Procedura dołączania Ge Wccb1030h5wc

Ge Wccb1030h5wc jest procedurą dołączania, która umożliwia użytkownikom podłączenie urządzenia WCCB1030H5WC do systemu sterowania zdalnego. Jest to zaawansowana technologia, która pozwala na zdalne zarządzanie urządzeniami za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia sterującego. Procedura dołączania Ge Wccb1030h5wc obejmuje proste kroki, które umożliwiają podłączenie urządzenia Ge do systemu sterowania zdalnego. Urządzenie Ge Wccb1030h5wc jest wyposażone w technologię Wi-Fi, która ułatwia bezprzewodową komunikację między urządzeniem a systemem sterowania zdalnego. Dzięki tej technologii użytkownicy mogą łatwo i szybko monitorować i kontrolować urządzenia zdalnie.

Ostatnia aktualizacja: Procedura dołączania Ge Wccb1030h5wc

Włączanie dołączania dzierżawy programu Microsoft Endpoint Manager - Configuration Manager | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 8 min

Dotyczy: programu Configuration Manager (bieżąca gałąź)

Microsoft Endpoint Manager to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wszystkimi Twoimi urządzeniami. W usłudze Microsoft Endpoint Manager połączono program Configuration Manager i usługę Intune w jedną konsolę nazywaną centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager. Możesz przekazać swoje urządzenia Configuration Manager do usługi w chmurze i podjąć działania z bloku Urządzenia w centrum administracyjnym.

Włączanie przekazywania urządzenia, gdy współzarządzanie jest już włączone

Jeśli współzarządzanie jest obecnie włączone, użyjesz właściwości współzarządzania, aby włączyć przekazywanie urządzeń. Jeśli współzarządzanie nie jest jeszcze włączone, użyj Kreatora konfiguracji dołączania w chmurze, aby zamiast tego włączyć przekazywanie urządzenia. Przed włączeniem dołączania dzierżawy sprawdź, czy zostały spełnione wymagania wstępne dotyczące dołączania dzierżawy.

Gdy współzarządzanie jest już włączone, edytuj właściwości współzarządzania, aby włączyć przekazywanie urządzeń, korzystając z poniższych instrukcji:

 1. W konsoli administracyjnej Configuration Manager przejdź do obszaruOmówienie>administracji>Cloud Services>Dołącz do chmury.
  • W wersji 2103 i starszych wybierz węzeł Współzarządzania.
  • Na wstążce wybierz pozycję Właściwości dla zasad produkcyjnych współzarządzania.
  • Na karcie Konfigurowanie przekazywania wybierz pozycję Przekaż do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager. Wybierz pozycję Zastosuj.
  • Domyślnym ustawieniem przekazywania urządzeń są wszystkie moje urządzenia zarządzane przez Configuration Manager punktu końcowego firmy Microsoft. W razie potrzeby możesz ograniczyć przekazywanie do pojedynczej kolekcji urządzeń.
  • Po wybraniu pojedynczej kolekcji są również przekazywane jej kolekcje podrzędne.
  • Sprawdź opcję Włącz analizę punktów końcowych dla urządzeń przekazanych do programu Microsoft Endpoint Manager, jeśli chcesz również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące optymalizacji środowiska użytkownika końcowego w usłudze Endpoint Analytics.
  • Sprawdź opcję wymuszania Access Control opartej na rolach dla urządzeń przesyłanych do usługi w chmurze. Domyślnie kontrola dostępu oparta na rolach SCCM będzie wymuszana wraz z Intune RBAC podczas przekazywania urządzeń Configuration Manager do usługi w chmurze. W związku z tym pole wyboru będzie domyślnie zaznaczone. Jeśli chcesz wymusić tylko Intune RBAC, możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru. Jednak wymuszanie Intune RBAC nie będzie stosowane tylko w tej chwili. Informacje o wersji i informacje o nowościach w Intune zostaną zaktualizowane, gdy będzie można wymusić tylko Intune RBAC.

Ważna

Po włączeniu przekazywania danych Analizy punktów końcowych domyślne ustawienia klienta zostaną automatycznie zaktualizowane, aby umożliwić zarządzanym punktom końcowym wysyłanie odpowiednich danych do serwera lokacji programu Configuration Manager. Jeśli używasz niestandardowych ustawień klienta, może być konieczne zaktualizowanie i ponowne wdrożenie ich w celu zbierania danych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, a także w jaki sposób konfigurować zbieranie danych, na przykład ograniczyć zbieranie tylko do określonego zestawu urządzeń, zobacz sekcję dotyczącą Konfigurowanie zbierania danych Analizy punktów końcowych.

 • Po wyświetleniu monitu zaloguj się przy użyciu konta administratora globalnego.
 • Wybierz pozycję Tak, aby zaakceptować powiadomienie Utwórz aplikację usługi AAD. Ta akcja aprowizuje jednostkę usługi i tworzy rejestrację aplikacji Azure AD w celu ułatwienia synchronizacji.
 • Wybierz przycisk OK, aby zamknąć właściwości współzarządzania po wprowadzeniu zmian.
 • Włączanie przekazywania urządzenia, gdy współzarządzanie nie jest włączone

  Jeśli nie masz włączonego współzarządzania, włącz przekazywanie urządzeń za pomocą Kreatora konfiguracji dołączania do chmury. Urządzenia można przekazywać bez włączania automatycznej rejestracji na potrzeby współzarządzania lub przełączania obciążeń na Intune. Wszystkie urządzenia zarządzane przez Configuration Manager, które mają wartość Tak w kolumnie Klient, zostaną przekazane. Jeśli współzarządzanie jest już włączone w twoim środowisku, Edytuj właściwości współzarządzania, aby włączyć przekazywanie urządzenia.

  Jeśli współzarządzanie nie jest włączone, użyj poniższych instrukcji, aby włączyć przekazywanie urządzenia:

 • W konsoli administracyjnej Configuration Manager przejdź do obszaruOmówienie>administracji>Cloud Services>Dołącz do chmury. W wersji 2103 i starszych wybierz węzeł Współzarządzania.

 • Począwszy od Configuration Manager wersji 2111, środowisko dołączania do dzierżawy uległo zmianie. Kreator dołączania do chmury ułatwia włączanie dołączania dzierżawy i innych funkcji w chmurze. Możesz wybrać uproszczony zestaw zalecanych wartości domyślnych lub dostosować funkcje dołączania do chmury. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania dołączania dzierżawy za pomocą nowego kreatora, zobacz Włączanie dołączania do chmury.
 • Na wstążce wybierz pozycję Konfiguruj dołączanie do chmury, aby otworzyć kreatora. W wersji 2103 lub starszej wybierz pozycję Konfiguruj współzarządzanie, aby otworzyć kreatora.

 • Na stronie dołączania wybierz pozycję AzurePublicCloud dla swojego środowiska. Azure Government Cloud i Azure China 21Vianet nie są obsługiwane.

 • Począwszy od wersji 2107, klienci rządowi USA mogą wybrać pozycję AzureUSGovernmentCloud.
 • Wybierz pozycję Zaloguj. Zaloguj się przy użyciu konta administratora globalnego.

 • Upewnij się, że opcja Włącz centrum administracyjne programu Microsoft Endpoint Manager została wybrana na stronie Dołączanie do chmury. W wersji 2103 lub starszej wybierz opcję Przekaż do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager na stronie Dołączanie dzierżawy.

 • Upewnij się, że opcja Włącz automatyczną rejestrację klienta dla współzarządzania nie jest zaznaczona, jeśli nie chcesz teraz włączać współzarządzania. Jeśli chcesz włączyć współzarządzanie, wybierz opcję.
 • Jeśli włączysz współzarządzanie wraz z przekazywaniem urządzeń, w kreatorze zostaną wyświetlone dodatkowe strony do ukończenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie współzarządzania.
 • Wybierz pozycję Dalej, a następnie pozycję Tak, aby zaakceptować powiadomienie Utwórz aplikację usługi AAD.

 • Opcjonalnie można zaimportować wcześniej utworzoną aplikację Azure AD podczas dołączania dzierżawy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Importowanie wcześniej utworzonej aplikacji Azure AD.
 • Na stronie Konfigurowanie przekazywania wybierz zalecane ustawienie przekazywania urządzenia dla wszystkich moich urządzeń zarządzanych przez Configuration Manager punktu końcowego firmy Microsoft.

 • Sprawdź opcję Włącz analizę punktów końcowych dla urządzeń przekazanych do programu Microsoft Endpoint Manager, jeśli chcesz również uzyskać szczegółowe informacje w celu zoptymalizowania środowiska użytkownika końcowego w usłudze

 • Wybierz pozycję Podsumowanie, aby przejrzeć wybór, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 • Po zakończeniu pracy kreatora wybierz pozycję Zamknij.

  Urządzenia dołączone do dzierżawy otrzymują domyślny tag zakresu z Microsoft Intune. Jeśli usuniesz domyślny tag zakresu z urządzenia dołączonego do dzierżawy, urządzenie nie będzie w ogóle wyświetlane w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager. Obecnie nie można przypisać do urządzeń dołączonych do dzierżawy tagów zakresu w przeciwieństwie do urządzeń współzarządzanych.

  Jednak czasami nie chcesz, aby niektóre role Intune wyświetlały urządzenia dołączone do dzierżawy. Możesz na przykład nie chcieć, aby ktoś z rolą operatora pomocy technicznej Intune widział urządzenia dołączone do dzierżawy, ponieważ są to serwery. W takich przypadkach utwórz lub użyj roli niestandardowej w Intune, która nie ma wartości domyślnej na liście tagów zakresu. Podczas tworzenia niestandardowych ról Intune należy pamiętać, że domyślny tag zakresu jest automatycznie dodawany do wszystkich nieoznaczonych obiektów.

  Wykonywanie akcji urządzenia

 • W przeglądarce przejdź do endpoint. com

 • Wybierz pozycję Urządzenia, a następnie pozycję Wszystkie urządzenia, aby wyświetlić przekazane urządzenia. Program ConfigMgr zostanie wyświetlony w kolumnie Zarządzane przez dla przekazanych urządzeń.

 • Wybierz urządzenie, aby załadować stronę Przegląd.

 • Wybierz dowolną z następujących akcji:

 • Synchronizuj zasady maszyny
 • Synchronizuj zasady użytkownika
 • Cykl oceny aplikacji
 • Wyświetlanie stanu łącznika Configuration Manager z konsoli administracyjnej

  W centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager możesz sprawdzić stan łącznika Configuration Manager. Aby wyświetlić stan łącznika, przejdź do pozycji Łączniki administracji>dzierżawy i tokeny>Configuration Manager punktu końcowego firmy Microsoft. Wybierz hierarchię Configuration Manager, aby wyświetlić dodatkowe informacje na jej temat.

  Odłączanie od dołączania dzierżawy

  Chociaż wiemy, że klienci uzyskują ogromną wartość, włączając dołączanie dzierżawy, w rzadkich przypadkach może być konieczne odłączenie hierarchii. Możesz odłączyć się z konsoli Configuration Manager (metoda zalecana) lub z centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.

  Odłączanie z konsoli Configuration Manager

  Gdy dołączanie dzierżawy jest już włączone, edytuj właściwości współzarządzania, aby wyłączyć przekazywanie i odłączanie urządzenia.

 • Na karcie Konfigurowanie przekazywania usuń wybór centrum administracyjnego przekaż do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.
 • Wybierz pozycję Zastosuj.
 • Odłączanie od centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager

  W razie potrzeby można odłączyć hierarchię Configuration Manager z centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager. Na przykład może być konieczne odłączenie od centrum administracyjnego po scenariuszu odzyskiwania po awarii, w którym środowisko lokalne zostało usunięte. Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć hierarchię Configuration Manager z centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager:

 • Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.
 • Wybierz pozycję Administracja dzierżawą, a następnie pozycję Łączniki i tokeny.
 • Wybierz pozycję Microsoft Endpoint Configuration Manager.
 • Wybierz nazwę witryny, którą chcesz odłączyć, a następnie wybierz pozycję Usuń.
 • Jeśli brakuje informacji o witrynie, łącznik może być wymieniony jako Nieznany.
 • Po odłączeniu hierarchii z centrum administracyjnego usunięcie hierarchii z centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager może potrwać do dwóch godzin. Jeśli odłączysz witrynę Configuration Manager 2103 lub nowszą, która jest w trybie online i w dobrej kondycji, proces może potrwać tylko kilka minut.

  Uwaga

  Jeśli używasz niestandardowych ról RBAC z Intune, musisz przyznać organizacji>usuń uprawnienie do odłączenia hierarchii.

  Importowanie wcześniej utworzonej aplikacji Azure AD (opcjonalnie)

  Podczas nowego dołączania administrator może określić wcześniej utworzoną aplikację podczas dołączania do dołączania dzierżawy. Nie udostępniaj ani nie używaj ponownie aplikacji Azure AD w wielu hierarchiach. Jeśli masz wiele hierarchii, utwórz oddzielne aplikacje Azure AD dla każdego z nich.

  Na stronie dołączania w Kreatorze konfiguracji dołączania do chmury (Kreator konfiguracji współzarządzania w wersji 2103 lub starszej) wybierz pozycję Opcjonalnie zaimportuj oddzielną aplikację internetową, aby zsynchronizować dane klienta Configuration Manager do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager. Ta opcja spowoduje wyświetlenie monitu o podanie następujących informacji dla aplikacji Azure AD:

 • nazwa dzierżawy Azure AD
 • identyfikator dzierżawy Azure AD
 • Nazwa aplikacji
 • Identyfikator klienta
 • Klucz tajny
 • Wygaśnięcie klucza tajnego
 • Identyfikator URI identyfikatora aplikacji
 • Identyfikator URI identyfikatora aplikacji musi używać jednego z następujących formatów:

 • api://{tenantId}/{string}, na przykład api://5e97358c-d99c-4558-af0c-de7774091dda/ConfigMgrService
 • https://{verifiedCustomerDomain}/{string}, na przykład https://contoso. onmicrosoft. com/ConfigMgrService
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia aplikacji Azure AD, zobacz Konfigurowanie usług platformy Azure.

 • Jeśli używasz zaimportowanej aplikacji Azure AD, nie otrzymasz powiadomienia o nadchodzącej dacie wygaśnięcia z powiadomień konsoli.

  Azure AD uprawnienia i konfiguracja aplikacji

  Użycie wcześniej utworzonej aplikacji podczas dołączania do dołączania dzierżawy wymaga następujących uprawnień:

 • Configuration Manager uprawnienia mikrousług:

 • CmCollectionData. read
 • CmCollectionData. write
 • Uprawnienia programu Microsoft Graph:

 • Uprawnienie Directory. Read. All aplikacji
 • Directory. All Delegowane uprawnienie katalogu
 • Upewnij się, że dla aplikacji Azure AD wybrano opcję Udziel zgody administratora dla dzierżawy. com/pl-pl/azure/active-directory/manage-apps/grant-admin-consent" data-linktype="absolute-path">Udzielanie zgody administratora w Rejestracje aplikacji.

 • Zaimportowana aplikacja musi być skonfigurowana w następujący sposób:

 • Zarejestrowane tylko dla kont w tym katalogu organizacyjnym. com/pl-pl/azure/active-directory/develop/quickstart-modify-supported-accounts#to-change-who-can-access-your-application" data-linktype="absolute-path">Zmienianie osób, które mogą uzyskiwać dostęp do aplikacji.
 • Ma prawidłowy identyfikator URI aplikacji i wpis tajny.
 • Następne kroki

 • Rejestrowanie urządzeń Configuration Manager w usłudze Endpoint Analytics
 • Aby uzyskać informacje o dołączaniu plików dziennika dzierżawy, zobacz Rozwiązywanie problemów z dołączaniem dzierżawy.
 • Dodatkowe zasoby

  Procedura dołączania Ge Wccb1030h5wc

  Bezpośredni link do pobrania Procedura dołączania Ge Wccb1030h5wc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura dołączania Ge Wccb1030h5wc