanie za pomocą złącza podczerwieni
przy dolnej krawędzi monitora.

Podłączanie zewnętrznego urządzenia

2. Podłączyć zewnętrzne urządzenie do gniazd
typu cinch.
? Wideo: żółte gniazdo.

Uruchamianie odtwarzania

? Nie zasłaniać złącza. &quot;

? Nie dopuścić do zarysowania złącza.

Dla zapewnienia odbioru bez zakłóceń należy
otworzyć monitory.

Niekorzystne warunki oświetleniowe, np. jas-
krawe światło, mogą ujemnie wpływać na od-
biór.

Odtwarzanie dźwięku przez słuchawki
lub głośniki samochodowe
Obsługa możliwa tylko z tyłu. &quot; Słuchawki &quot; lub &quot; Głośniki &quot;
W przypadku poniższego ustawienia odtwarza-
nie dźwięku z tyłu za pomocą głośników samo-

try.

Ustawianie głośności jest możliwe tylko wtedy,
gdy nie jest podłączone zewnętrzne urządzenie
wideo.
233

Komunikacja

? Nie należy ustawiać żadnych przedmiotów
pomiędzy złączem a słuchawkami.

Rozrywka

? Audio: białe i czerwone gniazdo.

W przypadku słuchawek na podczerwień należy
zwrócić uwagę na to, aby nie przerywać połą-
czenia pomiędzy słuchawkami a złączem pod-
czerwieni:

1. Złożyć ku dołowi osłonę gniazd typu cinch
przy odtwarzaczu CD/DVD.

Odpowiednie słuchawki na podczerwień oraz in-
formacje dotyczące obsługiwanych słuchawek
można otrzymać w Serwisie.

Słuchawki na podczerwień

urządzeń audio i wideo nie można zagwaranto-
wać bezzakłóceniowego odtwarzania poprzez
monitor samochodu dla każdego z tych urzą-
Słuchawki, głośniki
samochodowe

Urządzenia zewnętrzne

chodu jest niemożliwe: &quot; Kierowca ma
priorytet &quot;.

Jazda - porady

? Ponowne włączanie funkcji rozrywki z tyłu:
za pośrednictwem iDrive z przodu można
wybrać inny priorytet i włączyć system, patrz
strona 229.
? Jest widoczny jedynie czarny ekran?
Włączyć system.
? Na ekranie nie można niczego wybrać?
Wymienić baterie w pilocie.
W przypadku funkcji rozrywki Professional
z tyłu w razie potrzeby można przełączać po-
między monitorami.
? Stacje radiowe lub programy telewizyjne są
wyszarzone i nie można ich wybrać?
Funkcja jest ograniczona ze względu na wy-
brany priorytet. Zmienić priorytet.
? Płyta DVD nie jest odtwarzana?
Odtwarzanie nie rozpocznie się automa-
tycznie. Ręczne uruchomienie płyty DVD,
patrz strona 207.
? Nie można ustawić głośności głośników sa-
mochodowych z tyłu?
Odtwarzanie dźwięku odbywa się z tyłu za
pomocą słuchawek. W razie potrzeby zmie-
nić priorytet i odtwarzać dźwięk za pomocą
głośników samochodowych.

234
235

Komunikacja
W tym rozdziale opisane zostaną wszystkie
oferowane możliwości mobilnej komunikacji
z rodziną, przyjaciółmi, partnerami w interesach
czy usługobiorcami.

Telefon

Telefon*
Odpowiednie telefony komórkowe

Telefony komórkowe lub inne urządzenia zew-
nętrzne, np. odtwarzacze muzyczne można po-
łączyć z samochodem za pomocą funkcji Blue-
tooth.
Po jednorazowym zgłoszeniu urządzenia
w przypadku włączonego zapłonu rozpozna-
wane są automatycznie, gdy tylko znajdą się
w samochodzie i można je obsługiwać za po-
średnictwem iDrive, przycisków na kierownicy
lub głosowo*.
Urządzenia zewnętrzne mogą być wykorzysty-
wane przez samochód, w zależności od ich funk-
cjonalności, jako telefon lub jako źródło dźwięku.
Poniżej opisane zostały funkcje telefonu. Ob-
sługa funkcji audio, patrz strona 221.
W samochodzie można zalogować nawet cztery
urządzenia zewnętrzne.
W razie potrzeby, dane funkcje należy aktywo-
wać u operatora sieci lub dostawcy usług.
Telefonowanie podczas jazdy
Wszelkich wprowadzeń prosimy dokony-
wać wyłącznie wtedy, gdy pozwala na to sytua-
cja na drodze. Kierowca nie powinien prowadzić
rozmowy telefonicznej podczas jazdy z telefo-
nem w ręku, lecz korzystać z zestawu głośno-
mówiącego. Inaczej może dojść do zagrożenia
Adapter Snap-In*

Dokładne informacje, dotyczące obsługiwanych
modeli telefonów komórkowych oraz urządzeń
zewnętrznych z interfejsem Bluetooth można
uzyskać pod adresem www. com/blue-
tooth.

Wyświetlanie numeru
identyfikacyjnego pojazdu oraz
numeru oprogramowania
Aby sprawdzić, które telefony komórkowe są
obsługiwane, niezbędny jest numer identyfika-
cyjny pojazdu oraz numer oprogramowania.
Ewentualnie potrzebna będzie wersja oprogra-
mowania telefonu komórkowego. &quot; Telefon &quot;
2. &quot; Opcje &quot;
3. &quot; Informacje Bluetooth &quot;
4. &quot; Pokazać info o systemie &quot;
Za pomocą odpowiednich telefonów komórko-
wych z określoną wersją oprogramowania
można obsługiwać wymienione poniżej funkcje
W przypadku innych telefonów komórkowych
lub wersji oprogramowania może pojawić się
błędne działanie.
Telefonu komórkowego połączonego z samo-
chodem nie należy obsługiwać z klawiatury te-
lefonu, gdyż może to spowodować błędne dzia-
łanie.
Istnieje możliwość przeprowadzenia aktualizacji
Adapter Snap-In spełnia następujące funkcje:
? Ładowanie baterii.

Logowanie/wylogowanie
telefonu komórkowego

? Podłączenie do zewnętrznej anteny samo-
chodowej.

Informacje ogólne

? Przechowywanie telefonu komórkowego.

Dzięki temu zagwarantowany jest lepszy od-
biór sieci oraz stała jakość połączenia.

Do dyspozycji są następujące funkcje:
? Wykorzystywanie telefonu jako źródła
dźwięku.

Symbol

Telefon dodatkowy
Wymiana danych
Źródło audio

Trzy urządzenia można połączyć równocześnie
z pojazdem i przyporządkować im różne funkcje.
Za pośrednictwem telefonu można korzystać ze
wszystkich opisanych poniżej funkcji telefonu.
Dodatkowy telefon umożliwia odbieranie połą-
czeń. &quot; Bluetooth audio &quot;
Aby używać w samochodzie z telefonu komór-
kowego wyłącznie jako telefonu funkcję tę na-
leży ponownie wyłączyć i jeszcze raz podłączyć
telefon.

Logowanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy należy logować wy-
łącznie podczas postoju samochodu, inaczej na
skutek rozproszenia uwagi może dojść do za-
grożenia dla pasażerów oraz innych uczestni-
ków ruchu drogowego.?
Pełne logowanie należy przeprowadzić na
przednim lub tylnym monitorze centralnym. &quot; Telefon &quot;

Warunki
? Odpowiedni telefon komórkowy.
? Gotowość telefonu komórkowego do dzia-
łania.
? Aktywowana funkcja Bluetooth w samocho-
dzie, patrz strona 240, oraz w telefonie ko-
mórkowym.
? Odpowiednie ustawienia Bluetooth w tele-
fonie komórkowym, np. połączenie z po-
twierdzeniem lub widocznością, patrz w in-
strukcji obsługi telefonu komórkowego.
? W razie potrzeby dezaktywować połączenie
Bluetooth Audio, patrz strona 239.
? Zdefiniowany został co najmniej 4-cyfrowy
lub maksymalnie 16-cyfrowy kod Bluetooth.
Szary symbol: funkcja nieaktywna. &quot; Bluetooth (telefon) &quot;

Biały symbol: funkcja aktywna. &quot; Bluetooth (telefon) &quot;
3. &quot; Dodać nowe urządzenie &quot;

Funkcje obsługiwane przez telefon komórkowy
oraz urządzenie audio wyświetlone zostaną
podczas logowania w postaci symbolu. Dalsze czynności należy przeprowadzić
w telefonie, patrz w instrukcji obsługi tele-
fonu komórkowego: np. wyszukiwanie urzą-
również na wyświetlaczu telefonu komórko-
wego. Wybrać nazwę Bluetooth pojazdu widoczną
na wyświetlaczu telefonu.
Polecenie za pośrednictwem iDrive lub te-
lefonu dla wprowadzenia tego samego kodu
Bluetooth.

? Zapłon włączony.
239
Komunikacja

? Wykorzystywanie urządzenia audio jako
źródła dźwięku, patrz strona 221.

Aby móc korzystać w samochodzie z telefonu
oraz urządzenia audio, należy przed procesem
logowania uaktywnić tę funkcję. Informacje na
temat odpowiednich telefonów komórkowych,
patrz strona 238, które obsługują tę funkcję.

Mobilność

? Wykorzystywanie telefonu komórkowego
jako źródła dźwięku.

Bluetooth Audio

Wyszukiwanie

? Wykorzystywanie telefonu komórkowego
jako telefonu dodatkowego. &quot; Bluetooth &quot;

Łączenie z określonym telefonem

7. Wybrać funkcje, do których ma być używany
telefon komórkowy.

Jeśli rozpoznanych zostanie więcej telefonów
komórkowych w samochodzie, wówczas połą-
czenie nastąpi z telefonem, który figuruje na gó-
rze listy. Dodatkowo można wybrać inny telefon
komórkowy do podłączenia. &quot; OK &quot;
Po udanym zalogowaniu, dany telefon komór-
kowy widoczny będzie na pierwszym miejscu na
liście telefonów.
W samochodzie mogą być zalogowane jedno-
cześnie cztery urządzenia. Z samochodem
mogą być połączone jednocześnie trzy urządze-
Wszystkie zalogowane telefony komórkowe
widoczne będą na liście. Wybrać telefon komórkowy, przeznaczony
do zalogowania.

Jeśli zalogowanie nie powiodło się: a co, jeżeli...,
patrz strona 241

Funkcje przypisane do telefonu komórkowego
przed jego wylogowaniem zostaną mu przypi-
sane ponownie przy następnym połączeniu. Je-
śli telefon jest już podłączony funkcje te zostaną
ew. dezaktywowane.

Po pierwszym zalogowaniu

Konfigurowanie funkcji telefonu

? Gdy silnik pracuje lub włączony został za-
płon, telefon komórkowy jest rozpozna-
wany/połączony w samochodzie po krótkim
czasie.

Funkcje podłączonego telefonu można włączać
lub wyłączać.

? Zapisane na karcie SIM* lub też w telefonie
komórkowym pozycje książki telefonicznej
zostaną przesłane po rozpoznaniu urządze-
nia do samochodu. Zaznaczyć telefon wybrany do skonfiguro-
wania.

? Można zalogować łącznie cztery urządzenia. &quot; Skonfigurować urządzenie &quot;

? W przypadku niektórych modeli telefonu ko-
mórkowego konieczne może być przepro-
wadzenie dodatkowych ustawień, jak np.
ustawienie autoryzacji lub zabezpieczenia
połączenia, patrz w instrukcji obsługi tele-
fonu komórkowego. Aktywować/dezaktywować funkcje.

Aktywacja/dezaktywacja połączenia
Bluetooth
Korzystanie z funkcji Bluetooth nie wszędzie
jest dozwolone. Przestrzegać krajowych przepi-
sów drogowych.

? &quot; Telefon &quot;
? &quot; Telefon dodatkowy &quot;
? &quot; Przesyłanie danych &quot;
? &quot; Audio &quot;
Wykorzystywanie telefonu
komórkowego jako źródła dźwięku
z funkcjami audio jako źródła dźwięku. Aktywo-

240
Telefon komórkowy podłączony jest jako
źródło dźwięku. Dotychczasowe źródło
dźwięku nie jest już połączone z samocho-
dem.

Wylogowanie telefonu komórkowego
3. Zaznaczyć telefon komórkowy, przezna-
czony do wylogowania. &quot; Usunąć urządzenie z listy &quot;

? Czy połączenie audio zostało aktywowane?
Wyłączyć połączenie audio.
? Czy w telefonie komórkowym jest włączony
komórkowy za pomocą adaptera Snap-In*
lub kabla do ładowania.
? Być może, w zależności od telefonu komór-
i połączyć tylko jedno urządzenie.
? Telefon komórkowy nie działa? Wyłączyć,
a następnie włączyć aparat. Należy powtó-
rzyć logowanie.
Nie wszystkie wpisy z książki telefonicznej są
wyświetlane.
? Transfer wpisów z książki telefonicznej nie
został jeszcze zakończony.
? Ewentualnie przesyłane są tylko wpisy z te-
lefonu komórkowego lub z karty SIM*.
? Pozycje z książki telefonicznej ze specjal-
nymi znakami mogą ewentualnie nie być wy-
A co, jeżeli...
Informacje na temat odpowiednich telefonów
komórkowych, patrz strona 238.
Nie można zalogować lub połączyć telefonu ko-
mórkowego.
? Czy funkcja Bluetooth aktywowana została
w samochodzie? Aktywować funkcję Blue-

? Zbyt dużo wpisów z książki telefonicznej
przeznaczonych do zapamiętania.
Zła jakość połączenia telefonicznego.
? W zależności od typu telefonu komórko-
wego można regulować siłę sygnału Blue-
241
2. &quot; Wykorzystaj Bluetooth do audio &quot;

? Czy podłączonych zostało zbyt wiele urzą-
dzeń Bluetooth z telefonem komórkowym
lub w samochodzie? W razie potrzeby ska-
sować połączenie z innymi urządzeniami. Logowanie i podłączanie telefonu komórko-
wego w samochodzie, patrz strona 239.

Jeśli urządzenie podłączone zostało jako źródło
dźwięku:

? Czy czas potrzebny na wprowadzenie kodu
logowanie.

Telefon komórkowy będzie używany jako źródło
dźwięku, jeśli jako źródło nie jest jeszcze podłą-
czone żadne inne urządzenie.

? Czy kod dostępu Bluetooth dla telefonu i po-
jazdu jest jednakowy? Wprowadzić jedna-
kowy kod w telefonie komórkowym i za po-
średnictwem iDrive.

Logowanie i podłączanie telefonu komórko-
tooth w samochodzie i w telefonie komór-
kowym.

wanie funkcji Bluetooth Audio, patrz
strona 239.

Telefon

? Umieścić telefon komórkowy w adapterze
Snap-In* lub położyć obok konsoli środko-
wej.
Odbiór połączenia
Za pomocą przycisku na kierownicy
Za pośrednictwem tablicy przyrządów
&quot; Akceptuj &quot;

Obsługa za pomocą iDrive

Ustawienie głośności

&quot; Odebrać &quot;

Obracać gałkę, aż do ustawienia żądanej głoś-
ności. Ustawienie to zapisane zostanie dla uży-
Odrzucanie połączenia

Głośność mikrofonu w telefonie oraz głośność
rozmówcy można ustawić niezależnie od siebie.
Ustawienia te można wprowadzić tylko podczas
rozmowy i należy je wykonać oddzielnie w przy-
padku każdego telefonu. Ustawienia zostaną
usunięte po wylogowaniu telefonu.

&quot; Odrzuć &quot;

Za pośrednictwem tablicy przyrządów

Obsługa za pomocą iDrive
Zakończenie rozmowy
Za pomocą przycisku na kierownicy

2. &quot; Dźwięk &quot;
4. Wybrać żądane ustawienie: &quot; Mikrofon &quot; lub
&quot; Głośniki &quot;

&quot; Zakończ rozmowę &quot;

6.
Rozmowa przychodząca
Połączenia przychodzące
Jeśli numer osoby dzwoniącej zapisany jest
w książce telefonicznej i nie został zastrzeżony,
wówczas wyświetlona zostanie nazwa kontaktu
telefonującej osoby.
Jeśli do jednego kontaktu przypisano więcej niż
jeden numer telefonu, zostanie przekazana tylko
nazwa kontaktu.

&quot; Zakończ połączenie &quot;

Wprowadzanie numeru telefonu
Wybieranie numeru
2. &quot; Wybrać numer &quot;

W przypadku połączeń z telefonem dodatko-
wym wyświetlany jest tylko numer, o ile jest
przekazywany przez sieć.
Połączenie przychodzące na telefon dodatkowy
zostanie odrzucone automatycznie, jeśli trwa
rozmowa z użyciem drugiego telefonu.
242
4.

Aktualne połączenie jest utrzymywane. Wpisać nowy numer telefonu lub wybrać
Przełączanie pomiędzy dwoma
rozmowami

3. Wybrać pojedynczo cyfry.

Aby przełączyć na trwającą rozmowę, należy
wybrać ten symbol.

Dwie rozmowy można łączyć w jedną, w ramach
telekonferencji. Nawiązywanie dwóch połączeń.

Możliwe jest przełączanie pomiędzy dwoma roz-
mowami i łączenie dwóch rozmów w jedną tele-
konferencję. Wymienione funkcje muszą być
obsługiwane przez telefon komórkowy i ofero-
wane przez operatora.

Zakończenie połączenia powoduje rozłączenie
wszystkich rozmówców. W przypadku zakoń-
czenia rozmowy przez jednego z uczestników,
pozostałe rozmowy będą kontynuowane.

W przypadku drugiego połączenia przychodzą-
cego podczas prowadzonej rozmowy, słyszany
jest odgłos pukania w słuchawce.
&quot; Odebrać &quot;
Następuje odebranie drugiego telefonu i zacho-
wanie aktualnego połączenia.

Nawiązywanie drugiego połączenia
Nawiązywanie drugiego połączenia w trakcie
trwającej rozmowy. &quot; Aktywne rozmowy &quot;
&quot; Zawiesić &quot;

Podczas trwającej rozmowy mikrofon można
wyciszyć.
&quot; Mikrofon wyciszony &quot;

Wyciszony mikrofon zostanie włączony automa-
tycznie:
? Gdy zostanie rozpoczęta nowa rozmowa.
? Gdy podczas przełączania zostanie zmie-
niony rozmówca.

Nawigacja
Aby korzystać z tej funkcji, konieczne może być
aktywowanie tej usługi u operatora sieci i odpo-
wiednie ustawienie w opcjach telefonu komór-
kowego.

Wyciszanie mikrofonu

Odbieranie drugiego połączenia
w trakcie rozmowy

&quot; Zorganizować konferencję &quot;

Wybieranie DTMF
Za pomocą funkcji wybierania tonowego DTMF
można uzyskać dostęp do usług sieciowych lub
skorzystać z niej w celu sterowania urządze-
niami, np. do odsłuchania automatycznej sekre-
tarki. Niezbędny jest do tego kod DTMF. Wybrać kontakt z listy lub &quot; Wybrać numer &quot;.
243

Prowadzenie rozmów z wieloma
osobami

Połączenie konferencyjne

Możliwe jest również głosowe wprowadzanie
numeru telefonu.

Zawieszona rozmowa jest wyświetlana w kolo-
rze szarym.

Aktywna rozmowa jest wyróżniona kolorem.

&quot; Wybór DTMF &quot;

4. Wprowadzić kod DTMF.

Książka telefoniczna
Książka telefoniczna umożliwia dostęp do kon-
taktów, dla których zapisane są numery telefo-
nów. Można wybierać pozycje z książki telefo-
nicznej i nawiązywać rozmowę. &quot; Książka telefoniczna &quot;
Miejsce zapisania kontaktu oznaczone jest od-
powiednim symbolem:

Można teraz edytować kontakt.

Powtórne wybieranie
Lista wybranych numerów z telefonu komórko-
wego przesyłana jest do pamięci samochodu,
w zależności od typu telefonu. Wyświetlanych
jest 20 ostatnio wybieranych numerów. Sorto-
wanie numerów telefonów jest uzależnione od
telefonu.

Wybieranie numeru za pomocą tablicy
Jest to możliwe, o ile w danej chwili nie jest pro-
wadzona żadna rozmowa telefoniczna. Wybrać żądany numer telefonu.
Nawiązane zostanie połączenie.

Wybieranie numeru za pomocą iDrive
2. &quot; Powtórne wyb. numeru &quot;

Wywołanie kontaktu
1. Wybrać żądany kontakt.
Wybrać symbol
. Kontakt z numerem te-
lefonu. Nawiązane zostanie połączenie. Wybrać symbol
. Kontakt z wieloma nu-
merami telefonów. Wybrać numer telefonu,
nawiązane zostanie połączenie.
Brak możliwości nawiązania połączenia, te-
lefon nie ma zasięgu lub nie odbiera sieci lub ak-
tywowana jest usługa TeleService Call.

Edytowanie kontaktu
Zmiana wpisów w menu &quot; Kontakty &quot;. W przy-
padku zmiany kontaktu, zmiany te nie są zapi-
sywane w pamięci telefonu komórkowego. Ko-
pia zmodyfikowanego wpisu zapisywana jest
w pamięci pojazdu. Zaznaczyć kontakt. Wybrać żądaną pozycję lub ewent. numer
telefonu.
Zapisywanie wpisu w kontaktach
1. &quot; Zapisać jako kontakt &quot; lub &quot; Dodać do
kontaktu &quot;

3. &quot; Edytować pozycję &quot;
244
1. &quot; Połączenia odebrane &quot;

Rozmowy, które zainicjowano poza zasięgiem
funkcji Bluetooth w samochodzie, można kon-
tynuować za pomocą zestawu głośnomówią-
cego po włączeniu zapłonu.
W zależności od używanego telefonu komórko-
wego, nastąpi automatyczne przełączenie na
zestaw głośnomówiący.
Jeśli nie nastąpi automatyczne przełączenie,
wówczas należy zwrócić uwagę na komunikat na
wyświetlaczu telefonu, patrz też w instrukcji ob-
sługi telefonu komórkowego.

Z zestawu głośnomówiącego na telefon
komórkowy

Telefonowanie z listy
Wybrać wpis.
kontaktu &quot;
4. Wybór rodzaju numeru: &quot; Prywatny &quot;,
&quot; Służbowy &quot;, &quot; Telefon komórkowy &quot; lub
&quot; Inne &quot;
5. W razie konieczności uzupełnić wpisy. W razie potrzeby &quot; Zapisać kontakt &quot;.

Rozmowy prowadzone za pośrednictwem zes-
tawu głośnomówiącego, można ewentualnie
kontynuować również za pomocą telefonu ko-
mórkowego, w zależności od używanego mo-
delu.
Należy postępować zgodnie ze wskazówkami
na wyświetlaczu telefonu, patrz też w instrukcji
obsługi telefonu komórkowego.

Obsługa głosem*
Wyposażenie z systemem sterowania głosem:
obsługa, patrz strona 23.
Wyposażenie bez systemu sterowania głosem:
w zależności od wyposażenia telefon można ob-
sługiwać głosowo w opisany poniżej sposób.
Lista skróconych poleceń w instrukcji obsługi
nie dotyczy tej formy obsługi głosem.

Zasada działania
? Telefon komórkowy można obsługiwać bez
konieczności odrywania rąk od kierownicy.
245

jest 20 ostatnich przychodzących rozmów. Sor-
towanie i wyświetlanie numerów telefonów jest
uzależnione od telefonu.

Wyświetlenie połączeń

Z telefonu komórkowego na zestaw
głośnomówiący

Połączenia przychodzące

tawu głośnomówiącego, można kontynuować
za pomocą telefonu komórkowego i odwrotnie.

Instalacja głośnomówiąca

&quot; Służbowy &quot;, &quot; Telefon komórkowy &quot;
lub &quot; Inne &quot;

Telefon

? Podczas wydawania poleceń, system stero-
wania głosem wspiera Państwa w wielu
przypadkach za pomocą komunikatów lub
pytań.

Telefonowanie

? >... < oznacza polecenia obsługi głosem. Wypowiedzieć numer telefonu.

Krótko nacisnąć przycisk na kierow-

1.
nicy.

Wybór numeru telefonu
1. >Dial number<
3. >Dial<

Korygowanie numeru telefonu
Kasowanie sekwencji liczb jest możliwe, po tym
jak system powtórzy wszystkie cyfry.
>Correct number<

2.

Polecenie można powtarzać dowolną ilość razy.

Kasowanie numeru telefonu

Nacisnąć krótko przycisk na kierownicy
lub wypowiedzieć polecenie >Cancel<. >Help<. Odczytane zostaną
wszystkie dostępne polecenia głosowe.
System potrafi zidentyfikować cyfry od zera do
dziewięciu. Można wypowiadać każdą cyfrę od-
dzielnie lub połączyć je w ciąg, aby przyspieszyć
wprowadzanie.

Korzystanie z alternatywnych poleceń
System rozpoznaje wiele poleceń, umożliwiają-
cych wykonanie jednej funkcji, np. :
>Dial name< lub >Name<

Przykład: wybór numeru telefonu
Krótko nacisnąć przycisk na kierow-
2. >Dial number<
System zgłosi: >>Please say the number<<
3. Np. >123 456 790<
System zgłosi: >>123 456 790. Continue? <<
4. >Dial<
System zgłosi: >>Dialing number<<

>Delete<
Wszystkie wprowadzone dotychczas cyfry zos-
taną skasowane.

>Redial<

Głosowa książka telefoniczna*
W zależności od wyposażenia pojazdu ko-
nieczne może być utworzenie własnej głosowej
książki telefonicznej.
Informacje wprowadzane są głosem i są one nie-
zależne od dostępnego miejsca w pamięci tele-
fonu komórkowego. Można ustawić maksymal-
nie 50 pozycji.

Zapamiętywanie wpisu
1. >Save name<
2. Wypowiedzieć nazwę. Nie mówić dłużej niż
przez ok. 2. Gdy system tego zażąda, wypowiedzieć nu-
mer telefonu. >Save<

Kasowanie wpisu
1. >Delete name<
2. Gdy system tego zażąda, wypowiedzieć na-
zwę. Zapytanie potwierdzić poleceniem >Yes<.

246
2. Ponowne zapytanie potwierdzić polece-
niem >Yes<.

? Drzwi, szyby oraz dach przesuwno-uchylny*
ceń z zewnątrz.

Odczytywanie pozycji i wybieranie

? Unikać zakłóceń dźwiękowych w samocho-
1. >Read phonebook<
Wywołany zostanie dialog do odczytu
2. >Dial number<, gdy żądany wpis został od-
czytany.

Adapter Snap-In*
Miejsce montażu
W podłokietniku środkowym.

Wybór wpisu

Umieszczanie adaptera Snap-In

zwę. Nacisnąć przycisk i wyjąć osłonkę. >Dial name<

Wywołany zostanie dialog do kasowania
książki telefonicznej. >Delete phonebook<

? Polecenia należy wypowiadać zawsze w ję-
zyku systemu. Język obsługi głosem tele-
fonu komórkowego jest ustawiony domyśl-
nie i nie można go zmienić za pomocą
monitora centralnego.

Usuwanie wszystkich wpisów

Dostosowanie głośności

2. Wsunąć od przodu adapter Snap-In,
strzałka 1 i docisnąć w dół, strzałka 2, do
momentu zatrzaśnięcia.

Nie należy używać obsługi głosem do wykony-
wania połączenia ratunkowego. W sytuacjach
stresowych może zmienić się sposób artykulacji
i modulacji głosu. Może to spowodować niepo-
trzebne wydłużenie się czasu realizacji połącze-
nia telefonicznego.

Zamiast tego należy skorzystać zprzycisku
cją i prędkością.
247
Wyszukiwanie

? Ustawienie głośności zapisane zostanie dla
Komunikacja

? Głośność pozostanie niezmieniona, nawet
urządzeń audio.

Obrócić pokrętło w trakcie zapowiedzi.

Wkładanie telefonu komórkowego

1. W zależności od używanego modelu tele-
fonu komórkowego, należy ewentualnie
zdjąć zaślepkę z gniazda antenowego. Wsunąć telefon komórkowy klawiszami do
góry w kierunku przyłączy elektrycznych,
strzałka 1, a następnie nacisnąć w dół,
strzałka 2, tak aby się zablokował.

Wyjmowanie telefonu komórkowego

Nacisnąć przycisk i wyjąć telefon.

248
Na monitorze centralnym można wyświetlać
kontakty, terminy, zadania, notatki, wiadomości
SMS oraz e-mail z telefonu komórkowego, jeśli
telefon komórkowy umożliwia obsługę tych
funkcji oraz niezbędny standard komunikacji
Informacje o tym, które telefony komórkowe ob-
sługują funkcje pakietu biurowego, można zna-
leźć pod adresem www.

Wyświetlane są nieprzeczytane wiadomości
oraz aktywne zadania, jak również oczekujące
terminy. &quot; Office &quot;
2. &quot; Office aktualny &quot;
3. W celu wyświetlenia szczegółów wybrać żą-
dany wpis.

Treści są wyświetlane po zatrzymaniu samo-
Aktualności pakietu
biurowego

Pakiet biurowy*

Dostęp do telefonu komórkowego możliwy jest
tylko w formie odczytu.
Dane będą regularnie aktualizowane za pośred-
nictwem telefonu komórkowego.
Nie obsługiwać pakietu biurowego pod-
czas jazdy

? Godzina, strefa czasowa i data muszą być
prawidłowo ustawione na monitorze cen-
tralnym i na telefonie komórkowym, aby np.
można było prawidłowo wyświetlić terminy,
Można dodawać nowe kontakty a także je edy-
tować. Wyświetlane będą również kontakty
z telefonu komórkowego*, o ile telefon obsłu-
guje tę funkcję, jak również kontakty z książki
adresowej BMW Online*. Zapisane adresy
można wykorzystać jako cele dla systemu nawi-
gacji, i można wybierać również numery telefo-
nów.

Komunikacja

? Odpowiedni telefon komórkowy jest zalo-
gowany i połączony z pojazdem. W przy-
padku niektórych telefonów konieczne jest
potwierdzenie dostępu do danych w telefo-
Wyświetlanie kontaktów
1. &quot; Office &quot;

Kontakty

Wszelkich ustawień prosimy dokonywać wy-
łącznie wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na
Pakiet biurowy

Edytowanie kontaktu

2. &quot; Kontakty &quot;

2. &quot; Edytować kontakt &quot;

Wszystkie kontakty widoczne będą na liście
w kolejności alfabetycznej. W zależności od
ilości kontaktów, udostępniana jest funkcja wy-
szukiwania od A do Z, patrz strona 22. Zmiana wpisów. &quot; Zapisać kontakt w samoch. &quot;

Miejsce zapisu

Brak
symbolu

W pojeździe, adres nie został
sprawdzony po wprowadzeniu
jako cel.

W przypadku edytowania kontaktu z telefonu
komórkowego* lub z serwisu BMW Online*,
wprowadzone zmiany nie są zapisywane w tele-
fonie ani w serwisie BMW Online*. W pamięci
pojazdu zapisywana jest tylko kopia danego
wpisu i tylko ona jest wyświetlana.

W pojeździe, adres został spraw-
dzony po wprowadzeniu jako cel*.

Wybór kontaktu jako celu w systemie
nawigacji*

Telefon komórkowy*

1.

Książka adresowa BMW Online*

Wyświetlanie kontaktów za pomocą
BMW Online*
W celu wyświetlenia kontaktów z serwisu BMW
Online, należy podczas logowania, patrz
strona 265, z BMW Online aktywować funkcję
&quot; Zaloguj automatycznie &quot;.

Wybór numeru telefonu*
2. Wybrać numer telefonu. Wybrać adres.
W przypadku kontaktów zapisanych w tele-
fonie komórkowym oraz z książki adresowej
BMW Online*, adres ten należy ewentualnie
ujednolicić z danymi systemu nawigacji, za-
pisanymi w samochodzie. W takim przy-
padku:
Poprawić adres. prowadzenie do celu &quot; lub &quot; Dodać
Sprawdzanie adresu wybranego jako
cel*
Adres, który ma zostać użyty dla funkcji prowa-
dzenia do celu, musi być zgodny z danymi sys-
temu nawigacji zawartymi w pojeździe. Do tego
celu można sprawdzić poprawność adresu. Wybrać żądany kontakt i zaznaczyć adres.
250
W razie potrzeby &quot; Zastosować &quot;.
9. Wybrać adres internetowy.
Wybrany adres internetowy wyświetlony
zostanie w przeglądarce.

za pomocą BMW Online*
Wyświetlenie dodatkowych informacji do kon-
taktu, jeśli obecny w BMW Online. info (BMW Online) &quot;

Typy kontaktów
Do numerów telefonu oraz adresów można
przypisać różne typy kontaktów.
Dla danego kontaktu można przypisać maks.
8 numerów telefonu, 2 adresy, 3 adresy e-mail
i jeden adres internetowy. &quot; Kontakty &quot;
4. &quot; Nowy kontakt &quot;

Prywatny numer telefonu
Służbowy numer telefonu
Numer telefonu komórkowego
Inny typ numeru telefonu
Prywatny adres
Służbowy adres

Nowy kontakt

8. W wersji wyposażenia w system nawigacji:
wprowadzić adres. Można wprowadzać ad-
resy, które zawarte są w danych systemu
nawigacji w pojeździe. Dzięki temu, wszyst-
kie adresy mogą być użyte dla funkcji pro-
Dla danego kontaktu można wyświetlać zapi-
sany w pamięci adres internetowy. Wprowadzić tekst i przypisać typ kontaktu.

Definiowanie adresu domowego
Adres domowy można zapisać w pamięci. Bę-
dzie się on znajdować na pierwszym miejscu
w kontaktach. &quot; Adres domowy &quot;
2. Wprowadzić kontakt.

Wyświetlanie adresu internetowego do
kontaktu*

6. Wypełnić puste pola: wybrać symbol obok
pola wprowadzania danych.

Jeśli adres jest poprawiany i zapisywany, wów-
czas dodatkowo tworzona jest kopia danego
wpisu w pamięci samochodu. Adres nie zostanie
zmieniony w pamięci telefonu ani w serwisie
3. &quot;

Wybieranie sortowania nazw*
Nazwy mogą być wyświetlane w różnej kolej-
ności. &quot; Kontakty &quot;
3. &quot; Wyśw. : nazwisko, imię &quot; lub &quot; Wyśw. : imię,
nazwisko &quot;
251
4. W razie konieczności poprawić adres i zapi-
sać w pamięci. W polach wprowadzania danych wpisane są
już informacje: &quot; Wyczyść pola &quot;

3. &quot; Sprawdzić jako cel &quot;

W zależności od tego, w jaki sposób kontakty
zostały zapisane w pamięci telefonu komórko-
wego, sortowanie nazw może odbiegać od wy-
branego sposobu sortowania.

Wyświetlanie zdjęć dotyczących
kontaktów*
Zdjęcia zapisane w odniesieniu do kontaktów są
podczas połączenia telefonu komórkowego
z pojazdem zapisywane w pamięci pojazdu. Ilość
przesyłanych zdjęć zależy od telefonu komór-
kowego. Telefon komórkowy musi obsługiwać
tą funkcję. &quot; Pokazać zdjęcia &quot;
Wyświetlanie wszystkich zdjęć dotyczących
kontaktów jest włączone lub wyłączone.

chodu obsługiwana jest przez telefon komór-
kowy. Funkcja SMS oraz e-mail może nie być
dostępna u danego operatora telefonii komór-
kowej, lub należy ją aktywować jako usługę do-
datkową. Po pierwszym zalogowaniu telefonu
komórkowego transmisja może potrwać kilka
minut. Pełna wiadomość wyświetlana jest po za-
trzymaniu samochodu. Wiadomości z telefonu
dodatkowego nie będą przesyłane.
Wyświetlanie różnych wiadomości:
? SMS.
? Wiadomości przesyłane przez My Info*
z portalu BMW Assist.
? Wiadomości przesyłane przez Informację
BMW*.
? Wiadomości e-mail przez telefon komór-
kowy.

Wyświetlanie wiadomości

Eksportowanie/importowanie
kontaktów

Za pomocą funkcji Personal Profile, patrz
strona 31, można eksportować i importować in-
formacje o kontaktach. Zostaną wyeksporto-
wane kontakty zapisane w pojeździe, a nie te z
telefonu komórkowego czy BMW Online*.

Typ wiadomości oznaczony jest odpowiednim
symbolem. &quot; Wiadomości &quot;

Symbol Typ wiadomości
SMS.

Kasowanie kontaktów

My Info.

Kasowane są tylko kontakty zapisane w pamięci
samochodu. Kontakty z telefonu komórko-
wego* lub z BMW Online* nie mogą zostać ska-
Wiadomość przesyłana przez linię in-
formacyjną. &quot; Usunąć kontakt &quot; lub &quot; Usunąć wszystkie
kontakty &quot;.

Wiadomości e-mail przez telefon ko-
mórkowy.

Kasowanie wiadomości
Wiadomości przesyłane przez linię informa-
cyjną, My Info oraz przez BMW Online* mogą
być kasowane.
Kasowanie jednej wiadomości:

Wiadomości

Sposób wyświetlenia wiadomości SMS oraz email z telefonu komórkowego zależy od tego,
czy funkcja przesyłania wiadomości do samo-

2. &quot; Wiadomości &quot;
3. Wybrać żądaną wiadomość. &quot; Usunąć wiadomość &quot;

252
Jeśli wiadomość zawiera więcej niż jeden
numer, wówczas należy wybrać żądany nu-
mer z listy. Nawiązane zostanie połączenie
telefoniczne. &quot; Usunąć wszystkie wiadom. &quot;

SMS

2.

Wybrać żądaną wiadomość.

&quot; Wysłać e-mail (BMW Online) &quot;

Zapisywanie nadawcy w kontaktach

Wywoływanie adresu internetowego

1. Zaznaczyć żądaną wiadomość.

&quot; Otworzyć link w przeglądarce &quot;

Odczytywanie wiadomości SMS*
Odczytywanie wiadomości SMS, patrz
strona 257.

Wiadomość przesyłana przez linię
informacyjną*
1.
&quot; Prowadź do celu &quot; lub &quot; Dodać jako
kolejny cel &quot;

My Info*
Przekazywanie odpowiedzi
Przesłać wpisaną wcześniej odpowiedź. &quot; Odpowiedzieć &quot;

cel &quot;

Wybieranie numeru z wiadomości
W jednej wiadomości można przesłać do 4 nu-
merów telefonu.
Wybrać żądaną wiadomość.
&quot; Zadzwonić &quot;:

3. W razie konieczności uruchomić funkcję
253
Wybieranie adresu e-mail
z wiadomości

Oddzwonienie do nadawcy
wiadomości SMS

&quot; Wybrać numer telefonu &quot;:

Jeśli wiadomość zawiera numer telefonu,
wówczas nawiązywane jest połączenie tele-
foniczne.

Kasowanie wszystkich wiadomości:

foniczne.
&quot; Wybrać numer telefonu &quot;:
Jeśli wiadomość zawiera więcej niż jeden
Zapisywanie adresu
Jeśli adresy e-mail nie są zapisane w kontak-
tach, ew. będzie wyświetlany tylko adres e-mail.

Używanie danych z kontaktów
Jeśli wiadomość e-mail zawiera numery telefo-
nów oraz adresy e-mail, można wykorzystać je
bezpośrednio lub też zapisać w kontaktach.
Wyświetlenie kontaktu lub wybór numeru tele-
fonu:
&quot; Używ. danych kontaktowych &quot;
? Wybrać kontakt, aby wyświetlić szcze-
góły dla danego kontaktu. &quot; Zap. otrz. kontakt w samoch &quot;

? Wybrać numer telefonu, aby nawiązać
bezpośrednie połączenie.

Zapisywanie danych kontaktowych:

2. Zaznaczyć numer telefonu lub adres e-mail.

Wywoływanie adresu internetowego
2. &quot; Więcej informacji &quot;

E-mail*

&quot; Używ. danych kontaktowych &quot;

4. &quot; Dodać do kontaktu &quot; lub &quot; Zapisać jako
kontakt &quot;

Dezaktywacja pełnego wyświetlania
Podczas otwierania wiadomości e-mail w samo-
chodzie jest ona przesyłana w całości do samo-
chodu. Może to spowodować naliczanie opłat.
Aby przesyłać do samochodu tylko nagłówki
wiadomości e-mail, należy dezaktywować prze-
syłanie w całości.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

3. &quot; Opcje &quot;

4. &quot; Pobierz całe wiadom. e-mail &quot;

Wybrać żądaną wiadomość e-mail.

Wyświetlanie kontaktów e-mail

Odczytywanie wiadomości e-mail*

Jeśli z telefonu komórkowego zostały przenie-
sione dane nadawcy i odbiorcy wiadomości email, będą one wyświetlane w tej wiadomości email.

Odczytywanie wiadomości e-mail, patrz
strona 257

&quot; Nadawca/Odbiorca &quot;
Jeśli adresy e-mail są zapisane w kontaktach,
wyświetlany będzie kontakt. Wybrać kontakt,
aby wyświetlić szczegóły.

Kalendarz
Wyświetlanie kalendarza
Wyświetlać można terminy z ostatnich 30 i na-
stępnych 90 dni.

254
1.

&quot; Używ. danych kontaktowych &quot;
2. &quot; Kalendarz &quot;
Wyświetlone zostaną terminy dla aktual-
nego dnia tygodnia.

Wybieranie dnia kalendarzowego

? Wybrać kontakt, aby wyświetlić szcze-
góły dla danego kontaktu.
? Wybrać numer telefonu, aby nawiązać
bezpośrednie połączenie.
Zapisywanie danych kontaktowych:

? &quot; Następny dzień &quot;

1.

? &quot; Data: &quot;

2.

? &quot; Poprzedni dzień &quot;

3.

? &quot; Dzisiaj &quot;

Wyświetlanie terminów

Odczytywanie terminu, patrz strona 257

? Obrócić kontroler.
? Wybrać symbol

.

Używanie danych kontaktowych
Jeśli termin zawiera numery telefonów oraz ad-
resy e-mail, można wykorzystać je bezpośred-
nio lub też zapisać w kontaktach.

Wyświetlanie listy zadań
Wyświetlanie otwartych zadań, które muszą
zostać wykonane w ciągu kolejnych 90 dni. &quot; Zadania &quot;

255
fonu:

Zadania

Odczytywanie terminu*

2. W razie potrzeby przewinąć w obrębie ter-
minu:

1. Wybrać żądany termin. Wybrać żądany dzień i datę. Wyświetlenie kontaktu lub wybór numeru
telefonu:

1. Wybrać datę.

Sortowanie listy zadań

Odczytywanie zadania*

1. Wybrać wiersz nagłówka na liście zadań.

Odczytywanie zadania, patrz strona 257

Notatki
Wyświetlanie notatek
2. &quot; Książka notatek &quot;
Wyświetlane są wszystkie notatki. Wybór kryterium wyszukiwania:
? &quot; Priorytet (! ) &quot; *

Wyświetlenie notatki
1. Wybrać żądaną notatkę.

? &quot; Temat &quot;
? &quot; Termin &quot;

Wyświetlanie zadania
1. Wybrać żądane zadanie. W razie potrzeby przewinąć w obrębie zada-
nia:
? Obrócić kontroler.

Jeśli zadanie zawiera numery telefonów oraz ad-
nio lub też zapisać w kontaktach. W razie potrzeby przewinąć w obrębie no-
tatki:
? Obrócić kontroler.

Jeśli notatka zawiera numery telefonów oraz ad-
nio lub też zapisać w kontaktach.

? Wybrać kontakt, aby wyświetlić szcze-
fonu:

? Wybrać numer telefonu, aby nawiązać
1.

? Wybrać kontakt, aby wyświetlić szcze-
Zapisywanie danych kontaktowych:
&quot; Używ. danych kontaktowych &quot;

? Wybrać numer telefonu, aby nawiązać
2.
256
1. &quot; Przypomnienia &quot;
3. Wybrać żądane przypomnienie.
Zostanie wyświetlony odpowiedni termin lub za-
danie.

Odczytywanie*
Można odczytywać wiadomości SMS, e-mail,
wprowadzone terminy, zadania i notatki. Wybrać żądaną wiadomość, termin, zadanie
lub notatkę.
Podczas odczytywania dostępne są następu-
jące możliwości:
?

&quot; Pauza &quot;
Przerwanie odczytania. Wybrać ponownie,
aby kontynuować odczytywanie.

?

&quot; Na początek &quot;
Ponowne odczytywanie wiadomości od po-
czątku.

? Wybrać symbol

.

Pominięcie akapitu.

Powrót do poprzedniego akapitu.
? W celu zakończenia odczytywania przesu-
Telefon komórkowy został podłączony jako
telefon dodatkowy.
Terminy są starsze, niż 20 dni lub są później,
niż 50 dni w przyszłości.
Zadania są zaznaczone jako wykonane lub
znajdują się dalej, niż 90 dni w przyszłości.
W zależności od ilości zapisanych terminów,
zadań, notatek i wiadomości w telefonie ko-
mórkowym nie wszystkie zostaną wyświet-
lone w pojeździe.
? Nie wszystkie terminy i zadania z telefonu
komórkowego zostały wyświetlone w odpo-
wiednim czasie?
Strefa czasowa, godzina lub data na moni-
torze centralnym oraz w telefonie komórko-
wym nie są prawidłowo ustawione.
? Wiadomość e-mail nie jest wyświetlana pra-
widłowo?
Wiadomości e-mail są przekazywane bez
załącznika.
? Teksty wpisów nie są wyświetlane w ca-
łości?
Teksty są przekazywane w formie skróconej
już z telefonu komórkowego.
Synchronizacja pomiędzy telefonem ko-
mórkowym oraz pojazdem może potrwać
kilka minut.
? Nie są wyświetlone zdjęcia dotyczące kon-
taktów?
W pamięci samochodu można zapisać
maks. 200 zdjęć związanych z kontaktami.

257
Wyświetlane będą aktualne przypomnienia, do-
tyczące terminów i zadań. Po upływie terminu
lub daty realizacji zadania przypomnienie nie bę-
dzie już wyświetlane.

Funkcja pakietu biurowego jest dezaktywo-
wana.

Wyświetlanie przypomnień

Przypomnienia

Telefon komórkowy nie jest przystosowany
do brakujących funkcji lub też nie jest pra-
widłowo połączony.

Odczytywanie notatki, patrz strona 257

? Nie są wyświetlane terminy, zadania, no-
tatki, wiadomości SMS lub e-mail z telefonu
komórkowego?

Odczytywanie notatki*

komórkowych, patrz strona 238.

Pakiet biurowy

? Wiadomość e-mail jest wyświetlana z opó-
źnieniem?
Sprawdzić ustawienia e-mail na telefonie i
ewent. dopasować.
? Jeśli po zweryfikowaniu wszystkich wymie-
nionych czynności nie można nadal wyko-
nać danej funkcji, wówczas należy skontak-
tować się z infolinią lub z serwisem.

258
7. W razie potrzeby &quot; Zapisać &quot;. &quot; Nowy kontakt &quot;

Moje kontakty
Lista wszystkich kontaktów z pamięci pojazdu,
telefonu komórkowego i z książki adresowej
3. W polach wprowadzania danych wpisane są
2. &quot; Moje kontakty &quot;

5. Wprowadzić tekst, patrz strona 22. W wersji wyposażenia w system nawigacji:
nawigacji w pojeździe. Dzięki temu, wszyst-

4. Wypełnić puste pola: wybrać symbol obok
1. &quot; Kontakty &quot;

Definiowanie adresu domowego

8. &quot;

Kontakty

jako cel.
dzony po wprowadzeniu jako cel*.
Telefon komórkowy*
warunkami zostanie utworzony wpis kontaktu
o takiej samej nazwie.

nawigacji*
celu można sprawdzić poprawność adresu. &quot; Sprawdzić jako cel &quot;
sać w pamięci.
wpisu w pamięci samochodu. Adres nie zmieni
się na telefonie komórkowym ani w BMW On-
line*.

za pomocą BMW Online*

4. Przesunąć kontroler w lewo. &quot; Tak &quot;
wpisu i tylko ona jest wyświetlana. Pod pewnymi

260
Wybieranie sortowania nazw
1. &quot; Moje kontakty &quot;
4. : imię,
nazwisko &quot;

formacje o kontaktach.

Kasowanie kontaktów
samochodu. Nie można usunąć kontaktów z te-
lefonu komórkowego ani z *BMW Online*. &quot; Moje kontakty &quot;

261
Usługi BMW

Usługa BMW Assist*
Assist udostępnia określone usługi, np. usługę
informacyjną.
Szczegółowa oferta usług zależna jest od kraju.
Odpowiedzi na dalsze pytania chętnie udzieli
Państwu Serwis.
Z opcji Assist można korzystać również za po-
średnictwem internetu, gdzie dostępne są do-
datkowe usługi: www. pl
W trakcie połączenia z usługą Assist może
ewentualnie dojść do przerwania połączenia te-
lefonicznego. W razie konieczności, należy wy-
logować telefon komórkowy z samochodu.

Jeśli usługa Assist nie została aktywowana,
wówczas wybrana sieć GSM powinna ob-
sługiwać funkcję Circuit Switched Data CSD
i należy odblokować możliwość przekazy-
wania numeru telefonu, a zalecany przez
BMW telefon komórkowy do obsługi Tele-
Services musi być jest połączony z samo-
chodem.
? Karta SIM udostępnia możliwość darmo-
wego dzwonienia na numery wybranych
serwisów.
? Obecny jest zasięg sieci telefonii komórko-
wej.
? Silnik musi pracować.

Korzystanie z usług
BMW TeleServices*

Usługi BMW TeleServices są z zasady włączone
w pojeździe.

Jeśli usługi oferowane przez BMW TeleServices
nie są włączone, wówczas pozostaje jeszcze
możliwość nawiązania połączenia głosowego
z usługą pomocy drogowej.

Usługa TeleServices ułatwia komunikację z Ser-
wisem.
? Dane niezbędne dla przeprowadzenia prze-
glądu pojazdu można bezpośrednio prze-
słać do serwisu. Dzięki temu Serwis może
przygotować się odpowiednio wcześniej.
Pozwala to na skrócenie pobytu w warszta-
cie.
? W razie awarii samochodu, informacje o sta-
nie pojazdu można bezpośrednio przesłać
do pomocy drogowej. Ewentualne usterki
w działaniu mogą zostać naprawione na
miejscu.

W celu dalszego korzystania lub dezaktywowa-
nia usług należy zwrócić się do Serwisu lub
Działu obsługi klienta BMW.

Usługi informacyjne*
Informacje ogólne

? Może być naliczany dodatkowy koszt za po-
łączenie.

Do pamięci samochodu można przesłać infor-
macje na temat np. hoteli, aptek całodobowych
itp., a także numery telefonów i adresy i wyko-
rzystywać je do połączenia telefonicznego lub
do przejęcia ich jako celu podróży w systemie
nawigacji*.

? Niektóre usługi mogą nie być oferowane
w danym kraju.

Uruchomienie usługi informacyjnej

? Oferta usług zależna jest od kraju. &quot; Usługi BMW &quot;

Warunki
? Usługa BMW Assist została aktywowana.
262

Wyposażenie z BMW Assist lub BMW
TeleServices
1. &quot; Usługi BMW &quot;
2. &quot; BMW Mobile Care &quot;

2. &quot; Serwis informacyjny &quot;

Uruchomienie usługi pomocy drogowej
Wyposażenie bez BMW Assist lub
BMW TeleServices
2. &quot; BMW Mobile Care &quot;
Wyświetlony zostanie numer pomocy dro-
gowej. Jeśli telefon komórkowy* jest zalo-
gowany, wówczas nawiązane zostanie po-
łączenie z Pomocą drogową.

Po zakończeniu transmisji danych nawiązane
zostanie połączenie głosowe z asystentem po-
mocy drogowej.

Pomoc BMW Teleservice*
Usługa pomocy Teleservice za pośrednictwem
telefonu komórkowego umożliwia przeprowa-
dzania bardziej szczegółowej diagnozy usterki
pojazdu z wykorzystaniem serwisu pomocy dro-
gowej.
Po nawiązaniu i zakończeniu połączenia głoso-
wego z pomocą drogową, można uruchomić us-
ługę pomocy Teleservice.

Uruchamianie pomocy BMW
Teleservice
1. Zatrzymać samochód. Włączyć hamulec parkingowy. Silnik musi pracować. &quot; Pomoc Teleservice &quot;
Po zakończeniu usługi pomocy Teleservice na-
wiązane zostanie połączenie głosowe z asys-
tentem pomocy drogowej.
263
Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w razie
awarii samochodu, mogą Państwo zwrócić się
do Pomocy drogowej* oferowanej przez
BMW Group.

Funkcja diagnozy Teleservice umożliwia prze-
syłanie szczegółowych danych pojazdu za po-
średnictwem telefonii komórkowej, które są nie-
zbędne do przeprowadzania diagnostyki
pojazdu. Dane te są przesyłane automatycznie.

Diagnoza usługi BMW Teleservice*

Pomoc drogowa

Nawiązane zostanie połączenie telefoniczne z li-
nią informacyjną BMW. Numery telefonów oraz
adresy można przesyłać jako wiadomość. &quot; Uruchomić usługę &quot;

Aktywowanie BMW Assist*
Jeśli w przypadku ważnej umowy na Assist dane
usługi nie są wyświetlane, wówczas należy je
aktywować.

? Aby korzystać z określonych usług samo-
chód musi określić swoje położenie, np.
w celu uzyskania informacji o miejscu po-
bytu.
? Na monitorze centralnym ustawiona jest ak-
tualna data, patrz strona 81.

Uruchamianie BMW Online

1. Upewnić się, że pojazd będzie w stanie zlo-
kalizować swoje położenie. Z reguły jest to
możliwe pod gołym niebem. &quot; BMW Online &quot;

2. &quot; Aktywować Assist &quot;
Uruchomienie może potrwać kilka minut. W
przypadku wywołania innej pozycji menu, pro-
ces aktywacji będzie nadal działał w tle.

Serwis BMW Online jest portalem interneto-
wym, w którym dostępne są usługi wykorzysty-
wane przy eksploatacji samochodu, jak np.
prognoza pogody, aktualne wiadomości, kursy
giełdowe, dostęp do poczty e-mail oraz osobista
książka adresowa.
Warunki licencyjne
Niniejszy produkt wyposażony jest w przeglą-
darkę NetFront wyprodukowaną przez ACCESS
Co., Ltd. Copyright (C) 2007 ACCESS Co., Ltd.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
NetFront jest znakiem towarowym lub zarejes-
trowanym znakiem towarowym przez firmę AC-
CESS Co., Ltd. w Japonii i w innych państwach. W razie potrzeby &quot; OK &quot;.
Wyświetlona zostanie strona startowa usługi
BMW Online.

Obsługa BMW Online
Wybieranie zawartości i wyświetlanie:
? Obracać kontroler, aby zaznaczyć element.
? Nacisnąć na kontroler, aby wyświetlić ele-
ment.

Wywoływanie strony startowej
2. &quot; Otwórz stronę startową &quot;

Aplikacje oprogramowania, które zawarte są
w niniejszym produkcie, opierają się częściowo
na pracach zespołu Independent JPEG Group.

Warunki
? Została zawarta umowa o usługę BMW On-
line z Dealerem.
? Zapewniona jest dostępność sieci telefonii
komórkowej.

Ponowne ładowanie strony
264
&quot; Zaloguj automatycznie &quot;

Anulowanie

Wylogowanie

2. &quot; Anuluj ładowanie &quot;

2. &quot; Załadować na nowo &quot;

4. &quot; Wylogowanie użytkownika &quot;
W celu wyświetlenia wiadomości kontaktów
z serwisu BMW Online lub innych osobistych
danych, konieczne jest przeprowadzenie logo-
wania.

Internet*

Dla Państwa bezpieczeństwa strona interne-
towa wyświetlana będzie tylko do prędkości ok.
5 km/h, oraz w zależności od wersji krajowej sa-
mochodu po jego zatrzymaniu. &quot; Logowanie użytkownika &quot;

Logowanie

Wywołanie internetu
2. &quot; Internet &quot;

5. &quot; Użytkownik: &quot;

8. Wprowadzić kod. &quot; OK &quot;

Automatyczne zalogowanie
Zalogowanie odbywa się automatycznie przy
wywołaniu usługi BMW Online.

CESS Co., Ltd.
265

7. &quot; Hasło: &quot;

6. Wprowadzić nazwę użytkownika i wybrać
&quot; OK &quot;.

Wyświetlana jest strona startowa. Należy się li-
czyć z faktem, że strony internetowe nie będą
wyświetlane w taki sam sposób jak na kompu-
terze PC. W przypadku zainstalowanej aplikacji
Flash lub Java, zawartość stron może być nie-
prawidłowo wyświetlana.

Połączenie niemożliwe
Transmisja danych/połączenie

Obsługa internetu

Chronione połączenie

Pasek menu
Wyświetlany jest pasek menu do obsługi. Aby
aktywować pasek menu, należy przechylać kon-
troler w lewo, aż kursor ustawi się na pasku
menu.

Wprowadzanie adresu internetowego
1. Wprowadzić adres i wybrać &quot; OK &quot;.
Przesunąć kontroler w górę, aby zmienić
wielkość liter.

Aktywowanie wskaźnika myszy
Aktualizowanie, ponowne ładowanie
Anuluj
Wstecz
Wprowadzanie adresu URL
Zakładka/ulubione
Wyjście z przeglądarki.

Nawigacja za pomocą wskaźnika
myszy
Dodawanie zakładek
Wyświetlana w danej chwili strona dodana zos-
tanie do zakładek. &quot; Dodać do zakładek &quot;

2. Za pomocą wskaźnika myszy można poru-
szać się po stronie.
? Poruszenie kursorem myszy: przesunąć
kontroler w odpowiednim kierunku.
? Poruszenie skośne kursorem myszy:
przesunąć kontroler w odpowiednim
kierunku i nacisnąć na kontroler.
? Wybór elementu: ustawić kursor myszy
na danym elemencie i nacisnąć na kon-
troler.
? Przewijanie: obrócić kontroler.

Wybieranie zakładki
2. Wybrać żądaną zakładkę.

Symbol u góry ekranu po lewej stronie sygnali-
zuje następujące statusy.
266

2. Zaznaczyć zakładkę, przeznaczoną do ska-
sowania. &quot; Usunąć zakładkę &quot; lub &quot; Usunąć wszystkie
zakładki &quot;

Hotline
W celu uzyskania informacji o swoim samocho-
dzie można skontaktować się z BMW Hotline.

Nawiązywanie połączenia z linią
informacyjną Hotline
2. &quot; Hotline &quot;
Wyświetlony zostanie numer telefonu linii infor-
macyjnej. Jeśli telefon komórkowy* jest zalogo-
wany, wówczas w razie potrzeby nawiązane zos-
tanie połączenie z linią informacyjną.

Ustawienie zakładki jako strony
głównej

Przegląd

.

Kasowanie zakładki

. Zaznaczyć żądaną zakładkę.
Wyłączyć funkcję. Połączenie zostanie na-
tychmiast przerwane.

Wyposażenie z BMW Assist lub BMW
Blokowanie plików cookie
2. &quot; Blokować pliki cookie &quot;

Blokowanie wyskakujących okienek
2. &quot; Zablokować okienka pop-up &quot;

Blokowanie ostrzeżeń bezpieczeństwa
Teleservice Call*
Do Serwisu należy przesłać prośbę o umówienie
terminu przeglądu technicznego samochodu.
Jednocześnie przesyłane są informacje tech-
niczne z usługi Teleservice. Przedstawiciel Ser-
wisu nawiąże z Państwem kontakt w miarę moż-
liwości. &quot; Blokować ostrzeż. HTTPS &quot;
267
2. &quot; Przesyłanie danych urz. BT &quot;

Rozłączanie połączenia

4. &quot; Ustawić jako stronę start. &quot;

Uruchamianie usługi Teleservice Call

2. &quot; Zgłoszenie Teleservice &quot;
Daeler*
Automatyczna usługa
Dane z usługi Teleservice niezbędne dla prze-
prowadzenia przeglądu pojazdu przesyłane są
automatycznie do Serwisu, przed upływem ok-
reślonego terminu obsługi technicznej. W miarę
możliwości, Serwis skontaktuje się z Państwem
w celu ustalenia terminu przeglądu.
Należy sprawdzić, kiedy powiadomiony został
Serwis.
Adres i dane kontaktowe Serwisu.

Wyświetlanie informacji o Dealerach
2. &quot; Twój serwis &quot;

Transmisja danych*
Wyświetlany jest status transmisji danych. &quot; Przesyłanie danych &quot;

Status usług*
Wyświetlanie dostępnych usług
Wskazanie wszystkich usług dostępnych w po-
jeździe. &quot; Status usługi &quot;

268
3. &quot; Dostępne usługi &quot;

Aktualizazcja usług BMW
Ręczna aktualizacja usługi BMW TeleService*,
BMW Assist* i BMW Online*.
&quot; Aktualizować usługi BMW &quot;

Raport Teleservice*

W razie potrzeby przekazuje w regularnych od-
stępach czasu dane techniczne na temat samo-
chodu BMW, gromadzone w celu dalszego do-
skonalenia produktów BMW.

Usługa Rapoert Teleservice jest włączana w po-
jazdach spełniających określone warunki tech-
niczne oraz w przypadku ważnej umowy
BMW Assist i jest dla użytkownika bezpłatna.
Nie są przekazywane żadne dane osobowe, ani
dane dotyczące pozycji.

269
4. &quot; Ostatnia inform. Teleservice &quot;

Rozszerzone usługi BMW Online

Rozszerzone usługi BMW Online
Rozszerzone usługi BMW Online oferują możli-
wość wymiany informacji i danych z Państwa
samochodem.
Poniżej zaprezentowano funkcje dla dodatko-
wych usług BMW Online.

Nawigacja
? Informacje na temat szczególnych celów
podróży od BMW Online, patrz strona 183.
? Wyświetlanie aktualnych przepisów ruchu
drogowego oraz informacji na temat kraju,
patrz strona 193.

CD/multimedia
? Aktualizowanie informacji o albumie, patrz
strona 216.

Kontakty
? Wyświetlanie książki adresowej BMW On-
line, patrz strona 249.
? Wyświetlenie dodatkowych informacji do
kontaktu, patrz strona 251.

Profil osobisty
? Eksportowanie/importowanie profilu użyt-
kownika, patrz strona 31.

BMW Online i Internet
? BMW Online, patrz strona 264.
? Internet, patrz strona 265.

270
271

Mobilność
Aby Państwa samochód był zawsze w pełni
mobilny, poniżej znajdą Państwo ważne
informacje na temat materiałów
eksploatacyjnych, kół i opon, przeglądów
i pomocy drogowej.

Tankowanie

Korek wlewu paliwa
1. Nacisnąć lekko na tylną krawędź pokrywki
wlewu paliwa.

Nie wolno zaginać taśmy mocującej
Nie zgnieść taśmy zamocowanej na korku,
inaczej nie będzie można go szczelnie zamknąć,
na skutek czego zaczną wydobywać się opary
paliwa.?

Ręczne otwieranie pokrywki wlewu
paliwa
Na przykład w razie usterki elektrycznej. Odchylić pokrywę po prawej stronie. Przekręcić korek wlewu paliwa w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pociągnąć za zieloną gałkę z symbolem dy-
strybutora. Pokrywka wlewu paliwa zostanie
odryglowana. Korek wlewu paliwa wetknąć w gniazdo
w pokrywce wlewu.

Pamiętać podczas
tankowania
1. Nałożyć korek i obrócić w prawo, do usły-
szenia wyraźnego kliknięcia. Zamknąć pokrywkę wlewu paliwa.

Podczas tankowania zawiesić pistolet dystrybu-
tora w rurze wlewu paliwa. Uniesienie pistoletu
podczas tankowania powoduje:
? Przedwczesne wyłączenie.
? Ograniczenie odprowadzania oparów.

Jeżeli pistolet dystrybutora wyłączy się, oznacza
to, że zbiornik paliwa jest już pełen.
Sposób obchodzenia się z paliwem

Należy stosować się do wskazówek bez-
pieczeństwa podczas korzystania ze stacji ben-
zynowych.?

Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność zbiornika paliwa ok. 70 l.

Prawidłowe tankowanie

275
Przy zasięgu poniżej 50 km należy ko-
niecznie zatankować, ponieważ w przeciwnym
razie nie będzie gwarancji właściwego funkcjo-
nowania silnika i wystąpić mogą uszkodzenia.?

Paliwo

Jakość paliwa
Benzyna
Aby zapewnić optymalne zużycie paliwa, ben-
zyna nie powinna zawierać siarki lub powinna
zawierać jej możliwie niewielką ilość.
Wolno tankować wyłącznie benzynę bez-
ołowiową
Niedopuszczalne jest tankowanie benzyny z za-
wartością ołowiu, prowadzi to do trwałego usz-
kodzenia katalizatora.?
Dopuszcza się tankowanie paliw o maksymalnej
zawartości procentowej etanolu do 10%, tzn.
E10.
Nie wolno tankować etanolu E85

Po zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa
nie należy uruchamiać silnika, w przeciwnym ra-
zie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia sil-
nika.?
Wlew przystosowany jest do tankowania z dy-
strybutorów paliwa do silników Diesla.
należy skontaktować się z Serwisem.

Jakość paliwa Diesel
Silnik przystosowany jest do tankowania paliwa
Diesel DIN EN 590.

Zimowy olej napędowy
Nie stosować dodatków do oleju napędo-
wego

Nie wolno tankować paliwa E85, tzn. pa-
liwa, które w 85%składa się z etanolu, ani paliwa
Flex Fuel, gdyż prowadzi to do uszkodzenia sil-
nika i układu paliwowego.?

Nie wolno stosować środków poprawiających
płynność oleju napędowego, w tym benzyny,
bowiem mogą one powodować uszkodzenie sil-
Jakość benzyny

W celu zagwarantowania niezawodności pracy
silnika wysokoprężnego w chłodnych porach
roku, należy tankować zimowy olej napędowy.

Silnik posiada regulację przeciwstukową. Dla-
tego można tankować benzynę różnej jakości.
Zaleca się stosowanie benzyny bezołowiowej
Super 95 oktan.
Dopuszczalne jest paliwo bezołowiowe o jakości
91 lub więcej oktan.

Ten rodzaj paliwa sprzedawany jest na stacjach
paliwowych w okresie zimowym.
Montowany seryjnie układ ogrzewania filtra pa-
liwa zapobiega krzepnięciu paliwa podczas
Jakość minimalna
Nie należy tankować benzyny poniżej
91 oktan, gdyż może to spowodować uszkodze-
nie silnika.?

Zatankowanie nieprawidłowego paliwa
Nie wolno tankować rzepakowego estru
metylowego, oleju napędowego bio lub ben-
zyny.

Właściwości oraz ciśnienie w oponach mają
wpływ na:
? Żywotność opon.

Szczegółowe informacje na temat kół i opon
można uzyskać w Serwisie.

? Bezpieczeństwo jazdy.
? Komfort jazdy.

Bieżnik opony

Kontrola ciśnienia

Opony letnie

Regularna kontrola ciśnienia w oponach
Należy regularnie kontrolować, a w razie
potrzeby korygować: co najmniej dwa razy
w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą.
W przeciwnym razie nieprawidłowe ciśnienie
w oponach prowadzić może do niestabilności
podczas jazdy lub uszkodzenia opony, a w kon-
sekwencji do wypadku.?
Po skorygowaniu ciśnienia w oponach, należy
ponownie inicjować wskaźnik spadku ciśnienia
w oponach.

Głębokość bieżnika opony nie powinna spaść
poniżej 3 mm.
Przy głębokości bieżnika poniżej 3 mm powstaje
duże ryzyko wystąpienia aquaplaningu.

Opony zimowe
poniżej 4 mm.
Przy głębokości bieżnika poniżej 4 mm powstaje
Minimalna głębokość bieżnika

Jeśli w tabelach ciśnień nie znajdą Państwo war-
tości występujących na stosowanych oponach,
wówczas obowiązuje ciśnienie właściwe dla da-
nej wielkości opony, np. 255/50 R 19.

Oznakowanie stanu zużycia bieżnika rozmie-
szczone jest na całym obwodzie opony i ma us-
tawową wysokość minimalną rzędu 1, 6 mm.
Jest ono oznaczone za pomocą TWI, Tread
Wear Indicator na bocznej ściance opony.

Informacje na temat prawidłowego ciśnienia
oraz wielkości opon umieszczone są na słupku
drzwi kierowcy.

Ciśnienie

Wartości ciśnienia podane zostały dla opon
o dopuszczonych do eksploatacji rozmiarach
oraz dla zalecanych produktów.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Rozmiary opon

Ciśnienie w oponach

Koła i opony

Koła i opony

Uszkodzenie opony
Należy często kontrolować opony pod wzglę-
dem uszkodzeń, zużycia i obecności ciał ob-
cych.
Wskazówki na temat uszkodzenia opony lub in-
nej usterki w samochodzie:
? Dziwne drgania podczas jazdy.
? Nieprawidłowości w zachowaniu się samo-
chodu w czasie jazdy, takich jak gwałtowne
ściąganie na lewo lub prawo.
W przypadku uszkodzonych opon
W razie informacji o uszkodzeniu opony
należy natychmiast zmniejszyć prędkość i bez-
zwłocznie zlecić kontrolę kół i oraz opon.
Należy ostrożnie dojechać do najbliższego Ser-
wisu lub zakładu wulkanizacyjnego.
W razie potrzeby odholować tam samochód.?
Naprawa uszkodzonych opon
Ze względów bezpieczeństwa producent
pojazdu zaleca nie naprawiać opon zdatnych do
jazdy po uszkodzeniu, lecz zlecić ich wymianę.
W przeciwnym razie nie można wykluczyć wy-
stąpienia dodatkowych szkód.?

Wiek opon

Wymienianie kół i opon
Wskazówki na temat montażu opon
Montaż oraz wyważanie nowych kół i opon
należy zlecać wyłącznie w Serwisie lub w zakła-
dzie wulkanizacyjnym.
bezpieczeństwa.?

Dobór kół i opon
Informacje na temat prawidłowego zestawienia
kół i opon oraz odpowiednich obręczy do samo-
chodu można uzyskać w Serwisie.
Nieprawidłowy dobór obręczy kół i opon ma zna-
czenie także dla poprawnego działania różnych
układów np. ABS oraz DSC.
W celu utrzymania dobrego zachowania się sa-
mochodu podczas jazdy należy używać wyłącz-
nie opon tej samej produkcji i o jednakowym
wzorze bieżnika.
Po wymianie koła na skutek uszkodzenia jak naj-
szybciej powrócić do pierwotnego zestawienia
kół i opon.
Dozwolone koła i opony

Zalecenie
Niezależnie od stanu zużycia, opony należy wy-
mieniać najpóźniej po 6 latach eksploatacji.

Data produkcji
Na bocznej ściance opony:
DOT... 3510: oponę wyprodukowano w 35. ty-
godniu 2010 roku.

Zaleca się stosowanie w Państwa samo-
chodzie kół i opon zaakceptowanych przez pro-
ducenta Państwa samochodu.
Inaczej na skutek różnic wykonania, mimo tej
samej wielkości znamionowej, może dojść do
ocierania opon o nadwozie i w konsekwencji do
poważnego wypadku.
Producent nie może ocenić przydatności do
jazdy niedopuszczonych kół i opon, a w związku
z tym zagwarantować bezpieczeństwa jazdy.?

278
W zależności od wielkości opon, producent Pań-
stwa samochodu rekomenduje opony różnych
producentów. Można je rozpoznać po gwiazdce
umieszczonej na bocznej ściance opony.
Przy właściwym użytkowaniu opony te spełniają
najwyższe standardy pod względem bezpie-
czeństwa i właściwości jezdnych.

Ze względu na własne bezpieczeństwo należy
stosować ogumienie zdatne do jazdy po uszko-
dzeniu. W razie awarii w pojeździe nie ma koła
zapasowego. Każdy Serwis chętnie udzieli in-
formacji na ten temat.

Zamiana kół na poszczególnych osiach

Opony bieżnikowane

Producent Państwa samochodu nie zaleca
przeprowadzania zamiany przednich kół na tył
i odwrotnie.

Producent Państwa samochodu zaleca, aby nie
stosować opon bieżnikowanych.

Taka zamiana może mieć niekorzystny wpływ na
właściwości jezdne samochodu.

Opony takie mogą mieć różne osnowy,
a zmiany spowodowane starzeniem mogą og-
raniczać ich trwałość i tym samym negatywnie
wpływać na bezpieczeństwo jazdy.?

Do jazdy w warunkach zimowych lub w tempe-
raturach poniżej +7?, zaleca się stosowanie
opon zimowych.

Przechowywanie
Wymontowane koła lub opony należy przecho-
wywać w chłodnych, suchych i możliwie ciem-
nych pomieszczeniach.
Należy chronić opony przed działaniem olejów,
smarów i paliw.
Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości
ciśnienia podanej na bocznej ściance opony.

uszkodzeniu

Należy przestrzegać maksymalnej prędkości dla
opon zimowych, w przeciwnym razie może dojść
do uszkodzenia opony a tym samym do wy-
Prędkość maksymalna dla opon zimo-
wych

Zalecane opony

Tak zwane opony całoroczne z oznaczeniem M
+S mają wprawdzie lepsze właściwości zimowe
niż odpowiednie opony letnie, ale z reguły nie
osiągają one pełnej sprawności opon zimowych.

Prędkość maksymalna opon zimowych

279
Jeżeli maksymalna prędkość samochodu jest
większa niż dopuszczalna prędkość dla opon zi-
mowych, wówczas należy umieścić w polu wi-
dzenia kierowcy odpowiednią nalepkę informa-
cyjną. Taką nalepkę można nabyć w zakładzie
wulkanizacyjnym oraz w Serwisie.

Ogumienie zdatne do jazdy
po uszkodzeniu*

Dopilnować, aby wszyscy pasażerowie opuścili
samochód i znaleźli się poza strefą zagrożenia
np. poza poboczem drogi.

Oznaczenie

Ewentualnie w odpowiedniej odległości ustawić
trójkąt ostrzegawczy* lub pulsującą lampę*.
Przestrzegać krajowych przepisów drogo-
wych.?

Mobility System
Koła składają się ze specjalnych obręczy i do
pewnego stopnia samonośnych opon.

? Należy przestrzegać wskazówek dotyczą-
cych stosowania Mobility System umie-
szczonych na kompresorze i butli ze środ-
kiem uszczelniającym.

Dzięki wzmocnieniu ścianki bocznej, opona przy
utracie ciśnienia zachowuje ograniczoną możli-
wość jazdy.

? W przypadku uszkodzeń w oponach powy-
żej 4 mm, Mobility System może być nie-
skuteczny.

Oznaczenie RSC na bocznej ściance opony.

Dalsza jazda z uszkodzoną oponą, patrz
strona 98.

Zmiana ogumienia zdatnego do jazdy
po uszkodzeniu
Usuwanie uszkodzenia opony

? Skontaktować się z Serwisiem, jeśli nie bę-
dzie możliwe naprawienie opony.
? Ciała obce, które wbiły się w oponę, należy
w niej w miarę możliwości pozostawić.
? Należy zerwać z butli naklejkę informującą
o konieczności ograniczenia prędkości
i przykleić ją na kierownicy.

Miejsce przechowywania
Mobility System znajduje się w bagażniku pod
pokrywą podłogową.

Butla ze środkiem uszczelniającym

Zasady bezpieczeństwa w przypadku usz-
kodzenia opony
Samochód ustawić na twardym podłożu, możli-
wie daleko od odbywającego się ruchu drogo-
Włączyć światła awaryjne.
Zablokować kierownicę w położeniu kół na
wprost.
Zaciągnąć hamulec ręczny i przesunąć dźwignię
sterującą w położenie P.

? Butla ze środkiem uszczelniającym,
strzałka 1.
? Wąż do napełniania, strzałka 2.

280
2. Wyciągnąć całkowicie wąż połączeniowy
z obudowy kompresora. Nie zaginać węża. Nakręcić wąż na przyłącze butli ze środkiem
uszczelniającym.
Kompresor

Wtyczka/kabel do gniazda

Wąż połączeniowy

Włącznik/wyłącznik

Wskazanie ciśnienia w oponach

Zmniejszenie ciśnienia w oponach

Wprowadzanie środka
uszczelniającego do opony

281
1. Wstrząsnąć butlą ze środkiem uszczelniają-
cym. Butlę włożyć pionowo w gniazdo na obudo-
wie kompresora.

Gniazdo butli

Przestrzegać daty ważności na butli ze środkiem
uszczelniającym. Nakręcić wąż do napełniania od butli ze
środkiem uszczelniającym na zawór uszko-
dzonego koła.

Wyłączenie kompresora po 10 minutach
Kompresor nie powinien pracować dłużej
niż 10 minut, gdyż grozi to jego przegrzaniem
i uszkodzeniem.?
Jeśli nie można uzyskać ciśnienia powietrza
w oponach rzędu 2 bar:
1. Wyłączyć kompresor. Odkręcić wąż do napełniania od koła. Przejechać 10 m w przód i w tył, aby środek
uszczelniający został rozprowadzony wew-
nątrz opony. Po wyłączeniu kompresora należy podłą-
czyć wtyczkę do gniazda elektrycznego we
wnętrzu samochodu. Ponownie napompować opony za pomocą
kompresora.
Jeśli nie zostanie uzyskane ciśnienie rzędu
2 bar, wówczas należy skontaktować się
Przechowywanie systemu Mobility
System
1. Odkręcić wąż do napełniania przy butli ze
środkiem uszczelniającym od koła. Wąż połączeniowy kompresora odkręcić od
butli ze środkiem uszczelniającym. W trakcie pracy silnika włączyć kompresor. Połączyć połączony wcześniej z zaworem
wąż do napełniania butli ze środkiem usz-
czelniającym z wolnym przyłączem butli.
Dzięki temu można zapobiec wyciekaniu po-
zostałości środka uszczelniającego z butli. Zapakować pustą butlę po środku uszczel-
niającym, aby uniknąć zabrudzenia bagaż-
nika. Mobility System schować na swoje miejsce
w bagażniku samochodu.

Włączyć kompresor na ok. 3 - 8 minut w celu
wprowadzenia środka uszczelniającego do
opony, i aby uzyskać ciśnienie ok. 2, 5 bar.
Podczas uzupełniania środka uszczelniającego,
ciśnienie napełniania może na krótko wzrosnąć
do ok. 5 bar. W trakcie trwania tej fazy nie należy
wyłączać kompresora.

Rozprowadzanie środka
uszczelniającego
Natychmiast przejechać odcinek ok. 5 km, aby
środek mógł rozprowadzić się równomiernie po
ściankach opony.
Nie przekraczać prędkości rzędu 80 km/h.
W miarę możliwości nie należy przekraczać
prędkości 20 km/h.

282
3. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycz-
nego we wnętrzu pojazdu. Skorygować ciśnienie do 2, 5 barów.
? Zwiększanie ciśnienia: w trakcie pracy
silnika włączyć kompresor.
? Zmniejszanie ciśnienia: nacisnąć przy-
cisk przy kompresorze.

Kontynuacja jazdy
Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości mak-
symalnej 80 km/h.
Ponownie zainicjować wskaźnik spadku ciśnie-
nia w oponach, patrz strona 99.

Po zamontowaniu łańcuchów śniegowych nie
należy inicjalizować wskaźnika kontroli ciśnienia
w oponach, gdyż w przeciwnym razie może
dojść do błędnych wskazań.
W czasie jazdy z łańcuchami śniegowymi należy
w razie potrzeby tymczasowo aktywować funk-
cję dynamicznej kontroli trakcji DTC.

Prędkość maksymalna podczas jazdy
z łańcuchami śniegowymi

Ponownie zainicjować wskaźnik kontroli ciśnie-
nia w oponach, patrz strona 96.

Jadąc z łańcuchami nie przekraczać prędkości
50 km/h.

Jak najszybciej wymienić uszkodzoną oponę
oraz butlę ze środkiem uszczelniającym sys-
temu mobility.

Zalecenie jazdy z łańcuchami
śniegowymi*

należy inicjalizować wskaźnika spadku ciśnienia
dojść do błędnych wskazań. Wąż kompresora nakręcić bezpośrednio na
zawór opony. Zatrzymać się w odpowiednim miejscu.

Należy upewnić się, że łańcuchy śniegowe są
zawsze dostatecznie naprężone. W razie po-
trzeby trzeba naprężyć je zgodnie z danymi pro-
ducenta łańcuchów.

Korygowanie ciśnienia w oponach

Jakie łańcuchy zostały dopuszczone do eks-
ploatacji z tym samochodem, można dowiedzieć
się w Serwisie.

Zastosowanie
Dozwolone jest wyłącznie zakładanie łańcu-
chów w parze na tylne koła o następującej wiel-
kości:
? 225/55 R 17.

Funkcja rozpoznawania łańcuchów śniegowych
wspiera kierowcę podczas ich eksploatacji i syg-
nalizuje automatycznie ten stan na monitorze
W przypadku jazdy z łańcuchami śniegowymi
dezaktywowany jest automatycznie aktywny
zintegrowany układ kierowniczy* dla tylnej osi.
Od momentu osiągnięcia maksymalnie dopusz-
czalnej prędkości jazdy z łańcuchami śniego-
wymi rzędu 50 km/h, ponownie aktywowany jest
automatycznie układ kierowniczy tylnej osi.

Aktywowanie stanu
1. &quot; Ustawienia &quot;

? 245/45 R 18.
łańcuchów.

Producent Państwa samochodu przetestował,
zakwalifikował jako bezpieczne i rekomenduje
tylko określone, drobnoogniwowe łańcuchy
śniegowe.

Drobnoogniwowe łańcuchy śniegowe

W przypadku zastosowania łańcuchów śniego-
wych należy wprowadzić za pomocą iDrive in-
formacje, że takie łańcuchy zostały założone. &quot; Łańcuchy śniegowe &quot;
3. &quot; Łańcuchy śn. założone &quot;

283
Łańcuchy śniegowe

Automatyczne rozpoznanie
W przypadku prawidłowego działania:
? Łańcuchy śniegowe zostały założone. Usta-
wienie nie zostało aktywowane
.
Po krótkiej jeździe, na monitorze centralnym
wyświetlony zostanie odpowiedni komuni-
kat Check-Control oraz automatycznie ak-
tywowany zostanie dany stan.
Następnie potwierdzić automatyczną akty-
wację.
? Łańcuchy śniegowe nie zostały założone.
Ustawienie jest aktywowane
.
Powyżej prędkości 50 km/h wyświetlany jest
komunikat Check-Control. Należy wówczas
ręcznie dezaktywować ten stan.
W przypadku usterki w działaniu:
? Łańcuchy śniegowe zostały założone. Usta-
Nie zostanie wyświetlony komunikat CheckControl.
Funkcja automatycznego rozpoznawania
uległa zakłóceniu. Należy wówczas ręcznie
aktywować ten stan.

Aktywowanie/dezaktywowanie układu
kierowniczego tylnej osi
Jeśli aktywowany został stan jazdy z łańcuchami
śniegowymi, wówczas układ kierowniczy tylnej
osi zostanie automatycznie dezaktywowany.
Powyżej prędkości 50 km/h aktywowany jest
ponownie układ kierowniczy tylnej osi, pomimo
jazdy z założonymi łańcuchami śniegowymi.

284
Komora silnika

Ważne w komorze silnika

Numer identyfikacyjny*

Rozruch awaryjny, biegun plus

Rozruch awaryjny, biegun minus

Króciec wlewowy oleju

Zbiornik płynu chłodzącego

1. Pociągnąć za dźwignię.

Otwieranie pokrywy silnika
Prace w komorze silnika
Nie należy przeprowadzać prac przy po-
jeździe, nie posiadając odpowiedniej wiedzy
technicznej.

W przypadku braku znajomości obowiązujących
przepisów, wszelkie prace serwisowe należy
zlecać Serwisowi.
W przeciwnym razie, w przypadku niewłaści-
wego wykonania prac istnieje niebezpieczeń-
stwo wystąpienia dodatkowych szkód i związa-
nego z tym zagrożenia bezpieczeństwa.?

Pokrywa silnika

Komora silnika

2. Nacisnąć dźwignię odblokowującą i unieść
pokrywę silnika.

Jeżeli podczas jazdy okaże się, że pokrywa sil-
nika nie jest prawidłowo zablokowana, należy
natychmiast zatrzymać się i zamknąć ją popraw-
nie.?
Należy zwrócić uwagę na to, aby w strefie
zamykania pokrywy silnika nie znajdowały się
zbędne przedmioty, gdyż inaczej może dojść do
obrażeń lub uszkodzeń.?

3. Należy uważać na wystające elementy po-
krywy silnika.

Ryzyko zranienia przy otwartej pokrywie
Przy otwartej pokrywie silnika istnieje ryzyko
zranienia o wystające elementy.?

Zamykanie pokrywy silnika

W celu prawidłowego zamknięcia, należy opuś-
cić pokrywę silnika z wysokości ok. 40 cm, a na-
stępnie ją docisnąć.
Pokrywa silnika powinna się zamknąć w sły-
szalny sposób po obu stronach.
Otwarta pokrywa silnika w trakcie jazdy

286
W przeciągu najbliższych 200 km dolać olej.

Poziom oleju nadzorowany jest elektronicznie,
a informacje wyświetlane są na monitorze cen-
tralnym.

Warunki wskazania
? Silnik włączony i rozgrzany do temperatury
roboczej i po przejechaniu przynajmniej
10 km.
? Podczas jazdy samochodu lub postoju na
równej powierzchni.

Wskazanie poziomu oleju
3. &quot; Poziom oleju silnikowego &quot;

Należy natychmiast zlecić kontrolę samo-
Zbyt duża ilość oleju silnikowego
Należy niezwłocznie zlecić kontrolę
samochodu, gdyż zbyt duża ilość oleju może
prowadzić do uszkodzenia silnika.?
? &quot; Pom. nieakt. Dos. okr. serwisu. Spr. przy
następnej wym. oleju &quot;
Należy uwzględnić obliczoną na nowo drogę
pozostałą do najbliższej wymiany oleju. Na-
leży jak najszybciej zlecić kontrolę układu.

Uzupełnienie oleju
silnikowego
Króciec wlewowy

Możliwe komunikaty

Przy wskazaniu na tablicy przyrządów, w ciągu
najbliższych 200 kmdolać 1 litr.

? &quot; Poziom oleju silnikowego OK. &quot;

Zalecane rodzaje olejów, patrz strona 288.

? &quot; Obecnie brak możliwości pomiaru. &quot;
Kontrola poziomu oleju
silnikowego

? &quot; Poziom oleju siln. za wysoki! Niezbędna
kontr. w serwisie. &quot;

Obsługa

? &quot; Poziom oleju sil. poniżej min. Natychmiast
dolej litr oleju! &quot;

Czas wyświetlania podczas jazdy: ok. 5 mi-
nut.

Dlatego też należy regularnie, po każdym tan-
kowaniu sprawdzać poziom oleju silnikowego za
pomocą elektronicznej kontroli poziomu oleju
silnikowego.

Czas wyświetlania podczas pracy silnika:
ok. 3 minuty.

Zużycie oleju silnikowego zależy od sposobu
jazdy oraz warunków eksploatacji.

? &quot; Trwa pomiar poziomu oleju... &quot;

Olej silnikowy

Olej silnikowy

Chronić przed dostępem dzieci
Oleje, smary itp. należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz prze-
strzegać odpowiednich wskazówek ostrzega-
wczych umieszczonych na pojemnikach;
w przeciwnym wypadku może wystąpić zagro-
żenie dla zdrowia.?

Rodzaje olejów
Bez dodatków do oleju

Alternatywne rodzaje olejów
Jeżeli wymienione oleje nie byłyby dostępne,
wówczas można dolać maks. 1 litr innego oleju
wyszczególnionego w poniższej specyfikacji:
ACEA A3/B4
Klasy lepkości dla olejów ACEA A3/B4
W przypadku wyboru oleju ACEA A3/B4
należy zwrócić uwagę, aby olej ten wykazywał
jedną z podanych klas lepkości SAE 0W-40,
SAE 0W-30, SAE 5W-40 lub SAE 5W-30,
w przeciwnym razie może dojść do usterek
w działaniu lub do uszkodzenia silnika.?

Stosowanie dodatków do olejów może
spowodować uszkodzenie silnika.?

Dopuszczone rodzaje olejów
Informacje na temat dopuszczonych przez pro-
ducenta samochodów rodzajów oleju silniko-
wego można uzyskać w Serwisie.
Jakość oleju silnikowego jest decydującym
czynnikiem o żywotności silnika.
Dopuszczone rodzaje oleju rozpoznawalne są
w oparciu o następujące specyfikacje:
Silniki benzynowe
Zalecany:

BMW Longlife-01
BMW Longlife-01 FE

Alternatywny:

Płyn chłodzący

BMW Longlife-04
BMW Longlife-98

Ryzyko oparzenia przy gorącym silniku
Nie wolno otwierać układu chłodzenia, gdy
silnik jest gorący; parujący płyn chłodzący może
spowodować oparzenia.?
Dopuszczone dodatki

Silniki Diesla
BMW Longlife-04

Dopuszczone oleje posiadają następujące klasy
lepkości SAE 0W-40, SAE 0W-30, SAE 5W-40
i SAE 5W-30.

Należy stosować wyłącznie odpowiednie
dodatki czynnika chłodniczego, w przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia silnika. Czyn-
nik chłodniczy jest szkodliwy dla zdrowia.?
Płyn chłodzący składa się z wody i dodatku czyn-
nika chłodniczego.
Nie wszystkie dostępne w handlu dodatki nadają
się do Państwa samochodu. Jakie dodatki czyn-
nika chłodniczego będą odpowiednie poinfor-
muje Państwa Serwis.

288
Poziom płynu chłodzącego
W razie potrzeby zlecić sprawdzenie przez Ser-
wis i uzupełnienie poziomu płynu chłodzącego.

Utylizacja

289
Przy utylizacji płynu chłodzącego oraz
dodatków do płynu chłodzącego należy
przestrzegać odpowiednich przepisów
o ochronie środowiska.

Przeglądy

System obsług technicznych
BMW

Przerwy w użytkowaniu
Przerwy w użytkowaniu samochodu z odłączo-
nym akumulatorem nie są rejestrowane.
Aktualizację prac z zakresu obsługi okresowej
takich jak: wymiana płynu hamulcowego czy
oleju silnikowego lub mikrofiltra/filtra z aktyw-
nymi cząsteczkami węgla należy zlecać Serwi-
sowi.

Książka serwisowa
System nadzoruje bezpieczeństwo drogowe
i eksploatacyjne Państwa samochodu i uwz-
ględnia takie aspekty, jak np. terminowe prze-
prowadzanie kontroli pojazdu. Celem jest opty-
malizacja czynności konserwacyjnych pod
względem jak najkorzystniejszych kosztów
utrzymania.

Condition Based Service CBS
Czujniki oraz specjalne algorytmy uwzględniają
warunki eksploatacji Państwa samochodu. Con-
dition Based Service ustala na tej podstawie po-
trzebę obsługi serwisowej.
Dzięki temu, system pozwala na dopasowanie
zakresu czynności obsług technicznych do in-
dywidualnego profilu użytkowania.
szczegółowe czynności obsługi serwisowej,
patrz strona 83.

Przegląd oraz naprawy należy zlecać w Serwisie.
Prace serwisowe należy potwierdzić wpisem
w książce serwisowej. Wpisy w książce serwi-
sowej są dowodem regularnej obsługi technicz-
nej samochodu.

Zestawienie: zakres
czynności obsług
technicznych
Standardowy zakres prac
Czynności serwisowe
Kontrola komunikatów Check-Control.
Kontrola komunikatów kontrolnych i ostrzega-
wczych.

Dane serwisowe w pilocie

Czynności serwisowe

Informacje na temat potrzeby obsługi technicz-
nej są na bieżąco zapisywane w pamięci pilota.
Autoryzowany warsztat odczytuje zapisane in-
formacje i proponuje szczegółowy zakres czyn-
ności obsługi serwisowej.

Wymiana oleju silnikowego i filtra.

Dlatego doradcy serwisowemu należy przeka-
zywać ostatnio używanego pilota.

Hamulec parkingowy:
Skontrolować działanie.
Automatyczna klimatyzacja:
Za dodatkową opłatą: wymienić mikrofiltr.

Czynności serwisowe

W przypadku silnika benzynowego:

Hamulec parkingowy:

Przy każdej 2. wymianie oleju silnikowego.

Skontrolować działanie.

Za dodatkową opłatą: wymiana świec zapło-
nowych.

Zresetować wskaźnik obsługi technicznej
zgodnie z przepisami warsztatowymi.

W przypadku silnika Diesla:

Hamulce z przodu
Wymiana klocków hamulcowych, czyszczenie
wnęk zacisków hamulcowych.
Tarcze hamulcowe:
Skontrolować powierzchnię i grubość.
Za dodatkową opłatą: w razie potrzeby wymie-
nić.
Skontrolować sygnał dźwiękowy, sygnał
świetlny i świateł awaryjnych.
Skontrolować oświetlenie przyrządów i wskaź-
ników oraz dmuchawę ogrzewania.
Skontrolować instalację świateł.
Pasy bezpieczeństwa:
Skontrolować pasy, działanie mechanizmu
zwijania, blokadę pasa i zamek.
Skontrolować układ oczyszczania szyb.
System Mobility*:
Sprawdzić datę ważności na butelce ze środ-
kiem uszczelniającym.
W razie konieczności wymienić butlę ze środ-
Hamulce z tyłu
wnęk zacisków hamulcowych.

Opony:
Sprawdzić głębokość bieżnika, profil, stan
zewnętrzny i ciśnienie; w razie potrzeby na-
pompować.

Skontrolować powierzchnię i grubość.

Zainicjować wskaźnik spadku ciśnienia w opo-
nach RPA.

Zainicjować wskaźnik kontroli ciśnienia w opo-
nach RDC.

Tarcze hamulcowe:

Kontrola samochodu

Za dodatkową opłatą: wymiana wkładu filtra,
w przypadku silnego zanieczyszczenia skrócić
okresy wymiany.

Filtr powietrza:

Wymiana płynu hamulcowego.

291
Za dodatkową opłatą: wymiana filtra paliwa,
w przypadku gorszej jakości paliwa skrócić ok-
resy wymiany.

Płyn hamulcowy

Zbiornik oleju układu kierowniczego*:

Gniazdo do diagnozy
pokładowej OBD

Skontrolować poziom oleju.
Sprawdzenie poziomu oraz stężenia płynu
chłodzącego.
Układ oczyszczania szyb:
Skontrolować poziom płynu, ewentualnie do-
lać.
Za dodatkową opłatą: w razie potrzeby razem
ze środkiem przeciw zamarzaniu.
Przewody hamulcowe i przyłącza:
Skontrolować pod kątem szczelności, uszko-
dzeń i prawidłowego ułożenia.
Podwozie wraz z odsłoniętymi elementami:
Sprawdzić pod kątem ewentualnych uszko-
dzeń, występowania nieszczelności, również
przy amortyzatorach, a także skontrolować
prawidłowy montaż sprężyn.
Elementy układu kierowniczego:
Sprawdzić pod kątem prawidłowego luzu,
szczelności, ewentualnych uszkodzeń i śla-
dów zużycia.
Kontrola bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
jazda próbna:
Hamulce, układ kierowniczy, amortyzatory,
skrzynia biegów.
Po stronie kierowcy umieszczone jest gniazdo
diagnostyczne OBD, służące do kontroli kom-
ponentów wyposażenia odpowiadających za
skład mieszanki emisji spalin.

Emisja spalin
? Lampka ostrzegawcza pulsuje:
Usterka silnika, która może spowo-
dować uszkodzenie katalizatora Na-
leży natychmiast zlecić kontrolę sa-
mochodu.
? Lampka ostrzegawcza świeci się:
Pogorszenie wartości emisji spalin. Należy
jak najszybciej zlecić kontrolę samochodu.

Pamięć danych
Pojazd rejestruje dane dotyczące eksploatacji,
usterek oraz ustawień użytkownika. Dane te za-
pisywane są w pamięci pojazdu oraz częściowo
w pilocie i można je odczytać za pomocą odpo-
wiednich urządzeń, zwłaszcza w Serwisie. Od-
czytane dane są wykorzystywane do obsługi
procedur serwisowych oraz napraw, a także do
optymalizacji oraz dalszego doskonalenia funk-
cji pojazdu.
Jeśli została dodatkowo zawarta umowa o us-
ługę Assist, niektóre dane mogą być przesyłane
dodatkowo bezpośrednio z pojazdu w celu
umożliwienia korzystania z żądanych usług.

Recykling
Producent zaleca, aby po zakończeniu cyklu ży-
wotności tego samochodu oddać go do punktu
292
293
odbioru wskazanego przez BMW Group. Przy
odbiorze obowiązują przepisy ustawowe da-
nego kraju. Informacji na ten temat udzieli Pań-
stwu Serwis.

Wymiana części

Komplet narzędzi

3. Odchylić pióro wycieraczki do poziomego
położenia. Zsunąć do boku pióro wycieraczki.

Komplet narzędzi znajduje się za pokrywą z pra-
wej strony w bagażniku.

Z tyłu: wymiana pióra wycieraczki

Wymiana piór wycieraczek
Nie wolno składać wycieraczek bez zało-
żonych piór

1. Całkowicie unieść wycieraczkę i zdjąć pióro
wycieraczki, strzałka.

Nie składać wycieraczek, dopóki nie zostaną za-
łożone pióra, w przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia szyby.?

Przód: wymienić pióra wycieraczek
1. W celu wymiany piór wycieraczek należy us-
tawić je w położeniu umożliwiającym ich od-
chylenie, patrz strona 71. Odchylić wycieraczki. Założyć nowe pióro wycieraczki i wcisnąć, aż
do usłyszenia dźwięku zablokowania sprę-
żyny.

Wymiana lamp i żarówek
Lampy i żarówki w znacznym stopniu przyczy-
niają się do bezpieczeństwa jazdy.
Producent zaleca, aby wykonywanie pewnych
prac zlecić Serwisowi, zwłaszcza przy braku od-
powiedniej wiedzy lub jeśli prace te nie zostały
opisane w instrukcji.
Zestaw zapasowych żarówek w pudełku można
nabyć w Serwisie.

Żarówki należy zmieniać dopiero wów-
czas, gdy się ochłodzą, gdyż można się o nie po-
parzyć.?
Prace przy instalacji świateł

Przednie lampy, wymiana żarówek
Reflektory halogenowe
Światła postojowe i do parkowania,
kierunkowskaz
Te światła wykonane są w technice diodowej.

Należy przestrzegać ewentualnie dołączonych
wskazówek producenta żarówek, gdyż w prze-
ciwnym razie może dojść do obrażeń ciała i usz-
kodzeń podczas wymiany lamp.?

Dostęp do żarówek

Nie dotykać żarówek
Nie należy dotykać gołymi rękoma szkla-
nych części żarówek, ponieważ nawet najmniej-
sze zabrudzenie wypala się i przez to zmniejsza
żywotność żarówki.

Ilustracja przedstawia lewą stronę komory sil-
Żarówka 55 wat, H7

Diody LED spokrewnione są ze zwykłymi lase-
rami i oznaczone przez przepisy jako diody emi-
tujące światło klasy 1.
Nie zdejmować osłon
Nie należy usuwać osłon i wpatrywać się
długotrwale bezpośrednio w niefiltrowany pro-
mień, ponieważ może dojść do podrażnienia
siatkówki oka.?

Szkła reflektorów
W warunkach chłodu i wilgoci światła zew-
nętrzne mogą wewnątrz zaparowywać. Po włą-
czeniu oświetlenia zaparowanie znika po upły-
wie krótkiego czasu. Nie jest wymagana
Wymiana szkieł reflektorów.

Obrócić i zdjąć pokrywkę, a następnie wymienić
żarówkę.
nika.

Elementy obsługi i wskaźników oraz inne wypo-
sażenie, podświetlane są umieszczonymi pod
osłoną diodami świecącymi.

Diody świecące LED

Odkręcić śruby i otworzyć osłonę.

Żarówka 24 wat, PY

W przypadku dużej wilgotności, np. kropli wody
w lampie, należy zlecić sprawdzenie w Serwisie.
295
W tym celu należy używać czystej szmatki, pa-
pierowych serwetek, itp. lub chwytać żarówkę
za oprawkę.?

W przypadku stwierdzenia usterki należy zgłosić
się do Serwisu.

Podczas wykonywania wszelkich prac
przy instalacji świateł należy wyłączyć odpo-
wiednie żarówki, gdyż w przeciwnym razie może
dojść do zwarcia. Wykręcić oprawkę żarówki w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyciągnąć i wymienić żarówkę.

Światła drogowe
5. W celu włożenia nowej żarówki i założenia
pokrywy postępować w odwrotny sposób.

Światła ksenonowe*

1. Otworzyć klapę w komorze silnika.

Żywotność tych lamp jest bardzo wysoka,
a prawdopodobieństwo usterki bardzo niewiel-
kie. Częste włączanie i wyłączanie świateł po-
woduje skrócenie żywotności żarówek.
W razie awarii żarówki, można ostrożnie konty-
nuować jazdę z włączonymi światłami przeciw-
mgielnymi. Należy przestrzegać przepisów obo-
wiązujących w danym kraju. Obrócić i zdjąć pokrywkę.

Nie przeprowadzać żadnych samodziel-
nych prac/wymiany żarówek przy świat-
łach ksenonowych
Prace przy instalacji świateł ksenonowych wraz
z wymianą żarówek należy zlecać wyłącznie Ser-
wisom.
W przeciwnym razie w razie niewłaściwego wy-
konania prac istnieje zagrożenie życia ze
względu na obecność wysokich napięć.?
kierunkowskazy
Te światła wykonane są w technice diodowej.
się do Serwisu.
Światła skrętu
Stosować się do informacji na temat lamp i ża-
rówek.

296
1. Wyciągnąć kratkę ostrożnie do przodu. Wyciągnąć żarówkę do przodu.
Lampy tylne, wymiana żarówek

Reflektory przeciwmgielne

Światła cofania

rówek, patrz strona 294.

Światło pozycyjne

Żarówka 35 wat, H8

Światła hamowania

Światła cofania*
297

2. Odkręcić śruby.

Żarówki kierunkowskazów, świateł
hamowania, świateł postojowych
i oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Zmiana koła

W zależności od wyposażenia pojazd posiada
zwyczajne opony z systemem Mobility, patrz
strona 280, lub opony zdatne do jazdy po usz-
kodzeniu, patrz strona 280.

Tylne światło przeciwmgielne w tylnej
klapie
Żarówka PSX 24W
1. Zwolnić zatrzaski w tylnej klapie o podnieść
pokrywę.

Natychmiastowa zmiana koła w razie utraty ciś-
nienia w wyniku uszkodzenia opony nie jest ko-
nieczna.
W razie awarii w pojeździe nie ma koła zapaso-
Narzędzia odpowiednie do zmiany koła można
nabyć w Serwisie, w ramach wyposażenia do-
datkowego.

Gniazda podnośnika

2. Otworzyć osłonę.
Gniazda na podnośnik znajdują się w przedsta-
wionych miejscach.

Zabezpieczenie śrub koła*

3. Ścisnąć zatrzaski oprawy żarówki i wyjąć ją.
Zdjąć wtyczkę i wymienić żarówkę.

Zabezpieczenie śrub koła znajduje się w kom-
plecie narzędzi lub w schowku obok kompletu
narzędzi.

298
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Data: aktualizuj.
? Stacja radiowa: zapisz nową stację.

Zdejmowanie
1. Nałożyć adapter na śrubę koła. Odkręcić śrubę koła.
Po odkręceniu śruby z powrotem wyjąć adapter.

Akumulator samochodu

? System nawigacji: należy poczekać na go-
towość systemu nawigacji do pracy.

Utylizacja zużytego akumulatora
Zużyte akumulatory należy przekazywać
do Serwisu lub do punktu zbiórki.

Przeglądy

Napełnione akumulatory transportować
i magazynować w pozycji pionowej. W czasie
transportu zabezpieczyć przed przewróceniem.

Akumulator nie wymaga jakiejkolwiek konser-
wacji, tzn. że raz wlany elektrolit z reguły wystar-
cza na cały okres trwałości akumulatora.

Bezpieczniki

W przypadku dodatkowych pytań na temat aku-
mulatora prosimy o zwrócenie się do Serwisu.

Wymiana bezpieczników

Wymiana akumulatora
Używać tylko dozwolonych akumulatorów
samochodowych.
Należy stosować tylko akumulatory dopusz-
czone przez producenta tego samochodu,
w przeciwnym razie może dojść do usterek w sa-
mochodzie i do ograniczenia w działaniu niektó-
rych systemów i funkcji, lub ich całkowitego od-
łączenia.?

W celu uniknięcia pożaru w pojeździe
w wyniku przeciążenia przewodów elektrycz-
nych, nie wolno naprawiać przepalonych bez-
pieczników i zastępować je bezpiecznikami w in-
nych kolorach i o innej liczbie amperów.?
Pęseta z tworzywa sztucznego oraz dane doty-
czące obsadzenia bezpieczników znajdują się
przy bezpiecznikach w bagażniku.

Wymianę akumulatora należy zgłosić w Serwi-
sie, aby udostępnić wszystkie funkcje komfor-
towe samochodu.

Ładowanie akumulatora
Akumulator w samochodzie wolno ładować
tylko wówczas, kiedy silnik nie pracuje i korzys-
tając z wyprowadzeń biegunów, patrz
strona 302, w komorze silnika.
299
Obsługa

? Adapter, strzałka 2.

Jazda - porady

? Godzina: aktualizuj.

Wyszukiwanie

? Śruba koła, strzałka 1.

Nawigacja

? Pamięć fotela, lusterek i kierownicy: zapisz
nowe położenie.

Indywidualne ustawienia należy ponownie za-
ktualizować:

Po przejściowej przerwie w zasilaniu konieczna
będzie ponowna inicjalizacja niektórych urzą-
dzeń wyposażenia.

Przerwa w zasilaniu

W schowku na rękawiczki

Przesunąć uchwyt do góry, strzałka 1, i otworzyć
pokrywę, strzałka 2.

W bagażniku

Odchylić pokrywę bocznej osłony.
Dane dotyczące obsadzenia bezpieczników
umieszczone są w osobnej broszurze.

300
Po wyłączeniu systemu nie jest możliwe wy-
konanie żadnego połączenia ratunkowego.

Wykonywanie połączenia ratunkowego

Połączenie ratunkowe*

Wykonanie połączenia ratunkowe możliwe
jest nawet wówczas, gdy w samochodzie nie
został zalogowany żaden telefon komór-
kowy.
? Usługa BMW Assist została aktywowana.
? Pozycja radia w stanie gotowości.
? System BMW Assist zalogowany jest w sieci
telefonii komórkowej, obsługującej usługi
BMW Assist.
? System wezwań ratunkowych jest sprawny.
W razie potrzeby należy wykonać połączenie ra-
tunkowe.
Jeśli nawet funkcja połączenia ratunkowego
BMW Assist nie jest obsługiwana, w przypadku
niektórych sieci GSM możliwe jest wykonanie
połączenia ratunkowego. Warunki korzystania
mogą różnić się w różnych krajach.
Brak połączenia ratunkowego
W niekorzystnych warunkach, z przyczyn
technicznych, uzyskania połączenia ratunko-
wego nie można zagwarantować.?

1. Otworzyć pokrywkę, naciskając ją. Naciskać przycisk SOS do momentu za-
świecenia się diody LED w przycisku.
? Dioda świeci się: zostało zainicjowane połą-
czenie ratunkowe.
Jeśli na monitorze wyświetlone zostanie za-
pytanie o rezygnację z połączenia ratunko-
wego, wówczas można zrezygnować z po-
łączenia.
Jeśli pozwalają na to warunki, poczekać
w samochodzie, dopóki nie zostanie nawią-
zane połączenie głosowe.
? Dioda pulsuje, jeśli nawiązane zostało połą-
czenie z numerem ratunkowym.
Korzystając z połączenia ratunkowego
BMW Assist, do centrali ratunkowej przeka-
zywane są wszystkie niezbędne informacje,
jak np. aktualne położenie pojazdu w celu
określenia i podjęcia odpowiednich środ-
ków. Jeśli wezwania z centrali ratunkowej
301

Komunikacja

? Wyposażenie w instalację telefonu komór-
kowego Business.

Przycisk znajduje się w konsoli środkowej.

? System asystenta może zostać z powrotem
włączony po zawarciu nowej umowy u Dea-
lera.

Przegląd

? Po wygaśnięciu umowy abonenckiej z us-
ługą BMW Assist, system asystenta
BMW może zostać dezaktywowany przez
Serwis, bez udziału warsztatu samochodo-
Umowa uczestnictwa

Światła awaryjne

Pomoc drogowa

pozostaną bez odpowiedzi, automatycznie
zostaną podjęte działania ratunkowe.

Przydatność niektórych artykułów jest ograni-
czona czasowo.

? Gdy dioda miga, ale nie słychać centrali ra-
tunkowej przez zestaw głośnomówiący,
może to oznaczać, że np. zestaw głośnomó-
wiący nie działa. Centrala ratunkowa może
jednak słyszeć głos telefonującej osoby.

Z tego względu należy regularnie kontrolować
datę ważności zawartości apteczki i w razie po-
trzeby należy wymienić przeterminowaną za-
wartość w odpowiednim czasie.

Wykonywanie automatycznego
połączenia ratunkowego

W określonych sytuacjach, po ciężkich wypad-
kach, połączenie ratunkowe nawiązywane jest
automatycznie. Naciśnięcie przycisku SOS nie
będzie miało wpływu na automatyczne połącze-
nie ratunkowe.

Gotowość

Trójkąt ostrzegawczy*

W wielu krajach usługa pomocy drogowej do-
stępna jest przez całą dobę. W razie awarii
można dzięki niej uzyskać pomoc.
Numery telefoniczne pomocy drogowej znajdą
Państwo w broszurce kontaktowej serwisu.

Za pomocą iDrive można w celu uzyskania po-
mocy drogowej, patrz strona 263, wyświetlić nu-
mer pomocy drogowej lub nawiązać bezpośred-
nie połączenie z serwisem pomocy drogowej*.

Rozruch awaryjny
Trójkąt ostrzegawczy znajduje się w tylnej kla-
pie. Otwieranie: zwolnić dwa zatrzaski i opuścić
obudowę.

Apteczka pierwszej pomocy*

W razie rozładowania akumulatora można uru-
chomić silnik z akumulatora innego samochodu,
za pomocą dwóch przewodów do rozruchu awa-
ryjnego. Należy stosować do tego celu prze-
wody rozruchowe z całkowicie izolowanymi za-
ciskami biegunowymi.
Aby uniknąć obrażeń osób lub uszkodzeń w obu
pojazdach, nie wolno odstępować od następu-
jących zasad.
Nie dotykać części przewodzących prąd
Podczas pracy silnika nie wolno dotykać
części przewodzących prąd, gdyż może to spo-
wodować porażenie prądem.?

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w tyl-
nej klapie. Otwieranie: zwolnić dwa zatrzaski
i opuścić obudowę.

Przygotowanie
1. Sprawdzić, czy napięcie akumulatora in-
nego pojazdu wynosi 12 V. Informacje na te-

302
Kolejność podłączania
Należy przestrzegać kolejności podłącza-
nia przewodów rozruchowych, w przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała
wskutek iskrzenia.?

4. Przyłączyć jeden zacisk przewodu rozru-
chowego minus do bieguna ujemnego aku-
mulatora lub do masy silnika lub karoserii
pojazdu podającego prąd. Przyłączyć drugi zacisk przewodu rozrucho-
wego do bieguna ujemnego akumulatora
lub do masy silnika lub karoserii pojazdu uru-
chamianego.

Nie używać do rozruchu silnika środków pomoc-
niczych w aerozolu. Uruchomić silnik pojazdu podającego prąd
i pozostawić przez kilka minut na biegu jało-
wym na podwyższonych obrotach.
Funkcję bieguna plus akumulatora spełnia tak
zwane wyprowadzenie bieguna plus w komorze
W przypadku uruchamiania samochodu
z silnikiem Diesla: uruchomić silnik pojazdu
podającego prąd i pozostawić włączony
przez ok. 10 minut. Włączyć w zwykły sposób silnik uruchamia-
nego pojazdu.
Po nieudanej próbie uruchamianie ponowić
dopiero po kilku minutach, aby umożliwić
podładowanie wykorzystywanego akumula-
tora. Pozostawić przez kilka minut oba pracujące
silniki.

Biegunem minus dla tego modelu jest masa ka-
roserii lub specjalna nakrętka. Odłączyć przewody rozruchowe w odwrot-
nej kolejności.
W razie potrzeby sprawdzić i naładować akumu-
lator.

303
Wyprowadzenie biegunów

3. Drugi zacisk przewodu rozruchowego pod-
łączyć do bieguna plus akumulatora lub do
odpowiedniego wyprowadzenia bieguna
plus pojazdu uruchamianego awaryjnie.

Nadwozia obu samochodów nie mogą się
stykać, gdyż inaczej istnieje niebezpieczeństwo
zwarcia.?

Unikanie stykania nadwozi pojazdów

2. Przyłączyć jeden zacisk przewodu rozru-
chowego plus do akumulatora lub do odpo-
wiedniego wyprowadzenia bieguna plus po-
jazdu podającego prąd. Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu w obu
pojazdach. Zdjąć pokrywkę wyprowadzenia bieguna
plus BMW. Wyłączyć silnik pojazdu podającego prąd.

Podłączanie przewodu

mat specyfikacji technicznej umieszczone
są na akumulatorze.

Holowanie/rozruch przez
holowanie
automatyczna skrzynia biegów*:
przewożenie samochodu
Tego samochodu nie wolno holować. Dlatego
w razie awarii należy skontaktować się z Serwi-
Nie holować samochodu
Pojazd należy przetransportować tylko na
platformie załadowczej, w przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia.?

Laweta

Jeśli hamulec parkingowy został zablokowany,
wówczas nie wolno holować samochodu z pod-
niesioną przednią osią, inaczej może dojść do
uszkodzenia samochodu.
Należy skontaktować się z Serwisem.?
Dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej.

Holowanie
Podczas holowania stosować się do wska-
zówek
Podczas holowania należy stosować się do od-
powiednich wskazówek bezpieczeństwa, gdyż
inaczej może dojść do uszkodzenia samochodu
lub do wypadku.?
? Należy pamiętać o tym, żeby zapłon był włą-
czony, w przeciwnym razie nie będzie można
włączyć świateł mijania, tylnych świateł, kie-
runkowskazów ani wycieraczek.
? Nie wolno holować samochodu z uniesioną
tylną osią, w przeciwnym razie koła mogą
skręcić samoczynnie.
? Gdy silnik nie pracuje, nie działa wspoma-
ganie kierownicy i hamulców. W związku
z tym potrzebne jest użycie większej siły
przy hamowaniu i kierowaniu.

Nie podnosić samochodu
Nie wolno podnosić samochodu za ucho
holownicze ani części nadwozia lub podwozia,
w przeciwnym razie może dojść do ich uszko-
dzenia.?

? Konieczne są obszerniejsze ruchy kierow-
nicą.

Wkręcane z przodu ucho holownicze należy wy-
korzystywać tylko do manewrowania.

Ręczna skrzynia biegów
Podczas holowania stosować się do
wskazówek
Zablokowany hamulec parkingowy
Ręczne odryglowanie hamulca parkingo-
wego nie jest możliwe.

Ten model należy holować na lawecie z tak zwa-
nym dwukołowym wózkiem lub na platformie
załadowczej.

304
Nie podnosić samochodu

Prawidłowe mocowanie linki holowniczej

Holowanie przez inne pojazdy

Ucho holownicze

? W zależności od przepisów krajowych na-
leży włączyć światła ostrzegawcze.
? W przypadku holowania samochodu z nie-
sprawną instalacją elektryczną, należy go
oznakować np. za pomocą tablicy ostrzega-
wczej lub trójkąta ostrzegawczego za tylną
szybą.

Drążek holowniczy
Ucha holownicze obu samochodów powinny
znajdować się po tej samej stronie.
Jeśli nie można uniknąć ukośnego położenia
drążka, należy pamiętać, co następuje:

Ucha holownicze, wskazówki na temat
wykorzystywania
? Należy stosować wyłącznie ucha holowni-
cze stanowiące wyposażenie samochodu
i wkręcać je mocno, aż do oporu.
? Ucho holownicze stosować wyłącznie do
holowania po jezdni.
? Należy unikać poprzecznych obciążeń ucha
holowniczego, np. nie wolno podnosić sa-
mochodu przy użyciu ucha holowniczego.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
ucha holowniczego lub karoserii samochodu.?

? Ograniczona jest swoboda ruchu podczas
jazdy na zakrętach.

Mobilność

? Skośne położenie drążka powoduje powsta-
wanie siły bocznej.

Linka holownicza
Przy ruszaniu pojazdu holującego należy zwró-
cić uwagę na to, aby linka holownicza była na-
prężona.
Do holowania używać liny lub taśmy nylonowej,
które łagodzą gwałtowne szarpnięcia.
305
Należy zawsze wozić ze sobą wkręcane ucho
holownicze. Można je wkręcać z przodu lub z tyłu
samochodu. Znajduje się ono w komplecie na-
rzędzi za pokrywą z prawej strony w bagażniku.

Drążek holowniczy lub linkę holowniczą należy
mocować do ucha holowniczego, w przypadku
mocowania do innych części samochodu może
dojść do ich uszkodzeń.?

Pojazd holujący nie może być lżejszy niż
pojazd holowany, w przeciwnym razie nie będzie
można opanować zachowania się obu pojaz-
dów.?

Lekki pojazd holujący

Prawidłowo zamocować drążek holowni-
czy / linkę holowniczą

Linkę holowniczą należy mocować wy-
łącznie do ucha holowniczego, w przypadku mo-
cowania do innych części samochodu może
Gwint

Nacisnąć na symbol strzałki, aby wypchnąć po-
krywę.

Rozruch poprzez holowanie
automatyczna skrzynia biegów*
Nie stosować rozruchu poprzez holowanie.
W samochodach z automatyczną skrzynią bie-
gów uruchomienie silnika poprzez holowanie nie
jest możliwe.
Zlecić usunięcie przyczyny trudności z rozru-
chem.

Jeśli to możliwe, nie należy dokonywać rozruchu
poprzez holowanie samochodu, lecz uruchomić
silnik korzystając z rozruchu awaryjnego, patrz
strona 302. Samochód z katalizatorem urucha-
miać poprzez holowanie tylko wtedy, gdy jego
silnik jest zimny. Włączyć światła awaryjne, przestrzegać od-
powiednich przepisów krajowych. Zapłon, patrz strona 63, włączony. Wrzucić 3. bieg. Rozpocząć rozruch poprzez holowanie
z wciśniętym pedałem sprzęgła, a następnie
powoli zwalniać sprzęgło. Po uruchomieniu
silnika natychmiast wcisnąć sprzęgło z po-
wrotem. Zatrzymać się w dogodnym miejscu, zdjąć
dyszel lub linkę holowniczą, wyłączyć
światła awaryjne. Zlecić kontrolę pojazdu.
306
Należy stosować się do wskazówek na temat
obsługi myjki ciśnieniowej.?
Czyszczenie czujników/kamer za pomocą
myjki wysokociśnieniowej
Przy zachowaniu odstępu ok. 30 cm można
czyścić myjką ciśnieniową czujniki i kamery na
zewnątrz samochodu, jak np. Park Distance
Control* pod warunkiem, że czyszczenie nie bę-
dzie długo trwało.?

Szyny prowadzące w myjniach automa-
tycznych
Nie należy korzystać z myjni lub myjni automa-
tycznych, wyposażonych w szyny prowadzące
o wysokości powyżej 10 cm, w przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia elementów karose-
rii.?

przestrzegane będą poniższe czynności:

Silne zabrudzenie lub osad soli do posypywania
dróg mogą prowadzić do uszkodzenia samo-
Ręczna skrzynia biegów:

Wybrany przez Państwa model można od pierw-
szego dnia użytkowania czyścić w automatycz-
nych myjniach samochodowych.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia lakieru samo-
chodu, należy w miarę możliwości korzystać
z myjni tekstylnych lub myjni stosujących mięk-
kie szczotki. Wrzucić bieg jałowy. Zwolnić hamulec parkingowy, patrz
strona 67.

? Koła i opony pojazdu nie mogą zostać usz-
kodzone przez urządzenia transportowe
myjni. Zwolnić hamulec parkingowy, patrz
strona 67, lub wyłączyć funkcję Automatic
Hold, patrz strona 68.
Należy przestrzegać:

Przed wjazdem do myjni

Szczególnie w miesiącach zimowych należy
częściej myć samochód.

Mycie w automatycznych myjniach
samochodów

Zbyt mały odstęp, zbyt wysokie ciśnienie lub
zbyt wysoka temperatura powodują uszkodze-
nia powłoki lakierniczej.

? W niektórych przypadkach, ze względu na
ochronę wnętrza przez instalację alarmową*
może nastąpić niepożądane zadziałanie
alarmu. Przestrzegać wskazek dotyczących
unikania niepożądanego zadziałania alar-
mów, patrz strona 42.

Przy stosowaniu myjki ciśnieniowej lub
parowej należy zachować wystarczająco duży
odstęp dyszy od pojazdu i nie przekraczać mak-
symalnej temperatury 60?.

? Wyłączyć czujnik deszczu, patrz strona 70,
aby zapobiec samoczynnemu uruchomieniu
wycieraczek.

Myjka parowa lub myjka ciśnieniowa

Położenie P dźwigni sterującej przy
wyłączonym zapłonie

307
Wskazówki

? Złożyć lusterka zewnętrzne, gdyż w prze-
ciwnym razie mogłyby ulec uszkodzeniu ze
względu na szerokość pojazdu.

Mycie pojazdu

Mycie i pielęgnacja

Gdy zapłon jest wyłączony dźwignia steru-
jąca zostanie automatycznie ustawiona
w położeniu P. Należy przy tym uważać, aby
np. w trakcie przejazdu przez myjnię nie do-
szło do niezamierzonego wyłączenia się za-
płonu.?
Gdy ustawione jest położenie N skrzyni biegów,
wówczas zaryglowanie samochodu od zewnątrz
nie jest możliwe.
W przypadku próby ryglowania samochodu za-
łączany jest sygnał dźwiękowy.

Położenie dźwigni automatycznej
skrzyni biegów
Położenie P wrzucone zostanie automatycznie:
? Po wyłączeniu zapłonu.
? Po ok. 15 minutach.

Reflektory
? Nie trzeć na sucho i nie używać szorujących
lub żrących środków czyszczących.
? Zanieczyszczenia, np. owady, należy namo-
czyć przy użyciu szamponu samochodo-
wego i spłukać obfitą ilością wody.
? Oblodzenia należy odmrażać przy użyciu
sprayu do odmrażania szyb, nie stosować
skrobaczek.

Po umyciu pojazdu

Środki pielęgnacyjne i czyszczące
Należy przestrzegać wskazówek zamie-
szczonych na opakowaniu.
Przy czyszczeniu wnętrza należy otwierać drzwi
lub szyby samochodu.
Należy stosować wyłącznie środki, które są
przeznaczone do czyszczenia samochodów.
Środki czyszczące mogą zawierać niebez-
pieczne i szkodliwe dla zdrowia substancje.?

Lakier samochodowy
Regularna pielęgnacja przyczynia się do bezpie-
czeństwa drogowego i zachowania wartości sa-
Warunki środowiska mogą wywierać wpływ na
lakier samochodowy. Prosimy o dostosowanie
częstotliwości i zakresu pielęgnacji swojego sa-
mochodu do tych warunków.

Pielęgnacja skóry
Należy często usuwać pył ze skóry przy użyciu
ściereczki lub odkurzacza.
Pył i zanieczyszczenia drogowe trą wewnątrz
porów i zmarszczek skóry, powodując silne wy-
cieranie się oraz przedwczesną utratę elastycz-
ności przez powierzchnię skóry.
Aby uniknąć zafarbowania od odzieży, powierz-
chnię tapicerki skórzanej należy poddawać pie-
lęgnacji co ok. 2 miesiące.

Po umyciu samochodu należy osuszyć hamulce
poprzez krótkie hamowanie, w przeciwnym razie
na pewien okres czasu może zmniejszyć się
skuteczność hamulców, a tarcze hamulcowe
mogą ulec korozji.

Należy częściej czyścić jasną tapicerkę skó-
rzaną, ponieważ wszelkie zabrudzenia są na niej
bardziej widoczne.

Pielęgnacja samochodu

Odpowiednie środki czyszczące i konserwujące
dostępne są w Serwisie.

Środki pielęgnacyjne
Do czyszczenia i pielęgnacji Państwa samo-
chodu, zaleca się stosowanie wyłącznie środ-
ków przeznaczonych do tego celu i zaakcepto-
wanych przez BMW.

Stosować specjalny środek do pielęgnacji skór,
ponieważ wszelkie zanieczyszczenia oraz smary
stopniowo niszczą powłokę ochronną skóry.

Pielęgnacja materiałów tapicerskich
Należy regularnie czyścić przy użyciu odkurza-
cza.
Do usuwania silniejszych zabrudzeń, jak np.
plam po napojach należy użyć miękkiej gąbki lub

308
Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

? Podsufitka.

Należy czyścić całą powierzchnię tapicerki, op-
rócz szwów. Nie wcierać zbyt mocno.

? Przezroczysta pokrywa wskaźników.

ków

Szczególnie w zimowych miesiącach należy
przeprowadzać ich pielęgnację za pomocą
środka do czyszczenia obręczy. Nie należy uży-
wać żadnych środków agresywnych, zawierają-
cych kwasy, środków alkalicznych i ściernych
ani myjki parowej powyżej 60?, stosować się
do zaleceń producenta.

Nie należy stosować środków wyprodukowa-
nych na bazie alkoholu lub rozpuszczalników,
np. rozcieńczalników nitro, środków do czy-
szczenia na zimno, paliwa itp., gdyż można usz-
kodzić powierzchnię czyszczonych elemen-
tów.?

Powierzchnie chromowane*
Części takie jak grill chłodnicy czy klamki drzwi
należy czyścić starannie szczególnie w okresie
posypywania dróg solą obfitą ilością wody
z ewentualnym dodatkiem szamponu samocho-
dowego.

Elementy gumowe
Należy stosować do ich mycia wyłącznie wodę
oraz środki do pielęgnacji gumy.
Do pielęgnacji uszczelek gumowych nie wolno
stosować środków pielęgnacyjnych zawierają-
cych silikon, w przeciwnym razie może dojść do
powstawania dźwięków przy nieszczelności i do
uszkodzeń.

Elementy z drewna szlachetnego*
Zaślepki i inne elementy wykonane z drewna
szlachetnego należy czyścić wyłącznie wilgotną
szmatką. Następnie przetrzeć suchą ściereczką.

Elementy z tworzywa sztucznego
Należą do nich:

Zabrudzone taśmy pasów utrudniają zwijanie,
co może negatywnie wpłynąć na bezpieczeń-
stwo.
Czyszczenie chemiczne
Nie należy czyścić pasów chemicznie,
gdyż można w ten sposób zniszczyć tkaninę.?
Czyścić wyłącznie przy użyciu łagodnego roz-
tworu mydła w stanie zamontowanym.
Pasy bezpieczeństwa zwinąć dopiero po ich wy-
schnięciu.

Wykładziny podłogowe i maty
podłogowe*
309

Koła ze stopów lekkich

Nie stosować środków wyprodukowa-
nych na bazie alkoholu lub rozpuszczalni-

Pielęgnacja części specjalnych

Nie należy przemaczać foteli i podsufitki.

Namoczyć ściereczkę wodą i ewentualnie do-
dać środka do pielęgnacji tworzyw sztucznych.

Do czyszczenia należy używać ściereczki z mi-
krowłókien.

Otwarte zamki błyskawiczne przy spodniach lub
innej odzieży mogą uszkodzić powierzchnię ta-
picerki. Należy zwrócić uwagę na to, czy zasu-
nięte są zamki błyskawiczne.?

? Części formowane wtryskowo matowo
czarne.

Uszkodzenie spowodowane przez zamek
błyskawiczny

? Klosze lampek.

ściereczki z mikrowłókien oraz specjalnego
środka do czyszczenia wnętrz.

wcześniejszym ich zdjęciu w celu czyszczenia.?
Maty podłogowe mogą zostać wyjęte w celu wy-
czyszczenia wnętrza samochodu.
Dywaniki podłogowe w przypadku silnego za-
nieczyszczenia należy czyścić ściereczką z mi-
krowłókien i wodą lub środkiem do czyszczenia
tekstyliów. Należy przy tym wykonywać ruchy
do przodu w kierunku jazdy, aby nie dopuścić do
sfilcowania dywaników.

Czujniki/kamery
Do czyszczenia czujników lub kamer stosować
szmatkę nawilżoną niewielką ilością płynu do
mycia szkła.

Wyświetlacze/monitory
Do czyszczenia wyświetlaczy stosować ście-
reczkę z mikrowłókien.
Czyszczenie wyświetlaczy
Nie wolno stosować domowych ani che-
micznych środków czystości.
Wszelkiego rodzaju ciecze należy przechowy-
wać z dala od urządzenia.
Mogłoby bowiem dojść do uszkodzenia po-
wierzchni lub komponentów elektrycznych.
Podczas czyszczenia należy unikać zbyt silnego
nacisku i nie używać materiałów powodujących
zarysowania, gdyż może to doprowadzić do po-
wstania uszkodzeń.?

Przerwa w użytkowaniu samochodu
Serwis chętnie udzieli Państwu porady, o czym
należy pamiętać, jeśli miałaby nastąpić przerwa
w użytkowaniu samochodu trwająca dłużej niż
trzy miesiące.

310
311

Wyszukiwanie
Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne,
skrócone polecenia systemu sterowania głosem
oraz spis haseł, który pozwoli na szybkie
znalezienie szukanych informacji.

Dane techniczne

Dane techniczne
Wymiary
Szerokość, wysokość

Wysokość pojazdu: 1462 mm

Szerokość pojazdu, bez lusterek zewnętrz-
nych: 1860 mm

Szerokość pojazdu, z lusterkami zewnętrz-
nymi: 2094 mm

314
Rozstaw kół: 2968 mm

Długość, rozstaw kół

Długość: 4907 mm

Najmniejsza średnica zawracania

Wartości przed symbolem / dotyczą samocho-
dów z ręczną skrzynią biegów, wartości za sym-
bolem / dotyczą samochodów z automatyczną

skrzynią biegów/sportową automatyczną skrzy-
nią biegów.

523i
kg
Masa własna w stanie gotowości do jazdy, z ładunkiem
75 kg, ze zbiornikiem paliwa napełnionym w 90%, bez wy-
posażenia dodatkowego

1790/1805

Dopuszczalna masa całkowita

kg

2365/2380

Ładowność

650

Dopuszczalny nacisk na oś przednią.

1070

Dopuszczalny nacisk na oś tylną

1380

315
Masy

Rozrywka

? z aktywnym układem kierowniczym: 11, 45 m

Wyszukiwanie

? bez aktywnego układu kierowniczego:
11, 95 m

Dopuszczalne obciążenie dachu

100

Pojemność bagażnika

Litry

560-1670

528i*
1800/1820

2375/2395

1840/1845

2415/2420

1100

1400

1785/1790

2360/2365

316
kg

1060

525d

520d

2450/2455

1125

535d
1915

2490

317
1875/1880

530d*

1140

1415

Jazda z przyczepą*
Masa przyczepy według homologacji WE. Szczegóły dotyczące możliwości zwiększenia tej masy
można uzyskać w Serwisie.
bez hamulców

750

z hamulcem na wzniesieniu do 12%

1900/2000

z hamulcem na wzniesieniu do 8%

Dopuszczalny nacisk dyszla przyczepy

90

1525

2455/2470

2000

2465/2485

318
Masa przyczepy według homologacji WE. Szczegóły dotyczące możliwości zwiększenia tej masy
1545

2505/2510

319
535i

530d*
2540/2545

1560

2580

Pojemności
litry

Uwaga

Zbiornik paliwa

ok. 70

Jakość paliwa, patrz
strona 276

Spryskiwacze szyb i reflektorów

ok. 5

320
Skrócone polecenia systemu sterowania
głosem*
Wprowadzenie do obsługi systemu sterowania
Umożliwienie wypowiadania poleceń głoso-
>Owner's Handbook<

Wywołanie kolekcji muzyki.

>Music collection<

Wywołanie barwy dźwięku.

>Tone<

Wywołanie ustawień.

>Settings<

Ładowanie profilu.

>Profiles<

Wywołanie komputera pokładowego.

>On board computer<

Wywołanie kontaktów.

>Contacts<

Wyświetlanie książki telefonicznej.

>Phonebook<

Wywołanie usług BMW.

>B M W Services<

Wywołanie adresu domowego.

>Home address<

Wywołanie wprowadzania celu podróży.

>Destination input<

Instrukcja obsługi

Polecenie

Praktyczne polecenia skrócone

Pojazd

>Main menu<

Wywołanie opcji.

>Options<

Wyświetlacz informacyjny na tablicy przyrzą-
>Info display<

321
Skrócone polecenia systemu sterowania głosem

Ustawienia monitora centralnego.

>Control display<

Wywołanie wskazania godziny i daty.

>Time and date<

Wywołanie wskazania języka i jednostek.

>Language and units<

Wywołanie ograniczenia prędkości.

>Speed<

Wywołanie świateł.

>Lights<

Wywołanie funkcji blokady drzwi.

>Door locks<

Wyposażenie*
Wywołanie funkcji klimatyzacji.

>Climate<

Wywołanie wyświetlacza Head-Up.

>Head up display<

Zwolnienie tyłu.

>Enable rear controller<

Informacje o pojeździe
Wywołanie instrukcji obsługi.

>Show Owner's Handbook<

Wywołanie krótkiej instrukcji użytkowania.

>Quick reference<

Wywołanie wyszukiwania haseł.

Wywołanie funkcji szukania poprzez zdjęcia.

>Search by pictures<

Komputer pokładowy
Wywołanie komputera pokładowego danych
>Journey computer<

322
Polecenie

Wywołanie informacji o pojeździe.

>Vehicle information<

Wywołanie statusu pojazdu.

>Vehicle status<

Nawigacja*

Menu nawigacji.

>Navigation<

wprowadzanie adresu.

Wywołanie prowadzenia do celu.

>Guidance<

Uruchomienie prowadzenia do celu.

Zakończenie prowadzenia do celu.

>Stop guidance<

Wywołanie kryteriów trasy.

>Route criteria<

Wywołanie profilu trasy.

>Route profile<

Włączanie komunikatów głosowych.

>Switch on spoken instructions<

Powtarzanie komunikatu głosowego.

>Repeat spoken instructions<

Wyłączanie komunikatów głosowych.

>Switch off spoken instructions<

Wyświetlanie książki adresowej.

>Address book<

Wyświetlenie ostatnich celów podróży.

>Last destinations<

Wywołanie informacji o ruchu drogowym.

>Traffic information<

Szczególne cele podróży.

>Points of interest<

Komunikacja
Pokaż mapę drogową.

>Map<

Mapa zwrócona w kierunku północnym.

>Map north oriented<

323
Mapa drogowa
Mapa zwrócona w kierunku jazdy.

>Map indicating direction of travel<

Mapa perspektywicznie.

>Map perspective<

Automatyczne skalowanie mapy.

>Map automatic scaling<

Skala... metrów.

>Map scale... metres< np. skala mapy 100 me-
trów

Skala... kilometrów. kilometres< np. skala mapy 5 kilo-
metrów

Ustawienia ekranu dzielonego
Ekran dzielony.

>Switch on splitscreen<

Wyłączanie ekranu dzielonego.

>Switch off splitscreen<

Dostosowanie ekranu dzielonego.

>Split screen display<

Ekran dzielony mapa zwrócona w kierunku pół- >Splitscreen map north oriented<
nocnym.
Ekran dzielony aktualna pozycja.

>Splitscreen current position<

Ekran dzielony zwrócony w kierunku jazdy.

>Splitscreen map direction of travel oriented<

Ekran dzielony perspektywa.

>Splitscreen perspective<

Ekran dzielony, rozszerzony krzyż zoom.

>Splitscreen 3 D exit roads<

Skala na ekranie dzielonym...

>Splitscreen scale... skala na ekranie
dzielonym 100 metrów

Skala na ekranie dzielonym... skala na
ekranie dzielonym 5 kilometrów

Ekran dzielony Wyróżnianie sytuacji drogowej.

>Split screen, Traffic situation<

Ekran dzielony Komputer pokładowy.

>Splitscreen on board computer<

Ekran dzielony Komputer pokładowy danych
>Splitscreen Journey computer<

Automatyczne skalowanie ekranu dzielonego.

>Splitscreen automatic scaling<

324
Wprowadzanie nowego celu.

Lista podróży.

>Saved journeys<

Prowadzenie do celu z etapami pośrednimi

Radio

FM
Wywoływanie radia.

>Radio<

Wywołanie stacji radiowej FM.

>F M<

Wywołanie ręcznego wyszukiwania.

>Manual search<

Wywołanie częstotliwości.

>Frequency... megahertz< np. 93, 5 megaherców
lub częstotliwość 93, 5

Wybieranie zakresu częstotliwości.

>Select frequency<

Wywołanie stacji radiowej.

>Select station<

Bezpośrednie wywołanie stacji radiowej.

>Station... Polskie Radio I

Wywołanie stacji radiowej AM.

>A M<

>Frequency... kilohertz< np. częstotliwość 753 ki-
loherców lub 753 kiloherców

DAB

Wywołanie cyfrowego radia.

>D A B<

Włączanie cyfrowego radia.

>D A B on<

>Station... stacja B5 plus

325
AM

Zapamiętane stacje
Wywołanie zapamiętanych stacji.

>Saved stations<

Wybór zapamiętanych stacji.

>Select saved station<

Wybieranie zapamiętanych stacji.

>Saved station... zapisana stacja 2

CD/multimedia*
Odtwarzacz CD/DVD
Odtwarzanie CD.

>C D on<

Wybór CD.

>Select C D<

Wybór płyty CD i utworu.

>C D... track... CD 3, utwór 5

Wybór utworu.

>Track... utwór 5
lub
>C D track... CD tytuł 5

Wywołanie menu CD i menu multimedia.

>C D and multimedia<

CD i DVD.

>C D<

Wybór płyt DVD.

>D V D... DVD 3

Wyświetlenie szczegółów rozrywki na ekranie
dzielonym.

>Entertainment details<

Wywołanie aktualnego odtwarzania.

>Current playback<

Odtwarzanie kolekcji muzyki.

>Music collection on<

Wyszukiwanie muzyki, wywołanie menu.

>Music search<

Odtwarzanie najczęściej słuchanych utworów.

>Top fifty<

326
Wywołanie urządzeń zewnętrznych.

>External devices<

Wywołanie urządzeń Bluetooth.

>Bluetooth<

AUX z przodu.

>AUX front<
TV
Wywołanie TV.

>T V<

>Tone<
Telefon*

>Telephone<

Powtórne wybieranie.

Wyświetlenie połączeń przychodzących.

>Received calls<

Wybór numeru telefonu.

>Dial number<

Lista wiadomości

>Messages<

Wywołanie menu Office.

>Office<

Wyświetlanie aktualności Office.

>Office today<

327
Wyświetlanie kontaktów.

Wyświetlanie wiadomości.

Wyświetlanie kalendarza.

>Calendar<

Wyświetlanie zadań.

>Tasks<

Wyświetlanie przypomnień.

>Reminders<

Kontakty*
Moje kontakty.

>My contacts<

Nowy kontakt.

>New contact<

Wywołanie BMW online.

>B M W Online<

Wywołanie internetu.

>Internet<

328
329

Wszystko od A do Z

Wszystko od A do Z
Skorowidz haseł
A
ABS, układ zapobiegający blo-
kowaniu kół 107
ACC, aktywny tempomat
z funkcją Stop &amp; Go 113
Adaptacyjne doświetlanie za-
krętów 88
Adaptacyjne światła hamowa-
nia, patrz Dynamiczne światła
hamowania 106
Adaptacyjny asystent hamo-
wania 107
Adapter Snap-In, telefon ko-
mórkowy 247
Akcesoria i części 7
Aktualizacja informacji zawar-
tych w instrukcji obsługi 6
Aktualizacja oprogramowa-
nia 224
Aktualizowanie oprogramo-
wania 224
Aktywna pokrywa silnika 94
Aktywna wentylacja foteli,
z przodu 51
Aktywny tempomat z funkcją
Stop &amp; Go, ACC 113
Aktywny układ kierowniczy,
zintegrowany 109
kierowniczy 109
Akumulator pojazdu 299
Akumulator samochodowy,
wymiana 299
Akumulator samochodu 299
Alarm 41
Alarm, uruchomienie
alarmu 42
Alternatywne rodzaje ole-
jów 288
Apteczka pierwszej po-
mocy 302
Aquaplaning 167

Assist 262
Asystent hamowania 107
Asystent hamowania, adapta-
cyjny 107
Asystent parkowania 131
Asystent ruszania 112
wych 89
AUC Automatyczny zamknięty
obieg powietrza 144
Automatic Hold 67
Automatyczna klimatyza-
cja 140
Automatyczna klimatyzacja o
szerszym zakresie 143
z tyłu 147
Automatyczna kontrola
obiegu powietrza AUC 144
Automatyczna skrzynia bie-
gów z Steptronic 72
Automatyczna tylna klapa 38
Automatyczne ryglowanie 37
Automatyczne sterowanie
świateł drogowych 88
Automatyczny tempomat
Automatyka miękkiego zamy-
kania Soft Close, drzwi 37
kania, tylna klapa 38
Automatyka świateł mijania,
patrz Asystent świateł drogo-
Awaryjne rozpoznawanie, pi-
lot 30

B
Bagażnik 154
Bagażnik dachowy 170
Bagażnik, schowki 162
Barwa dźwięku 198

Benzyna 276
Bereitschaftsdienst, siehe
Mobiler Service 302
Bezpieczeństwo własne 6
Bezpieczne hamowanie 167
dzieci 59
Bezpiecznik 299
Bezpiecznik rezerwowy 299
Bezpiecznik zapasowy 299
Bezpieczny sposób siedze-
nia 47
Bieżnik opony 277
Bieżnik, opony 277
Blokada, siłowniki szyb 44
Bluetooth Audio 221
BMW Assist 262
BMW EfficientDynamics, patrz
Oszczędzanie paliwa 174
BMW Online 264
BMW system obsług technicz-
nych 290
BMW TeleServices 262
Boczne poduszki po-
wietrzne 92

C
CBS Condition Based Ser-
vice 290
CD/DVD 205
Centralny ekran, patrz Monitor
centralny 17
Check-Control 84
Chłodzenie, maksymalne 144
Chwilowe zużycie paliwa 76
Ciężki ładunek, umieszczenie
ładunku 169
Ciśnienie napełniania,
opony 277
Ciśnienie, opony 277
Ciśnienie powietrza,
opony 277

330
Fałszywy alarm, patrz Przy-
padkowe uruchomienie
Filtr cząstek stałych 167
Filtr cząstek stałych w silniku
Diesla 167
Filtr przeciwsadzowy 167
Filtr z aktywnymi cząsteczkami
węgla 146
Fotel aktywny, przedni 50
Fotele 47
Foteliki dziecięce 59
Funkcja Auto Start Stop 65
Funkcja Balance 198
Funkcja Fader 198
Funkcja obserwacji krawęż-
nika 56
Funkcja ochronna, dach prze-
suwno-uchylny 45
Funkcja ochronna, szyby 43
Funkcja rozruchu awaryjnego,
uruchamianie silnika 30
Funkcja rozruchu w razie za-
kłóceń 30
331

F

EfficientDynamics, patrz
Ekran dzielony 21
Ekran, patrz Monitor cen-
tralny 17
Elektroniczna kontrola po-
ziomu oleju silnikowego 287
Elektroniczny program stabili-
zacji ESP, patrz DSC 107
Elektryczne siłowniki szyb 43
Elementy chromowane, pie-
lęgnacja 309
Elementy chromowe, pielęg-
nacja 309
Elementy gumowe, pielęgna-
cja 309
ESP elektroniczny program
stabilizacji, patrz DSC 107
Etap pośrednie 185

DAB, cyfrowe radio 201
Dach przesuwno-uchylny,
patrz Panoramiczny dach
przesuwno-uchylny 44
Daeler 268
Dane systemu nawigacji 193
Dane techniczne 314
Dane, techniczne 314
Data 76
Diagnoza pokładowa
OBD 292
Diody świecące LED 295
Długość, samochód 315
Dmuchawa, parz Siła na-
wiewu 141, 144
Dobowy licznik kilometrów 75
Docieranie 166
Docieranie klocków hamulco-
wych 166

E

D

Docieranie tarcz hamulco-
wych 166
Dodatki do olejów 288
Dodatki do oleju silniko-
wego 288
Dodatki, olej 288
Dopuszczalna masa całkowita
podczas jazdy z przy-
czepą 318
Dopuszczalny nacisk na
oś 315
Dostęp komfortowy 40
Doświetlanie zakrętów 88
Drążek do rozruchu przez ho-
lowanie/holowania 305
Drewno, pielęgnacja 309
Drewno szlachetne, pielęgna-
Droga do przebycia 77
Drogi płatne, trasa 187
Drzwi, automatyka miękkiego
zamykania Soft Close 37
DSC układ przeciwpośliz-
gowy 107
DTC dynamiczna kontrola
trakcji 108
DVD/CD 205
DVD, Video 207
Dynamic Drive 108
DTC 108
Dynamiczne prowadzenie do
celu 193
Dynamiczne sterowanie amor-
tyzatorów 109
Dynamiczne światła hamowa-
nia 106
Dysze spryskiwaczy szyb 70
Dysze spryskiwaczy, szyby 70
Dywanik, pielęgnacja 309
dzielony 21
Dźwignia sterująca, automa-
tyczna skrzynia biegów 72

Ciśnienie w oponach 277
Comfort Access, patrz Dostęp
komfortowy 40
Condition Based Service
CBS 290
Cupholder, uchwyty na na-
poje 160
Cyrkulacja powietrza, patrz
Zamknięty obieg powie-
trza 141, 144
Czas przyjazdu 79
Czasy załączania, ogrzewanie
na postoju 149
Czasy załączania, wentylacja
Częstotliwość wymiany oleju,
potrzeba obsługi 83
Częstotliwość wymiany, po-
trzeba obsługi 83
Części i akcesoria 7
Czujnik deszczu 70
Czujniki, pielęgnacja 310
Czujnik nachylenia 42
Czujnik parkowania PDC 123
Czyszczenie wyświetla-
czy 310

Funkcja rozrywki z tyłu 229
Funkcja turystyczna, patrz
Ruch prawo-/lewo-
stronny 169

G
Gdy samochód stoi, skro-
pliny 168
Gniazda podnośnika 298
Gniazdo 154
Gniazdo AUX-In 217
Gniazdo, diagnoza pokładowa
Gniazdo z tyły 154
Gołoledź, patrz Ostrzeżenie
o temperaturze zewnętrz-
nej 75
Gotowość radia 63
Guided Tours 186
Gwint ucha holowniczego 306

H
Hamowanie, wskazówki 167
Hamulec nożny 167
Hamulec ręczny, patrz hamu-
lec parkingowy 66
hamulec ustalający, patrz ha-
mulec parkingowy 66
Holowanie 304
Holowanie, patrz Rozruch po-
przez holowanie/holowa-
nie 304
Holowanie przez inny pojazd,
patrz Rozruch poprzez holo-
wanie/holowanie 304
Hotline 267

I
iDrive 17
Importowanie podróży, On-
line 186
Importowanie podróży,
USB 186

Indywidualny rozdział powie-
trza 141, 143
Informacja o limicie pręd-
kości 85
Informacja o limicie prędkości,
komputer pokładowy 79
Informacje drogowe, nawiga-
cja 191
Informacje o danych systemu
nawigacji 193
Informacje o ruchu drogowym/
szara mapa 192
Informacje osobiste 249
Informacje o statusie, iD-
rive 20
Inicjalizacja, wskaźnik spadku
ciśnienia w oponach
RPA 100
Inicjalizacja, zintegrowany ak-
tywny układ kierowniczy 109
Inicjowanie, Tire Pressure Mo-
nitor TPM 97
Inicjowanie, wskaźnik kontroli
ciśnienia w oponach RDC 97
Intensywność, program
AUTO 144
Intensywność programu
Internet 265
iPod/iPhone 218

J
Jakość benzyny 276
Jakość benzyny, oktany 276
Jakość paliwa 276
Jasność, na monitorze cen-
tralnym 83
Jazda z przyczepą 171
Jazda z przyczepą, dane 318
Jednostki, miara 82
Jednostki miary 82
Język, na monitorze central-
nym 82
Joystick, automatyczna skrzy-
nia biegów 72

K
Kamera cofania 126
Kamera, kamera cofania 128
Kamera, kamera Side
View 131
Kamera, kamera Top
View 130
Kamera Side View 130
Kamera Surround View 125
Kamera termowizyjna, patrz
Night Vision 135
Kamera Top View 128
Kamery, pielęgnacja 310
Katalizator, patrz Rozgrzany
układ wydechowy 166
Kąt nachylenia tylnych
oparć 157
Keyless-Go, patrz Dostęp
Key Memory, patrz Profil oso-
bisty 31
Kick-down, automatyczna
skrzynia biegów 72
Kierownica, pamięć 55
Kierownica, regulacja 57
Kierownica wielofunkcyjna,
przyciski 10
Kierunkowskaz, obsługa 68
Kierunkowskazy, z tyłu, wy-
miana żarówek 298
Klakson 10
Klasy fotelików dziecięcych,
ISOFIX 60
Klawisze ulubionych, iD-
rive 21
Klimatyzacja 140, 143
Klucz do śrub 294
Kluczyk/pilot 30
Kluczyk do drzwi, patrz Pi-
lot 30
Kluczyk do samochodu, patrz
Pilot 30
Kluczyk główny, patrz Pilot 30
Kluczyk zapłonu, patrz Pi-
Kluczyk z pilotem, patrz Pi-
332
Maksymalne chłodzenie 144
Mapa interaktywna 183
Mapa na ekranie dzielo-
nym 191
Mapa, wprowadzanie celu
podróży 183
Masa całkowita 315
Masa całkowita, dopusz-
czalna 315
Masa przyczepy 318
Masa własna 315
Masy 315
Maty podłogowe, pielęgna-
Menu na tablicy przyrzą-
dów 77
Menu, patrz Zasada obsługi
iDrive 18
Miejsca na przedmioty 158
Miejsce dla dzieci 59
Mikrofiltr 142, 146
Minimalny bieżnik, opony 277
Mobility System 280
Mocowanie fotelika dziecię-
cego ISOFIX 60
Monitor centralny 17
Monitor centralny, ustawie-
nia 81
Monitor, patrz Monitor cen-
Monitor pokładowy, patrz Mo-
nitor centralny 17
Montaż fotelika dziecię-
cego 59
333

M

Ładunek 169
Łańcuchy śniegowe 283

Lakier samochodowy 308
Lakier, samochód 308
Lampki kontrolne 12
Lampki kontrolne i ostrzega-
wcze 12
Lampki ostrzegawcze 12
Lampy i żarówki 294
Laweta 304
LED diody świecące 295
Liczba oktanów, jakość ben-
zyny 276
Licznik kilometrów 75
Licznik pokonanej drogi, patrz
Dobowy licznik kilome-
trów 75
Limit prędkości, automa-
tyczny 85
Limit prędkości, usta-
wiany 104
Linie pasa ruchu, kamera cofa-
nia 126
Linie średnicy zawracania, ka-
mera cofania 127
Linka do rozruchu przez holo-
wanie/holowania 305
Linka nylonowa do rozruchu
nia 305
Lista komunikatów z informa-
cjami o ruchu drogo-
wym 191
Lista wyboru na tablicy przy-
rządów 77
Lusterka 56
Lusterka, pamięć 55
Lusterka ściemniane 57
Lusterka tylne 56

Ł

L

Lusterka wewnętrzne i zew-
nętrzne, ściemniane automa-
tycznie 57
Lusterka zewnętrzne 56
Lusterko wewnętrzne 57

Króciec wlewowy oleju silniko-
wego 287
Krótkie włączanie kierunkow-
skazu 69
Kryteria trasy, trasa 187
Kształt oparcia, patrz Podpar-
cie kręgosłupa lędźwio-
wego 49

Kolejność przypadkowa 206
Kolekcja muzyki 212
Koła, Tire Pressure Monitor
TPM 96
Koła, wskaźnik spadku ciśnie-
nia w oponach RPA 99
Koła, wszystko na temat kół i
opon 277
Koła ze stopów lekkich, pielęg-
Komfortowe zamykanie 34
Komora silnika 285
Komórka 238
Komplet narzędzi 294
Kompresor 280
Komputer, patrz Komputer po-
kładowy 78
Komputer pokładowy 78
Komputer pokładowy danych
podróży 80
Komunikat tekstowy, uzupeł-
niający 84
Komunikat usterki, patrz
Komunikaty głosowe, nawiga-
cja 189
Komunikaty informacji drogo-
wych 204
Komunikaty ostrzegawcze,
patrz Check-Control 84
Komunikaty, patrz CheckControl 84
Konsola środkowa 15
Kontakty 249, 259
Kontrola ciśnienia napełnienia,
Opony 96
Kontrola ciśnienia, Opony 96
Kontrola ciśnienia w oponach,
patrz RPA 99
Kontrola poziomu oleju silni-
kowego 287
Kontrola trakcji 108
Kontroler 17
Korektor dźwięku 198
Korek wlewu paliwa 274
Korozja na tarczach hamulco-
wych 168
Króciec wlewowy oleju 287

Montaż systemów zabezpie-
czenia dzieci 59
Mostkowanie, patrz Rozruch
awaryjny 302
Multimedia 205
Mycie pojazdu 307
Mycie samochodu 307
Myjnia 307
Myjnia pojazdów 307
Myjnie samochodowe 307

N
Nachylenie, fotele 47
Nacisk na osie, masy 315
Nadzór stabilności przy-
czepy 172
Najmniejsza średnica zawra-
cania 315
Narzędzia 294
Narzędzie do odblokowywa-
nia 294
Nawigacja 178
Nawigacja GPS, patrz System
nawigacji 178
Night Vision z systemem roz-
poznawania osób 135
Noktowizor, patrz Night Vi-
sion 135
Notdienst, siehe Mobiler Ser-
vice 302
Nowe koła i opony 278
Numer identyfikacyjny, patrz
W komorze silnika 285
Numer podwozia, patrz Numer
identyfikacyjny w komorze
silnika 285

O
Obciążenie dachu 315
Obciążenie zaczepu holowni-
czego 318
Objazd odcinka trasy 188
Obrotomierz 76
Obsługa menu, iDrive 17
Obsługa ręczna, kamera cofa-
nia 126

Obsługa ręczna, kamera Side
Obsługa ręczna, kamery Top
View 129
Obsługa ręczna, lusterka zew-
nętrzne 56
Obsługa ręczna, pokrywka
wlewu paliwa 274
Obsługa ręczna, zamek
drzwi 36
Ochrona przeciwmroźna, płyn
do spryskiwaczy 71
Ochrona przeciwściskowa,
dach przesuwno-uchylny 45
szyby 43
Ochrona przeciw zamarzaniu,
płyn do spryskiwaczy 71
Ochrona wnętrza 42
Odchylanie, wycieraczki 71
Odległość do celu 79
Odmrażanie szyb 140, 144
Odryglowanie awaryjne, po-
krywka wlewu paliwa 274
Odryglowanie awaryjne, za-
mek drzwi 36
Odryglowywanie/ryglowanie
od wewnątrz 36
poprzez zamek drzwi 36
za pomocą pilota 34
Odtwarzacz CD/DVD z
tyłu 229
Odtwarzacz DVD/CD z
Odtwarzacz MP3 217
Odtwarzania wideo 207
Odtwarzanie dźwięku 205
Odtwarzanie dźwięku, Blue-
tooth 221
przypadkowej 206
Odzyskiwanie energii 77
jazdy 166
Ograniczenie pasa ruchu, os-
trzeżenie 102

Ograniczenie prędkości,
wskazanie 85
Ogrzewanie foteli,
z przodu 50
Ogrzewanie foteli, z tyłu 50
Ogrzewanie kierownicy 58
Ogrzewanie na postoju 148
Ogrzewanie, patrz Ogrzewa-
nie na postoju 148
Ogrzewanie tylnej
szyby 141, 145
uszkodzeniu 280
Olej 287
Olej napędowy 276
Olej napędowy bio 276
Olej silnikowy 287
Online, patrz BMW On-
line 264
Oparcie, fotele 47
Opatrunki, patrz Apteczka
pierwszej pomocy 302
Opony bieżnikowane 279
Opony całoroczne, patrz
Opony zimowe 279
Opony letnie, bieżnik 277
Opony Run Flat 280
Opony, Tire Pressure Monitor
Opony, wszystko na temat kół
i opon 277
Opony zdatne do jazdy po usz-
kodzeniu 280
Opony zimowe, bieżnik 277
Opony zimowe, prawidłowe
opony 279
Ostrzeżenie antywłamaniowe,
patrz Alarm 41
Ostrzeżenie o ciśnieniu RPA,
opony 99
Ostrzeżenie o ciśnieniu w opo-
nach RPA, opony 99
Ostrzeżenie o gołoledzi, patrz
zewnętrznej 75
Ostrzeżenie o odległości, patrz
PDC 123

334
Pakiet biurowy 249
Paliwo, pojemność zbior-
nika 320
Pamięć fotela, lusterek i kie-
rownicy 55

335
Rozrywka
Podparcie szyi, z tyłu, patrz Za-
główki 54
Podparcie ud 47
Podsufitka 16
Poduszki powietrzne 92
Poduszki powietrzne pasa-
żera, lampka 94
żera, wyłączanie/włącza-
nie 93
Pokrywa bagażnika 37
Pokrywa bagażnika, automa-
tyczna 38
Pokrywa silnika 285
Pokrywka wlewu paliwa 274
Połączenie ratunkowe 301
Pomoc drogowa 263, 301
Pomoc przy parkowaniu, patrz
PDC 123
Pomoc przy ruszaniu 112
Ponowne przetworzenie 292
Popielniczka 152
Popielniczka, z
przodu 152, 153
Popielniczka, z tyłu 153
Porady dotyczące jazdy 166
Postój z funkcją Auto Hold 67
Potrzeba obsługi, CBS Condi-
tion Based Service 290
Potrzeba obsługi technicz-
nej 290
Potrzeba obsługi, wskaza-
nie 83
Powietrze z zewnątrz, patrz
AUC 144
Powiększanie bagażnika 155
Pozycja obciążenia 157
Prace w komorze silnika 285
Prawidłowe miejsce dla
Prędkościomierz 12
Prędkość maksymalna, opony
zimowe 279
Prędkość maksymalna, wska-
zanie 85
Profil osobisty 31
Profil, patrz Profil osobisty 31

P

Pamięć, fotel, lusterka, kierow-
nica 55
Pannendienst, Mobiler Ser-
Panoramiczny dach prze-
suwno-uchylny 44
Państwa indywidualny samo-
chód 6
Para na szybach 140, 144
Pas bezpieczeństwa, pielęg-
Pasy bezpieczeństwa 51
Pasy, pasy bezpieczeń-
stwa 51
PDC czujnik parkowania 123
Pielęgnacja samochodu 308
Pielęgnacja, samochód 308
Pielęgnacja tapicerki 308
Pielęgnacja wyświetlaczy 310
Pilot/kluczyk 30
Pilot do obsługi funkcji roz-
rywki z tyłu 230
Pilot do otwierania garażu,
patrz Wbudowany pilot uni-
wersalny 151
Pilot, kod zmienny 152
Pilot uniwersalny 151
Pilot wentylacji/ogrzewania na
postoju 149
Pilot, zakłócenia 35
Pilot z kodem zmiennym 152
Płyn chłodzący 288
Płyn chłodzący silnika 288
Płyn do oczyszczania szyb 71
Płyn do przecierania 71
Płyn do spryskiwaczy 71
Pochylenie prawego lus-
terka 56
Pochylenie, prawe lusterko 56
Podłokietnik, patrz Podłokiet-
nik środkowy 159
Podłokietnik środkowy 159
Podnośnik 298
Podparcie barków 50
Podparcie kręgosłupa lędź-
wiowego 49
Podparcie szyi, z przodu, patrz
Zagłówki 52

pasa ruchu 102
Ostrzeżenie o rezerwie, patrz
Zasięg 77
Ostrzeżenie przed niebezpie-
czeństwem najechania 119
pasa ruchu 103
Osuszanie powietrza, patrz
Klimatyzacja 141, 145
Oświetlenie 87
Oświetlenie drogi do domu 87
Oświetlenie drogi do domu za
pomocą pilota 35
Oświetlenie przyrządów, patrz
Oświetlenie wskaźników 91
Oświetlenie tablicy rejestra-
cyjnej, wymiana żaró-
wek 298
Oświetlenie wnętrza 91
Oświetlenie za pomocą pi-
lota 34
Otwieranie/zamykanie od
wewnątrz 36
Otwieranie/zamykanie po-
przez zamek drzwi 36
Otwieranie/zamykanie za po-
mocą pilota 34
Otwieranie komfortowe 34
Oznaczenia dopuszczonych
opon 279
Oznaczenie, ogumienie
zdatne do jazdy po uszkodze-
niu 280
Oznaczenie przeszkód, ka-
mera cofania 127

Program ALL, automatyczna
klimatyzacja 145
Program AUTO, automa-
tyczna klimatyzacja 144
Program AUTO, intensyw-
ność 144
Program AUTO, klimatyza-
cja 141
Program COMFORT, dyna-
mika jazdy 111
Program NORMAL, dynamika
jazdy 111
Program SPORT+, dynamika
jazdy 110
Program SPORT, dynamika
Program sportowy, skrzynia
biegów 73
Program TRACTION, dyna-
mika jazdy 108
Programy regionalne 201
Prowadzenie do celu 187
Prowadzenie do celu z etapami
pośrednimi 185
Przebieg trasy 188
Przechowywanie, opony 279
Przechowywanie, samo-
chód 310
Przednia szyba, komfortowa
klimatyzacja 167
Przednie lampy 295
Przednie poduszki po-
wietrzne 92
Przed wjazdem do myjni 307
Przeglądy 290
Przeglądy, potrzeba ob-
sługi 83
Przegrzanie silnika, patrz
Temperatura płynu chłodzą-
cego 76
Przejazd przez wodę 167
Przełącznik dynamiki
Przełącznik na kluczyk pod-
uszek powietrznych pasa-
żera 93
Przełącznik obrotowo-wcis-
kowy, patrz Kontroler 17

Przełącznik, patrz Kokpit 10
Przełącznik świateł 87
Przełącznik zespolony, patrz
Kierunkowskaz 68
Układ oczyszczania szyb 69
Przerwa w użytkowaniu samo-
chodu 310
Przerwa w użytkowaniu, sa-
mochód 310
Przerwa w zasilaniu 299
Przewożenie dzieci 59
Przyciski na kierownicy 10
Przycisk start/stop 63
Przycisk Unlock, automa-
tyczna skrzynia biegów 72
Przykrycie bagażnika 154
Przypadkowe uruchomienie
Przypomnienie o pasach bez-
pieczeństwa 52
Przyrządy mocujące, zabez-
pieczenie ładunku 170

R
Radio cyfrowe, DAB 201
RDC Wskaźnik kontroli ciśnie-
nia w oponach RDC 96
RDS 201
Recycling 292
Reflektory 295
Reflektory, pielęgnacja 308
Reflektory przeciwmgielne,
wymiana żarówek 297
Regulacja poziomu, usterki w
działaniu 110
Regulacja poziomu, zawiesze-
nie pneumatyczne 110
Regulacja prędkości jazdy,
patrz Tempomat 121
Renowacja kół/opon 278
Resetowanie pokrywy silnika,
patrz system ochrony pie-
szych, aktywny 94

Resetowanie, Tire Pressure
Monitor TPM 97
Resetowanie, wskaźnik kon-
troli ciśnienia w oponach
RDC 97
Ręczna obsługa, czujnik par-
kowania PDC 124
Ręczna skrzynia biegów 71
Ręczne ustawianie siły na-
Ręczny rozdział powie-
Rodzaje olejów, alterna-
tywne 288
Rodzaje olejów silnikowych,
alternatywne 288
zatwierdzone 288
Rodzaje olejów, zatwier-
dzone 288
Roleta pokrycia 154
Rolety, ochrona przeciwsło-
neczna 44
Rolety przeciwsłoneczne 44
Rozdział powietrza,
ręczny 141, 143
Rozgrzany układ wyde-
chowy 166
Rozpoznawanie obiektów,
patrz Night Vision 135
Rozpoznawanie osób, patrz
Rozruch awaryjny 302
Rozruch na zimno, patrz Uru-
chamianie silnika 64
Rozruch, patrz Uruchamianie
silnika 63
Rozruch poprzez holowa-
Rozruch silnika, pomoc 302
Rozstaw kół, samochód 315
Rozszerzone usługi BMW On-
line 270
RSC Runflat System Compo-
nent, patrz Ogumienie
niu 280

336
Ś

Tablica przyrządów 12, 75
Tablica przyrządów, wskaza-
nia elektroniczne 14
Tachomter 12
Tankowanie 274
Taśmy przytrzymujące, zabez-
pieczenie ładunku 170
Telefon 238
Telefon komórkowy 238
Telefon komórkowy w samo-
chodzie 167
TeleServices 262
Telewizja, TV 225
Temperatura, automatyczna
klimatyzacja 140, 144
Temperatura, olej silni-
kowy 76
Temperatura oleju silniko-
wego 76

Średnia prędkość 79
337
T

Samochód, docieranie 166
Schowek do przechowywania
pilota 161
Schowek na rękawiczki 158
Schowki na przedmioty 158
Service, Mobil 302
Siatka oddzielająca 156
Siedzenie z funkcją masażu,
przedni 50
Silnik, automatyczne wyłącze-
nie 65
Siła nawiewu, automatyczna
klimatyzacja 141, 144
Siłowniki szyb 43
Skóra, pielęgnacja 308
Skroniowe poduszki po-
Skropliny pod samocho-
dem 168
Skrócone polecenia 321
Skrzynia biegów, automa-
tyczna 72
Skrzynia biegów, ręczna
skrzynia biegów 71
Słuchawki dla funkcji rozrywki
z tyłu 233
SMS 252
Speed Limit Device, patrz Li-
mit prędkości 104

Średnica zawracania 315
Średnie zużycie paliwa 79
Środek uszczelniający
opony 280
Środki pielęgnacyjne 308
Śrubokręt 294
Światła 87
Światła awaryjne 301
Światła do jazdy dziennej 88
Światła do parkowania 88
Światła drogowe 69
Światła hamowania, dyna-
miczne 106
Światła hamowania, wymiana
żarówek 298
Światła ksenonowe, wymiana
żarówek 296
Światła mijania 87
Światła powitalne 87
Światła pozycyjne 297
Światła pozycyjne, wymiana
Światło hamowania, adapta-
cyjne 106

S

Sportowa automatyczna
skrzynia biegów 73
Spryskiwacze reflektorów 69
Spryskiwacze szyb 69
Stabilizacja kołysania, patrz
Stacje radiowe AM/FM 200
Stacje radiowe FM/AM 200
Steptronic, automatyczna
Sterowanie amortyzatorów,
dynamiczne 109
Sterowanie świateł drogo-
wych, automatyczne 88
Strona główna 6
Strona główna BMW 6
Strona internetowa 6
Strona internetowa BMW 6
Sygnał dźwiękowy, klak-
son 10
Sygnał świetlny 69
Sygnały potwierdzające 35
Sygnały przy odryglowaniu 35
Symbole 6
BMW 290
System ochrony pieszych, ak-
tywny 94
System sterowania gło-
sem 23
Systemy bezpieczeństwa,
poduszki powietrzne 92
Systemy zabezpieczenia dla
Systemy zabezpieczenia
Szczególne cele podróży, na-
wigacja 181
Szerokość oparcia 49
Szerokość, samochód 314
Szkła reflektorów 295
Szyba odbijająca promienie ul-
trafioletowe 167
Szyny, bagażnik 162

Ruch lewostronny, ustawienia
reflektorów 169
Ruch prawostronny, ustawie-
nia reflektorów 169
Ryglowanie/odryglowywanie
Ryglowanie, automatyczne 37
Ryglowanie przez tylną
klapę 38
Rzepakowy ester metylowy
RME 276

Temperatura silnika 76
Tempomat 121
Tempomat, aktywny z funkcją
Stop &amp; Go 113
Tire Pressure Monitor
Tony niskie 198
Tony wysokie, barwa
dźwięku 198
TP, komunikaty informacji
drogowych 204
TPM Tire Pressure Moni-
tor 96
Trójkąt ostrzegawczy 302
Tryb ręczny, skrzynia bie-
gów 73
TV 225
Tworzywo sztuczne, pielęgna-
Tylna klapa 37
Tylna klapa, automatyczna 38
Tylna szyba 38
Tylne światła 297
Tylne światła pozycyjne i
światła hamowania 298
mgielne 91

U
Ucha mocujące do zabezpie-
czania ładunku 170
Ucho do holowania, patrz
Ucho holownicze 305
Uchwyt na bagaż, patrz Bagaż-
nik dachowy 170
Uchwyt na butelki, patrz Uch-
wyty na napoje 160
Uchwyt na puszki, patrz Uch-
Uchwyty mocujące, zabezpie-
czenie ładunku 170
Uchwyty na kubki, patrz Uch-
Uchwyty na napoje 160

Uchwyty na torby 163
Układ chłodzenia 288
Układ kierowniczy, aktywny
zintegrowany układ kierowni-
czy 109
Układ kierowniczy tylnych
kół 109
Układ kontroli dynamiki 110
DSC 107
Układ regulujący stabilność
jazdy 107
Układ wspomagania przy ru-
szaniu, patrz DSC 107
szaniu pod górę, patrz Asys-
tent ruszania 112
Układ wydechowy 166
Układ zapobiegający blokowa-
niu kół, ABS 107
Układ zapobiegający pośliz-
gowi kół napędowych, patrz
Unikanie dróg 187
Uruchamianie silnika 63
Uruchamianie silnika w razie
zakłóceń 30
Urządzenia zewnętrzne 217
Usługi informacyjne 262
Ustawianie limitu pręd-
kości 79
Ustawianie przednich foteli 47
Ustawianie tylnych oparć 157
Ustawiany limit prędkości 104
Ustawienia DVD 208
Ustawienia, fotele/za-
główki 47
Ustawienia indywidualne,
patrz Profil osobisty 31
Ustawienia mapy na ekranie
dzielonym 191
Ustawienia na monitorze cen-
tralnym 81
Ustawienia podwozia 110
Ustawienie głośności 198
Ustawienie tylnych oparć
w pozycji Cargo 157

Usterki w działaniu, regulacja
poziomu 110
Usuwanie uszkodzenia
Uszkodzenia, opony 278
Uszkodzenie opony 278
Uszkodzenie opony, lampka
ostrzegawcza 98, 100
Uszkodzenie opony, wskaźnik
spadku ciśnienia w oponach
RPA 99
Uszkodzenie, Tire Pressure
Monitor TPM 96
Uszkodzenie, zmiana koła 298
Utylizacja, akumulator samo-
chodowy 299
Utylizacja, płyn chłodzący 289
Utylizacja zużytego akumula-
tora 299
Uzupełniający komunikat tek-
stowy 84
Uzupełnianie oleju 287
Uzupełnianie oleju silniko-
Użyte symbole 6

W
Ważne w komorze silnika 285
Wbudowany kluczyk 30
Wbudowany pilot uniwer-
salny 151
Wentylacja 146
Wentylacja/ogrzewanie na po-
stoju 148
Wentylacja foteli, z przodu 51
Wentylacja na postoju 148
Wentylacja patrz Wentylacja
na postoju 148
Wersja danych systemu nawi-
gacji 193
Wężykowanie przyczepy,
patrz Nadzór stabilności
przyczepy 172
Wiadomości 252
Widok mapy 189
Wiek opon 278
Wieszak na odzież 161

338
Z
Zabezpieczenie antywłama-
niowe, patrz Zamek cen-
tralny 33
Zabezpieczenie, drzwi i
szyby 62
Zabezpieczenie przed
dziećmi 62
Zabezpieczenie przed kra-
dzieżą, śruby kół 298
Zabezpieczenie śrub kół 298
Zacisk 0 63
339

Wymiana baterii, pilot samo-
chodu 30
Wymiana części 294
Wymiana kół 278
Wymiana lampek, patrz Wy-
miana żarówek 294
Wymiana opon 278
Wymiana piór wyciera-
czek 294
Wymiana żarówek 294
Wymiana żarówek świetlnych,
patrz Wymiana żarówek 294
Wymiana żarówek, z
przodu 295
Wymiana żarówek, z tyłu 297
Wymiary 314
Wyposażenie dla palą-
cych 152
Wyposażenie wnętrza 151
Wyprowadzenie biegunów,
rozruch awaryjny 303
Wysoka woda 167
Wysokość, fotele 47
Wysokość, samochód 314
Wyszukiwanie muzyki 214
Wyświetlacz Head-Up 138
Wyświetlacz Head-Up, pielęg-
nacja 310
Wyświetlacz informacyjny,
patrz Komputer pokła-
dowy 78
Wyświetlanie na przedniej szy-
bie 138
Wyświetlenie trasy 188

Wskazówki dotyczące jazdy,
docieranie 166
ogólne 166
Wskazówki na temat płyt CD/
DVD 211
Wskaźnik biegu 80
Wskaźniki zakłóceń, patrz
Wskaźnik kierunku jazdy, patrz
Wskaźnik kontroli ciśnienia
w oponach, RDC 96
Wskaźnik poziomu paliwa 77
w oponach RPA 99
Wskaźnik stanu, opony 97
Wskaźnik tankowania 77
Wskaźnik zużycia paliwa 76
Wspomaganie rozruchu 302
Wszystko na kierownicy 10
Wybieranie źródła z tyłu, roz-
rywka z tyłu 232
Wybór kraju, nawigacja 178
Wybór odstępu w ACC 115
Wycieraczki 69
Wycieraczki, odchylanie 71
Wykładzina podłogowa, pie-
Wylot powietrza, patrz Wenty-
lacja 146
Wyloty powietrza, patrz Wen-
tylacja 146
Wyłączanie, poduszki po-
wietrzne 93
Wyłączanie silnika 64
Wyłączanie zapłonu 63
Wyłącznik bezpieczeństwa,
szyby 44
Wyłącznik poduszki powietrz-
nej, patrz Przełącznik na klu-
czyk poduszek powietrznych
pasażera 93
Wymiana akumulatora, aku-
mulator samochodowy 299
Wymiana baterii, pilot dla funk-
cji rozrywki z tyłu 230

Wietrzenie, patrz Wentyla-
cja 146
Wilgoć w reflektorze 295
Włączanie i wyłączanie świateł
mijania, patrz Asystent świa-
teł drogowych 89
Włączanie oświetlenia wnętrza
Włączanie, poduszki po-
Włączanie zapłonu 63
Woda na jezdni 167
Wokół konsoli środkowej 15
Wokół podsufitki 16
Worek na narty i deskę snow-
boardową 157
Wózek do rozruchu przez ho-
lowanie/holowania 304
Wprowadzanie celu podróży,
nawigacja 178
Wprowadzanie głosowe, skró-
cone polecenia 321
Wprowadzanie głosowe, tele-
fon komórkowy 245
Wprowadzanie kodu poczto-
wego, nawigacja 179
Wprowadzanie liter oraz
cyfr 22
Wprowadzanie miejscowości,
Wprowadzanie numeru domu,
nawigacja 179
Wprowadzanie skrzyżowania,
Wprowadzanie ulicy, nawiga-
cja 179
Wskazania 12
Wskazania błędów, patrz
Wskazania elektroniczne, tab-
lica przyrządów 14
Wskazanie, tablica przyrzą-
dów 75
Wskazanie temperatury, tem-
peratura zewnętrzna 75
Wskazanie temperatury zew-
nętrznej 75
Wskazówki 6

Zacisk 15 63
Zacisk R 63
Zaczep holowniczy 173
Zagłówki 47
Zagłówki, z przodu 52
Zagłówki, z tyłu 54
Zalecane opony 279
Zalecane rodzaje olejów 288
Zalecane wycieczki 186
Zalecenie tankowania 188
Załadowanie 169
Zamek centralny 33
Zamek drzwi 36
Zamek, drzwi 36
Zamykanie/otwieranie od
Zamykanie/otwieranie po-
Zamykanie/otwieranie za po-
Zapalniczka 152
Zapalniczka, z
Zapalniczka, z tyłu 153
Zapamiętane stacje 203
Zapas ciepła, automatyczna
klimatyzacja 142, 145
Zapianie pasów, patrz Pasy
bezpieczeństwa 51
Zapis stacji 200
Zapisywanie aktualnego
miejsca pobytu 180
Zapisywanie muzyki 212
Zapisywanie płyt CD 212
Zapisywanie płyt DVD 212
Zapisywanie pozycji 180
Zapisywanie ustawień fotela,
lusterek, kierownicy 55
Zapowiedź systemu nawigacji,
patrz Komunikaty gło-
sowe 189
Zapuszczanie silnika 63
Zasada działania iDrive 17
Zasada uzupełniania nazw -
Wordmatch, system nawiga-
cji 22

Zatrzymanie silnika 64
Zatwierdzone oleje silni-
kowe 288
Zbiornik na płyn do spryskiwa-
czy, pojemność 320
Zdatność do jazdy po uszko-
dzeniu, ogumienie 280
Zegar 76
Zegar cyfrowy 76
Zespół pojemników na przed-
mioty 162
Zestaw pierwszej po-
Zgłoszenie uszkodzenia
opony 98, 100
Zimowanie, pielęgnacja 310
Zimowy olej napędowy 276
Zjazd 168
Złącze USB 158
Złącze USB-audio 218
Zmiana baterii, pilot wentylacji/
ogrzewania na postoju 150
Zmiana biegów, automatyczna
Zmiana biegów, ręczna skrzy-
nia biegów 71
Zmiana koła 298
Zmiana opon 298
Zmiana skali w systemie nawi-
gacji 190
Zmiany techniczne, patrz Bez-
pieczeństwo własne 6
Zmieniarka płyt DVD 209
Zmienny układ kierowniczy,
aktywny zintegrowany układ
Zużycie, patrz Średnie zużycie
paliwa 79

340
Więcej o BMW

01 40 2 605 057 Pl

www. pl

*BL260505700P*

Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057 - 09 10 500

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Fp 510ii

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Fp 510ii

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Fp 510ii